Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Om det inträffar en kris eller samhällsstörning i som berör Stockholms län larmas Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) genom SOS Alarm.

TiB genomför de initiala åtgärder som behövs för att komma igång med hantering av händelsen, exempelvis samverkan med relevanta regionala och nationella aktörer.

TiB kan också vid behov initiera start av mer omfattande krishantering inom Länsstyrelsens egen organisation.

Exempel på händelser som TiB kan behöva hantera:

 • Händelser som påverkar samhällsviktig verksamhet.
 • Större olyckor inom väg- och järnvägstrafik, flyg, och sjöfart, eller andra omfattande störningar inom transportsektorn.
 • Större eller komplicerade bränder.
 • Större olyckor.
 • Terrorattentat.
 • Större utsläpp av farliga ämnen.
 • Vädervarningar av allvarligare slag.
 • Omfattande störningar eller avbrott inom el, tele, IT eller radio/TV.
 • Störningar i vattenförsörjningen.
 • Omfattande översvämningar eller höga flöden.
 • Allvarligt utbrott av smittsamma sjukdomar (epizooti, zoonos).

Samverkan vid krisledning inom länet

När en händelse eller samhällsstörning inträffar inom länet som kräver regional krisledning och samordning aktiverar Länsstyrelsen sin krisledningsorganisation. Detta kan göras på olika sätt.

Ibland bedrivs krisledningsarbetet enbart mellan Länsstyrelsen och några få berörda aktörer om det är en störning som endast berör en en mindre del av länet eller få aktörer.

Vid större kriser koordinerar och genomför Länsstyrelsen stora delar av det operativa geografiska områdesansvaret genom den aktörsgemensamma plattformen Samverkan Stockholmsregionen.

Vid en större händelse upprättar Samverkan Stockholmsregionen en särskild samverkansstab till vilken berörda aktörer ansluter sig.

Det kan även bli så att Samverkan Stockholmsregionen går upp i aktiverat läge utan att Länsstyrelsens krisledningsorganisation aktiveras. Däremot är Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap delaktig och ofta den som sammankallar till samordningsmöte.

Samverkan Stockholmsregionen

För att säkra förutsättningarna för en effektiv samverkan och hantering av samhällsstörningar och kriser i regionen har 37 av länets aktörer gått samman i Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Med gemensamma strukturer och metoder för samverkan, en gemensam målbild samt aktörsgemensamma funktioner som är proaktiva och aktörsoberoende, säkras förutsättningarna för detta.

Samverkan Stockholmsregionen ägs, drivs, finansieras och förvaltas gemensamt av dess medlemsorganisationer. Länsstyrelsen i Stockholm har ett övergripande ansvar att verka för samordning och inriktning av de åtgärder som behöver vidtas före, under och efter en kris och är därför ordförande och värdorganisation för de aktörsgemensamma funktionerna. De aktörsgemensamma funktionerna består dels av samordningskansliet för Samverkan Stockholmsregionen, dels av aktörsgemensamma beredskapsfunktioner.

Landshövdingen leder Regionala rådet, som är ägarforum. Länsöverdirektören är ordförande för den samverkan som sker på inriktande nivå. I ordinarie läge är det den regionala chefsgruppen. I aktiverat läge är det inriktande forum.

Ordinarie läge beskriver all den samverkan som planerat sker i olika samverkansforum och arbetsgrupper. I ordinarie läge genomförs en regional samverkanskonferens varje torsdag för att stämma av läget i regionen. Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) leder konferenserna tillsammans de aktörsgemensamma beredskapsfunktionerna RSIB (Regional samverkanskoordinator i beredskap) och RKK (Regional kommunikationskoordinator i beredskap).

Aktiverat läge definieras som den samverkan som krävs inför, under eller efter händelser, baserat på samhällets behov och bedömningen att det behövs särskild samverkan för effektiv hantering av händelsen. Vid aktiverat läge sammankallas samverkansforum utanför ordinarie planering. Ett aktiverat läge kan sträcka sig från tidigt planeringsstadium till en utdragen återuppbyggnads- och återtagandefas.

Vilka aktörer ingår i Samverkan Stockholmsregionen?

De som ingår är Länsstyrelsen, samtliga 26 kommuner i länet, Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvar, Södertörns räddningstjänstförbund, Polisen, Trafikverket, Region Stockholm, Mellersta militärregionen, Kustbevakningen, SOS Alarm och Stockholms hamnar.

Mer information finns på Samverkan Stockholmsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Samverkan med andra län

För att minska sårbarheten och höja krishanteringsförmågan samverkar Länsstyrelsen även med närliggande län.

Fördjupat samarbete inom ett visst område kan ske i särskilda samarbetsgrupper, som kan vara tillfälliga eller permanenta.

Kampanjer

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationskampanj som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför tillsammans med myndigheter och kommuner för att öka kunskapen hos allmänheten om kris- och hemberedskap.

Beredskapsveckan, MSB Länk till annan webbplats.

Krisberedskap och civilt försvar, MSB Länk till annan webbplats.

Tänk säkert

En bred informationskampanj som riktar sig mot allmänhet och företag och syftar till att öka kunskapen om informations- och cybersäkerhet och hur man kan skydda sig mot brott som till exempel nätfiske.

Kampanjen Tänk säkert Länk till annan webbplats.

Bli inte lurad

Kampanj från Myndigheten för psykologiskt försvar. Kampanjen syftar till att öka befolkningens beredskap och motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

Kampanjen Bli inte lurad Länk till annan webbplats.

Redo för nästa kris? Beredskap för företag

Kampanjen ska öka kännedomen om hur företag kan förbereda sig för kriser och krig. Kampanjen består av intervjufilmer med experter och företag som ger konkreta råd och tips.

Beredskap för företag, MSB Länk till annan webbplats.

Hör fyra företag berätta, MSB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för civilt försvar och krisberedskap

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss