Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LOVA är ett statligt bidrag för lokala vattenvårdsprojekt.

LOVA logga

Syftet med LOVA-bidraget är att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som minskar transporten av kväve och fosfor till havet, vilket orsakar övergödning i sjöar och vattendrag.

LOVA-projekt 2018-2019

Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018.

I vissa fall går det att söka upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka sorters projekt som kan få stöd har dessutom ökat. LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration. LOVA-bidrag kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att det tydligt redovisas vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag. Tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA. Kontakta därför Länsstyrelsen om du är osäker.

Detta får LOVA-bidraget användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Ansökan om LOVA-bidrag

Sista ansökningsdag för 2019 är den 31 januari 2019. LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på medel och angelägenhetsgrad.

Blankett

Ansökan (och slutredovisning) görs till Länsstyrelsen på blanketter som finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Den underskrivna ansökningsblanketten kan du skanna in och skicka digitalt tillsammans med bilagorna till skane@lansstyrelsen.se.

Blanketten ska även skickas i Excel-format.

Projektkatalog med alla LOVA-projekt

Havs- och vattenmyndigeten har tagit fram en projektkatalog med avslutade och pågående projekt som utförs i hela landet. Vi lägger löpande in alla våra LOVA-projekt i katalogen.

Gå gärna in och låt dig inspireras!länk till annan webbplats

Vill du läsa mer finns en utvärdering av LOVA som genomförts som ett examensarbete vid Lunds universitet, Är LOVA ett effektivt styrmedel?PDF

Kontakt