Arkeologisk undersökning av fornlämning L2012:239 på fastigheten Hakunge 1:7, Vallentuna kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder arkeologiföretag att lämna anbud för arkeologisk undersökning av stenåldersboplatsen L2012:239 i Vallentuna kommun.

Anbud ska lämnas in till Länsstyrelsen senast 22 maj 2024.

Löpande information

Länsstyrelsen kan under hela anbudstiden komma att publicera information, kompletterande uppgifter eller förtydliganden till förfrågningsunderlaget på denna sida.

Fältbesök och hearing

En hearing i fält är planerad den 7 maj 2024 kl 08:30-10:00. Där kommer ansvarig från exploatören att närvara och svara på frågor. Av säkerhetsskäl behöver deltagande vid hearingen anmälas i förväg. Max två personer per företag om inte särskilda skäl föreligger. Anmälan om deltagande ska anmälas till Länsstyrelsen nedan angivna e-postadresser senast fredag den 3 maj 2024.

Frågor och svar

Frågor med anledning av anbudsförfarandet ska ställas per e-post till: stockholm@lansstyrelsen.se, med kopia till ola.winter@lansstyrelsen.se och andrea.olausson@lansstyrelsen.se

OBS! frågorna/e-posten måste vara märkta med ärendets dnr 431-1858-2024.

Frågor måste ha kommit in senast den 15 maj 2024 för att besvaras. Endast frågor ställda till ovanstående e-postadress kommer att besvaras.

Frågor och svar publiceras på länsstyrelsens hemsida senast den 17 maj 2024.

Inkomna frågor

Det är inte ett krav att den biträdande projektledarens referensuppdrag behandlar stenålder men det ses som meriterande. Det är heller inte ett krav att den biträdande projektledaren hade samma roll i referensuppdraget.

Ja. Det räcker med en kostnadsberäkning för den vetenskapliga fördjupningen. Inriktning på den vetenskapliga fördjupningen bestäms i samråd mellan utförare och Länsstyrelsen när resultaten från undersökningen är klara.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss