Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tyresta nationalpark

Tyresta nationalpark i Stockholms län.

Vandra in i en urskog med klara sjöar, uråldriga träd, svamp, bär och hemliga gläntor. I Tyresta by finns Naturum nationalparkernas hus med kunniga guider som hjälper dig ut i urskogarna. Här finns också café, lanthandel, vandringsleder och vindskydd. Varmt välkommen.

Urskogsområde nära staden

Tyresta nationalpark ligger ett par mil söder om Stockholms centrum mellan Haninge och Tyresö. Här finner du en urskog som är en av de finaste i södra Sverige, vackra skogssjöar och ett stort antal ovanliga växter och djur. I skogen står väldiga träd med 400 år på nacken och här finns sällsynta lavar, vedsvampar, mossor och skalbaggar.

Femton utmärkta vandringar

Från Tyresta by kan du vandra en hel dag österut och komma fram till havet utan att lämna skogen eller korsa några större vägar. Nationalparken och det omgivande naturreservatet är genomkorsat av ett system med vandringsleder som Grodsstigen, Fågelstigen med fågeltorn, Barnvagnsslingan och många fler.

I skogen finns 55 km vandringsleder med eldplatser och vindskydd. Lederna tar dig till vackra skogssjöar och till brandområdet från 1999.

Naturkartan.se om Tyresta nationalpark och vandringsleder Länk till annan webbplats.

Platser med spännande möjligheter

Stensjöns eldplats

Bärplockning, skridskor, grillplats, badplats. Fin eldplats i sydsluttning, med utsikt över Stensjön och 1999 års brandområde.

Stensjöns eldplats på Naturkartan.se Länk till annan webbplats.

Styvnäsets eldplats

Kontakten med havet ger en härlig skärgårdskänsla och det finns fina badklippor i omgivningarna.

Styvnäsets eldplats på Naturkartan.se Länk till annan webbplats.

Långsjöns vindskydd

Vackert beläget intill en porlande bäck och den smala Långsjön. I norra nationalparken ligger denna fina skogsjö som passar bra för ett kvällsbad, då solen värmer sluttningen vid vindskyddet.

Långsjöns vindksydd på Naturkartan.se Länk till annan webbplats.

Ny flugart i världen efter Tyrestabranden

Sommaren 1999 drabbades östra delen av Tyresta av en av en stor skogsbrand. Branden pågick i en vecka och innan den var under kontroll hade cirka 450 hektar skog brunnit. Idag är brandområdet ett spännande arbetsfält för forskare, och några år efter branden hittades här Tyrestaflugan, en ny art för världen. Det är också en upplevelse att vandra här.

Brandområdet Tyresta nationalpark 1999 Länk till annan webbplats.

Möt historiens vingslag i Tyresta by och ta en gofika

Vid infarten till nationalparken i söder ligger Tyresta by, en väl bevarad by från 1700- och 1800-talet. Byn är utgångspunkt för många av de vandringsleder som finns i Tyresta. Här, invid urskogens rand kan du se spår från människor innan vår tid. Kor och får från Tyresta gård håller markerna öppna.

Naturum nationalparkernas hus – fri entré

Vid Tyresta by finns också Naturum nationalparkernas hus med kunniga guider som hjälper dig ut i Tyrestas urskogar. Här presenteras alla Sveriges nationalparker. Det är fri entré till utställningen.

Naturum nationalparkernas hus Länk till annan webbplats.

Mer information

Aktuell besöksinfromation om service på plats och aktuella guidade turer och program finner du på Tyresta nationalparks egna hemsida på sverigesnationalparker.se Länk till annan webbplats.

Tyresta nationalpark finner du också på Naturkartan Tyresta nationalpark Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

Föreskrifter enligt naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2016:12). Nedanstående föreskrifter gäller såväl allmänhet som markägare och nyttjanderättshavare.

Inom nationalparken är det förbjudet att

 1. gräva eller hacka,
 2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,
 3. bortföra sten,
 4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 6. framföra el- eller motordrivet fordon,
 7. använda båt, kanot eller liknande i sjöar och vattendrag,
 8. rida eller köra med häst och vagn,
 9. starta eller landa med luftfartyg, drönare eller liknande. Förbudet gäller både bemannade och obemannade luftfartyg,
 10. framföra luftfartyg, drönare eller liknande på lägre höjd än 300 meter över marken. Förbudet gäller både bemannade och obemannade luftfartyg,
 11. cykla annat än på anvisade vägar och leder,
 12. elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök är dock tillåten,
 13. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 14. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom
 15. - på lägerplatsen i Stensjödal och då högst tre nätter i följd
 16. - på annan anvisad plats och då högst en natt mellan kl. 18.00 och 10.00,
 17. bedriva lägerverksamhet eller annan organiserad campingverksamhet, förutom på lägerplatsen i Stensjödal. Lägerverksamhet eller annan organiserad campingverksamhet i Stensjödal får dock ske först efter samråd med förvaltaren,
 18. använda befintliga vindskydd för övernattning mer än en natt i följd,
 19. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,
 20. på ett störande sätt orsaka ljud, och
 21. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

 1. placera ut skylt, tavla, affisch, snitsel, markering, eller liknande,
 2. utföra undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 3. samla grod- eller kräldjur,
 4. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur och
 5. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Utan samråd med förvaltaren är det förbjudet att

 1. genomföra organiserade arrangemang med fler än 10 deltagare. Samrådsskyldigheten gäller inte förskolor, skolor och universitet med högst 50 deltagare.

Trots bestämmelserna i 1-3 §§ är det efter tillstånd från länsstyrelsen tillåtet

att utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller andra åtgärder som kan innebära påverkan på naturmiljön.

Generella undantag

Utan hinder av inskränkningarna i 1─6 §§ är det inom nationalparken tillåtet

 1. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandringsleder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, anordna vedupplag vid eldplatser, uppföra hägnader, utföra naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

 2. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan som innebär vattenreglering, dämning, bortledning av vatten eller som påverkar hydrologin på annat sätt,

 3. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att framföra, motordrivet fordon, motordriven farkost, båt och häst för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

 4. för personal inom polisen, kustbevakningen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon, motordriven farkost, luftfarkost och hund. Anmälan ska om möjligt göras till förvaltaren i förväg, annars snarast efter genomförandet,

 5. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

 6. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att bedriva jakt efter vildsvin under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 1 punkten 7,

 7. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att bedriva skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 4, punkten 1 och 2, för att förebygga skador av vilt inom Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat,

 8. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra hund som inte är kopplad,

 9. att underhålla ledningar, ledningsgator eller andra anläggningar. Innan underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med förvaltaren,

 10. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller permobil, eller därmed jämförligt hjälpmedel, och

 11. att plocka bär och matsvamp.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddadt sedan: 1993

Storlek: 1962 hektar varav land 1879 hektar

Karaktär: barrskog, sjö, våtmark

Kommun: Haninge och Tyresö

Ägare: staten

Förvaltare: Stiftelsen Tyrestaskogen

Skyddsform: nationalpark

Övrigt: Natura 2000 området Tyresta-Åva SE0110017