Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna statens insatser för integration, med särskild hänsyn till barnens bästa. Vårt integrationsarbete utförs främst i samarbete med kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Vi arbetar både nationellt, regionalt och lokalt.

Så här arbetar vi med integration:

  • Hjälper kommuner att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn.
  • Stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet för nyanlända personer, som till exempel svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering.
  • Fördelar statsbidrag till kommunerna för att underlätta bosättning, skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.
  • Samordnar tidiga insatser för asylsökande personer och fördelar statsbidrag till kommuner och organisationer i civilsamhället.
  • Följer upp regionala och kommunala insatser för nyanlända personer och ensamkommande barn.

Bred kompetens i Skåne

Logga Bred kompetens i Skåne
Logga Europeiska socialfonden

Bred kompetens i Skåne är ett ESF-finansierat projekt som syftar till att skapa nya och fler vägar in till arbetsmarknaden för grupper som idag står utanför arbetsmarknaden samt att säkra kompetensförsörjningen hos offentliga organisationer.

Samverkanspartners i projektet är Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Lunds universitet, Hässleholms kommun, Staffanstorps kommun, Lunds kommun och Kristianstads kommun. Länsstyrelsen Skåne är projektägare.

Vill du veta mer om projektet, kontakta:

Patrik Åkesson, projektledare

Telefon: 010-224 12 52

E-post: patrik.akesson@lansstyrelsen.se

Helena Aghed, processledare

Telefon: 010-224 11 98

E-post: helena.aghed@lansstyrelsen.se

Kontakt