Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Om åtgärden inte innebär någon risk för väsentlig påverkan på naturmiljön behöver du inte göra någon anmälan.

Det är inte säkert att du behöver anmäla din ledningsdragning för samråd. Om projektet planeras så att känslig naturmiljö inte påverkas behövs oftast inget samråd. Lednings-dragning avser alla former av ledningsdragning, för exempelvis vatten och avlopp, el, tele eller fiber.

Det här behöver oftast inte anmälas för samråd

 • Ledningsschakt som är smalare än 1 meter vid markytan och som inte berör skyddade områden, som till exempel biotopskydd, strandskydd eller naturreservat.
 • Ledningsdragning genom åkermark, i vägkanter, på gårdsplaner, inom detaljplanerade områden samt hårdgjorda områden.

Samråd kan krävas om ledningsdragningen planeras genom

 • Våtmarker
 • Ängs- och betesmarker
 • Strandängar
 • Ädellövskogar
 • Nyckelbiotoper
 • Skyddade områden (där åtgärden inte kräver tillstånd eller dispens enligt bestämmelserna för området)

Känsliga naturområden, som de som listas ovan, ska alltid undvikas i första hand. Lyckas du anpassa ledningsdragningen efter sådana områden och samtidigt tar generell hänsyn, behöver du inte lämna in någon anmälan om samråd. Är det omöjligt att anpassa ledningsdragningen för att undvika känsliga områden behöver du lämna in en anmälan om samråd.

För att skydda naturmiljön och känsliga områden kan vi komma att ställa krav på olika anpassningar och skyddsåtgärder, vilket kan förlänga handläggningstiden och fördyra projektet.

Generell hänsyn

 • Körskador i terräng ska undvikas.
 • Vid passage av biotopskyddade miljöer som stenmurar, öppna diken och odlingsrösen ska tryckning eller styrd borrning användas i första hand.
 • Påverkan på biotopskyddade alléer eller andra skyddsvärda träd (gamla träd, träd med en stamdiameter >100 cm) ska undvikas. Ett skyddsavstånd om 15 gånger stamdiametern ska användas. Passage med tryckning eller borrning bedöms inte påverka allén eller träden negativt om borrhålen placeras utanför skyddsavståndet.
 • Vid rasering av ledningar ska stolphålen tryckas igen eller fyllas med rena massor.
 • Ledningen ska i första hand plöjas ner eller smalskopa användas. Schaktet ska bli så litet som möjligt.

Det här behöver finnas med i din anmälan om samråd

 • Fastighetsbeteckning på den fastighet där ledningsdragningen börjar.
 • Kartmaterial över ledningsdragningen som shapefil (SWEREF 99 TM) eller översiktskarta och detaljkartor 1:2000-1:5000, med bakgrundskarta. Kartorna ska ha en sådan detaljnivå att man tydligt kan se var ledningen ska dras i förhållande till hus och vägar.
 • Beskrivning av vilka naturmiljöer som påverkas, var de finns och vilka försiktighetsåtgärder som kommer vidtas.
 • Beskrivning av eventuella passager av vattendrag, stenmurar och alléer. Beskriv även vilka försiktighetsåtgärder som kommer vidtas, till exempel passage genom styrd borrning och skyddsavstånd till träd.

Om de här uppgifterna inte finns med är anmälan inte komplett. Vi kommer då att skicka ut en begäran om komplettering till dig, vilket förlänger handläggningstiden.

Anger du i anmälan att inga naturvärden eller skyddade områden berörs, ser vi det som att inget samråd behövs. Vi kommer då att avsluta ärendet utan att ha bedömt naturvärdena.

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att skaffa den kunskap som behövs för att minska risken för skada eller andra olägenheter för människor eller miljö.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en vägledning för dig som planerar ledningsdragning.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel, Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Exempel på andra dispenser och tillstånd som kan krävas

 • Nätstationer som ska placeras inom område med landskapsbildsskydd kräver tillstånd.
 • Nätstationer som ska placeras inom strandskyddsområde kräver dispens.
 • Ledningsdragning inom strandskyddsområde kan kräva dispens.
 • Nätstationer och ledningsarbete inom natur- eller kulturreservat kan kräva dispens eller tillstånd. Föreskrifterna skiljer mellan olika reservat. Är åtgärden inte förbjuden räcker det med en anmälan för samråd.
 • Dispenser beviljas restriktivt och om andra alternativ är möjliga ska du alltid välja dem. Om du ändå bestämmer dig för att söka dispens ska du inte göra en anmälan för samråd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

 • Berör projektet fornlämningar kan tillstånd krävas enligt kulturmiljölagen (KML). Gör en förfrågan om fornlämning till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet om du är osäker.

Fornlämningar och fornfynd

Vill du anlägga en solcellsanläggning på marken är det viktigt att hitta en lämplig plats och rätt utformning. Du behöver inte göra en anmälan om du tänker uppföra en anläggning inom detaljplanerat område. Då ska du i stället ta kontakt med kommunen. Om du anlägger enstaka panelrader för att tillgodose det egna elbehovet behöver du i regel inte heller samråda.

Förbered din anmälan

Innan du skickar in din anmälan behöver du tänka igenom vissa frågor. Det är viktigt att underlaget är så komplett som möjligt, annars riskerar du att handläggningstiden blir längre och projektet försenat. Om du går igenom och utreder frågorna i checklistan nedan och redogör för dem i din anmälan kan handläggningen ske snabbare.

 • Använd e-tjänsten "Anmäl samråd för övriga verksamheter".

Checklista

Har du valt den bästa platsen?
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § miljöbalken. Du behöver därför redovisa varför det är bättre att använda den här platsen för solenergiproduktion än att fortsätta med nuvarande markanvändning. Vid etablering på jordbruksmark behöver du utreda andra alternativ än jordbruksmark. Du som i första hand anlägger för att producera el till elnätet behöver utreda alternativa platser inom ett större område. Alternativen ska redovisas på karta med fastighetsbeteckning. Vilka kriterier som legat till grund för de olika alternativen samt det slutliga valet av plats ska redovisas. Om du anser att jordbruksmarken har sämre brukningsvärde behöver du lämna in ett konkret underlag som visar på detta.

Hur kommer naturmiljön att påverkas (exempelvis djur och växter)?
I odlingslandskapet finns ofta skyddade biotoper som till exempel stenmurar, odlingsrösen och öppna diken. Det är förbjudet att att skada eller påverka sådana biotoper. De syns inte alltid på kartor utan bara i flygfoton eller på plats.

Ett större instängslat område utgör en barriär för viltets rörelser i landskapet och gör att platser som kan vara viktiga för födosök eller vila riskerar att försvinna. För att minska barriäreffekterna bör ett tillräckligt avstånd, vanligen minst 10 meter, lämnas mellan anläggningens stängsel och omkringliggande linjeelement som till exempel stenmurar, diken, vägar och träd- och buskridåer. Större vilt har då möjlighet att röra sig runt anläggningen. Mellan staket och mark bör en glipa om minst 10 cm lämnas för att göra området tillgängligt för mindre marklevande vilt.

Beroende på platsen och dess omgivningar kan det behövas olika undersökningar som ger kunskap om vilka arter finns i området, för att veta hur anläggningen påverkar deras livsmiljö. Om fridlysta eller andra skyddsvärda arter förekommer kan anpassningar och skyddsåtgärder krävas. Det finns naturvårdskonsulter som kan anlitas för den här typen av inventering och utredning.

Riksintressen
Om du planerar anläggningen inom område av riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken behövs en redogörelse för påverkan på riksintresset. Exempel på riksintressen är riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och totalförsvar.

Finns det kommunala planer som berörs?
Vid etablering inom detaljplanerat område krävs ingen anmälan till länsstyrelsen. Då ska du istället ta kontakt med kommunen som gör en bedömning av om anläggningen är förenlig med gällande planbestämmelser. För etableringar som är större än några panelrader så är det viktigt att läsa kommunens översiktsplan. Detta gäller särskilt för lite större anläggningar och för etableringar som sker tätortsnära.

Hur kommer friluftslivet att påverkas?
Områden som är särskilt viktiga för friluftslivet bör undvikas vid lokalisering av solcellsparker. Det kan behövas anpassningar som till exempel passager eller döljande buskage i områden som människor använder för rekreation.

Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser?
Du behöver skicka in översiktskarta och detaljkarta med en skiss som visar hur allt inom anläggningen ska placeras; paneler, kabelschakt, transformatorstation, stängsel och eventuella nya vägar. Tänk på att ta med uppgifter om hur hög anläggningen kommer bli, och hur djupt ner i marken eventuella förankringar behöver göras.

Finns det fotomontage från olika håll?
För mindre anläggningar kan det räcka med bilder över platsen där anläggningen ska uppföras. För större anläggningar krävs i regel fotomontage för att kunna bedöma påverkan på landskapsbilden. Ta fram fotomontage från olika håll och särskilt från närliggande vägar, bostadsområden och liknande där anläggningen oftast kommer bli sedd från. Glöm inte ta med stängslet i fotomontaget. Detta kan vara extra viktigt om det finns höga kulturvärden i landskapet omkring.

Hur ska marken i anläggningen skötas?
Ange hur marken ska skötas, exempelvis bete, slåtter, odling eller klippning. Om anläggningen planeras på mark som brukas eller betas behöver så mycket som möjligt av matjordslagret behållas på platsen under anläggningens livstid.

Solcellsanläggning på mark kan kräva miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Anläggande av en solcellsanläggning på mark kan kräva att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, om det rör sig om en större anläggning eller om det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden.

Process för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pdf, 164 kB.

Krävs dispens eller tillstånd?

Om markområdet berörs av områdesskydd, till exempel strandskydd eller naturreservat, krävs oftast dispens eller tillstånd. Om sådan prövning krävs ska du inte lämna in en samrådsanmälan utan ansöka om dispens eller tillstånd. Länkar till karttjänster för att se olika områdesskydd finns under rubriken "Karttjänster inför samråd".

Frivilligt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken

Det finns möjlighet att ansöka om frivilligt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken, istället för att göra en samrådsanmälan. En fördel kan vara att få den rättstrygghet som tillståndet innebär.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Du som vill uppföra ett batterilager ska i första hand kontakta kommunen. Om kommunen bedömer att åtgärden kräver bygglov behöver du inte lämna in en samrådsanmälan till länsstyrelsen. I prövningen av bygglovet gör kommunen en bedömning av påverkan på natur- och kulturmiljön, riksintressen och lämplig markanvändning enligt 3 kap 4 § miljöbalken. Om det rör sig om en väldigt stor anläggning eller om anläggningen placeras inom ett område med väldigt känslig natur- och kulturmiljö, kan dock även en anmälan om samråd krävas.

Om kommunen bedömer att bygglov inte krävs så bör du göra en anmälan om samråd om det inte är uppenbart att platsen för batterilagret saknar betydelse för natur- och kulturmiljön och platsen inte utgör jordbruksmark. Batterilager inom områden med detaljplan eller inom en befintlig solcellsanläggning (som är stängslad) behöver inte anmälas till länsstyrelsen.

Att avverka eller beskära ett särskilt skyddsvärt träd kan kräva en anmälan om samråd till Länsstyrelsen. Gamla träd är i sig en värdefull naturmiljö och bör bevaras så långt det är möjligt. Ihåliga träd är extra värdefulla.

Om du vill avverka ett särskilt skyddsvärt träd, fundera först på alternativen:

 • Räcker det att ta bort enstaka grenar för att exempelvis avhjälpa en säkerhetsrisk?
 • Räcker en beskärning av kronan?
 • Kan trädet kapas till högstubbe i stället för att avverkas helt?

Det är värdefullt om trädet kan fortsätta leva även efter åtgärd. Försök göra så lite som möjligt.

Vad du inte behöver anmäla

 • Åtgärder på träd som inte räknas som särskilt skyddsvärda träd, se nedan.
 • Åtgärder på träd, även särskilt skyddsvärda träd, inom den egna tomten i detaljplanelagda områden.
 • Borttagning av döda grenar, enstaka grövre grenar, eller beskärning av kronan med mindre än 15 procent.

Vad du bör anmäla

 • Avverkning, toppkapning och kapning till högstubbe
 • Alla övriga åtgärder som inte är undantagna ovan, om de innebär risk för skada på ett särskilt skyddsvärt träd. Tänk på att även schaktning, upplag eller körning med tunga fordon i närheten av stammen (inom 15 gånger stammens diameter) innebär risk för skada, främst på trädets rotsystem. Skada ska i första hand undvikas.

Vad är ett särskilt skyddsvärt träd?

Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Vad anmälan ska innehålla

 • Karta som tydligt visar var trädet står
 • Uppgifter om trädet; trädslag, stamdiameter i brösthöjd, ålder (uppskattad)
 • Om det finns håligheter i trädets stam
 • Tydliga foton på trädet, från olika håll
 • Beskrivning av åtgärden och varför åtgärden behöver genomföras
 • Om du planerar någon åtgärd som lindrar skadan, till exempel att ta vara på stammen och lägga den som faunadepå.
 • Använd e-tjänsten ”Anmäl samråd för övriga verksamheter”

Artskyddet gäller alltid

Vissa arter är fridlysta. Dit hör till exempel alla fladdermöss, som gärna bor i ihåliga träd. Om åtgärden riskerar att påverka en fridlyst art kan du behöva dispens från bestämmelserna om artskydd.

Livsmiljö för många arter

Gamla, grova träd blir allt ovanligare i landskapet och behöver bevaras så långt möjligt. Ihåliga träd är särskilt värdefulla. Den ovanliga läderbaggen och flera av våra fladdermusarter är exempel på arter som är helt beroende av att det finns grova träd med håligheter i stammen. På barken av äldre träd trivs sällsynta lavar och mossor. Eken är det trädslag som hyser flest arter i Sverige. Den kan vara boplats och livsmiljö för över 1500 arter, varav mer än 500 arter utgörs av hotade arter. Gamla träd har ofta också kulturhistoriska värden.

I Skåne finns ingen anmälningsplikt för master och i de flesta fall krävs ingen anmälan om samråd. En anmälan om samråd ska enbart skickas in om åtgärden innebär en väsentlig ändring av naturmiljön. Naturmiljön omfattar även kulturmiljön och landskapsbilden.

Samråd krävs oftast inte om masten placeras inom

 • detaljplanerat område och mark som är exploaterad eller hårdgjord
 • åkermark eller kultiverad betesmark utanför landskapsbildsskydd eller riksintresse för kulturmiljövården.

Samråd kan krävas om masten placeras inom

 • Områden med höga naturvärden som till exempel nyckelbiotoper, våtmarker och betesmarker inom ängs- och betesmarksinventeringen.
 • Områden med skyddsvärda träd.
 • Områden där det finns risk att skyddade arter eller deras livsmiljöer skadas.
 • Områden av stor betydelse för fågelliv, till exempel rast-, födosöks- och övernattningsplatser för fågelarter som gäss, svanar, tranor eller rovfåglar, eller inom revir för större rovfåglar.
 • Skyddade naturområden, där åtgärden inte kräver dispens eller tillstånd enligt områdets bestämmelser.
 • Riksintresse för kulturmiljövården.

Det här behöver finnas med i anmälan:

 • Hur natur- och kulturvärden berörs och vilka försiktighetsåtgärder du planerar för att undvika skada.
 • Karta där vägsträckning och hårdgjorda ytor framgår. Redogör för areal, bredd och material.
 • Ritning och situationsplan för den tänkta masten och övriga byggnader som till exempel teknikbod. Om stag ska användas ska de finnas i ritningen, liksom markfästen.
 • Ledningskarta, där schaktbredd och arbetsområde framgår.

Dispens eller tillstånd kan krävas

Det kan krävas särskilt tillstånd eller dispens om masten berör skyddad natur, som naturreservat, strandskydd eller skogliga områdesskydd, eller om den planeras i eller i närheten av ett Natura 2000-område. Om sådan prövning krävs ska du inte lämna in en samrådsanmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken utan istället ansöka om dispens eller tillstånd.

Bygglov

Uppförande av mast eller torn kan även kräva bygglov. Det ansöker du om hos kommunen.

Underhållsröjningar i kontinuerligt underhållna ledningsgator kräver generellt inget samråd.

Anmälan för samråd kan krävas om

 • åtgärden innebär att ledningsgatan breddas.
 • underhållsröjning inte har utförts kontinuerligt och gatan har fått växa fritt under en längre tid.
 • åtgärden berör särskilt skyddsvärda träd.
 • åtgärden kan skada skyddade arter och deras livsmiljö. Till exempel livsmiljöer för hasselmus.
 • åtgärden sker inom skyddade områden, till exempel naturreservat.
 • åtgärden ska genomföras med helikopter eller drönare.
 • åtgärden innebär körning med motorfordon kan innebära en väsentlig påverkan på naturmiljön, till exempel om körning sker i eller i direkt anslutning till vattendrag och våtmarker.

Om de försiktighetsmått ni planerar innebär att det inte längre finns en risk för väsentlig påverkan på naturmiljön behöver ni inte lämna in en anmälan om samråd.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett bra material om underhållsröjningar, med förslag på försiktighetsmått.

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning, Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Andra åtgärder som kan vara lämpliga att samråda om är:

 • större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar, med många deltagare.
 • åtgärder som riskerar att påverka fridlysta arter.

Behövs dispens eller tillstånd för åtgärd i skyddad natur?

Om åtgärden berör skyddad natur, som naturreservat, strandskydd och skogliga områdesskydd eller om den planeras i eller i närheten av ett Natura 2000-område kan det krävas särskilt tillstånd eller dispens. Om sådan prövning krävs ska du inte lämna in en samrådsanmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken utan istället ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Finns det fornlämningar som berörs?

Om fornlämningar riskerar att påverkas kan du behöva tillstånd enligt kulturmiljölagen (KML). Ibland krävs även arkeologiska utredningar. Kring en fornlämning finns också ett fornlämningsområde som inte får påverkas. Vid större markingrepp kan det krävas utredningar även om det idag inte finns några kända fornlämningar i området. Är du osäker på om tillstånd krävs kan du skicka en förfrågan till länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Fornlämningar och fornfynd Länk till annan webbplats.

Är det blött i området?

Att uppföra en anläggning eller schakta i ett vattenområde kan klassas som vattenverksamhet och kräva en anmälan om vattenverksamhet, eller tillstånd. Exempel på vattenområden är diken, mossar, kärr och dammar. Ett område kan vara ett vattenområde även om det inte täcks av vatten hela året eller ens varje år. Om anmälan eller tillstånd krävs för vattenverksamhet så ersätter detta samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Vattenverksamhet

Behövs dispens från terrängkörningslagen?

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning.

Motortrafik i naturen Länk till annan webbplats.

Hålls tillräckligt avstånd till närliggande väg?

Om du till exempel vill placera en solcellsanläggning inom skyddsområdet längs en väg kan det krävas tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter.

Bygga vid väg Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 i miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för uppförande av solcellsanläggning

Om åtgärden gäller att bygga en solcellsanläggning på marken.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt kapitel 9 i miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Karttjänster inför samråd

Här finns karttjänster som hjälp för att utreda om den åtgärd du planerar berör fornlämningar, skyddade områden, eller andra områden av betydelse för naturmiljö, kulturmiljö eller friluftsliv. 

Skyddad natur, Länk till annan webbplats. Naturvårdsverkets karttjänst för bland annat nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och Natura 2000-områden.

Strandskydd och landskapsbildsskydd Länk till annan webbplats., Karta som visar området med strandskydd och landskapsbildsskydd i Skåne.

Artportalen,  Länk till annan webbplats.ArtDatabankens förteckning över vilka arter som finns rapporterade i olika områden. 

Fornsök,  Länk till annan webbplats.Söktjänst för alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Friluftsliv, Länk till annan webbplats. Länsstyrelsens planeringsunderlag för friluftsliv

Kulturmiljöprogram, Länk till annan webbplats. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Om du avser att ta jordbruksmark ur produktion ska du istället lämna in en anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion. Detta gäller både åker och betesmark.

Ta jordbruksmark ur produktion

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska du göra samrådsanmälan till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska du göra samrådsanmälan till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska du göra samrådsanmälan till kommunen.

Kontakt

Naturprövningsenheten

Telefon 010-224 16 30 (gruppnummer)

Telefontid: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss