Samhällsorientering för nyanlända

Länsstyrelsen deltar i utvecklingen av samhällsorienteringen i länet, som har till syfte att underlätta etableringen av nyanlända personer.

Samhällsorientering handlar om att underlätta nyanlända flyktingarnas etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform, anpassat efter den nyanlända personens egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av regioner, statliga myndigheter och andra aktörer.

Mål med samhällsorienteringen

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
  • hur samhället är organiserat
  • praktiskt vardagsliv.

Genomförande

  • Samhällsinformationen ska omfatta minst 100 timmar.
  • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
  • Pedagogiska övervägande ska vara avgörande för valet av språk.
  • Informationen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och helst vara avslutad innan första etableringsåret är till ända. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
  • Kommunerna ansvarar för att en plan för verksamheten upprättas och att den revideras vid behov. Likaså bestämma hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.
  • Kommunen ansvarar för att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad utbildning

Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Ett genomförande av samhällsorienteringen enligt förordningskraven kräver oftast en samverkan mellan flera kommuner.

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp samhällsorienteringen. Vi deltar även i det fortlöpande arbetet med att utveckla samhällsorienteringen.

SHK - Samhälls- och hälsokommunikation

Samhälls- och hälsokommunikatörer

Samhälls och hälsokommunikatörerna i Skåne är en del av Partnerskap Skåne. Arbetet i Partnerskap Skåne genomförs som en del av Länsstyrelsens uppdrag att verka för kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända genom en särskild flerårig överenskommelse med Region Skåne under den regionala utvecklingsstrategin, RUS Länk till annan webbplats..

Partnerskap Skåne är en del av den regionala överenskommelsen (RÖK) som syftar till att utveckla samverkan kring etablering av asylsökande, nyanlända flyktingar och andra invandrare i Skåne. Genom Partnerskap Skåne samverkar ansvariga organisationer i Skåne även med nationella och internationella aktörer.

Samhälls- och hälsokommunikatörerna möter de nyanlända i Skånes kommuner och förmedlar grundläggande kunskaper om samhälle och hälsa på de nyanländas modersmål. Samhälls- och hälsokommunikatörerna möjliggör viktig information och dialog om bland annat demokrati, jämställdhet, föräldraskap och hälsa i Sverige. Samhälls- och hälsokommunikatörerna har akademisk bakgrund och egna erfarenheter av att vara ny i Sverige.

Projektet Välkommen till Skåne sker genom en utökad samhälls- och hälsokommunikation. Här möts nyanlända och samhällsaktörer på hemmaplan. Hemkommunens historia och kultur blir bekant genom att museer och bibliotek, företrädare för närings- och arbetslivet samt föreningslivet arbetar tillsammans med samhälls- och hälsokommunikatörerna. Syftet är att skapa tidiga möjligheter till viktiga mänskliga och kulturella kontaktytor samt meningsfulla upplevelser på den nya hemorten.

Läs mer om Partnerskap Skåne och Samhälls- och hälsokommunikatörerna Länk till annan webbplats.

Nedan hittar du aktuellt material från Samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne:

Välkommen till Skåne - en del av mottagandet av nyanlända flyktingar i Skåne Pdf, 3.1 MB.

Partnerskap Skåne En holistisk modell för integration och etablering Pdf, 2.1 MB.

Samhälls- och hälsokommunikation i Skåne Pdf, 5 MB.

MILSA - Nationell utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation Pdf, 1.8 MB.

Kartläggning av nyanländas hälsa Pdf, 1.8 MB.


Kursmaterial

Länsstyrelsen och Göteborgs stad har tagit fram ett kursmaterial som kan användas inom samhällsorientering. Boken ”Om Sverige” är baserad på förordningen om samhällsorientering. Syftet med boken är att ge grundläggande information till människor som kommer till Sverige samt ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorientering.

Du kan beställa boken tryckt på svenska eller ladda ned den i pdf-format på flera olika språk på informationsverige.se.

Boken ”Om Sverige” hos informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Kontakt