Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillstånd Natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Prövningen av ett Natura 2000-tillstånd

Prövningen av ett Natura 2000-tillstånd består av två delar:

 1. ett inledande avgränsningssamråd
 2. själva ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Ansök om tillstånd för verksamheter och åtgärder om området enbart har Natura 2000-skydd

Du inleder ansökningsprocessen genom att ha samråd med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de övriga som kan beröras av åtgärden eller verksamheten. Kontakta Länsstyrelsen för diskussion om vilka som ska ingå i samrådskretsen och hur samrådet ska gå till.

Syftet med samrådet är att säkerställa att miljökonsekvensbeskrivningen du behöver skriva inför din ansökan får den omfattning och innehåll som behövs för tillståndsprövningen. Miljökonsekvensbeskrivning är ett dokument som beskriver den miljöpåverkan som den planerade åtgärden eller verksamheten medför. När du skriver miljökonsekvensbeskrivningen enbart för ett Natura 2000-tillstånd kan du begränsa innehållet till de uppgifter som behövs för den prövningen. En miljökonsekvensbeskrivning som du upprättar i andra sammanhang behöver innehålla fler uppgifter.

Efter samrådet skickar du in en ansökan om tillstånd till Länsstyrelsen genom e-post eller post.

Underlag som behövs för ansökan

Ansökan ska bland annat innehålla

 • en redogörelse för vad ansökan omfattar
 • kartunderlag
 • förslag på villkor för åtgärden eller verksamheten
 • den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen
 • en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen beskriver vilka synpunkter de olika samrådsparterna lämnat på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, samt om och hur det påverkat miljökonsekvensbeskrivningens innehåll.

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00

Enheten för naturskötsel

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss