Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen upprättar vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys, som grundas på kommunernas egna analyser.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i samhället och på ett bättre sätt kunna hantera kriser. Analysen ska

  • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga för samhällsplanering
  • bidra till en beskrivning av riskbilden för hela samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen upprättar en regional risk- och sårbarhetsanalys vartannat år. Analysen lämnas till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunernas arbete

Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser bildar ett första underlag för deras handlingsplaner för extraordinära händelser. Analyserna ligger också till grund för den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen tar fram.

Risk- och sårbarhetsanalys inom Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms analys består av två delar:

  • Myndighetsspecifik risk- och sårbarhetsanalys. Denna berör endast risker kopplade till myndighetens egna verksamheter och är för internt bruk.
  • Risk- och sårbarhetsanalys för det geografiska området. Denna berör de risker som finns inom det geografiska området (länet). Fokus är på regionalt särskilt samhällsviktiga verksamheter och beroendekedjor.

Identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom länet, samt pekar på behov av åtgärder som kräver en samordning mellan flera aktörer för att skapa en trygg och säker region.

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen för det geografiska området bedrivs utifrån plattformen Samverkan Stockholmsregionen och de metoder vi använder vi oss av är:

  • Metod för identifiering av regionalt särskilt samhällsviktig verksamhet
  • Modell för kartläggning av försörjningskedjor
  • Scenariospecifika analyser

Hela processen för arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen för det geografiska området består av tre delprocesser:

  1. Identifiering av risker, sårbarheter och behov av åtgärder
  2. Förankring och beslut
  3. Kommunikation

Sammanfattande bedömning av 2016 års regionala risk- och sårbarhetsanalys

Krisberedskapen i Stockholms län påverkas av en mängd faktorer. Länet har en komplex riskbild, med för landet viktiga funktioner inom infrastruktur och industri, och inom de kommande tjugo åren förväntas länet växa med omkring en halv miljon invånare. Detta medför ett stort behov av satsningar på infrastruktur, arbetsplatser och bostäder.

Av de allvarliga händelser som är bedömda är det ingen som utgör ett årligen återkommande hot mot länet. Det finns dock flera risker som kan inträffa inom loppet av en tioårsperiod. Detta gäller framför allt av de natur- och väderrelaterade händelserna. När det gäller skyddsvärdet demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter utgör social oro tillsammans med bakomliggande faktorer en stor utmaning.

Länsstyrelsens bedömning är att den generella förmågan att hantera allvarliga händelser och kriser i länet är god även om det finns vissa förbättringsområden. Kriser såsom stora elavbrott, allvarliga störningar i elektroniska kommunikationer och social oro kommer att påverka samhällets funktionalitet och konsekvenserna kommer att vara kännbara för länets invånare.

Läs hela rapporten Risk- och sårbarhetsanalys 2016 Pdf, 2.3 MB.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap