Samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelsen deltar i utvecklingen av samhällsorienteringen i länet, som har till syfte att underlätta etableringen av nyanlända personer.

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och vara en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av regioner, statliga myndigheter och andra aktörer.

Mål med samhällsorienteringen

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om:

 • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • hur samhället är organiserat
 • praktiskt vardagsliv.

Samhällsorienteringens innehåll

Innehållet i samhällsorienteringen ska utgå från grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv fördelat inom åtta block. Innehållet i varje del ska anpassas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna.

 • Att komma till Sverige
 • att bo i Sverige
 • att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • att påverka i Sverige
 • att vårda sin hälsa i Sverige
 • att åldras i Sverige
 • individens rättigheter och skyldigheter.

Samhällsorienteringens omfattning

Samhällsorienteringen ska:

 • Omfatta minst hundra timmar.
 • Om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar väl, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
 • Påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och den ska normalt vara avslutad ett år efter det att den påbörjats.
 • Kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
 • Präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Kommunens roll

Varje kommun ska enligt lagen se till att alla nyanlända invandrare erbjuds samhällsorientering. Kommunen ska ha en plan för samhällsorienteringen, där dess innehåll och omfattning anges. Planen ska revideras när det behövs, med hänsyn till nya förutsättningar och hur genomförandet fungerat.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp samhällsorienteringen. Vi deltar även i det fortlöpande arbetet med att utveckla samhällsorienteringen.

Samhälls- och hälsokommunikation - SHK

Samhälls- och hälsokommunikatörer

Samhälls och hälsokommunikatörerna i Skåne är en del av Partnerskap Skåne. Arbetet i Partnerskap Skåne genomförs som en del av Länsstyrelsens uppdrag att verka för kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända genom en särskild flerårig överenskommelse med Region Skåne under den regionala utvecklingsstrategin, RUS Länk till annan webbplats..

Partnerskap Skåne

Partnerskap Skåne är en del av den regionala överenskommelsen (RÖK) som syftar till att utveckla samverkan kring etablering av asylsökande, nyanlända flyktingar och andra invandrare i Skåne. Genom Partnerskap Skåne samverkar ansvariga organisationer i Skåne även med nationella och internationella aktörer.

Samhälls- och hälsokommunikatörer

Samhälls- och hälsokommunikatörerna möter de nyanlända i Skånes kommuner och förmedlar grundläggande kunskaper om samhälle och hälsa på de nyanländas modersmål. Samhälls- och hälsokommunikatörerna möjliggör viktig information och dialog om bland annat demokrati, jämställdhet, föräldraskap och hälsa i Sverige. Samhälls- och hälsokommunikatörerna har akademisk bakgrund och egna erfarenheter av att vara ny i Sverige.

Projektet Välkommen till Skåne

Projektet Välkommen till Skåne sker genom en utökad samhälls- och hälsokommunikation. Här möts nyanlända och samhällsaktörer på hemmaplan. Hemkommunens historia och kultur blir bekant genom att museer och bibliotek, företrädare för närings- och arbetslivet samt föreningslivet arbetar tillsammans med samhälls- och hälsokommunikatörerna. Syftet är att skapa tidiga möjligheter till viktiga mänskliga och kulturella kontaktytor samt meningsfulla upplevelser på den nya hemorten.

Läs mer om Partnerskap Skåne och Samhälls- och hälsokommunikatörerna Länk till annan webbplats.

Material från Samhälls- och hälsokommunikatörerna

Välkommen till Skåne - en del av mottagandet av nyanlända flyktingar i Skåne Länk till annan webbplats.

Partnerskap Skåne En holistisk modell för integration och etablering Länk till annan webbplats.

Samhälls- och hälsokommunikation i Skåne Länk till annan webbplats.

MILSA - Nationell utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation Pdf, 1.8 MB.

Kartläggning av nyanländas hälsa Pdf, 593.1 kB.

Material och metodstöd för samhällsorientering

På webbplatsen Informationsverige.se finns materialet "Om Sverige" med tillhörande metodstöd.

Om Sverige innehåller bland annat texter, bilder och reflekterande frågor och är baserat på förordningen om samhällsorientering. Materialet ger grundläggande information om det svenska samhället till människor som kommer nya till Sverige.

Materialet "Om Sverige", webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Metodstödet till "Om Sverige" innehåller bland annat olika övningar, metoder, diskussionsfrågor och filmer. Metodstödet ger stöd och inspiration till de som arbetar med samhällsorientering för nyanlända eller för de som på annat sätt arbetar med samhällsinformation.

Metodstöd till materialet "Om Sverige", webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se - guiden till svenska samhället

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Det finns också information, material och verktyg för dig som arbetar med personer i dessa grupper.

Länsstyrelserna samarbetar med många olika myndigheter och organisationer så att informationen på webbplatsen är aktuell och korrekt. Här finns svar på frågor om hur svenska samhället fungerar, sidor för att börja träna svenska och material för samhällsorientering och mycket mer. Webbplatsen finns på elva olika språk och går bra att använda på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss