Länsstyrelsens uppdrag och arbete med anledning av covid-19

Sedan den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Den tillfälliga covid-19-lagen slutade gälla den 1 april och länsstyrelsernas tillsynsuppdrag avslutades då. Vissa andra uppdrag relaterat till covid-19 kvarstår. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Spridningen av coronaviruset i Sverige har haft en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Stockholms län har Länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi

  • samordnar det regionala krisledningsarbetet,
  • säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls
  • samverkar med och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i arbetet med att hantera krisen
  • vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Stockholms län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Uppdrag vi hanterar

Bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19

Länsstyrelserna ska bistå regionerna vid genomförandet av vaccinationen mot covid-19. Syftet med uppdraget är att stötta regionerna och skapa förutsättningar för genomförandet. Uppdraget ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar uppdraget. Uppdraget har förlängts och ska slutredovisas senast den 31 december 2022.

Ändring av uppdraget att i samarbete med regionen bistå i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19, regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Regelbundet redovisa lägesbilder till regeringen

På regeringens uppdrag redovisade vi varje vecka länets samlade lägesbild. Lägesbilderna har rapporteras gemensamt till regeringen via länsstyrelsernas samordningskansli i Halland.

I lägesbilden redovisade vi bland annat

  • länets utveckling av covid-19
  • behov av samverkan
  • planerade och genomförda åtgärder
  • hur kommunernas, regionens och andra regionala aktörers verksamhet påverkats.

Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Länsstyrelserna har, på uppdrag av regeringen, följt upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid‑19 efterlevts. Uppdraget avslutades den 15 september 2021.

Rapporter om ekonomi, arbetsmarknad och näringsliv

Längre analyser av konsekvenserna på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län till följd av covid-19-pandemin.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Mellan den 10 januari 2021 och den 31 mars 2022 gällde en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kunde regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerade att verksamheter följde de gällande restriktionerna. Den 9 februari 2022 upphörde alla restriktioner.

Vägleda kommunerna i deras tillsyn av serveringsställen

Mellan den 1 juli 2020 och den 9 februari 2022 gällde en tillfällig lag – tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Länsstyrelsen har stöttat kommunerna i deras tillsynsuppdrag.

Handlägga omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Handlägga omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Handlägga stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Sista dag att ansöka om stöd var den 30 september 2021.

Stötta Region Stockholm kring provtagning för covid-19

Länsstyrelsen har stöttat Region Stockholm med kommunikation kring provtagningen av pågående covid-19.

Samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samordnat, stärkt och utvecklat kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin. Uppdraget samordnades av MSB.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm