Markavvattning och diken

Ska du ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, eller göra en invallning? Det kan räknas som markavvattning, vilket är förbjudet i stora delar av Sverige. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens.

Markavvattning är dels åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning, och dels åtgärder som innebär skydd mot vatten, exempelvis invallning.

Om åtgärderna är tänkta att bli beständiga och bidra till förändringar i markens vattenförhållanden måste du kontakta oss. Syftet med åtgärderna är avgörande om det är markavvattning eller inte. Om åtgärderna ökar markens lämplighet för ett visst ändamål och effekten kommer att vara varaktig är det en form av markavvattning. Exempel på markavvattning är dikning, bortledning av vatten och invallning.

Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning eller dikesrensning räknas inte som markavvattning.

Länsstyrelsen gör tillsyn av markavvattning.

Dispens och tillstånd för markavvattning

Markavvattning kräver tillstånd enligt 11 kap. 13 § miljöbalken. I stora delar av Sverige är det förbjudet att avvattna mark. Då behövs dispens från det generella markavvattningsförbudet.

Ett beslut om dispens innebär inte att det är tillåtet att markavvattna. Dispens från förbudet är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges, vilket innebär två prövningar.

Det krävs alltid tillstånd för att dika eller på annat sätt genomföra markavvattning. Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen prövar ärendet.

Markavvattningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden:

  • Fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg
  • Markavvattning i skogsmark

Dispens och tillstånd

Markavvattning kräver tillstånd enligt miljöbalken. För att skydda de få våtmarker som finns kvar gäller i bland annat Skåne även ett generellt förbud mot markavvattning. Det innebär att det behövs såväl en dispens mot markavvattningsförbudet som ett tillstånd för själva verksamheten. Ofta söks både dispensen och tillståndet samtidigt, men det finns inget som hindrar att dispensfrågan avgörs först.

Ansökan

Inledningsvis ska den som vill utföra ny markavvattning samråda med länsstyrelsen. Om det gäller en enklare markavvattning som endast avser någon enstaka fastighet prövas sedan ansökan om dispens och tillstånd av länsstyrelsen. Om det gäller markavvattning vid torvtäkter kan det ske tillsammans med prövningen av själva torvtäktsfrågan. Om det är större eller komplicerade projekt, eller om det ställs ersättningsanspråk, blir det istället Mark- och miljödomstolen som prövar tillståndsfrågan som första instans. Dispensen kan prövas av länsstyrelsen eller av domstolen. Under det inledande samrådet med länsstyrelsen inför ansökan kan olika sådana praktiska frågor tas upp.

Undantag från tillståndsplikt

Det finns åtgärder som har en markavvattnande funktion men ändå inte alltid behöver tillstånd. Här är de vanligaste exemplen:

  • Dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör, som har en största diameter av 300 mm. Det ska dock vara sannolikt att inte enskilda eller allmänna intressen skadas. Om man exempelvis lägger nya sådana rör i tidigare odränerad betesmark är det sannolikt att allmänna intressen skadas och man bör åtminstone samråda med länsstyrelsen innan åtgärd.
  • Rensning av befintliga anlagda diken (alltså inte naturliga bäckar). Rensningen får bara utföras till det senast lagliga djupet och läget.


Vad är rensning av diken?

Ett dike eller ledning betraktas som en vattenanläggning och du som ägare är skyldig att underhålla den.

Ett underhåll (rensning) ska syfta till att upprätthålla dikets djup och läge. Befintliga diken får alltså rensas ner till dikets ursprungliga djup och läge. Underhållsansvar gäller för diken, oavsett om tillstånd har meddelats till anläggningen eller inte. För naturliga vattendrag finns dock ingen underhållsplikt.

Inom dikningsföretag får man inte rensa djupare/bredare än vad som fastställts i tillståndet (förrättningen). För övriga diken, de som inte har en fastställd profil i ett tillstånd, gäller att du inte får rensa djupare än att du rensar bort tillfört material såsom slam och/eller vegetation. Hårdbottnar får inte rensas bort.

Om man gräver djupare eller bredare i diket än ursprunglig dimension betraktas åtgärden som markavvattning och detta kräver tillstånd. I vissa län är markavvattning också förbjudet och kräver därför också dispens.

Rensning kan kräva anmälan

Om fisket kan skadas eller påverkas negativt så behöver du göra en anmälan till länsstyrelsen innan du utför rensningen. Detta regleras i 11 kap 15 § miljöbalken. Med fisket avses allmänt och enskilt fiske och såväl yrkes- som fritidsfiske.

När ett dike ska rensas behöver hänsyn tas för att begränsa skadan på andra intressen. Innan rensningen bör du därför till exempel kontrollera:

  • Finns det en fiskevårdsförening (även nedströms)? Kontakta i så fall dem!
  • Är diket biotopskyddat område? I så fall kan dispens krävas.
  • Finns det hotade djur eller växter i diket? I så fall kan dispens eller särskild hänsyn behövas.
  • Omfattas platsen av Natura-2000-bestämmelser, naturreservat eller annat naturskydd? I så fall kan andra dispenser eller tillstånd behöva sökas.

Miljöhänsyn vid dikesrensning i broschyr på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Vissa län har en särskild blankett för anmälan om rensning som du ska fylla i och skicka in. Annars så kan du använda den vanliga blanketten för anmälan om vattenverksamhet i ditt län.

Rensning som är markavvattning

Om rensningen utgör markavvattning råder tillståndsplikt och ibland förbud. Vill man rensa mer än till dikets ursprungliga djup och läge så betraktas åtgärden vanligtvis som markavvattning, vilket kräver tillstånd från länsstyrelsen. I vissa län råder också ett generellt förbud mot markavvattning, och då behövs också en dispens från förbudet vilket länsstyrelsen prövar.

I de fall då underhåll av diket inte gjorts under en mycket lång tidsperiod och det på grund av detta uppstått ett nytt naturtillstånd, betraktas åtgärden som markavvattning och kräver då tillstånd från Länsstyrelsen. I tveksamma fall är det alltid bäst att samråda med Länsstyrelsen. Naturliga vattendrag rensas normalt inte.

Anmälan om rensning

Anmälan om rensning/underhåll av vattenanläggningar enl. 11 kap. 15§ miljöbalken

Anmälan om rensning enl. 11 kap. 15 § miljöbalken (2 MB)PDF

Vattenarkivet - Dikningsföretag

I Länsstyrelsen Skånes Vattenarkiv finns många handlingar av intresse för alla som arbetar med vatten i landskapet. Det innehåller främst material som handlar om markavvattningsföretag (till exempel dikningsföretag). Informationen om dikningsföretagen finns till stor del i digital form och går att ladda ner från vår karttjänst (länk finns nedan).

Materialet har samlats sedan 1920. Äldre material (konceptmaterial och kopior) kan också finnas, men material äldre än 1920 finns i huvudsak hos Lantmäteriet. Handlingarnas status varierar. Det finns både arbetsmaterial (koncept) och förslag och handlingar som har fastställts. Eftersom många projekt utförts med statsbidrag finns också många handlingar av ekonomisk natur. Om ett dikningsföretag har fastställts och genomförts har det i allmänhet också besiktigats och godkänts, varigenom

samfälligheten blivit gällande. Förrättningen kan dock ha förändrats eller ha upphävts genom en senare förrättning. Kostnadsfördelningslängden har ofta ändrats utan att själva företaget i övrigt justerats.

Få mer information om dikningsföretag här:

Jordbruksverkets information om dikningsföretaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ordförklaringar till handlingar i markavvattningsföretagPDF

Teckenförklaring till dikningsföretagens förrättningsakterPDF

Ritning över ett dikningsföretag ur förrättningsakt

Ritning över ett dikningsföretag ur förrättningsakt

Dikningsföretag på karta

Informationen om dikningsföretagen finns till stor del i digital form. Många dikningsföretags utbredning, både Lantmäteriets och Länsstyrelsen Skånes material, kan studeras på Dikningsföretag på karta. I kartan går det att ladda ner handlingarna i pdf. En del dikningsföretag i det digitala arkivet har aldrig vunnit laga kraft, men den planerade dikningen kan ha utförts ändå. Om ett dikningsföretag har vunnit laga kraft, kan det ändå ha kompletterats eller omprövats i ett senare skede. På översiktskartan syns detta oftast genom att flera dikningsföretag ligger ovanpå varandra. För att säkert klarlägga vilken rättslig status ett visst dikningsföretag har idag, krävs ofta en särskild utredning.

I karttjänsten vatten och klimat kan du hitta uppgifter om dikningsföretag nära dig.

Karttjänsten vatten och klimatlänk till annan webbplats

Täckdikning

Vad är täckdikning? En täckdikningsanläggning (som ofta lite missvisande kallas för täckdikningsföretag) är till skillnad från ett dikningsföretag den enskilde markägarens angelägenhet. En täckdikningsanläggning består av tunna grenledningar på 1,2 m djup, som oftast leder parallellt i "fiskbensmönster" till grövre stamledningar. Brunnar för koppling och rensning är också ett viktigt inslag i anläggningen. Utloppet sker till en recipient som kan vara t ex ett dikningsföretag eller ett naturligt vattendrag eller en sjö

Exempel på täckdikningsplan

Exempel på täckdikningsplan

Exempel på maskin som både gräver och lägger ner dräneringsslang/stamledning i marken. Foto: Jean Niyongabo

Exempel på maskin som både gräver och lägger ner dräneringsslang/stamledning i marken. Foto: Jean Niyongabo

Kontakt