Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.se. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fllänk till annan webbplats

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är något av följande:

 • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
 • asylsökande och boende i eget boende
 • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2018 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 149,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Ingen aktuell utlysning för tillfället. Ny utlysning 2019, mer information kommmer.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund. Definition av ideella föreningar finns beskrivet i  Vägledning TIA.pdfPDF. Medel kan beviljas för insatser eller verksamheter som bedrivs under 2018 och 2019. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras.

Ansökningshandlingar:

Ansökan med vägledning, ideella föreningar och trossamfundWord

Ansökan med vägledning, kommunerWord

BudgetmallWord

Intyg samverkanspartWord

Exempel på revisorsintygWord

Aktivitetsplan till ansökanExcel


Viktiga delar i planeringen:

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?
 • Plan för att nå deltagare
  Beskriv tillvägagängssätt för att rekrytera deltagare till verksamheten.

Regional samverkansstruktur
Sedan starten har Länsstyrelsen byggt upp en särskild struktur kring samarbetet inom TIA. Samverkansarbetet har byggts upp kring fem delregionala knutpunkter som nav. En länssamordningsgrupp för TIA har bildats som utöver berörda myndigheter även involverar organisationer inom den idéburna sektorn.

Överenskommelser om partnerskap och delregionala TIA-samordnare

Genom partnerskap med fem idéburna organisationer finansierar Länsstyrelsen anställningar av samordnarfunktioner för tidiga insatser för asylsökande i fem geografiska områden i Skåne.

TIA-samordnarna arbetar att främja helheten med tidiga insatser för asylsökande och vara ett samordningsnav. I centrum för uppdraget står behovet hos asylsökande och hur aktörers verksamhet kan bemöta detta. TIA-samordnarna är en resurs i arbetet med integration, etablering och tvärsektoriell samverkan, utifrån områdena språk, hälsa, samhällsinformation och etableringsfrämjande insatser.


Delregionala TIA-samordnare

​Ulrika Lindstrand, Rädda Barnen
TIA-samordnare Nordvästra Skåne
ulrika.lindstrand@rb.se
08 – 698 9116

Monica Österström , Röda korset 
TIA-samordnare Nordöstra Skåne
monica.osterstrom@redcross.se
0724-51 98 48

Sofia Rydberg, Sensus
TIA-samordnare Mellersta Skåne
sofia.rydberg@sensus.se
0761-60 56 97

Natasha Wrang, KC Södra Skåne
TIA-samordnare Södra Skåne
tia.sodraskane@kckompetenscenter.se
0763-233340

Natasha Wrang, Malmö ideella
TIA-samordnare Malmö
natasha@malmoideella.se
0763-233340

Delregioner i SkånePowerpoint

Beviljade projektansökningar 2018:

Beviljade ansökningar våren 2018länk till annan webbplats

Beviljade ansökningar hösten 2018länk till annan webbplats

Beviljade projektansökningar 2017:

Beviljade ansökningar våren 2017länk till annan webbplats

Beviljade ansökningar hösten 2017länk till annan webbplats

Reseersättning genom TIA-överenskommelser

De organisationer som beviljas statsbidrag enligt förordning (2016:1364) har rätt att utfärda intyg till deltagare som har behov av att ansöka om reseersättning för att kunna delta i verksamheten. En mall för deltagarintyg medföljer därför beslutet om beviljat statsbidrag. De organisationer som bedriver verksamhet för asylsökande utan finansiering via dessa statsbidrag behöver teckna överenskommelser med Länsstyrelsen för att få rätt att utfärda intyg till deltagare som behöver söka reseersättning. Organisationen behöver då fylla i nedanstående formulär och skicka via mail till skane@lansstyrelsen.se

Uppgiftsformulär ideella organisationer och trossamfundPDF

Uppgiftsformulär offentliga organisationerPDF

Information reseersättningPDF

Kontakt