Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Mottagande av ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Tidiga insatser för asylsökande personer

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden och arbeta för att deltagarna snabbare kommer in i det svenska samhället. Länsstyrelsen har ett uppdrag att stärka den regionala samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer.

RÖK - Regional överenskommelse

I Skåne finns en regional överenskommelse (RÖK) om samverkan för att underlätta en snabb och effektiv etablering för asylsökande och nyanlända personer, och detta arbete leds av Länsstyrelsen Skåne.

Det övergripande syftet med Regionala överenskommelsen (RÖK) är att underlätta en snabb och effektiv etablering för asylsökande och nyanlända personer. Fokus ligger på att genom samverkan skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad integration. Prioriterade områden är: Bostäder och bosättning, arbete och kompetensförsörjning, hälsofrämjande insatser, stödja det lokala samarbetet, utveckla samverkan med idéburen sektor.

Ta del av den regionala överenskommelsenPDF

För frågor gällande RÖKen vänd dig till:

Åsa Stenbäck-Holmer, enhetschef Samhällsetablering och integration, asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se

Helene Brewer, integrationsutvecklare, helene.brewer@lansstyrelsen.se

Sofia Pehrsson, integrationsutvecklare, sofia.pehrsson@lansstyrelsen.se

Partnerskap Skåne

Partnerskap Skåne

Partnerskap Skåne är sedan 2008 en modell för holistisk samverkan och metodutveckling i syfte att stödja nyanländas samhällsetablering i hela Skåne med fokus på hälsa, delaktighet och egenmakt.
Målet är att nyanlända så snabbt som möjligt kan ta en aktiv roll i Skånes samhällsliv, utveckling och tillväxt.

Läs mer om Parnterskap Skånelänk till annan webbplats

Samhällsorientering

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Sök bidrag

För att stärka integrationen i länet kan kommuner söka bidrag för insatser som underlättar etableringen av nyanlända personer, asylsökande personer och ensamkommande barn.

Beredskap och mottagningskapacitet

Kommuner kan söka bidrag för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn. Bidragen kan bland annat användas för insatser som rör bostäder och bosättning.

Flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan söka bidrag för att stärka och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter. Bidragen kan bland annat användas för att skapa nätverk och stödja språkinlärningen.

Verksamheter för asylsökande personer

Kommuner och organisationer inom civilsamhället kan söka bidrag till verksamheter för asylsökande personer. Syftet är att underlätta etableringen i Sverige och skapa en meningsfull väntan under asylprocessen. Insatserna ska främja hälsa, öka kunskaperna i svenska språket och/eller öka kunskapen om det svenska samhället och svensk arbetsmarknad.

Kontakt