Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

  • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
  • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
  • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. 2022 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 68 miljoner kronor.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för

  • asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.
  • personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Insatserna kan också rikta sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

  • kunskaper i svenska språket
  • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning särskilt prioritera insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället och hälsa.

Sök TIA-medel i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har 8 835 000 kr i statsbidrag att fördela under 2022. Du kan söka stöd 14 februari – 24 mars.

Medel kan sökas till en verksamhet som pågår i max 2 år. Under 2022 är samhällsinformation till asylsökande och insatser som främjar hälsa särskilt prioriterade.

Beslut meddelas sökande senast 31 maj. 

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Beviljade 2022

Länsstyrelsen Skåne hade 8 835 000 kr i statsbidrag att fördela under 2022. Totalt inkom 33 ansökningar varav 15 organisationer har blivit beviljade medel. I fördelningen av medel har hänsyn tagits till bland annat geografisk spridning av insatser över hela Skåne. Många bra ansökningar inkom i denna utlysning från både gamla, nya och nygamla aktörer. Länsstyrelsen Skåne vill passa på att tacka sökande för intresset och för det engagemang som lagts ner på att planera och formulera goda projektidéer! 

Organisationer TIA-medel 2022 Excel, 10.8 kB.

Kontakt