Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Planerar du att göra en åtgärd eller aktivitet i ett skyddat naturområde? Då kan du behöva dispens eller tillstånd. Skyddade områden kan vara nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, naturminnen, områden med biotopskydd, djur- och växtskyddsområden och områden med landskapsbildsskydd.

I naturområden som är skyddade finns regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först ansöka om dispens eller tillstånd.

Gör så här för att ansöka om dispens eller tillstånd i ett skyddat område

 1. Ta reda på skyddsformen för området.
 2. Ta reda på om din åtgärd eller aktivitet kräver dispens eller tillstånd.
 3. Ansök om dispens eller tillstånd hos Länsstyrelsen.

Ta reda på om området är skyddat

Om du behöver tillstånd för din åtgärd eller aktivitet beror på vilket typ av skydd området har. För nationalparker, naturreservat, landskapsbildskyddsområden och djur- och växtskyddsområden finns regler, så kallade föreskrifter, som beskriver vad som är tillåtet och förbjudet i det specifika området. Reglerna är olika för alla områden. Det står i beslutet om skydd vad som gäller just i det område du vill göra en åtgärd eller aktivitet i. Beslutet och annan information om vad som gäller hittar du i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på åtgärder och aktiviteter då du kan behöva tillstånd eller dispens

Här hittar du exempel på åtgärder och aktiviteter där tillstånd eller dispens kan behövas för olika skyddsformer.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • köra motordrivet fordon
 • olika former av jakt
 • organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar
 • gräva eller påverka naturen
 • samla in växter eller frön.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar
 • ändra och bygga ut byggnader och anläggningar
 • samla in växter och djur
 • fälla eller ta bort träd eller buskar
 • gräva, schakta, fylla ut
 • organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • beskära träd
 • fälla träd
 • skada ett träds rötter genom att gräva, köra ett fordon eller låta djur trampa
 • ta bort delar av naturminnet
 • gräva i, eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.
 • spika eller såga.

Generellt skyddade biotoper

Vissa biotoper har ett generellt skydd, till exempel alléer och stengärden. Exempel på åtgärder som du behöver dispens för och hur du ansöker:

Biotopskyddsområden

Länsstyrelsen kan besluta om skydd för ett geografiskt biotopsområde. Det kan till exempel vara rikkärr och naturbetesmarker. Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna i ett sådant område är till exempel att

 • gräva och exploatera
 • ändra naturmiljön i biotopen
 • tillföra material eller nya arter i biotopen
 • ta bort stenar eller växtlighet
 • ändra hydrologin.

Ska du utföra en åtgärd i ett geografiskt biotopskyddsområde som Länsstyrelsen beslutat om ska du använda e-tjänsten "Ansök om tillstånd och dispens för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde" på den här sidan.

Aktiviteter som är förbjudna är till exempel att

 • vara i ett område när det är tillträdesförbud
 • skada boträd eller boplatser
 • samla in växter eller frön
 • skada växtlighet.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • bygga en ny byggnad
 • anlägga en väg
 • dra luftledningar
 • fälla träd
 • schakta och fylla igen.

Du kan behöva tillstånd även för åtgärder som inte kräver bygglov, som att till exempel bygga en friggebod.

Vid nybyggnation, vägar, dragning av luftledningar, trädfällning, schaktning och fyllning som i väsentlig mån kan skada upplevelsen och förståelsen av landskapet kan du behöva ansöka om tillstånd. I Stockholms län finns ca 45 områden som är belagda med landskapsbildsskydd och varje område har särskilda föreskrifter, se nedan.

Även åtgärder som inte är bygglovspliktiga, till exempel friggebodar och attefallshus, kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen.

En ansökan om tillstånd ska innehålla följande uppgifter:

 • Den sökandes och eventuell medsökandes namn, adress, telefonnummer och
  e-post.
 • Kommun- och fastighetsbeteckning (om sökande inte är markägare ska uppgifter om markägaren anges och att markägaren har godkänt den planerade åtgärden).
 • En beskrivning av åtgärden som du söker tillstånd för, till exempel bygglovshandlingar med måttsatta fasadritningar och situationsplan.
 • En beskrivning av tak- och fasadmaterial samt färgsättning.
 • Hur stor markareal som totalt kommer att tas i anspråk.
 • En kortfattad beskrivning i bild och text av hur platsen ser ut.
 • Syftet med åtgärden eller åtgärderna.

Skicka din ansökan till stockholm@lansstyrelsen.se.

Inom landskapsbildsskyddade områden som omfattas av strandskydd är det Länsstyrelsens enhet för naturvård som prövar åtgärder. Använd blanketten Ansökan om dispens-tillstånd inom skyddade områden Pdf, 234.3 kB.. Utanför strandskyddat område är det Länsstyrelsens enhet för investeringsstöd och kulturmiljö som prövar åtgärder inom landskapsbildsskyddat område.

Utöver Länsstyrelsens prövningar tillkommer ibland också den kommunala bygglovsprövningen enligt plan- och bygglagen.

Ska du också ansöka om strandskyddsdispens?

Läs mer i vårt faktablad om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats. 

Ansök om tillstånd och dispens för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Avgiften för ansökan om dispens beror på skyddsformen och varierar mellan 2900 och 4600 kronor. Vi tar inte ut någon avgift för att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan.

Aktuell handläggningstid

Handläggningstiderna beror till viss del på om ansökan är fullständig när den skickas in eller inte. Vi kan inte börja handlägga din ansökan innan den är komplett. Var därför noga när du skickar in den så att du slipper komplettera senare. Det underlättar även för oss eftersom vi slipper lägga tid på att begära in kompletteringar.

Handläggningstiden räknas från det att din ansökan är komplett.

Aktuell handläggningstid

Andra tillstånd och dispenser

Dispens från strandskydd

Du kan ansöka om dispens från strandskydd i e-tjänsten på den här sidan om strandområdet ligger inom ett skyddat område. För andra strandskyddsdispenser:

Tillstånd Natura 2000-områden

Är området skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd. För områden som enbart har Natura 2000-skydd:

Dispens från generellt biotopskydd

Vill du ansöka om dispens för ingrepp i till exempel stengärden, alléer, odlingsrösen eller andra biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet ska du använda e-tjänsten som finns på sidan Dispens från biotopskydd.

Dispens eller tillstånd i biotopskyddsområden

Är området ett biotopskyddsområde som beslutats av Länsstyrelsen så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att söka om dispens eller tillstånd.

I Stockholms län har Länsstyrelsen Stockholm beslutat om ett särskilt biotopskyddsområde – Urfjärden.

Kommuner och Skogsstyrelsen kan fatta beslut om biotopskyddsområden. För åtgärder i dessa områden, ansök om dispens hos respektive kommun eller Skogsstyrelsen.

Biotopskyddsområde, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Skyddad natur på karta

Du kan använda Länskartan för att hitta information om naturreservat och andra skyddade områden, exempelvis fågel- och sälskyddsområden.

Länskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss