Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skogsstrategi för Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en regional skogsstrategi tillsammans med representanter för regionala aktörer med intressen i skogen.

Länets skogsstrategi, "Med skogen som mötesplats", är anpassad efter Stockholmsregionens förutsättningar och ska bidra till ett hållbart nyttjande av skogen där alla skogens värden tas tillvara. Målet är att Stockholms län har

 • en livskraftig skogsnäring
 • ett aktivt mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus
 • skogar som är tillgängliga för alla.

Strategin innehåller fyra insatsområden:

 • skogen i samhällsplaneringen
 • hållbart skogsbruk
 • Stockholm som marknad
 • värdeskapande besök i skogen.

Syftet med strategin är att underlätta för samverkan och bidra till ökad kunskap.

Skogsstrategin: Med skogen som mötesplats – dialog och utveckling i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Vad händer inom länets regionala skogsstrategi?

Länsstyrelsen har tillsammans med relevanta aktörer tagit fram en handlingsplan som gäller fram till 2025. I den presenteras åtgärder inom respektive insatsområde. Åtgärderna ska tillsammans bidra till en önskad utveckling av skogen. Gemensamt för åtgärderna är att hitta synergier inom befintliga arbeten och uppdrag. De ska också bidra till erfarenhetsutbyte mellan skogsstrategins organisationer och länets kommuner i skogliga frågor.

Handlingsplanen tar upp möjligheter och förändringsbehov där samverkan och erfarenhetsutbyte är centrala delar. Handlingsplanen ska inspirera fler aktörer att bidra i arbetet.

Med skogen som mötesplats – handlingsplan 2022–2025 Länk till annan webbplats.

Handlingsplanen presenterar åtgärder och aktiviteter som Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, LRF Mälardalen, Naturskyddsföreningen Stockholms län, Skogsstyrelsens distrikt Stockholm-Gotland, Friluftsfrämjandet Region Mälardalen och Mellanskog planerar att genomföra.

Övergripande mål

Stockholms län har en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus och skogar som är tillgängliga för alla.

Följande aktiviteter kommer genomföras under 2024 av Länsstyrelsen Stockholm, Skogsstyrelsen, Region Stockholm, Friluftsfrämjandet Region Mälardalen, Mellanskog, LRF Mälardalen och Naturskyddsföreningen Stockholms län i samverkan.

Insatsområde: Skogen i samhällsplaneringen

Mål: I Stockholms län tas skogens värden och funktioner tillvara i samhällsplaneringen genom en konstruktiv och inkluderande dialog.

Aktiviteter: Bidra med skogsperspektivet i nya RUFS – klimat, tillväxt, fysisk planering, FOI, GI, naturvärden och friluftsliv.

Insatsområde: Hållbart skogsbruk

Mål: Skogsbruket i länet bidrar till växande och lönsamma företag som levererar ökad klimatnytta och ett variationsrikt skogslandskap för skogens ekosystemtjänster.

Aktiviteter:

 • Informationsträff om återvätning.
 • Gemensamt i styrgruppen locka fler markägare att delta på Skogsstyrelsens rådgivningspaket.
 • Skogsdag med tema: Skogen i ett förändrat klimat.
 • Möte för att bidra till ett aktivt nätverkande för unga, skogsägande kvinnor.

Insatsområde: Stockholm som marknad

Mål: Baserat på skogens värde erbjuder Stockholm en marknad för innovativa och hållbara varor och tjänster samt en attraktiv arbetsmarknad.

Aktiviteter:

 • Affärsmodell ekosystemtjänster – undersöka och sprida modell för hur skogsägare kan få ersättning för ekosystemtjänster som stärker skogens värden och skapar förutsättningar för företagande.
 • Värdekedjor specialsortiment – initiera möten med berörda aktörer för att hitta marknader för specialsortiment och utkomster som främjar mångbrukande.

Insatsområde: Värdeskapande besök i skogen

Mål: Skogen bidrar till besöksnäring, kunskap om skog och skogsbruk samt utveckling på landsbygden. Den tätortsnära skogen är en särskild värdefull resurs som är tillgänglig för länets invånare.

Aktiviteter:

 • I samverkan sprida befintligt material om allemansrätten och guidade aktiviteter i syfte att nå fler målgrupper av allmänheten.
 • Arbeta för en regional organisering av vandringsleder i länet.
 • På lokal nivå i föreningar uppmana att ingå i kommunernas friluftslivsråd.
 • Information om tillståndsprocessen vid anordnande av aktiviteter på annans mark samt klarhet i vilka regler och tillstånd som krävs.
 • Utveckla friluftslivsnätverk för att möjliggöra för att aktörer att träffas, genomföra konferenser och webbinarium.
 • Få ut fler människor i naturen genom naturguider i reservat, anpassat efter lokaltrafiken.
 • Sprida goda exempel som naturbussar, naturskolor och naturvärdar samt Skogen i skolan och Skogshjältarna.
 • Sprida information om regionala cykelstråk för att underlätta tillgängligheten.
 • Utveckla den besöksklassificering som finns i Länsstyrelsens naturreservat. Gör den möjlig för fler förvaltare att använda.
 • På lokal nivå lyfta alternativa platser för friluftslivet till exempel genom att guida på andra platser och sprida fler platser i sina kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet Stockholms läns Skogsstrategi får du veta när det händer något viktigt i arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Stockholms län, till exempel när aktiviteter anordnas inom ramen för projektet.

Prenumerationen är gratis och kan avslutas när du vill.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Arkiv för nyhetsbrevet Skogsstrategi

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss