Ängsö nationalpark

I hjärtat av Roslagen ligger Ängsö nationalpark som är känd för sin blomsterprakt. Vandra längs ängarna och genom skogen. Promenadvänliga stigar leder dig runt ön. Ta med kaffekorg och kikare. Luften, vattnet och lundarna är fyllda med fåglar. Guidade turer finns under vår och försommar.

Aktuellt

Just nu restaurerar vi gamla ängs- och betesmarker på Ängsö. Arbetena kommer att pågå under flera års tid och det kan se stökigt ut, men på sikt så kommer de åtgärdade områdena att bli blomrika ängs- och hagmarker som är värdefulla för både biologisk mångfald och besökare!

Restaureringarna ingår i projektet LIFE RestoRED som finansieras av EU:s LIFE-fond.

Ängsö nationalpark, LIFE RestoRED Länk till annan webbplats.

Alltid välkommen – ta med eget fika

Du är alltid välkommen till Ängsö nationalpark, men ön nås endast med båt. Kom i egen båt eller kajak, eller följ med reguljära turer från Stockholm eller Furusund under vår och sommar. Du kan också beställa taxibåt.

Rum för övernattning saknas och det finns inte heller någon servering på ön. Här är det egen mat och dryck som gäller. Dricksvatten är alltid bra att ta med. Vid Hemudden, nära ångbåtsbryggan, finns rastplats, rastbod och en liten utställning om naturen och öns historia. Det är tillåtet att tälta på angiven plats i högst två dygn. Tältplatsen ligger vid Norrviken. Meddela naturbevakare om ni är en större grupp.

Guidade turer 2024

Från 12 maj till och med 20 juni ges guidade turer i anslutning till Waxholmsbåtens ankomst från Stockholm. Ängsös naturbevakare är er guide och möter upp vid ångbåtsbryggan. En guidad tur tar cirka 1 h 15 minuter (lite längre eller kortare beroende på gruppen).

Obs! Nytt sätt att boka

Bokning sker via mejl till angso.stockholm@lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats., senast kl. 12 dagen innan den guidade turen.

Biljetter kostar 80 kr/vuxen. Barn samt ungdomar under 18 går gratis. Betalning sker på plats via Swish.

Missat att boka, men vill ändå gå en guidad tur?

Om du kommer med turbåten från Stockholm men har glömt att boka guidning kan du kontakta naturbevakaren som möter vid ångbåtsbryggan. Finns det en planerad guidning den dagen, så är du välkommen att följa med!

Grupper och mer information

För information om gruppbokningar utanför ordinarie guidningar, mejla angso.stockholm@lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.. Grupper betalar 1000 kr och betalning sker via Swish.

Mer information finns på sverigesnationalparker.se Länk till annan webbplats.

Tillgängligt när det är torrt

Ön är flack med ett nät av markerade stigar. Där stigarna passerar fuktig mark ligger smala spänger. På sommaren när marken torkat upp kan även barnvagnar med grova däck ta sig fram längs några av stigarna. Rullstolsburna personer bör gå iland vid Hemudden. Därifrån går det att ta sig en liten bit in på ön. Ring och stäm av med Waxholmsbolaget vilken båt som är lämplig att ta. Alla båtar har inte möjlighet att ta rullstolar inombords. 

Havsörnen gömmer sig i gammelskogen

Ängsö är inte bara ängsmarker, det är också ett paradis för fåglar. Här finns örtrika lundar och orörda skogar som är populära tillhåll för många fåglar. I de gamla, ihåliga lövträden finns gott om bostäder åt hålbyggande arter som nötväcka och svartvit flugsnappare. Skogsduva, spillkråka, större och mindre hackspett är andra fåglar som gynnas av god tillgång på boträd. Lite större bohål utnyttjas av knipa och kattuggla. Ängsö är också havsörnens ö. Den mäktiga fågeln tar gärna sin tillflykt till gammelskogen.

Fågelskydd

Stora delar av öns östra sida är fågelskyddsområde med tillträdesförbud under tiden 1 februari till 15 augusti. Fågelskyddsområdet sträcker sig 100 meter ut från stranden.

Torpare skapade artrikedomen

När Ängsö blev nationalpark var syftet att bevara området för framtiden. Men man förstod inte då att det var människan som skapat det överdådigt rika landskapet. Torparen, vars kor "trampade sönder marken och som själv liade ned de mest sällsynta arter", fick sluta bruka marken.

Resultatet blev att de sedan århundraden öppna markerna snabbt växte igen med sly och att granen vandrade in i lövskogarna. Inte förrän i slutet av 1930-talet insåg man på allvar vilket misstag man hade gjort: "Det är ett problem för en akademi och ett ämbetsverk att med förenade krafter ersätta en ensam torpare" som det står i ett betänkande. Ett omfattande röjningsarbete inleddes och ängsmarkerna har sedan dess hållits öppna med hjälp av slåtter och bete.

Ängarna på Ängsö

Ängsö tillhörde förr en liten by på Väringsö utanför Vettershaga. Den låglänta ön utnyttjades som ängsholme, därav dess namn. Bönderna på Väringsö rodde hit, slog sitt hö, stackade det och lät sitt boskap gå här på efterbete när slåttern var klar. Höet fördes hem med släde över isen på vintern. Idag är en sjättedel av Ängsös 73 hektar ängsmarker.

Den största ängen är Stormaren, en fuktäng som tidigare var ett sund mellan två lika stora öar. Här växer bland annat majviva och rosettjungfrulin. Stormaren omges av torrare ängsmarker där det växer rikligt med gullvivor från mitten av maj och i juni. Värt att besöka i början av juni är bestånden med orkidén Adam och Eva vid Norrudden. På Ängsö kan man också hitta orkidéer som grönkulla, nattviol, grönvit nattviol, tvåblad och nästrot.

Läs mer

Ängsö nationalpark på sverigesnationalparker.se Länk till annan webbplats.

Ängsö nationalpark finner du också i Naturkartan. Den går även att ladda ner som app.

Ängsö nationalpark i Naturkartan Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Föreskrifter enligt naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2014:10). Nedanstående föreskrifter gäller såväl allmänhet som markägare och nyttjanderättshavare.

Till Naturvårdsverkets föreskrifter om Ängsö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014.

Inom nationalparken är det förbjudet att:

 1. gräva eller hacka,
 2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,
 3. bortföra sten,
 4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 6. framföra motordrivet fordon,
 7. framföra svävare på land,
 8. framföra vattenskoter,
 9. förtöja båt längre tid än två dygn i följd vid samma plats,
 10. starta eller landa med luftfartyg,
 11. elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök är dock tillåten,
 12. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 13. på ett störande sätt orsaka ljud,
 14. under tiden 1 februari–15 augusti beträda eller färdas inom det område (fågelskyddsområde) som har markerats på karta i bilaga 1,
 15. beträda äng innan slåtter genomförts,
 16. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet, och
 17. fiska, förutom med handredskap.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

 1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,
 2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,
 3. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 4. samla grod- eller kräldjur,
 5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och
 6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Inom nationalparken är det förbjudet att tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning, förutom på anvisad plats vid Norrviken.

Samråd krävs med Länsstyrelsen

för att tälta eller liknande

 1. i sällskap med fler än tio personer, eller
 2. fler än två nätter i följd.

Generella undantag

Utan hinder av inskränkningarna i 1─5 §§ är det inom nationalparken tillåtet

 1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandringsleder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, uppföra hägnader, utföra naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

 2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att anlägga angöringsramp för båt med rullstolsburna besökare samt tillgänglighetsanpassad rastplats med eldstad vid Hemudden, utföra omdragning av körväg vid torpet för att tillgänglighetsanpassa, anlägga tältplats och rastplats med eldstad vid Norrudden och anlägga stigslinga runt Stormaren,

 3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra motordrivet fordon och motordriven farkost för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

 4. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att beträda eller färdas inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14 och 15 för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

 5. för personal inom polisen, kustbevakningen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon, motordriven farkost och hund samt beträda eller färdas inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14 och 15 och vid behov vidta andra åtgärder. Anmälan ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,

 6. för bofasta på ön att starta och landa med luftfartyg, förutom inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14 och 15,

 7. för behörig trafik att i syfte att ta sig till och från brygga tillhörande tomtplats färdas inom den del av fågelskyddsområdet som är markerat på bilaga 1,

 8. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

 9. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva jakt efter vildsvin under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkten 7,

 10. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

 11. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

 12. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller permobil på anvisade leder och stigar,

 13. att plocka bär och matsvamp för eget bruk, förutom inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14 och 15,

 14. att nyttja tomt- och gårdsplats i enlighet med avgränsning på bilaga 1. Tomt- och gårdsplatsen ska dock vårdas och hållas fri från upplag eller verksamheter som inte är i överensstämmelse med ett traditionellt nyttjande, och

 15. att underhålla befintliga byggnader, ledningar eller andra anläggningar. Innan underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1909

Storlek: 190 hektar, varav vatten 117

Karaktär: skärgård, ängs- och hagmarker, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: nationalpark

Övrigt: Natura 2000-område Ängsö SE0110041

Hitta hit

Ängsö nationalpark når du med båt. Under vår och sommar trafikerar Waxholmsbolaget Ängsö från Strömkajen i centrala Stockholm samt från Furusund. Observera att det finns flera öar med samma namn, sök på "Nationalparken Ängsö" i reseplaneraren.

Waxholmsbolaget Länk till annan webbplats.

Ängsölinjen trafikerar sträckan Furusund - Ängsö. I Furusund anslutning med SL-buss till Norrtälje och Stockholm.

Ängsölinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrig tid måste egen båt användas, alternativt taxibåtar. För information om taxibåtar, kontakta

Visit Roslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att hitta ställen att lägga till med egen båt är lätt, men tänk på att stora delar av öns östra sida är fågelskyddsområde med tillträdesförbud under perioden 1 februari – 15 augusti. Utöver naturhamnar och klippor, så finns en mindre småbåtsbrygga vid Hemudden du är välkommen att lägga till max två nätter i rad.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss