Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

  • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
  • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
  • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser inriktade mot samhällsinformation för asylsökande och insatser som främjar hälsa.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

  • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
  • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
  • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

  • kunskaper i svenska språket
  • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Sök TIA-medel i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har 7 154 000 kr i statsbidrag till verksamhet för asylsökande m.fl att fördela under 2023. Medlen är sökbara under perioden 15 februari – 24 mars.

Medel kan sökas för verksamhet som löper under 2023-2024. Utöver prioriterade insatsområden såsom samhällsinformation och hälsofrämjande insatser ser Länsstyrelsen även behov av språkstödjande och arbetsmarknadsinriktade insatser. Länsstyrelsen ser gärna att insatserna främjar flera av dessa syften.

Beslut meddelas sökande senast den 31 maj. 

Stöddokument inför ansökan för ideella organisation Pdf, 239.4 kB.

Stöddokument inför ansökan för kommuner Pdf, 253.8 kB.

Stöddokument jämställdhet Word, 44.6 kB.

Stöddokument interna revisioner Word, 24.7 kB.

Delrapportsmall TIA Word, 49.9 kB.

Slutrapportsmall TIA Word, 73.4 kB.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Beviljade 2022

Länsstyrelsen Skåne hade 8 835 000 kr i statsbidrag att fördela under 2022. Totalt inkom 33 ansökningar varav 15 organisationer har blivit beviljade medel. I fördelningen av medel har hänsyn tagits till bland annat geografisk spridning av insatser över hela Skåne. Många bra ansökningar inkom i denna utlysning från både gamla, nya och nygamla aktörer. Länsstyrelsen Skåne vill passa på att tacka sökande för intresset och för det engagemang som lagts ner på att planera och formulera goda projektidéer! 

Organisationer TIA-medel 2022 Excel, 10.8 kB.

Kontakt