Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
 • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
 • Projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer hos Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Vem kan söka bidrag?

Enskilda personer, kommuner, bolag, stiftelser och samfund med flera kan ansöka om bidrag.

Byggnader som ägs av staten eller objekt som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning kan inte få detta bidrag.

Sista ansökningsdag 31 oktober

Skicka in din ansökan om bidrag före den 31 oktober året innan arbetet är tänkt att utföras.

Vi ser gärna att du använder ansökningsformuläret. Om du av någon anledning inte vill använda det så finner du en blankett i botten på sidan. Den skickar du i så fall till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Du kan också skicka blanketten via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.

Komplett ansökan

Det är viktigt att din ansökan är komplett för att handläggningen inte ska dra ut på tiden.

Följande ska finnas med i din ansökan:

 • En tydlig beskrivning av objektet, inklusive planritning, karta, nytagna foton etc.
 • En arbets-/projektbeskrivning där det framgår vilka informations- och eller tillgänglighetsinsatser som planeras, hur arbetet ska genomföras och med vilka material och metoder. Som beställare är det lämpligt att du börjar med att ta fram detta underlag i samarbete med en antikvarie innan du begär in offerter eller kostnadsberäkningar.
  • Lämpliga material och metoder: Åtgärder finansierade med bidragsmedel ska så långt det är möjligt utföras med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till bidragsobjektets kulturhistoriska värden. Med lämpliga avses beprövade material och metoder som fungerar väl tillsammans med aktuell byggnadsdel. Om det inte är möjligt att utföra arbetet på det sättet ska det vara väl motiverat i arbetsbeskrivningen.
 • Antikvarisk konsekvensbeskrivning. En antikvarisk konsekvensbeskrivning behövs många gånger. Den antikvariska konsekvensbeskrivningen ska innehålla en kulturhistorisk beskrivning av det aktuella objektet samt en bedömning av åtgärdens påverkan på det kulturhistoriska värdet. Konsekvensbeskrivningen tas normalt fram av en antikvarie.
 • Offerter och referenser. Du behöver en specificerad kostnadsberäkning för hela projektet. Vid ärenden där det sökta beloppet överstiger 50 000 kronor krävs minst två offerter eller anbud från olika utförare. Offerterna eller kostnadsberäkningen ska bygga på åtgärder redovisade i arbetsbeskrivningen.
  • Entreprenören som utför arbete finansierat med bidragsmedel ska ha dokumenterad och vitsordad erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om möjligt ska referensobjekt anges i bidragsansökan.
 • Bidrag för antikvarisk medverkan. Det är vanligt att beslut om bidrag villkoras med att projektet ska följas av en medverkande antikvarie. Du kan söka bidrag för detta. Läs mer om antikvarisk medverkan nedan.
 • Fullmakt. Om du som söker inte äger fastigheten behöver du en fullmakt från lagfaren fastighetsägare.

Berörs ett byggnadsminne?

Berör bidragsansökan ett byggnadsminne kan du också behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att ändra byggnadsminnet. Bifoga uppgift om diarienummer och datum på ditt tillstånd om du redan fått det, eller bifoga ansökan om tillstånd till din bidragsansökan.

Läs mer om byggnadsminnen.

Ansök senast 31 oktober

Skicka in din ansökan om bidrag före den 31 oktober året innan arbetet är tänkt att utföras.

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen).
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner.
 3. När du har klickat på skicka laddas sidan om och en bekräftelse skickas till din e-post. För att se bekräftelsen direkt på sidan öppnar du formuläret igen.
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utredsObjektets skyddsstatus
Objektets skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifter länk till annan webbplats

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Du kan bara få bidrag för vårdinsatser som är antikvariskt motiverade. Det är sådana kostnader som uppstår i och med det antikvariska kravet att använda traditionella metoder och material, jämfört med att utföra arbetet på enklast möjliga sätt. Länsstyrelsen har normalt synpunkter på material och metodval och kan i beslutet ställa villkor på utförandet samt antikvarisk dokumentation eller motsvarande.

Vi bedömer inkomna ansökningar utifrån

 • kulturmiljöns värde
 • vilka insatser som planeras
 • hur miljön förvaltas långsiktigt.

Vidare prioriteras

 • lagskyddad bebyggelse
 • åtgärder inom kulturreservat
 • åtgärder inom områden som är av riksintresse för kulturmiljövården
 • satsningar som är initierade av Länsstyrelsen.

Vi lägger även stor vikt vid att kulturmiljön är eller avses bli tillgänglig för allmänheten.

 • Du skickar in din ansökan om bidrag före den 31 oktober året innan arbetet är tänkt att utföras. Om du skickar in ansökan senare kan Länsstyrelsen inte garantera att den kommer att hanteras inom aktuellt år. Var noga med att få med alla handlingar som ska bifogas.
 • Om din ansökan inte är komplett skickar Länsstyrelsen en begäran om komplettering.
 • Någon gång mellan februari och april får du normalt ett besked om du får bidrag eller inte. Länsstyrelsen avgör i varje enskilt fall hur stort bidrag som kan ges. 
 • Om du får bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan. Eftersom du är beställare av arbetet kallar du till ett startmöte med den antikvariske expert du valt och entreprenören. Ibland deltar Länsstyrelsen i startmötet.
 • Tänk på att meddela Länsstyrelsen snarast om förseningar uppstår eller om förutsättningarna för projektet ändras. Kom ihåg att åtgärderna måste färdigställas och bidraget begäras ut under det aktuella budgetåret.
 • När arbetena är avslutade kallar du Länsstyrelsen till slutbesiktning, om detta är ett villkor i beslutet.
 • Du begär ut bidraget så snart som arbetena är avslutade, men senast det datum som anges i beslutet. Använd blanketten för slutrekvisition och bifoga verifikationer på bidragsgrundande kostnader (betalda fakturor) samt rapport från medverkande antikvarie.
 • Observera att du inte längre har rätt till det beslutade bidraget om du inte skickar in slutrekvisitionenPDF i tid till Länsstyrelsen. Skicka den till stockholm@lansstyrelsen.se eller använd kompletteringstjänsten.
 • Bidraget betalas ut när de åtgärder och kostnader som bidraget avser har godkänts av Länsstyrelsen.

Byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Kontakt

Enheten för kulturmiljö