Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen hjälper samverkan mellan aktörer och arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Bosättning av nyanlända personer

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Länsstyrelsen beslutar om kommuntal

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:

  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.

Läns- och kommuntal 2023, pdf Pdf, 113.3 kB.

Mottagandearbetet i länet

Länsstyrelserna har i 2022 års regleringsbrev nedanstående uppdrag.

Länsstyrelserna ska för arbetet med kommunernas beredskap och mottagningskapacitet redovisa:

  • en bedömning av förutsättningarna i länen att anpassa beredskap och kapacitet till förändringar i det totala mottagandet och i sammansättningen av gruppen som tas emot, samt
  • en bedömning av framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att säkerställa långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet,
  • en bedömning av länsstyrelsernas eget arbete i hur ersättning enligt 37 § har använts för insatser för nyanlända,
  • en bedömning av resultaten av de egna insatserna.

Arbetet ska samordnas med länsstyrelsernas verksamhet avseende hållbar samhällsplanering och boende samt länsstyrelsernas uppgift att verka för att behovet av bostäder ska tillgodoses. Arbetet ska ha ett tydligt jämställdhetsfokus.

Länsstyrelserna ska sammanställa en lägesbild om mottagandet av nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende boende och verksamheter inom socialtjänsten, skola och utbildning.

Länsstyrelsen i Värmlands län ska lämna en redovisning för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse, till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet), senast den 25 februari 2022.

Rapport: Mottagandet av nyanlända barn i familj: generella faktorer, risk- och skyddsfaktorer. En kunskapsöversikt och kartläggning.

Med denna rapport vill Länsstyrelsen fördjupa den regionala dialogen gällande mottagandet av barn som kommer till Skåne med sina vårdnadshavare samt fortsätta arbetet med att utveckla mottagandet av barnen regionalt och lokalt utifrån ett barnrättsperspektiv.

Rapport om mottagandet av nyanlända barn i familj Pdf, 1.2 MB.

Goda exempel för mottagande av nyanlända barn i familj

I mottagandet av barn är det viktigt att barnets rättigheter samt rätt till delaktighet och inflytande tillgodoses. Artikel 12 i barnkonventionen betonar detta och stärker barnets ställning som enskild individ med egna rättigheter.

Nedan presenteras olika exempel på hur kommuner i Skåne arbetar med mottagande av barn i familj utifrån ett barnrättsperspektiv med särskilt fokus på delaktighet och inflytande för barnet. Utgångspunkten i framtagandet av de goda exemplen har varit barnkonventionen och hur dessa exempel svarar upp mot barns rätt till delaktighet och inflytande.

Arbetet med att ta fram goda exempel gällande mottagandet av barn i familj fortsätter och vi kommer löpande att lägga ut fler goda exempel efterhand som arbetet fortskrider. Om ni har några frågor får ni gärna kontakta, linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se eller martina.holmgren@lansstyrelsen.se 

Nedanstående beskrivna ärendegång är en rekommendation för mottagning och
kartläggning av nyanlända barn och elever. Syftet är att ge ett likvärdigt mottagande av god kvalitet i Barn - och utbildningsförvaltningens verksamheter. Ärendegången anger de insatser som bedöms krävas för att forma mottagande och utbildning efter det nyanlända barnets/elevens behov och därmed ge bästa möjliga förutsättningar för lärande och på sikt god måluppfyllelse.

Ärendegång för mottagande av nyanlända Pdf, 845.1 kB.

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning, Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Bidrag

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss