Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • anordning av större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram vägledningar som kan hjälpa dig att ta fram ett korrekt och fullständigt underlag:

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Obs! Informationsmaterialet ovan har tagits fram i syfte att underlätta för dig att själv utforma dina försiktighetsåtgärder och din egenkontroll. Om du vidtar tillräckliga försiktighetsåtgärder kan du undvika att åtgärden riskerar att innebära en väsentlig ändring av naturmiljön, och du behöver då inte anmäla om samråd.

Alla behöver inte samråda om ledningsdragning för el, tele eller data. Om du gör dragningen på ett sådant sätt att inga natur- eller kulturvärden riskerar att skadas eller påverkas väsentligt behöver du inte samråda med Länsstyrelsen.

Börja med att ta reda på mer om området som berörs av ledningsdragningen.

Hur kan ni avgöra om naturmiljön påverkas väsentligt av ledningsdragningen?

Det centrala begreppet i lagstiftningen lyder ”naturmiljön påverkas väsentligt”. Exempel på när naturmiljön kan påverkas väsentligt av ledningsdragningar är när de går igenom:

 • våtmarker
 • ängs- och betesmarker
 • områden med ek och andra ädellöv
 • nyckelbiotoper

Den här typen av känsliga områden ska så långt som möjligt undvikas.

Lyckas du med det och samtidigt tar den generella hänsyn som alltid gäller så behöver du alltså inte samråda om naturvärdena.

Om du ändå av olika skäl behöver dra en ledning genom den här typen av områden behöver du göra en anmälan om samråd och planera för extra hänsyn vid utförandet.

Tänk på att om det också finns en kulturmiljö, som till exempel en fornlämning, i området så kan du behöva göra ett samråd, även om du inte påverkar naturmiljön. Om ledningsdragningen berör en fornlämning eller ligger inom 50 meter från en fornlämning (inom fornlämningens skyddsområde) behöver du också söka tillstånd.

Fornlämningar och fornfynd

Generell hänsyn

 • Undvik att orsaka körskador i terrängen. Om det ändå uppstår körskador ska du laga dem.
 • Passage av stenmurar och diken i jordbruksmark ska du göra genom tryckning eller borrning. Du får inte schakta och gräva precis intill stenmurar eller diken så att de riskerar att få sättningsskador.
 • Om du ska lägga ned ledning i en allé eller vid andra skyddsvärda träd (till exempel gamla träd och lövträd med en diameter större än 70 centimeter) ska du förlägga ledningen med ett avstånd motsvarande femton gånger stammens diameter. Gör arbetet mycket försiktigt så att trädens bark och grenar inte skadas av maskiner och redskap eller trädens rötter skadas av markpackning.
 • Vid rasering, det vill säga borttagning eller nedmontering, av ledningar ska du trycka igen stolphål eller fylla dem med rena massor.
 • Vid öppna diken, små våtmarker, odlingsrösen och andra skyddade biotoper i odlingslandskapet måste du arbeta mycket försiktigt så att de inte skadas eller förstörs. Vid risk för skada på dessa biotoper behöver du ansöka om biotopskyddsdispens för åtgärden.
 • Lägg ned ledningar och kablar med skonsamma metoder, till exempel plöjning, smala schakt, tryckning och styrd borrning, för att minimera markpåverkan.
 • Berör ledningsdragningen ett skyddat område, som till exempel ett naturreservat, kan åtgärden vara förbjuden enligt föreskrifterna för det skyddade området. Om åtgärden är förbjuden och du bestämmer dig för att söka dispens från förbudet ska du inte göra någon anmälan om samråd. Dispenser beviljas restriktivt och om andra alternativ är möjliga ska du alltid välja dem.

När behöver du inte anmäla om samråd?

 • Om du ska göra en åtgärd eller verksamhet i exploaterade miljöer (exempelvis bebyggd tätortsmiljö, tomt- och gårdsmark, anlagd park, industri- eller verksamhetsområde).
 • Om du ska röja en naturmiljö vid en kraftledningsgata som har anpassat sig efter regelbunden röjning.
 • Om du ska dra en ledning för el, tele eller data och kan göra dragningen på ett sådant sätt att inga natur- eller kulturvärden riskerar att skadas eller påverkas väsentligt.
 • Om du behöver ta ner grenverk eller stamdelar på döda träd. Det är inte lämpligt att ta ner mer än vad som är en nödvändig säkerhetsåtgärd. Du bör sätta snittytan bör cirka en meter ovanför övre delen av eventuella stamhåligheters ingång.
 • Om du i ett skyddat område (till exempel ett naturreservat) ska göra en åtgärd eller verksamhet som kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt. I sådana fall behöver du ansöka om dispens eller tillstånd, som vanligtvis ersätter samrådsförfarandet. Vad som är förbjudet eller tillståndspliktigt står i områdets föreskrifter.
 • Om endast kulturmiljö berörs av den planerade åtgärden ska du istället kontakta enheten för investeringsstöd och kulturmiljö på Länsstyrelsen Stockholm. Mer information och kontaktuppgifter finns på sidan Fornlämningar och fornfynd.

Fornlämningar och fornfynd

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 i miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Enklaste sättet att ta reda på vad som riskerar att påverkas av din åtgärd är att använda Länsstyrelsens externa kartunderlag (webb-GIS) för samråd. Där finns det mesta som du behöver hålla i åtanke i din anmälan.

Utöver detta behöver du även se om det finns skyddade arter eller invasiva arter inom området där åtgärden ska ske. Då kan du behöva utföra särskilda försiktighetsåtgärder. Dessa arter hittar du lättast via artportalen.

Naturmiljöer som skyddas av generellt biotopskydd finns inte med i kartunderlaget. Detta gäller exempelvis alléer, småvatten, våtmarker, diken, källor, åkerholmar, odlingsrösen och stenmurar. Komplettera din anmälan om naturmiljöer som skyddas av generellt biotopsskydd berörs.

Kartunderlag (webb-GIS) för 12:6-samråd Länk till annan webbplats.

Artportalen Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets vägledning om samråd vid ändring av naturmiljön Länk till annan webbplats.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för uppförande av solcellsanläggning

Om åtgärden gäller att bygga en solcellsanläggning på marken.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt kapitel 9 i miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Samrådsplikt i Kungliga nationalstadsparken

Anmälan om samråd krävs vid vissa åtgärder som berör skyddsvärda träd och vid viss ändrad användning av vegetationstäckt mark i Nationalstadsparken.

Beslut om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 miljöbalken i Nationalstadsparken Pdf, 7.6 MB.

Skyddsvärda träd

Vid vissa åtgärder som berör skyddsvärda träd kan det krävas samråd. Använd e-tjänsten för samråd för övriga verksamheter.

Gamla träd är värdefulla

Generellt sett har grova lövträd alltid höga naturvärden, detta gäller särskilt ekar. Det biologiska värdet ökar med trädens ålder, eftersom träden med tiden får grov och sprickig bark, håligheter och döda grenar som kan utgöra livsmiljöer för andra växter och djur. Det är därför alltid av värde att låta gamla lövträd stå kvar så länge som möjligt. Istället för avverkning kan man göra beskärningar för att till exempel minska risken för fallande grenar, avlasta en tung krona, glesa ut en krona som skuggar etc. Om det inte är möjligt att göra beskärningar i kronan kan man kapa stammen och låta den stå kvar som en så kallad ”trädruin”.

Avverkning bör alltid utgöra det sista alternativet.

När krävs det samråd om enskilda träd?

Naturvårdsverkets har tagit fram kriterier för vad som bedöms vara särskilt skyddsvärda träd:

 • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
 • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år.
 • Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
 • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Dessa kriterier indikerar höga naturvärden och innebär att du kan behöva samråda med Länsstyrelsen innan du gör några åtgärder som påverkar trädet. Vår policy är dock att endast kräva samråd rörande enskilda träd om det uppfyller något av följande kriterier:

 • Trädet har mycket höga dokumenterade naturvärden.
 • Trädet fyller en viktig roll för biologisk mångfald i ett landskapsekologiskt sammanhang.
 • Trädet har en avgörande betydelse för landskapsbilden.

Exempel på åtgärder som kan kräva samråd:

 • Avverkning.
 • Kraftig beskärning (av grenar grövre än 10 cm i diameter).
 • Grävning/schaktning närmare trädet än två meter från trädkronans ytterkant.

Vi avråder från maskingrävning vid markarbeten nära skyddsvärda träd. Vår rekommendation är att i första hand använda skonsamma metoder som styrd borrning eller handgrävning.

Länsstyrelsernas skrift om ”Skydda träden vid arbeten” Pdf, 906.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att träd även kan omfattas av andra bestämmelser, till exempel biotopskydd eller naturminne.

Markbaserad solcellsanläggning

Om du planerar att uppföra en markbaserad solanläggning hittar du mer information om vad du ska tänka på i faktabladet:

Information till dig som planerar för en markbaserad solcellsanläggning (pdf) Länk till annan webbplats.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska du göra samrådsanmälan till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska du göra samrådsanmälan till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska du göra samrådsanmälan till kommunen.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss