• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Om det inträffar en kris eller samhällsstörning i som berör Stockholms län larmas Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) genom SOS Alarm.

TiB genomför de initiala åtgärder som behövs för att komma igång med hantering av händelsen, exempelvis samverkan med relevanta regionala och nationella aktörer.

TiB kan också vid behov initiera start av mer omfattande krishantering inom Länsstyrelsens egen organisation.

Exempel på händelser som TiB kan behöva hantera:

 • Händelser som påverkar samhällsviktig verksamhet.
 • Större olyckor inom väg- och järnvägstrafik, flyg, och sjöfart, eller andra omfattande störningar inom transportsektorn.
 • Större eller komplicerade bränder.
 • Större olyckor.
 • Terrorattentat.
 • Större utsläpp av farliga ämnen.
 • Vädervarningar av allvarligare slag.
 • Omfattande störningar eller avbrott inom el, tele, IT eller radio/TV.
 • Störningar i vattenförsörjningen.
 • Omfattande översvämningar eller höga flöden.
 • Allvarligt utbrott av smittsamma sjukdomar (epizooti, zoonos).

Samverkan vid krisledning inom länet

När en händelse eller samhällsstörning inträffar inom länet som kräver regional krisledning och samordning aktiverar Länsstyrelsen sin krisledningsorganisation. Detta kan göras på olika sätt.

Ibland bedrivs krisledningsarbetet enbart mellan Länsstyrelsen och några få berörda aktörer om det är en störning som endast berör en en mindre del av länet eller få aktörer.

Vid större kriser koordinerar och genomför Länsstyrelsen stora delar av det operativa geografiska områdesansvaret genom den aktörsgemensamma plattformen Samverkan Stockholmsregionen.

Vid en större händelse upprättar Samverkan Stockholmsregionen en särskild samverkansstab till vilken berörda aktörer ansluter sig.

Det kan även bli så att Samverkan Stockholmsregionen går upp i aktiverat läge utan att Länsstyrelsens krisledningsorganisation aktiveras. Däremot är Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap delaktig och ofta den som sammankallar till samordningsmöte.

Samverkan Stockholmsregionen

För att stärka Stockholmsregionens förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner har ett flertal aktörer gått samman i Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår förutom Länsstyrelsen även:

 • Brandkåren Attunda
 • Försvarsmakten
 • Kustbevakningen
 • Stockholms läns 26 kommuner
 • Polisen
 • SOS Alarm
 • Stockholms Hamnar
 • Region Stockholm
 • Storstockholms brandförsvar
 • Södertörns brandförsvarsförbund
 • Trafik Stockholm
 • Trafikverket.

Varje torsdag har Samverkan Stockholmsregionen en samverkanskonferens för att stämma av läget i regionen. Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) leder konferenserna tillsammans med en regional samverkanskoordinator.

Du hittar mer information på Samverkan Stockholmsregionens webbplats Länk till annan webbplats..

För att minska sårbarheten och höja krishanteringsförmågan samverkar Länsstyrelsen även med närliggande län.

Fördjupat samarbete inom ett visst område kan ske i särskilda samarbetsgrupper, som kan vara tillfälliga eller permanenta.

Kampanjer

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationskampanj som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför tillsammans med myndigheter och kommuner för att öka kunskapen hos allmänheten om kris- och hemberedskap.

Om kampanjen på MSB: webbplats Länk till annan webbplats.

Om krisberedskap på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Tänk säkert

En bred informationskampanj som riktar sig mot allmänhet och företag och syftar till att öka kunskapen om informations- och cybersäkerhet och hur man kan skydda sig mot brott som till exempel nätfiske.

Kampanjen Tänk säkert Länk till annan webbplats.

Bli inte lurad

Kampanj från Myndigheten för psykologiskt försvar. Kampanjen syftar till att öka befolkningens beredskap och motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

Kampanjen Bli inte lurad Länk till annan webbplats.

Redo för nästa kris? Beredskap för företag

Kampanjen genomfördes i november 2021 och kommer att genomföras igen med samma syfte och målgrupp under hösten 2022. Kampanjen ska öka kännedomen om hur företag kan förbereda sig för kriser och krig. Kampanjen består av intervjufilmer med experter och företag som ger konkreta råd och tips.

Beredskap för företag Länk till annan webbplats.

Filmerna ”Hör företagen berätta om sin beredskap” Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap