Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Metodstöd för lokala överenskommelser

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser om samverkan kring nyanländas etablering.

Metodstödet ska vägleda och ge stöd till de lokala parterna i arbetet med att ta fram lokala överenskommelser.

Metodstöd - Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Länk till annan webbplats.

Fokus för metodstödet ligger på utbildning och det ökade mottagande av kvotflyktingar. I metodstödet förtydligas hur lokala överenskommelser kan kombineras med och komplettera andra överenskommelser, som exempelvis överenskommelser enligt Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA):s modell om lokala jobbspår.

Utbildningsplikten ställer höga krav på god samverkan. Metodstödet beskriver de viktigaste frågorna som främst Arbetsförmedlingen och kommunerna behöver komma överens om, för att syftet med reformen ska kunna uppnås.

Bosättning av nyanlända personer

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Länsstyrelsen beslutar om kommuntal

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på

  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.

Läns- och kommuntal 2021 Länk till annan webbplats.

Ny rapport: Lägesbild mottagande av nyanlända och
ensamkommande barn i Skåne 2020

Länsstyrelserna ska enligt regleringsbrev för 2020 sammanställa lägesbilder om mottagandet av nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende boende och verksamheter inom socialtjänsten, skola och utbildning. En redovisning ska lämnas för samtliga län till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet), senast den 1 mars 2021. Skånes kommuner fick besvara lägesbildsenkäten under perioden 5 oktober – 6 november 2020. Denna rapport återger en sammanställning utifrån länets svar där 25 av länets 33 kommuner besvarade enkäten.

Läs rapporten här Pdf, 1.2 MB.

Ny rapport: Mottagandet av nyanlända barn i familj: generella faktorer, risk- och skyddsfaktorer. En kunskapsöversikt och kartläggning.

Med denna rapport vill Länsstyrelsen fördjupa den regionala dialogen gällande mottagandet av barn som kommer till Skåne med sina vårdnadshavare samt fortsätta arbetet med att utveckla mottagandet av barnen regionalt och lokalt utifrån ett barnrättsperspektiv.

Läs rapporten här Länk till annan webbplats.

Mottagandearbetet i länet

Länsstyrelserna har i 2020 års regleringsbrev nedanstående uppdrag.

Länsstyrelserna ska för arbetet med kommunernas beredskap och mottagningskapacitet redovisa:

  • en bedömning av förutsättningarna i länen att anpassa beredskap och kapacitet till förändringar i det totala mottagandet och i sammansättningen av gruppen som tas emot, samt
  • en bedömning av framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att säkerställa långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet,
  • en bedömning ska göras av resultaten av de egna insatserna. Arbetet ska samordnas med länsstyrelsernas verksamhet avseende hållbar samhällsplanering och boende samt länsstyrelsernas uppgift att verka för att behovet av bostäder ska tillgodoses

Länsstyrelserna ska sammanställa en lägesbild om mottagandet av nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende boende och verksamheter inom socialtjänsten, skola och utbildning.

Länsstyrelsen i Kalmar län ska lämna en redovisning för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse, till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet), senast den 1 mars 2021.

En enkät kommer för 2020 att skickas ut till landets alla kommuner från Länsstyrelsen i Stockholm under hösten.

Läget i länet för nyanlända hösten 2019
- fördjupning kring nyanländas boendesituation och boendelösningar

Läget i länet för nyanlända hösten 2019- fördjupning kring nyanländas boendesituation och boendelösningar

Länsstyrelserna ska verka för att kommunerna har beredskap och kapacitet för mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och unga. I länsstyrelsernas uppdrag ligger också att följa upp mottagandet av nyanlända i länen.

I denna rapport ger Länsstyrelsen Skåne ett kompletterande underlag till uppdraget i 2019 års regleringsbrev med en fördjupning kring nyanländas boendesituation och boendelösningar.

Läs hela rapporten


Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bidrag för bostadslösningar

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (§ 37 i ersättningsförordningen 2010:1122).

Kontakt