Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, registrerade trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

  • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
  • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
  • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 68 miljoner för fördelning.

Ansökningsperiod i Skåne

2024 års utlysning öppnar den 15 februari och sista dag för inlämning av ansökan är den 22 mars.

Länsstyrelsen Skåne kan fördela 7 812 000 kronor till projekt för tidiga insatser för asylsökande. Vi ser gärna insatser som bedrivs av flera samverkande aktörer.

Medel kan i första hand beviljas för 2024 och 2025.

Länsstyrelsen Skåne fattar beslut om tilldelning av medel senast den 31 maj.

Utlysningsträffar

Inför vårens utlysningar av statsbidrag arrangerar vi två utlysningsträffar med viktig information om att ansöka om statsbidrag inom integration genom Länsstyrelsen. Missade du utlysningsträffen kan du se den här i efterhand.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

  • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
  • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
  • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

  • kunskaper i svenska språket
  • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Var pågår det insatser i Skåne?

Information om pågående insatser som finansierats med statsbidrag genom Länsstyrelsen Skåne finns publicerade i en GIS-karta. Använd länken nedan för att ta del av kartbilden över dessa integrationsinsatser;

Länk till kartbild över insatser i Skåne Länk till annan webbplats.

Du kan sedan filtrera i lagerlistan om du är intresserad av pågående TIA-insatser eller insatser med finansiering med §37-medel. Insatserna är kategoriserade utifrån sitt primära syfte och teckenförklaring finns i pilmenyn vid respektive insatstyp.

Antal inskrivna hos Migrationsverket per kommun

För en uppdaterad förteckning över antalet inskrivna hos Migrationsverket, klicka härLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Klicka på den aktuella kommunen för att läsa mer.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Beviljade 2023

Länsstyrelsen Skåne hade 7 154 000 kr i statsbidrag att fördela under 2023. Totalt inkom 30 ansökningar till ett sökt belopp om totalt ca 25 miljoner kronor. 13 organisationer beviljades medel. I fördelningen av medel har hänsyn tagits till bland annat geografisk spridning av insatser över hela Skåne. Många bra ansökningar inkom i denna utlysning från både gamla, nya och nygamla aktörer. Länsstyrelsen Skåne vill passa på att tacka sökande för intresset och för det engagemang som lagts ner på att planera och formulera goda projektidéer!

Organisationer TIA-medel 2023 Excel, 11.3 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss