Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skogsstrategi för Stockholms län

Skog i motljus

Länsstyrelsen i Stockholms län leder arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi. Vi gör det tillsammans med representanter för regionala aktörer med intressen i skogen. Dessutom kommer vi under processen att bjuda in till bred delaktighet, medverkan och förankring samt till aktiviteter som främjar strategins mål.

Vad är en skogsstrategi?

Skogsstrategin ska innehålla en gemensam bild av de utmaningar som är viktiga för en positiv utveckling för skogen i Stockholms län och hur vi tillsammans kan arbeta med dem. I förlängningen ska arbetet med en regional skogsstrategi bidra till ökad delaktighet och förståelse för olika perspektiv och intressen med koppling till länets skog och dess nyttjande, till ett hållbart brukande och bevarande av skog, lönsamt företagande med koppling till skog och till en jämlik och jämställd tillgång till skog och mark bland länets befolkning och besökare.

Arbetet med en regional skogsstrategi för Stockholms län kommer att pågå 2020–2022 och bygger vidare på den samverkan mellan aktörer i regionen som grundlades under 2019 inom ramen för projektet Regionala insatser för skog i Stockholms län. Ett resultat av arbetet under 2019 är den gemensamma nulägesbeskrivning (se nedan) som utgör ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet.

Varför en skogsstrategi?

Skogen ska växa och binda koldioxid samtidigt som den ska den leverera hållbara lösningar på klimatutmaningen och erbjuda naturupplevelser och rekreation åt en växande befolkning. Skogen ska skapa ekonomisk utveckling och nya jobb på landsbygden inom både skogssektor och besöksnäring samtidigt som skogens natur- och kulturmiljövärden ska värnas. Dessa många, stora och ibland motstridiga förväntningarna på vilka samhällsnyttor skogen ska bidra med tydliggörs i Strategi för Sveriges nationella skogsprogram som också pekar ut regionala strategier som ett viktigt verktyg i arbetet för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Vision

Det nationella skogsprogrammet har en vision:

”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi"

Programmet har fem fokusområden:

  1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
  2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
  3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.
  4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.
  5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Styrgrupp

Länsstyrelsen i Stockholms län driver arbetet med länets skogsstrategi vars inriktning och innehåll tar form i styrgruppen där Region Stockholm, LRF Mälardalen, Naturskyddsföreningen Stockholms län, Skogsstyrelsens distrikt Stockholm-Gotland, Friluftsfrämjandet, Holmen skog AB och Mellanskog är representerade.

Tidigare nyheter om skogsstrategin

grandfather and little granddaughter collecting lingonberries in the forest
Skog i Husby naturreservat
Fallna träd i urskogen i Smedsmoraskogen

I dag lanseras en gemensam strategi för skogen i Stockholms län

Länets skogar är av stor betydelse för invånarnas rekreation, hälsa och sysselsättning. De bidrar till samhällsviktig klimatnytta, ren luft och mångfald. Tack vare vår stora befolkning kan vårt län även vara pådrivande i nyttjandet av skogens resurser i en nationell grön omställning.

I dag lanseras en gemensam strategi för skogen i Stockholms län

Gemensamt arbete ska bidra till positiv utveckling för skogen i länet

Hur mycket skog finns i Stockholms län? Hur växer och brukas den? Hur mycket skog är skyddad och hur används den av länets invånare? Svaren på de och många fler frågor finns i den nulägesbeskrivning som Länsstyrelsen har tagit fram tillsammans med aktörer från hela skogens värdekedja. Nu fortsätter arbetet med att nå en gemensam riktning för utvecklingen av skogen och skogsnäringen i länet.

Gemensamt arbete ska bidra till positiv utveckling för skogen i länet

Bakgrund

Arbetet med den regionala skogsstrategin utgår från det nationella skogsprogrammets vision och mål och genomförs inom ramarna för den svenska skogspolitiken som vilar på två riksdagsbundna jämställda mål om produktion och miljö, de äganderättsliga principerna samt principen om frihet under ansvar.

Länsstyrelsen har sökt och beviljats anslag från Skogsstyrelsen för arbetet under 2020.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet Stockholms läns Skogsstrategi får du veta när det händer något viktigt i arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi för Stockholms län, till exempel när aktiviteter anordnas inom ramen för projektet.

Prenumerationen är gratis och kan avslutas när du vill.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Arkiv för nyhetsbrevet Skogsstrategi

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00