Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Tillgängligt kulturarv, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en struktur och vägledning för framtagande av vård- och underhållsplaner. Informationen riktar sig till dig som ska ta fram en vård- och underhållsplan, i första hand yrkesverksamma inom kulturmiljövården. Strukturen ska användas för byggnadsminnen och när du ansöker om bidrag för en vård- och underhållsplan.

Vård- och underhållsplan för byggnadsminnen

Länsstyrelsen prioriterar bidrag till kommunala kulturmiljöprogram i mån av medel. Länsstyrelsens beviljar maximalt 400 000 kr till stöd för ett färdigställt kulturmiljöprogram, förutsatt att kommunen står för minst hälften av kostnaden. Kulturmiljöprogrammet ska vara kommuntäckande, innehålla både en strategisk del och kunskapsdel samt omfatta alla kulturmiljökategorier, inte bara bebyggelsemiljöer. Därför behöver såväl bebyggelseantikvarisk som arkeologisk kompetens ingå i arbetet. Länsstyrelsen ställer inte krav på att kunskapsunderlaget måste ges någon specifik utformning, men rekommenderar att den publiceras digitalt för att vara allmänt tillgänglig. En digital lösning innebär också att materialet lätt kan redigeras och byggas på. Kulturmiljöprogram behöver inte vara politiskt antaget men ska kunna nyttjas som ett strategiskt dokument och ska utgöra ett stöd i kommunens handläggning. Bidrag kan också gå till revidering och uppdatering av redan befintliga kulturmiljöprogram.

I samband med bidragsansökan till kommunalt kulturmiljöprogram ska en projektbeskrivning och budget presenteras. Bidraget kan rekvireras när kulturmiljöprogrammet i sin helhet har färdigställts och kan publiceras och nyttjas i kommunens handläggning. En kostnadsredovisning ska medfölja rekvisitionen när projektet redovisas.

Länsstyrelsen har även möjlighet att ge bidrag till andra typer av kommunala kunskapsunderlag som syftar till att tillvarata kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen, till exempel fördjupade kunskapsunderlag kring särskilda byggnadskategorier eller kulturmiljöer. Bidrag lämnas dock inte till kunskapsunderlag som tas fram i samband med detaljplaneläggning eller miljökonsekvensbeskrivningar.

Angående ROT-avdrag

Du kan söka bidrag för såväl material- som arbetskostnader samt hyra av byggnadsställning. Bidrag kan dock inte lämnas för arbetskostnader när du avser att göra ROT-avdrag.

Gratis rådgivning om restaurering av ekonomibyggnader i odlingslandskapet

Om du behöver få råd om hur du ska underhålla och restaurera din gamla ekonomibyggnad som är belägen i odlingslandskapet kan du få kostnadsfri rådgivning från Länsstyrelsen. Inför en ansökan om bidrag till vård kan du få hjälp med att ta fram ett kulturhistoriskt lämpligt åtgärdsförslag. Med hjälp av detta åtgärdsförslag tar du sedan in offerter från hantverkare. Åtgärdsförslaget och offerterna bifogas bidragsansökan.

Rådgivning kan också ges kring skötsel av kulturhistoriska landskapselement, såsom stenmurar och trägärdesgårdar.

Rådgivningen finansieras inom Landsbygdsprogrammet.

Mer information finns på sidan Ett rikt odlingslandskap

Frågor om rådgivningen ställer du till enheten för landsbygdsutveckling genom att skicka e-post till landsbygdsutveckling.stockholm@lansstyrelsen.se

Vem kan söka bidrag?

Enskilda personer, kommuner, bolag, stiftelser och samfund med flera kan ansöka om bidrag.

Byggnader som ägs av staten eller objekt som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning kan inte få detta bidrag.

Så här gör du en komplett ansökan

Det är viktigt att din ansökan är komplett för att handläggningen inte ska dra ut på tiden.

En tydlig beskrivning av objektet

Ta med tillhörande ritningar, karta, nytagna foton av objektet och den kringliggande miljön etc. Beskrivningen ska omfatta en redogörelse av objektets ursprungliga funktion och byggnadstyp samt hur byggnaden nyttjas idag. Ange vilka material som objektet är uppfört med och beskriv konstruktionen.

 • Beskriv objektets skador och vårdbehov genom att ange såväl var på byggnaden skadorna finns som omfattningen av dessa. Redogör även för vad som är den troliga orsaken till skadan.
 • För miljöer som inte är allmänt kända behöver vi få en beskrivning av vad du som bidragssökande känner till om objektets tillkomsthistoria och vilka betydande ändringar som gjorts. Om byggnaden är flyttad ska du ange detta.

En arbets-/projektbeskrivning

Det ska framgå vilka informations- och eller tillgänglighetsinsatser som planeras, hur arbetet ska genomföras och med vilka material och metoder. Som beställare är det lämpligt att du börjar med att ta fram detta underlag i samarbete med en antikvarie innan du begär in offerter eller kostnadsberäkningar.

 • Lämpliga material och metoder: Åtgärder finansierade med bidragsmedel ska så långt det är möjligt utföras med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till bidragsobjektets kulturhistoriska värden. Med lämpliga avses beprövade material och metoder som fungerar väl tillsammans med aktuell byggnadsdel. Om det inte är möjligt att utföra arbetet på det sättet ska det vara väl motiverat i arbetsbeskrivningen.

Antikvarisk konsekvensbeskrivning

En antikvarisk konsekvensbeskrivning behövs många gånger. Den antikvariska konsekvensbeskrivningen ska innehålla en kulturhistorisk beskrivning av det aktuella objektet samt en bedömning av åtgärdens påverkan på det kulturhistoriska värdet. Konsekvensbeskrivningen tas normalt fram av en antikvarie.

Offerter och referenser

Du behöver en specificerad kostnadsberäkning för hela projektet. Vid ärenden där det sökta beloppet överstiger 50 000 kronor krävs minst två offerter eller anbud från olika utförare. Offerterna eller kostnadsberäkningen ska bygga på åtgärder redovisade i arbetsbeskrivningen.

 • Entreprenören som utför arbete finansierat med bidragsmedel ska ha dokumenterad och vitsordad erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om möjligt ska referensobjekt anges i bidragsansökan.

Bidrag för antikvarisk medverkan

Det är vanligt att beslut om bidrag villkoras med att projektet ska följas av en medverkande antikvarie. Du kan söka bidrag för detta. Läs mer om antikvarisk medverkan längre ned på denna sida.

Fullmakt

Om du som söker inte äger fastigheten behöver du en fullmakt från lagfaren fastighetsägare.

Berör bidragsansökan ett byggnadsminne kan du också behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att ändra byggnadsminnet. Bifoga uppgift om diarienummer och datum på ditt tillstånd om du redan fått det, eller bifoga ansökan om tillstånd till din bidragsansökan.

Läs mer om byggnadsminnen

Kontakta oss om du inte har möjlighet att använda e-tjänster och behöver hjälp med att ansöka om bidrag.

När är sista ansökningsdagen?

Skicka in din ansökan om bidrag före den 31 oktober året innan arbetet är tänkt att utföras.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Du kan bara få bidrag för vårdinsatser som är antikvariskt motiverade. Det är sådana kostnader som uppstår i och med det antikvariska kravet att använda traditionella metoder och material, jämfört med att utföra arbetet på enklast möjliga sätt. Länsstyrelsen har normalt synpunkter på material och metodval och kan i beslutet ställa villkor på utförandet samt antikvarisk dokumentation eller motsvarande.

Vi bedömer inkomna ansökningar utifrån

 • kulturmiljöns värde
 • vilka insatser som planeras
 • hur miljön förvaltas långsiktigt.

Vidare prioriteras

 • lagskyddad bebyggelse
 • åtgärder inom kulturreservat
 • åtgärder inom områden som är av riksintresse för kulturmiljövården
 • satsningar som är initierade av Länsstyrelsen.

Vi lägger även stor vikt vid att kulturmiljön är eller avses bli tillgänglig för allmänheten.

För ekonomibyggnader som till exempel tvättstugor, torklador, lador och smedjor gäller att byggnaden ska vara bevarandevärd och ha kvar sin originalkaraktär, samt vara placerad i sitt kulturhistoriska sammanhang. Åtgärden du söker bidrag för ska vara väsentlig för byggnadens bevarande och i första hand avse grund, stomme, fasad och tak.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

 • Du skickar in din ansökan om bidrag före den 31 oktober året innan arbetet är tänkt att utföras. Om du skickar in ansökan senare kan Länsstyrelsen inte garantera att den kommer att hanteras inom aktuellt år. Var noga med att få med alla handlingar som ska bifogas.
 • Om din ansökan inte är komplett skickar Länsstyrelsen en begäran om komplettering.
 • Någon gång mellan februari och april får du normalt ett besked om du får bidrag eller inte. Länsstyrelsen avgör i varje enskilt fall hur stort bidrag som kan ges. 
 • Om du får bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan. Eftersom du är beställare av arbetet kallar du till ett startmöte med den antikvariske expert du valt och entreprenören. Ibland deltar Länsstyrelsen i startmötet.
 • Tänk på att meddela Länsstyrelsen snarast om förseningar uppstår eller om förutsättningarna för projektet ändras. Kom ihåg att åtgärderna måste färdigställas och bidraget begäras ut under det aktuella budgetåret.
 • När arbetena är avslutade kallar du Länsstyrelsen till slutbesiktning, om detta är ett villkor i beslutet.
 • Du begär ut bidraget så snart som arbetena är avslutade, men senast det datum som anges i beslutet.
 • Observera att du inte längre har rätt till det beslutade bidraget om du inte skickar in slutrekvisitionen i tid till Länsstyrelsen.
 • Bidraget betalas ut när de åtgärder och kostnader som bidraget avser har godkänts av Länsstyrelsen.

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Kontakt

Enheten för investeringsstöd och kulturmiljö

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss