Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Utlysning av statsbidrag hösten 2019

Länsstyrelsen Skåne fördelar statsbidrag till verksamhet för asylsökande. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakten med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för dem som beviljas uppethållstillstånd.

Verksamheter som beviljas bidrag ska syfta till att främja:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
 • hälsa.

Medel att fördela

Länsstyrelsen Skåne har 5 279 360 kronor att fördela under hösten 2019.

Grundläggande kriterier för ansökningar i höstens utlysning är samverkan mellan flera aktörer, att insatserna är grundade i asylsökandes behov och förutsättningar samt att målgruppens delaktighet beaktats i planeringen av insatser.

Prioriterade områden

 • Samhälls- och arbetsmarknadsorientering
 • Föräldrastödjande insatser
 • Hälsofrämjande insatser (fysisk, mental och social hälsa)

Utlysning av statsbidrag till verksamhet för asylsökande:

Aktuell utlysningsperiod:

2019-08-20 -- 2019-09-20

Tidsperiod
Statsbidrag kan sökas för insatser som löper under max 2 år.

Länsstyrelsen har som ambition att meddela beslut om ärenden senast 31 oktober 2019.

Vem kan söka?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag.

Ansökningshandlingar ordinarie utlysning av statsbidrag till verksamhet för asylsökande:

Ansökan med vägledning, kommunerWord

BudgetmallWord

Intyg samverkanspartWord

Exempel på revisorsintygWord

Aktivitetsplan till ansökanExcel

Stöddokument för jämställdhetWord

Viktiga delar i planeringen:

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose.
 • Syfte och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?

 • Målgruppens delaktighet
  Hur har målgruppen involverats i projektplaneringen?

 • Organisation
  Vilka ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
  Hur ser samverkan ut i projektet?
  Finns det samverkansintyg?
  Vilka ska ta del av medlen?

 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?

 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras.

 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

 • Plan för att nå deltagare
  Beskriv tillvägagängssätt för att rekrytera deltagare till verksamheten.

Beviljade projektansökningar 2019:

Beviljade ansökningar våren 2019Excel

Bevljade projektansökningar 2018:

Beviljade ansökningar våren 2018länk till annan webbplats

Beviljade ansökningar hösten 2018länk till annan webbplats

Beviljade projektansökningar 2017:

Beviljade ansökningar våren 2017länk till annan webbplats

Beviljade ansökningar hösten 2017länk till annan webbplats

Regional samverkansstruktur
Sedan starten har Länsstyrelsen byggt upp en särskild struktur kring samarbetet inom TIA. Samverkansarbetet har byggts upp kring fem delregionala knutpunkter som nav. En länssamordningsgrupp för TIA har bildats som utöver berörda myndigheter även involverar organisationer inom den idéburna sektorn.

Överenskommelser om partnerskap och delregionala TIA-samordnare

Genom partnerskap med fem idéburna organisationer finansierar Länsstyrelsen anställningar av samordnarfunktioner för tidiga insatser för asylsökande i fem geografiska områden i Skåne.

TIA-samordnarna arbetar att främja helheten med tidiga insatser för asylsökande och vara ett samordningsnav. I centrum för uppdraget står behovet hos asylsökande och hur aktörers verksamhet kan bemöta detta. TIA-samordnarna är en resurs i arbetet med integration, etablering och tvärsektoriell samverkan, utifrån områdena språk, hälsa, samhällsinformation och etableringsfrämjande insatser.

Delregionala TIA-samordnare

​Tilda Sonesson, Rädda Barnen
TIA-samordnare Nordvästra Skåne
tilda.sonesson@rb.se
08 - 698 91 85

Monica Österström , Röda korset 
TIA-samordnare Nordöstra Skåne
monica.osterstrom@redcross.se
0724 - 51 98 48

Sofia Rydberg, Sensus
TIA-samordnare Mellersta Skåne
sofia.rydberg@sensus.se
0761 - 60 56 97

Amanda Stjärnqvist, KC Södra Skåne
TIA-samordnare Södra Skåne
tia.sodraskane@kckompetenscenter.se
0763 - 28 78 39

Mikael Johansson, Malmö ideella
TIA-samordnare Malmö
tia@malmoideella.se
0729 - 99 83 77

Delregioner i SkånePowerpoint


Reseersättning genom TIA-överenskommelser

De organisationer som beviljas statsbidrag enligt förordning (2016:1364) har rätt att utfärda intyg till deltagare som har behov av att söka reseersättning hos Migrationsverket för att kunna delta i verksamheten. En mall för deltagarintyg medföljer därför beslutet om beviljat statsbidrag. De organisationer som bedriver verksamhet för asylsökande utan finansiering via dessa statsbidrag behöver teckna överenskommelser med Länsstyrelsen för att få rätt att utfärda intyg till deltagare som behöver söka reseersättning. Organisationen behöver då fylla i nedanstående formulär och skicka via mail till skane@lansstyrelsen.se

Uppgiftsformulär ideella organisationer och trossamfundPDF

Uppgiftsformulär offentliga organisationerPDF

Information reseersättningPDF

Beslut om undantag för resor mellan kommuner i Skåne Excel
(Gäller fr o m 2019-08-01)

Kontakt