Om eldningsförbud

Länsstyrelsen har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Eldningsförbud råder ej

För närvarande har Länsstyrelsen inte fattat beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Lokala avvikelser kan dock förekomma. Beslut om lokala eldningsförbud hittar du på din kommuns webbplats.

Kommuner i Stockholms län

Syftet med Länsstyrelsens rätt att fatta beslut om eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark.

När Länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media via pressmeddelande. Länets kommuner och aktörer informeras också om eldningsförbudet.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud när brandrisken når extrema nivåer.

Föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus inom Stockholms län Pdf, 93.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Eldningsförbud

 • Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse
  • Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
 • Tillåtet att grilla
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
  • Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Skärpt eldningsförbud

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen (som kol, ved, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom parker och allmänna ytor är det inte tillåtet att grilla med fasta bränslen.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Tips och råd hittar du på sidan "Elda säkert i naturen".

Elda säkert i naturen

På Krisinfo.se hittar du karttjänsten "Eldningsförbud i skog och mark". Där kan du se var det råder eldningsförbud i landet.

Eldningsförbud, Krisinfo.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar vid ett eldningsförbud

Vad som gäller för eldning och grillning vid ett eldningsförbud skiljer sig åt inom och utom sammanhållen bebyggelse.

Sammanställning över frågor och svar i tabellform Pdf, 214.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Med sammanhållen bebyggelse menas tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig skog och mark.

Med egen tomt menas privata tomter, bostadsrättsförenings eller annan förenings (till exempel kolonistugeförening) innergård.

För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten.

Får du grilla i din trädgård?

Du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus förutsätt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det. Detta gäller även vid skärpt eldningsförbud. Om du bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får du grilla om din tomt gränsar till skog?

Ja, även när det är skärpt eldningsförbud är det tillåtet att grilla på sin egen tomt om det inte finns risk för antändning och spridning till skog och mark utanför tomten.

Får du grilla på din balkong eller innergård?

Du får grilla på din balkong och innergård förutsatt att hyresvärden eller bostadsrättföreningen tillåter det. Samma gäller vid skärpt eldningsförbud.

Får du grilla på din kolonilott?

Vid eldningsförbud får du grilla på din kolonilott om det inte finns risk för brandspridning till skog och mark utanför kolonilotten. Det kan finnas lokala bestämmelser. Vid skärpt eldningsförbud får du grilla på kolonilotten förutsatt att tomten är bebyggd. Är kolonilotten endast en så kallad odlingslott är det inte tillåtet att grilla med fast bränsle.

Får du grilla i parker?

Vid eldningsförbud får du grilla i parker på fasta grillplatser, förutsatt att inte lokala föreskrifter säger annat. Vid skärpt eldningsförbud är det dock inte tillåtet att grilla med fast bränsle på fasta grillplatser i parker eller annan allmän plats.

Får du grilla på din camping?

Du får grilla på vissa campinganläggningar, alla tillåter det inte, se campingens ordningsregler. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området. Vid skärpt eldningsförbud är det dock inte tillåtet att grilla med fast bränsle på fasta grillplatser vid en naturcamping, eller enskilt i skog och markområde.

Får du använda din vedeldade vedtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning. Vid skärpt eldningsförbud är det dock inte tillåtet att elda med fast bränsle i annat syfte än matlagning.

Får du använda din vedeldade bastuflotte?

Ja.

Får du tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?

Nej.

Vad menas med utanför sammanhållen bebyggelse?

Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig skog och mark.

Med sammanhållen bebyggelse menas tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Med egen tomt menas privata tomter, bostadsrättsförenings eller annan förenings (till exempel kolonistugeförening) innergård.

För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten.

Får du grilla på naturcampingplatsen?

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området. Vid skärpt eldningsförbud är det dock inte tillåtet att grilla med fast bränsle vid en naturcamping, eller enskilt i skog och markområde.

Får du grilla på stranden vid badplatsen?

Ja, men endast om det är på en fast grillplats och om det inte finns risk för brandspridning till skog och mark. Vid skärpt eldningsförbud är det dock inte tillåtet att grilla med fast bränsle.

Får du grilla på en klippa i skärgården?

Du får aldrig göra upp eld eller grilla direkt på en klippa. Däremot får du grilla på fasta grillplatser och med utrustning som drivs med gas eller vätska förutsatt att risken för antändning och spridning är låg.

Är stormkök/friluftskök okej att använda?

Ja, om de drivs med gas eller vätska och om det inte finns risk för antändning och brandspridning. Detta gäller såväl vid eldningsförbud som vid skärpt eldningsförbud.

Får du använda engångsgrill?

Nej. Undantag: engångsgrill får endast användas om den placeras ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning. Vid skärpt eldningsförbud är det dock inte tillåtet att grilla med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse.

Får du grilla över öppen eld?

Ja, för matlagning på en fast grillplats. Vid skärpt eldningsförbud är det dock inte tillåtet att grilla med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse.

Får du tända facklor eller marschaller?

Nej. Detta gäller både vid eldningsförbud och skärpt eldningsförbud.

Får du laga mat på Muurikka?

Ja, om den eldas med gas/flytande bränsle eller ställas över öppen låga vid en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får du använda din vedeldade badtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning. Vid skärpt eldningsförbud är det dock inte tillåtet att elda med fast bränsle i annat syfte än matlagning.

Får du använda din vedeldade bastuflotte?

Ja.

Får du använda gaskök, stormkök, elektriskt kök, tända levande ljus eller röka i din båt, husvagn eller husbil?

Ja

Får du använda fyrverkerier/pyroteknik?

Ja, men det kan krävas tillstånd och utbildning för att avfyra fyrverkerier. Se MSB:s webbplats. Vid skärpt eldningsförbud är det dock inte tillåtet med pyroteknik.

Får du tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?

Nej. Det gäller både vid eldningsförbud och skärpt eldningsförbud.

Får din restaurang grilla/tillaga mat utomhus?

Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Får du tillaga grillad mat i din foodtruck?

Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Får tågtrafik bedrivas?

Ja, tågtrafik omfattas inte av eldningsförbud.

Får slipning av räls göras?

Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer.

Får yrkesmässig kantklippning av vägrenar och banvallar utföras?

Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer.

Får vägarbeten utföras?

Ja, om verksamhetsutövarna har utbildning och kunskap och vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark samt följer branschens rekommendationer.

Får arbeten/avverkning med skogsmaskiner bedrivas?

Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer. Se Skogsstyrelsens rekommendationer.

Får naturvårdsbränning eller hyggesbränning utföras?

Nej. Vissa undantag kan göras men då behövs tillstånd för detta från Länsstyrelsen.

Lokala eldningsförbud

Kommunen har rätt att fatta beslut om eldningsförbud inom sin kommun. Det är därför viktigt att hålla sig informerad om vad som gäller i kommunen där man bor eller befinner sig. Kommunen informerar om eventuella eldningsförbud på sin webbplats.

När det inte råder eldningsförbud

Den som eldar har alltid eget ansvar för att elda och grilla på ett säkert sätt. Tips och råd finns på sidan "Elda säkert i naturen".

Elda säkert i naturen

Informationsmaterial om eldningsförbud för nedladdning

Affischen "Är det tillåtet att elda och grilla" har information på både svenska och engelska om vikten av att hålla sig informerad om eldningsförbud råder och om var man hittar information. Den kan användas av kommuner, naturförvaltare, samfällighetsföreningar med flera.

Affisch: Är det tillåtet att elda och grilla? Pdf, 79.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Affisch med budskapet "Det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark" på flera språk. Kan användas av kommuner, naturförvaltare, samfällighetsföreningar med flera. Hjälp gärna Länsstyrelsen att sprida budskapet genom att skriva ut och sätta upp affischen i din kommun när det råder eldningsförbud.

När det inte längre råder eldningsförbud i din kommun är det viktigt att uppsatta affischer plockas ned.

Affisch: Det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Fireban other languages Pdf, 402.4 kB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett informationspaket som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud. I paketet finns bland annat förslag på budskap, mall för affischer och symboler.

Informationspaket om eldningsförbud, MSB Länk till annan webbplats.

In english: A fire ban, MSB Länk till annan webbplats.

Messages about the Risk of Fire In the Forest and on Open Land, and Fire Bans, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss