Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna statens insatser för integration, med särskild hänsyn till barnens bästa. Vårt integrationsarbete utförs främst i samarbete med kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Vi arbetar både nationellt, regionalt och lokalt.

Så här arbetar vi med integration:

  • Hjälper kommuner att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn.
  • Stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet för nyanlända personer, som till exempel svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering.
  • Fördelar statsbidrag till kommunerna för att underlätta bosättning, skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.
  • Samordnar tidiga insatser för asylsökande personer och fördelar statsbidrag till kommuner och organisationer i civilsamhället.
  • Följer upp regionala och kommunala insatser för nyanlända personer och ensamkommande barn.

Bred kompetens i Skåne

Logga Bred kompetens i Skåne
Logga Europeiska socialfonden

Bred kompetens i Skåne är ett ESF-finansierat projekt som syftar till att skapa nya och fler vägar in till arbetsmarknaden för grupper som idag står utanför arbetsmarknaden samt att säkra kompetensförsörjningen hos offentliga organisationer.

Samverkanspartners i projektet är Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Lunds universitet, Hässleholms kommun, Staffanstorps kommun, Lunds kommun och Kristianstads kommun. Länsstyrelsen Skåne är projektägare.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Patrik Åkesson, projektledare

Telefon: 010-224 12 52

E-post: patrik.akesson@lansstyrelsen.se


Kontakt