Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden regleras vissa åtgärder. Du kan därför behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för att få utföra ett visst arbete. Vissa åtgärder är till och med förbjudna. Då finns möjligheten att ansöka om dispens från förbudet.

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och regler kring hur till exempel kemiska produkter och avfall får hanteras. Ett vattenskydds­område kan ha olika skyddszoner där reglerna skiljer sig åt i de olika zonerna.

Ta reda på om du behöver dispens, anmäla eller ansöka om tillstånd

I områdets föreskrifter står det vilka åtgärder som är förbjudna. För dessa behöver du ansöka om dispens. Du kan bara få dispens när det finns särskilda skäl och syftet med vattenskyddsområdet inte motverkas. Andra åtgärder behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd för att utföra.

I områdets föreskrifter står var du ska lämna in din anmälan eller ansökan, till kommunen eller Länsstyrelsen.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du vattenskyddsområden och föreskrifter för respektive område.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansök om dispens för åtgärd

Gör så här för att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen:

 1. Fyll i ansökningsblanketten så utförligt som möjligt, helst digitalt.
 2. Ta fram översikts- och detaljkarta och andra eventuella bilagor (se stycket "Tips för en komplett dispensansökan"). Översikts- och detaljkarta är obligatoriskt. Filernas format får gärna vara pdf.
 3. Skicka in ansökan med bilagor genom post eller e-post till Länsstyrelsen Stockholm.

Blankett: Ansökan om dispens enligt skyddsföreskrift inom vattenskyddsområde Pdf, 307.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka blankett och bilagor till
stockholm@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

När du ska ansöka om dispens behöver du betala in en ansökningsavgift på 4 600 kronor till Länsstyrelsen för att vi ska kunna behandla ansökan. Länsstyrelsen skickar en faktura till den e-post eller postadress som är angiven i ansökan. Vi börjar handläggningen av ärendet när avgiften har kommit in till oss. Det belopp du betalar in är en prövningsavgift. Vi kan därför inte återbetala beloppet om du som söker dispens får avslag på ansökan.

För att en ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att innehållet är så komplett som möjligt. Handläggningstiden för ärendet räknas från den dagen ärendet är komplett. Exakt innehåll och omfattning varierar från fall till fall. Det finns dock några riktlinjer för vad som bör vara med i ansökan:

 • Vem som söker – uppgifter om namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Vem som ska utföra arbetet (om annan än sökanden).
 • Fastighetsbeteckning inom vilken arbetet ska utföras.
 • Karta med lokalisering utmärkt – både översikts- och detaljkarta. Markera åtgärden på detaljkartan, till exempel sträckan för en ny ledning eller placering för enskilt avlopp.
 • Tydlig och utförlig motivering till varför åtgärden är nödvändig. Detta är extra viktigt vid dispensansökningar där särskilda skäl ska anges (se utförligare beskrivning av särskilda skäl nedan).
 • Beskrivning över vad som ska göras, inklusive teknisk beskrivning. Till exempel schaktdjup, typ av avloppsanläggning, användning av köldbärarvätska i värmepumpsanläggning etc.
 • Markegenskaper, till exempel bergart, jordart (täta eller genomsläppliga jordar) och jorddjup. Information finns bland annat på SGU:s karttjänst: https://apps.sgu.se/kartvisare/ Länk till annan webbplats.
 • Markhistorik för det aktuella området och en eventuell bedömning om det kan finnas markföroreningar.
 • Avstånd till grundvattenyta (om det gäller ett markområde) – kan oftast inhämtas från SGU:s brunnsarkiv eller från kommunens VA-kontor. Gäller ansökan ett ytvattenområde ska istället motsvarande uppgifter gällande vattendjup, eventuell strömningsriktning, områdets känslighet etc. anges.
 • Eventuell förutsedd påverkan på ytvatten/grundvatten som skyddas. Ifall sökanden anser att någon påverkan på vattenmiljön inte kommer att ske ska även detta anges och motiveras.
 • Beskrivning av de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten både under och efter att åtgärden är utförd.
 • Varuinformationsblad eller beskrivning av kemiskt innehåll i till exempel köldbärarvätska, obrunnen betong eller liknande som ska användas.
 • Fotografier över området.

För att få dispens från vattenskyddsföreskrifter behövs särskilda skäl enligt krav från miljöbalken (kapitel 7 paragraf 22). Särskilda skäl är något utöver det vanliga. En vilja att utföra en åtgärd är inte tillräckligt för att få dispens utan det måste vara tydligt att sökandes enskilda intressen väger tyngre än allmänhetens intresse av att skydda vattentäkten. I en ansökan om dispens ska särskilda skäl motiveras och anges.

Ansök om tillstånd för åtgärd

Gör så här för att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen:

 1. Fyll i ansökningsblanketten så utförligt som möjligt, helst digitalt.
 2. Ta fram översikts- och detaljkarta och andra eventuella bilagor (se stycket "Tips för en komplett tillståndsansökan"). Översikts- och detaljkarta är obligatoriskt. Filernas format får gärna vara pdf.
 3. Skicka in ansökan med bilagor via post eller e-post till Länsstyrelsen Stockholm.

Blankett: Ansökan om tillstånd för åtgärd enligt skyddsföreskrift inom vattenskyddsområde Pdf, 307.9 kB.

Skicka blankett och bilagor till
stockholm@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Ansökan om tillstånd är avgiftsfri.

För att en ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att innehållet är så komplett som möjligt. Handläggningstiden för ärendet räknas från den dagen ärendet är komplett. Exakt innehåll och omfattning varierar från fall till fall. Det finns dock några riktlinjer för vad som bör vara med i ansökan:

 • Vem som söker – uppgifter om namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Vem som ska utföra arbetet (om annan än sökanden).
 • Fastighetsbeteckning inom vilken arbetet ska utföras.
 • Karta med lokalisering utmärkt – både översikts- och detaljkarta. Markera åtgärden på detaljkartan, till exempel sträckan för en ny ledning eller placering för enskilt avlopp.
 • Tydlig och utförlig motivering till varför åtgärden är nödvändig.
 • Beskrivning över vad som ska göras, inklusive teknisk beskrivning. Till exempel schaktdjup, typ av avloppsanläggning, användning av köldbärarvätska i värmepumpsanläggning etc.
 • Markegenskaper, till exempel bergart, jordart (täta eller genomsläppliga jordar) och jorddjup. Information finns bland annat på SGU:s karttjänst: https://apps.sgu.se/kartvisare/ Länk till annan webbplats.
 • Markhistorik för det aktuella området och en eventuell bedömning om det kan finnas markföroreningar.
 • Avstånd till grundvattenyta (om det gäller ett markområde) – kan oftast inhämtas från SGU:s brunnsarkiv eller från kommunens VA-kontor. Gäller ansökan ett ytvattenområde ska istället motsvarande uppgifter gällande vattendjup, eventuell strömningsriktning, områdets känslighet etc. anges.
 • Eventuell förutsedd påverkan på ytvatten/grundvatten som skyddas. Ifall sökanden anser att någon påverkan på vattenmiljön inte kommer att ske ska även detta anges och motiveras.
 • Beskrivning av de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten både under och efter att åtgärden är utförd.
 • Varuinformationsblad eller beskrivning av kemiskt innehåll i till exempel köldbärarvätska, obrunnen betong eller liknande som ska användas.
 • Fotografier över området.

Anmäl åtgärd

I skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet står det om du behöver anmäla åtgärder. I Stockholms län är det oftast inte Länsstyrelsen som tar emot anmälningar enligt skyddsföreskrifterna utan det gör kommunen.

Behöver du informera Länsstyrelsen?

Om du behöver informera Länsstyrelsen (i rollen som tillsynsmyndighet) om en åtgärd eller vill framföra ett klagomål kan du skicka ett mejl till stockholm@lansstyrelsen.se. Ämne: Vattenskydd. Skriv vad du planerar att göra.

Har det hänt en olycka i ett vattenskyddsområde?

Vid olycka som riskerar att sprida föroreningar inom ett vattenskyddsområde ring 112 för att larma räddningstjänsten. Meddela snarast också kommunens miljökontor, VA-huvudmannen och Länsstyrelsen om händelsen.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen, om tillsynen inte är överlåten till kommunen. Kommunen har tillsynsansvar för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss