Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram vägledningar som kan hjälpa dig att ta fram ett korrekt och fullständigt underlag:

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning, pdf
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel, pdf
Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 i miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.
 • Om du ska uppföra anläggningar som är högre än 20 meter utanför detaljplanelagt område eller högre än 45 meter inom detaljplanelagt område så ska du bifoga ett aktuellt remissvar från försvarsmakten.

Remissblanketter på försvarsmaktens webbplats. Länk till annan webbplats.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt kapitel 9 i miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska du göra samrådsanmälan till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska du göra samrådsanmälan till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska du göra samrådsanmälan till kommunen.

Karttjänster inför samråd

Här finns karttjänster där ni kan kolla upp om åtgärden påverkar naturmiljön.
Med hjälp av karttjänsterna kan ni bedöma om åtgärden riskerar att skada viktiga värden. 

Skyddad natur, Länk till annan webbplats. Naturvårdsverkets karttjänst för bland annat nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och Natura 2000-områden.

Artportalen,  Länk till annan webbplats.ArtDatabankens förteckning över vilka arter som finns rapporterade i olika områden. 

Fornsök,  Länk till annan webbplats.Söktjänst för alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Kulturmiljöprogram Länk till annan webbplats.

Friluftsliv Länk till annan webbplats.

Landskapsbildskydd Länk till annan webbplats.

Samråd för ledningsdragningar

Alla behöver inte samråda om ledningsdragning för el, tele eller data. Om dragningen görs på ett sådant sätt att inga natur- eller kulturvärden riskerar att skadas behöver du inte samråda med oss på länsstyrelsen. Börja med att ta reda på mer om området som berörs av ledningsdragningen.

Om ledningsdragningen berör en fornlämning eller ligger inom 15 m från en fornlämning (dvs. inom fornlämningens skyddsområde) krävs tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen.

Här finns mer information om fornlämningar och karttjänst.

Anmälan om samråd ska innehålla:

 1. Fastighetsbeteckning på den fastighet där ledningsdragningen börjar.
 2. Shapefil (SWEREF 99 TM) med ledningsdragningen. (Tyvärr kan vi inte ta emot andra filformat eller filer i andra koordinatsystem.) Eller översiktskarta och detaljkarta 1:2000-1:5000 innehållande bakgrundskarta och på en detaljnivå att det tydligt syns var ledningen ska dras i förhållande till hus och vägar.
 3. Beskrivning av vilka naturmiljöer som påverkas och var de finns.    
 4. Beskrivning av eventuella passager av vattendrag, stenmurar och alléer.
 5. Vilka försiktighetsåtgärder som kommer vidtas för att undvika skada i de naturmiljöer som påverkas.

Om inte alla dessa uppgifter finns med är anmälan inte komplett och vi kommer då att skicka en begäran om komplettering till dig. Det kommer att förlänga handläggningstiden.

Skriver du i blanketten för anmälan om samråd att inga naturvärden eller skyddade områden berörs, ser vi det som att inget samråd behövs. Vi kommer då att avsluta ärendet utan att ha bedömt naturvärdena.

Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att ditt projekt inte väsentligt påverkar några naturmiljöer.

Det centrala begreppet i lagstiftningen lyder ”naturmiljön påverkas väsentligt”. Om du gör bedömningen att ditt projekt inte påverkar naturmiljön väsentligt behöver du inte skicka in någon anmälan om samråd till oss. Men tänk på att även om naturmiljön inte påverkas kan det fortfarande krävas ett samråd för påverkan på kulturmiljöer som till exempel fornlämningar.

Exempel på när naturmiljön kan påverkas väsentligt av ledningsdragningar är när de går igenom:

 • våtmarker
 • ängs- och betesmarker
 • strandängar
 • ädellövskogar
 • nyckelbiotoper
 • skyddade områden där det inte är förbjudet att utföra åtgärden.

Den här typen av känsliga områden ska alltid undvikas. Lyckas du med det och samtidigt tar den generella hänsyn som alltid ska tas (se mer nedan under ”Hänsyn som gäller vid alla ledningsarbeten”) så behöver du alltså inte samråda om naturvärdena.

Om du ändå av olika skäl behöver dra en ledning genom den här typen av områden behöver du göra en anmälan om samråd och planera för extra hänsyn vid utförandet.

Vi kommer sätta villkor för att skydda naturmiljön och det förlänger handläggningstiden och fördyrar ofta arbetet för dig.

Då påverkas naturmiljön inte väsentligt

Om ledningsdragningen sker inom följande områden så krävs generellt ingen anmälan om samråd. Tänk på att fornlämningar kan beröras och att generell hänsyn alltid ska tas.

 • åkermark
 • vägkant
 • gårdsplaner
 • inom detaljplanerade områden
 • inom asfalterade och hårdgjorda områden

 • Körskador i terräng ska förhindras. Om körskador uppstår ska ni laga dem.
 • Passage av stenmurar och diken i jordbruksmark ska göras genom tryckning eller borrning. Schaktning och grävning får inte göras precis intill stenmurar eller diken så att de riskerar att få sättningsskador.
 • Vid nedläggning av ledning vid allé eller andra skyddsvärda träd (t.ex. gamla träd och lövträd med en diameter >70 cm) ska ledningen förläggas med ett avstånd motsvarande femton gånger stammens diameter. Arbetet måste göras mycket försiktigt så att trädens bark och grenar inte skadas av maskiner och redskap eller trädens rötter skadas av markpackning.
 • Vid rasering av ledningar ska stolphål tryckas igen eller fyllas med rena massor.
 • Vid öppna diken, små våtmarker, odlingsrösen och andra skyddade biotoper i odlingslandskapet måste arbetet göras mycket försiktigt så att de inte skadas eller förstörs. Vid risk för skada på dessa biotoper krävs biotopskyddsdispens för åtgärden.
 • Ledningen ska plöjas ner eller smalskopa användas. Schaktet ska bli så litet som möjligt.

Berör ledningsdragningen ett skyddat område, som till exempel ett naturreservat, kan åtgärden vara förbjuden enligt föreskrifterna för det skyddade området. Om åtgärden är förbjuden och du bestämmer dig för att söka dispens från förbudet ska du inte göra någon anmälan om samråd.

Dispenser beviljas restriktivt och om andra alternativ är möjliga ska du alltid välja dem.

Strandskydd Öppnas i nytt fönster.

Fridlysta arter

Tillstånd i Natura 2000-område

Dispenser och tillstånd för skyddad natur

Samråd för solcellsanläggning

Vill du anlägga en solcellsanläggning på marken är det viktigt att hitta en lämplig plats och rätt utformning. Samrådsprocessen är fristående från prövningen om investeringsstöd till solceller.

Förbered din anmälan

Innan du skickar in din anmälan om samråd behöver du tänka igenom vissa frågor. Vi behöver ett komplett underlag för att kunna handlägga ditt ärende. Om du går igenom och utreder frågorna i checklistan nedan och redogör för dem i samrådsunderlaget kan handläggningen ske snabbare.

Om markområdet berörs av områdesskydd, till exempel strandskydd, krävs oftast tillstånd eller dispens, vilket i vissa fall ersätter 12:6-samrådet.

Behövs tillstånd eller dispens för ingrepp i skyddad natur?

Om solcellsanläggningen berör skyddad natur, som naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd eller skogliga områdesskydd, eller om den planeras i eller i närheten av ett Natura 2000-område kan det krävas särskilt tillstånd eller dispens.

Information och blanketter om ingrepp i skyddad natur Länk till annan webbplats.

Finns det fornlämningar som berörs?

Redogör för eventuella fornlämningar som finns i området och även i närområdet. Vill du schakta och påla i ett område med fornlämningar kan du behöva tillstånd. Ibland krävs även arkeologiska utredningar. Vid större markingrepp kan det krävas utredningar även om det idag inte finns några kända fornlämningar i området.

Fornlämningar Länk till annan webbplats.

Behövs dispens från terrängkörningslagen?

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning.

Motortrafik i naturen Länk till annan webbplats.

Hålls tillräckligt avstånd till närliggande väg?

Om du vill placera en solcellsanläggning inom en vägs skyddsområde kan det krävas tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter.

Bygga vid väg Länk till annan webbplats.

Har du valt den bästa platsen?

Eftersom åtgärden innebär ändrad markanvändning finns särskilt höga krav på att du ska kunna förklara varför det är den bästa platsen för ändamålet. Anläggandet behöver också prövas mot bestämmelserna i 3 kap och 4 kap miljöbalken. Enligt 3 kap 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på något annat sätt. Redogör för vilka andra platser som också varit på förslag och varför just den valda platsen blev aktuell.

Hur kommer naturmiljön att påverkas (exempelvis djur och växter)?

Tänk särskilt på djur som hjortdjur som inte kommer att kunna röra sig genom området på grund av stängsel. Skötseln av marken inom anläggningen är viktig för hur naturmiljön påverkas. Beroende på platsen och dess omgivningar kan det behövas olika undersökningar som ger kunskap om vilka arter finns i området för att veta hur anläggningen påverkar deras livsmiljö och vilka anpassningar som behövs i layout eller skötsel. Det finns naturvårdskonsulter som kan anlitas för den typen av inventering och utredning.

Hur kommer kulturmiljön att påverkas?

Du kan behöva ta fram en analys av hur åtgärden påverkar ett område som till exempel är utpekat som riksintresse för kulturmiljön eller i ett kulturmiljöprogram.

Riksintressen

Om du planerar anläggningen inom område av riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken behövs en redgörelse för påverkan på riksintresset. Exempel på riksintressen är riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och totalförsvar.

Finns det kommunala planer som berörs?

Kolla med berörd kommun vad som finns i deras planeringsunderlag för platsen. Översiktsplanen och eventuella detaljplaner är viktiga sådana planer, men det kan finnas fler.

Hur kommer friluftslivet att påverkas?

Kolla med berörd kommun hur området används för friluftsliv. Hör också gärna med friluftsfrämjandet och liknande föreningar. Det kan behövas anpassningar med till exempel passager eller döljande buskage i områden som människor använder för rekreation.

Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser?

Vi behöver en översiktskarta och en detaljkarta med en skiss över hur allt inom anläggningen ska placeras; paneler, kabelschakt, transformatorstation och stängsel plus eventuella nya vägar som behövs.

Finns det fotomontage från olika håll?

För mindre anläggningar kan det räcka med bilder över platsen där anläggningen ska uppföras. I regel behövs dock fotomontage för att kunna bedöma påverkan på landskapsbilden. Ta fram fotomontage från olika håll och särskilt från närliggande vägar, bostadsområden och liknande platser som anläggningen oftast kommer att bli sedd ifrån. Glöm inte att ta med stängslet i fotomontaget.

Hur ska marken i anläggningen skötas?

Länsstyrelsen vill att den sköts på ett jordbruksliknande sätt, med årlig slåtter eller bete. Det finns fröblandningar som är anpassade just för solcellsparker som byggs på åkermark. I dem ingår till exempel smalbladiga gräs, lågväxande baljväxter, svartkämpar och cikoria. Målet är att minimera skötseln av marken men samtidigt maximera nyttan för den biologiska mångfalden. Finns det redan en mångfald i floran så behöver inget nytt sås in utan det räcker att slå eller beta området.

Solcellsanläggning på mark kan kräva miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Anläggande av en solcellsanläggning på mark kan kräva att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, om det rör sig om en större anläggning eller om det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden.

Process för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pdf, 164 kB.

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Om du avser att upphöra med jordbruksproduktion på jordbruksmark ska du anmäla detta till Länsstyrelsen. Detta gäller både åker och betesmark.

Ta jordbruksmark ur produktion

Kontakt

Naturprövningsenheten

Telefon 010-224 16 30 (gruppnummer)

Telefontid: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss