Skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Det finns flera sätt att skydda värdefull natur. Under varje skyddstyp får du mer information om var de finns, vad de innebär och hur de förvaltas. Det är vanligtvis Länsstyrelsen som ansvarar för att sköta skyddad natur.

Kartor över skyddad natur

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur finns kartor över områden med skyddad natur. Där hittar du även beslut, skötselplaner och bevarandeplaner för skyddade områden.

Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp med att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

Nationalparker

Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.

Webbplatsen Sveriges nationalparker Länk till annan webbplats.

Nationalparker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, men viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och jordbrukare.

För de områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som bland annat beskriver områdets värden, vad som kan utgöra ett hot samt vilka bevarandemål som finns för de olika arterna och livsmiljöerna. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras.

Vad innebär Natura 2000 för mig som markägare och brukare?

Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Du behöver tillstånd för intrång som "på ett betydande sätt påverkar miljön" i ett Natura 2000-område.

Exempel på intrång som kan kräva tillstånd:

 • skogsbruksåtgärder i eller i anslutning till ett Natura 2000-område
 • väsentlig ändring av skötsel i en utpekad ängsmark
 • åtgärder som kan påverka vattenmiljön inom ett område.

Det kan vara svårt att bedöma när ett tillstånd krävs. Samråd därför med din länsstyrelse om du är osäker.

Vissa områden behöver skötsel - andra inte

Alla Natura 2000-områden bevaras inte på samma sätt. En del behöver aktiv skötsel eller restaurering. Andra områden behöver mindre förändringar eller lämnas helt orörda. Varje Natura 2000-område har därför en unik bevarandeplan som beskriver hur området ska skötas och vad det är som ska skyddas. Behovet av åtgärder bestäms av:

 • vad som ska skyddas
 • hur känsligt området är
 • vilket skydd som redan finns.

Vem ansvarar för vad?

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000. Länsstyrelserna ansvarar för skötsel, skydd och tillsyn. Länsstyrelserna tar även fram förslag på nya områden. Det ska vara de områden som har de högsta naturvärdena och som på bästa sätt bidrar till nätverket. Under processen har länsstyrelsen samråd med markägare och berörda myndigheter. Därefter granskar Naturvårdsverket urvalet och föreslår områden till regeringen. Tillsyn gällande skogliga åtgärder svarar Skogsstyrelsen för medan kommunerna ansvarar för sina reservat och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) för åtgärder som berör försvaret.

Regeringen har beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar ska kompletteras. Tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, fick år 2021/2022 i uppdrag att föreslå nya sådana områden, så kallade SPA-områden.

Länsstyrelsen Stockholms uppdrag var att ta reda på vilken betydelse två IBA-områden (Stockholms ytterskärgård och Torö-Muskö) har för fåglarna och föreslå nya Natura 2000-områden som skulle kunna ingå i Natura 2000-nätverket.

Förslaget sändes på remiss till sakägare och andra myndigheter och redovisades sen till Naturvårdsverket. Efter att de bedömt förslaget gjorde de en hemställan till regeringen för att fatta beslut om utpekande av nya områden enligt fågeldirektivet. Naturvårdsverket hemställde om att 29 nya områden i Sverige läggs till nätverket Natura 2000 enligt fågeldirektivet och om ändringar av ytterligare sex befintliga områden enligt fågeldirektivet. Regeringen har ännu inte fattat beslut.

Vad är SPA och IBA?

SPA är Natura 2000-områden som upprättas med stöd av EU:s fågeldirektiv. Förkortningen står för Special protection area – särskilda skyddsområden.

IBA är områden som bedöms vara viktiga för bevarandet av fågelpopulationer och biologisk mångfald. Förkortningen står för Important bird and biodiversity areas.

Biotopskydd

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för:

 • hotade djur- och växtarter
 • särskilt skyddsvärda djur- och växtarter.

Inom ett biotopskyddsområde får det inte förekomma verksamheter eller åtgärder som kan skada naturmiljön.

Många småbiotoper i odlingslandskapet har höga natur- och kulturvärden. De utgör livsmiljöer för många arter och underlättar spridningen av växter och djur mellan större naturområden. Många av dessa arter var förr vanliga, men har genom jordbrukets rationalisering allt svårare att klara sig ute i odlingslandskapet. Det finns två olika former av biotopskydd:

 • generellt biotopskydd 
 • biotopskydd beslutat i det enskilda fallet.

Generellt biotopskydd

Regeringen har beslutat att vissa typer av biotoper är så värdefulla att de ska ha ett generellt biotopskydd. Det betyder att de har ett skydd per automatik och får inte skadas.

Exempel på biotoper som skyddas av det generella biotopskyddet:

 • alléer
 • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • odlingsrösen i jordbruksmark
 • pilevallar
 • småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • stenmurar i jordbruksmark
 • åkerholmar.

Med jordbruksmark menas här mark som används som åker, äng eller betesmark. Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl.

Särskilt biotopskydd

Förutom de biotoper som är generellt skyddade kan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fatta beslut om biotopskydd i det enskilda fallet. Exempel på naturmiljöer som kan få skydd genom ett enskilt beslut är små skogsmarksområden, rikkärr, naturbetesmarker eller naturliga bäckfåror. Biotopskyddsområden bildade på detta sätt är alltid markerade i terrängen.

Tillträdesförbud för skydd av djur och växter

Tillträdesförbud används för att skydda djur- eller växtarter i ett avgränsat område under en viss tid på året. Detta innebär oftast att allmänheten inte får gå in i området under den här perioden. Det är framförallt häckningsplatser för störningskänsliga fågelarter som vi försöker skydda med tillträdesförbud.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd finns till för att skydda värdet av framförallt den visuella upplevelsen av ett landskap. Skyddet reglerar till exempel bebyggelse och vägar. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden i dessa områden.

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte finns i miljöbalken. Den håller successivt på att ersättas med andra skyddsformer.

Vid nybyggnation, vägar, dragning av luftledningar, trädfällning, schaktning och fyllning som i väsentlig mån kan skada upplevelsen och förståelsen av landskapet kan du behöva ansöka om tillstånd. I Stockholms län finns ca 45 områden som är belagda med landskapsbildsskydd och varje område har särskilda föreskrifter, se nedan.

Även åtgärder som inte är bygglovspliktiga, till exempel friggebodar och attefallshus, kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen.

En ansökan om tillstånd ska innehålla följande uppgifter:

 • Den sökandes och eventuell medsökandes namn, adress, telefonnummer och
  e-post.
 • Kommun- och fastighetsbeteckning (om sökande inte är markägare ska uppgifter om markägaren anges och att markägaren har godkänt den planerade åtgärden).
 • En beskrivning av åtgärden som du söker tillstånd för, till exempel bygglovshandlingar med måttsatta fasadritningar och situationsplan.
 • En beskrivning av tak- och fasadmaterial samt färgsättning.
 • Hur stor markareal som totalt kommer att tas i anspråk.
 • En kortfattad beskrivning i bild och text av hur platsen ser ut.
 • Syftet med åtgärden eller åtgärderna.

Skicka din ansökan till stockholm@lansstyrelsen.se.

Inom landskapsbildsskyddade områden som omfattas av strandskydd är det Länsstyrelsens enhet för naturvård som prövar åtgärder. Använd blanketten Ansökan om dispens-tillstånd inom skyddade områden Pdf, 234.3 kB.. Utanför strandskyddat område är det Länsstyrelsens enhet för investeringsstöd och kulturmiljö som prövar åtgärder inom landskapsbildsskyddat område.

Utöver Länsstyrelsens prövningar tillkommer ibland också den kommunala bygglovsprövningen enligt plan- och bygglagen.

Ska du också ansöka om strandskyddsdispens?

Läs mer i vårt faktablad om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats. 

Naturminne

Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och liknande kan skyddas som naturminne. Naturminnen är antingen punktobjekt eller har en yta mindre än ett hektar. Men det finns även större områden, vissa på tiotals hektar, som berörs av äldre beslut före 1965.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är frivilliga avtal som kan tecknas mellan Länsstyrelse och markägare. Ambitionen ska vara att områdets naturvärden ska bevaras och utvecklas på lång sikt. Markägaren kan själv bestämma hur lång avtalstiden ska vara. Den får vara som mest 50 år. Även Skogsstyrelsen kan teckna naturvårdsavtal med markägare.

Naturvårdsavtal kan tecknas för olika miljöer, som till exempel skog, limniska och marina miljöer, odlingslandskap och våtmarker. Dessutom kan naturvårdsavtal användas för att bevara hotade arter.

Naturvårdsavtal är ett flexibelt skyddsinstrument som syftar till ökad delaktighet och engagemang. Den huvudsakliga inriktningen och prioriteringen för naturvårdsavtal ska syfta till att bevara biologisk mångfald. Kulturmiljövärden och värden för rekreation är också av vikt.

Grunderna till naturvårdsavtalet finns främst i jordabalken. Ett avtal innebär att fastighetsägaren avstår från viss användning av ett område för att bevara de naturvärden som finns.

Det finns en stor möjlighet till flexibilitet i användandet av naturvårdsavtal vad gäller bland annat syfte och tid. Både kortare och längre avtal kan förekomma beroende på fastighetsägarens och myndighetens önskemål, men som längst kan ett avtal tecknas för 50 år. Avtalet kan ses som ett komplement till övriga befintliga skyddsinstrument.

Naturvårdsavtal ska användas så att myndigheten tillsammans med fastighetsägaren verkar för att ett områdes naturvärden utvecklas och bevaras långsiktigt.

Ersättningen för naturvårdsavtal i skogsmark beräknas på områdets virkesvärde, minus avverkningskostnader (det så kallade rotnettot) och tiden som avtalet tecknas för (1,2 procent av rotnettot per år).

Det innebär till exempel att för ett 50-årigt avtal får du som markägare ungefär 60 procent av rotnettot i ersättning. Dessutom tillkommer en engångsersättning på 8000 kr vid tecknandet av avtalet. Det finns också möjlighet att ingå skötselavtal för åtgärder som ska utföras för att nå syftet med skyddet.

Ramsarområde

Skydd av värdefulla våtmarker enligt Ramsarkonventionen (The Ramsar Convention on Wetlands). Målet är att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden.

Konventionen omfattar hållbart nyttjande och bevarande av våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda havsområden, Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket värdefulla och har även många funktioner till nytta för människan.

Våtmarkskonventionen (Ramsarområden), Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Riksintresse för naturvård

Riksintressen är ett verktyg i samhällsplaneringen för hur olika områden ska bevaras eller användas. Ett område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö har ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, vid insjöar och vattendrag i hela landet. Strandskyddet finns till för att allmänheten ska ha tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter.

Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller minska det.

Om du vill bygga eller ändra något inom strandskyddat område, behöver du söka dispens. I de flesta fall gör du det hos kommunen.

Inom ett strandskyddsområde får du inte:

 1. uppföra nya byggnader
 2. ändra byggnader eller ändra byggnaders användning eller utföra anläggningar och anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
 3. utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i första och andra punkten
 4. vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Exempel på förbjudna åtgärder är att:

 • uppföra nya byggnader eller tillbyggnader
 • ändra byggnaders användning från till exempel förråd till gäststuga
 • sätta ut trädgårdsmöbler, anordna grillplatser eller uteplatser utanför tomtplats/hemfridszon
 • anlägga bryggor eller trädäck
 • anlägga till exempel gräsmatta och plantera trädgårdsväxter utanför tomtplats/hemfridszon
 • schakta eller fylla ut inför byggande.

Tomtplats och hemfridszon

Tomtplats eller hemfridszon är det område där markägaren kan hävda en privat zon/trädgård, där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs den av området närmast bostadshuset. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten, även om området ingår i fastigheten.

På platser med höga värden är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. På andra platser är strandskyddet borttaget, till exempel inom planlagda områden i tätorter eller vid små sjöar och vattendrag.

Generellt strandskydd i Stockholms län

Länsstyrelsens beslut om strandskyddets omfattning den 3 juni 1999 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Förtydligande den 3 april 2019 om kartbilagor tillhörande Länsstyrelsens beslut den 3 juni 1999 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskartan för att se indelningen av områdeskartorna Pdf, 1.4 MB.

Observera att det utvidgade strandskyddet inte framgår av dessa kartor utan istället finns på separata kartor, se rubriken "Beslut om utvidgat strandskydd i Stockholms län".

Det utvidgade strandskyddet i Stockholms län

Det generella strandskyddet som infördes 1977 sträcker sig 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. Ibland räcker inte det för att säkerställa strandskyddets syften. Länsstyrelsen har då haft och har en möjlighet att utvidga strandskyddet. Strandskyddet kan därför gälla ett område på land eller i vattnet som är upp till 300 meter från strandlinjen om det finns ett särskilt beslut för det.

I samband med en förändring av strandskyddslagstiftning som trädde i kraft sommaren 2009 beslutade regeringen att länsstyrelserna skulle se över sina gamla beslut om utvidgat strandskydd.

Arbetet i Stockholms län inriktades på att göra översynen inom områden som hade gamla beslut om utvidgat strandskydd. Länsstyrelsen gjorde översynen i samarbete med länets kommuner. Arbetet ledde fram till att det har fattats ett nytt beslut för var och en av länets kommuner. I varje beslut finns kartor som visar var beslutet om utvidgat strandskydd gäller. För att vara säker på var strandskyddet gäller inom ett område behöver du därför gå in och läsa i den kommunens beslut och titta i kartan där området ligger.

Beslut om utvidgat strandskydd i Stockholms län

Beslut från Länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet som vunnit laga kraft. I några kommuner finns det ändringsbeslut så det är viktigt att läsa och titta i kartorna för alla besluten för kommunen:

Botkyrka beslut Pdf, 12.9 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-01-26, beteckning M2014/02367/Me) Länsstyrelsens beslut ändrat för ett område.

Danderyd beslut Pdf, 7.3 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-05-18, beteckning M2014/02989/Me) Länsstyrelsens beslut ej ändrat.

Ekerö beslut Pdf, 13.5 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-04-27, beteckning M2014/02374/Me) Länsstyrelsens beslut ej ändrat.

Haninge beslut Pdf, 19.4 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-10-19, beteckning M2014/02983/Me) Länsstyrelsens beslut ej ändrat.

Huddinge beslut Pdf, 9.5 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-09-14, beteckning M2014/02381/Me) Länsstyrelsens beslut ändrat för ett område.

Järfälla beslut Pdf, 8.6 MB.

Lidingö beslut Pdf, 7.7 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-09-14, beteckning M2014/02987/Me) Länsstyrelsens beslut ej ändrat.

Nacka beslut Pdf, 4.9 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2016-03-17, beteckning M2014/00714/Me) Länsstyrelsens beslut ändrat för vissa områden.

Norrtälje beslut Pdf, 29.6 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2016-10-06, beteckning M2014/02379/Me) Länsstyrelsens beslut ändrat för vissa områden.

Nykvarn beslut Pdf, 10.6 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-04-20, beteckning M2014/02370/Me) Länsstyrelsens beslut ej ändrat.

Nynäshamn beslut Pdf, 17.3 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-10-26, beteckning M2014/02382/Me) Länsstyrelsens beslut ej ändrat.

Salem beslut Pdf, 7.8 MB.

Sigtuna beslut Pdf, 11.7 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2015-11-12, beteckning M2014/02088/Me) Länsstyrelsens beslut ej ändrat.

Sollentuna beslut Pdf, 9 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-10-26, beteckning M2014/02982/Me) Länsstyrelsens beslut ej ändrat.

Solna beslut Pdf, 7.5 MB.

Stockholm beslut Pdf, 3 MB.

Södertälje beslut Pdf, 13 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-06-22, beteckning M2014/02371/Me) Länsstyrelsens beslut ej ändrat.

Tyresö beslut Pdf, 8.4 MB.

Täby beslut Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
(Se även regeringens avgörande beslut 2023-03-30, beteckning KN2023/01009) Länsstyrelsens beslut ändrat för vissa områden.

Upplands Väsby beslut Pdf, 9.2 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-01-26, beteckning M2014/02368/Me) Länsstyrelsens beslut ej ändrat.

Vallentuna beslut Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vaxholm beslut Pdf, 8.3 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2017-09-14, beteckning M2014/02985/Me) Länsstyrelsens beslut ändrat för vissa områden.

Värmdö beslut Pdf, 16.6 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2016-03-17, beteckning M2014/00715/Me) Länsstyrelsens beslut ändrat för vissa områden.

Österåker beslut Pdf, 16.7 MB.
(Se även regeringens avgörande beslut 2018-05-03, beteckning M2014/02984/Me) Länsstyrelsens beslut ej ändrat.

Beslut från Länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet som ännu inte har vunnit laga kraft eftersom de har överklagats till regeringen. Besluten gäller fast de har överklagats fram tills regeringen har bestämt något annat:

Upplands-Bro beslut Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde

För att göra vissa kompletterande åtgärder till en huvudbyggnad behöver du inte dispens från strandskyddet.

Beslut om föreskrifter om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde Pdf, 2.7 MB.

Länsstyrelsen kan i vissa enskilda fall upphäva strandskyddet. Då krävs att specifika förutsättningar är uppfyllda. Exempelvis kan strandskyddet upphävas vid en liten sjö eller ett litet vattendrag. Då krävs att sjöns storlek uppgår till omkring en hektar eller mindre eller att vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Det krävs också att områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Som ny ägare kan du behöva ta bort olovligt uppförda anordningar (till exempel en brygga) om en tidigare ägare har uppfört anordningen utan dispens från strandskyddsbestämmelserna. Som köpare är det viktigt att noga läsa igenom objektbeskrivningen och fråga mäklaren om det är något upplevs som oklart.

Ta reda på om det finns dispens för en anordning, även om det i objektbeskrivningen står att det finns ett ”servitut”. Be även att få se dispensbeslut för byggnader/anordningar inom strandskydd om de är uppförda efter år 1975.

Mäklaren har en skyldighet att ge köparen de upplysningar som den kan behöva om objektet och andra förhållanden som har samband med överlåtelse enligt Fastighetsmäklarinspektionen.

Rådgivnings- och upplysningsskyldighet, Fastighetsmäklarinspektionen Länk till annan webbplats.

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. De kan skydda både ytvatten och grundvatten och är ett viktigt verktyg för att bevara dricksvatten med bra kvalitet till framtiden.

Varje vattenskyddsområde har sina egna skyddsföreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra inom områdets gränser. Alla Sveriges vattenskyddsområden och deras föreskrifter finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Så inrättas ett vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden bildas oftast genom att en ansökan skickas in till Länsstyrelsen eller kommunen som efter handläggning fattar beslut om att bilda vattenskyddsområdet. Det är möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan komma att nyttjas som vattentäkt i framtiden.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Arkiv för nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Plan för marint skydd i Egentliga Östersjön

I Egentliga Östersjön och Bottniska viken finns unika brackvattensmiljöer som inte finns någon annanstans. Samtidigt är tillståndet för flera miljöer och arter kritiskt. En omfattande påverkan på havets ekosystem fortsätter, och det är därför idag ännu viktigare att analysera och formulera vad som behöver skyddas, varför och hur.

Planen för marint områdesskydd i Egentliga Östersjön har tagits fram gemensamt av kustlänsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Gotland, Blekinge och Skåne. Arbetet genomfördes under 2017–2021, som en del av implementering av det nationella ramverket för marint områdesskydd inom satsningen på Rent Hav.

Vi gör analyser av det befintliga nätverket av skyddade områden utifrån bästa tillgängliga kunskap. Länsstyrelserna har tillsammans tagit fram prioriteringar för hur Sverige ska kunna nå de uppsatta målen om att skapa ett representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. Planen är en gemensam vägledning för hur vi, olika aktörer, tillsammans behöver jobba vidare för att stärka skyddet av den marina miljön.

Regional plan för marint områdesskydd i Egentliga Östersjön Länk till annan webbplats.

Ramverk för marint områdesskydd, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss