Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word, 165.6 kB.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. 2021 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 98 miljoner kronor.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning särskilt prioritera insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med flera Pdf, 290.3 kB.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Tyvärr går det inte i dagsläget att pausa i e-tjänsten. Se till att du har dina uppgifter framme och förberedda. Ska du del- eller slutredovisa och inte kan fylla i allt i ett svep, vänligen e-posta oss om du vill ha pappersblanketten istället.

Ansökningsperiod i Östergötlands län

Ansökningsperiod för andra utlysningen 2021 är 30 augusti – 23 september. Mer information kommer i augusti.

Regional prioritering 2021

Länsstyrelsen Östergötland kommer, utöver nationella prioriteringar, även prioritera insatser som bidrar till att främja och stärka asylsökande föräldrars förmåga och delaktighet i sina barns skolgång.

Mer information om projektredovisning

En god projektekonomi innebär att ha en bra ekonomisk kontroll, göra korrekta kalkyler i planeringen, att ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett ekonomiskt utfall. Den ekonomiska redovisningen syftar till att dokumentera er resurshantering och ni ansvarar för att redovisningen är korrekt.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar och kan leda till återkrav av beviljade medel.

Webbplats för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns en aktivitetskalender där du som anordnar insatser eller aktiviteter kan informera om dessa. Där finns också informationsmaterial som du kan använda dig av i ditt arbete med asylsökande.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Medan den asylsökande väntar på beslut i sitt asylärende finns olika aktiviteter att delta i. Information om vilka aktiviteter som finns att tillgå finns i aktivitetskalendern Aktiviteter i Sverige.

Aktiviteter i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicera aktiviteter:

När du som aktör vill publicera en aktivitet i kalendern så administrerar du det själv. Detta sker genom att varje verksamhet ansöker om en användare via ett formulär som finns på www.informationsverige.se. Efter godkänd ansökan tilldelas verksamheten en användare via e-post. Med i e-posten bifogas också ett antal nyttiga länkar, bland annat till inloggningssidan.

Ansök om användare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning av Migrationsverket för resor till och från aktiviteterna. Migrationsverket har även möjlighet att betala ut ersättning för mobildata till asylsökande som deltar på distans. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om TIA-bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver ersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Information om ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationer Word, 49.4 kB.

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfund Word, 48.9 kB.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till ostergotland@lansstyrelsen.se

Vid frågor gällande beviljande och utbetalning av reseersättning och mobildata kontakta Migrationsverket via e-post: gb-nrk-mottagning@migrationsverket.se
Eller på telefonnummer: 010-485 84 95 (telefontid vardagar klockan 08.00 - 16.00)

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?
 • Jämställdhet
  Jämställdhet är en viktig del i det dagliga arbetet i de flesta verksamheter och det är obligatoriskt att arbeta medvetet och strategiskt med jämställdhet i de projekt som finansieras av Länsstyrelsen. Länsstyrelserna har tagit fram ett stödmaterial att använd i planeringen av en insats.

  Stöddokument jämställdhet Word, 53.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beviljade insatser 2021

Sensus Östra Götaland
Sverige i fokus

Insatstid: 2021-08-01 – 2022-07-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande ökad kunskap om det svenska samhället och att bidra till ökade sociala kontakter och nätverk. Insatsen innefattar bland annat olika digitala aktiviteter med fokus på samhällsinformation för alla asylsökande vuxna i Östergötland.

Rädda Barnen
Delaktighet och kunskap om skola och samhälle, för asylsökande föräldrar i Östergötland

Insatstid: 2021-08-01 – 2021-12-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande föräldrar ökad kunskap om och förståelse för det svenska samhället och skolan. Insatsen innefattar bland annat föräldrastödsinsatser och samhällsinformation fysiskt på skolor i Linköping och Norrköping samt digitalt.

KISAM (konsten i samhället)
Världens mammor-Nya mammor i Sverige

Insatstid: 2021-05-15 – 2021-11-15
Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnor samt att främja kunskap om och förståelse för det svenska samhället för att underlätta en framtida etablering. Insatsen innefattar bland annat praktisk samhällsinformation genom skapandeträffar och kunskapsutflykter i närsamhället. Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Korpen Linköping
Alla platsar

Insatstid: 2021-07-01 – 2022-06-30
Insatsen syftar till att främja fysisk aktivitet, meningsfull fritid samt motverka passivisering. Insatsen har primärt fokus på hälsofrämjande insatser som innefattar bland annat föreläsningar och olika former av träning och fysisk aktivitet utifrån kvinnors och mäns behov.

Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Beviljade insatser 2020

Ibn Rushd
Arbetsmarknad och hälsa för asylsökande

Insatstid: 2020-08-24 – 2021-05-31
Insatsen syftar till att öka asylsökandes kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och om hur de kan främja sin hälsa. Insatsen erbjuder olika utbildningsmoduler som innefattar med föreläsningar, workshops och studiebesök, uppdelat inom områdena arbetsmarknad och hälsa. Insatsen kommer att bedrivas i Linköping och Finspång kommuner.

Byrån mot diskriminering
Rättigheter och skyldigheter – en workshopserie

Insatstid: 2020-09-01-2021-01-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande kunskap om sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i det svenska samhället genom att erbjuda en workshopserie. Vidare syftar insatsen till att motverka passivisering samt ge deltagare praktiska verktyg och en känsla av samhörighet. Insatsen kommer att bedrivas i Norrköping och Valdemarsvik kommuner.

Somaliska tjejforum
Föräldraskapsstödsprogram för asylsökande

Insatstid: 2020-09-01 – 2021-08-31
Insatsen syftar till att motverka passivisering samt stärka asylsökande föräldrar genom att erbjuda föräldraskapsutbildning utifrån COPE:s utbildningsprogram. Insatsen kommer att bedrivas i Norrköpings kommun.

Korpen
Alla platsar

Insatstid: 2020-09-01 – 2021-06-30
Insatsen syftar till att ge asylsökande en meningsfull tillvaro och genom fysisk aktivitet påverka deras hälsa positivt. Insatsen ska ge deltagare möjlighet att prova olika aktiviteter som finns inom Korpens ordinarie utbud samt erbjuda aktiviteter som är riktade specifikt till målgruppen. Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Motala, Norrköping och Finspång kommuner.

Rädda Barnen
Enade Finspång

Insatstid: 2020-09-01 – 2021-06-30
Insatsen syftar till att motverka passivitet, utanförskap och ohälsa för asylsökande föräldrar genom sysselsättning. Vidare syftar insatsen till att stärka föräldrarna i sin föräldraroll. Insatsen innefattar olika aktiviteter för asylsökande föräldrar. Insatsen kommer att bedrivas i Finspångs kommun.

Studieförbundet Vuxenskolan
Ledare med inriktning mot kost och hälsa

Insatstid: 2021-01-01 – 2021-06-30
Insatsen syftar till att motverka passivitet och isolering samt förebygga ohälsa genom aktivitet, rörelse och delaktighet i kultur – och föreningsliv. Aktiviteterna innefattar bland annat simundervisning, gymnastikgrupp, utflykter och studiebesök. Insatsen kommer att bedrivas i Valdemarsviks kommun.

Studieförbundet Bilda Sydöst
Breddad och fördjupad svenska med yrkesspår för asylsökande

Insatstid: 2020-10-01 – 2021-06-30
Insatsen syftar till att ge asylsökande grundläggande kunskaper i svenska språket, svenska samhället och arbetsmarknaden. Insatsen innefattar teoretisk och praktisk språkundervisning samt hälsoaktiviteter som cykelkurser, pausgymnastik, friluftsdagar och informationsinsatser om kost och hälsa. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Hjärta till hjärta
Svensk arbetsmarknad möter asylsökande (SAMA)

Insatstid: 2020-09-01 – 2021-03-31
Insatsen syftar till att erbjuda asylsökande en introduktion till och grundläggande förståelse för den svenska arbetsmarknaden för att främja en framtida etablering. Insatsen innefattar olika lärandemoduler med fokus på praktisk svenska och arbetsmarknadskunskap. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Beviljade insatser 2019

Biståndsorganisationen Hjärta till hjärta
Svensk arbetsmarknad möte asylsökande (SAMA)

Insatstid: 2020-01-01 - 2020-06-30
Insatsen syftar till att erbjuda asylsökande en introduktion till och grundläggande förståelse för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Introduktionen i kombination med att lära sig enklare praktisk svenska ökar motivationen och därmed förutsättningarna att på sikt etableras och integreras i det svenska samhället. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Linköpings södra Rödakorskrets
Cykelskola, Matprat, Språkcafé, Bra att veta

Insatstid: 2020-04-01 - 2020-12-31
Insatsen syftar till att genom aktiviteter som språkcafé, cykelskola, matlagningsgrupper och informationsmöten möjliggöra för asylsökande att öva svenska, uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter och få samhällsinformation. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Sensus Östra Götaland
Vår framtid

Insatstid: 2020-01-01 - 2020-12-31
Insatsen syftar till att bidra till en förbättrad integrationsprocess genom ökad kontaktyta med det omgivande samhället i form av nätverk, bildning och hälsofrämjande insatser. Insatsen kommer att bedrivas i Norrköpings kommun.

Studieförbundet Vuxenskolan
Ledare med inriktning kost och hälsa

Insatstid: 2020-01-01 - 2020-12-31
Insatsen syftar till att motverka passivitet genom aktiviteter med fokus på hälsa och motion. Aktiviteterna förbättrar livskvalitet och förebygger ohälsa. Aktiviteterna som innefattar simundervisning, gymnastikgrupp, matlagning, utflykter och studiebesök genomförs tillsammans med lokalsamhället och föreningslivet i kommunen. Insatsen kommer att bedrivas i Valdemarsviks kommun.

Studieförbundet Bilda Sydöst
Breddad och fördjupad svenska med yrkesspår för asylsökande

Insatstid: 2019-05-01 - 2020-09-30
Insatsen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket integrerat med kunskaper om svenska arbetsmarknaden och svenska samhället. Insatsen utgår från individen och har tonvikt på studie- och yrkesförberedelse. Insatsen kommer bedrivas i Linköpings kommun.

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för information om insatser beviljade under år 2017 och 2018.

Stängda gränser och omfattande reserestriktioner i pandemins fotspår har påverkat möjligheterna för människor att såväl söka skydd som att arbeta och studera i Sverige. Under våren har Migrationsverket sett en stor minskning av antalet nyinkomna ärenden inom flera ärendekategorier, framförallt handlar det om asyl, viseringar, arbetstillstånd och uppehållstillstånd för studier.

Med anledning av det rådande läget justeras antalet som väntas söka asyl i Sverige i år ned från 21 000 till cirka 13 000.

Migrationsverkets statistik om asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgifterna nedan är hämtade från Migrationsverkets webbplats den 1 juni 2021. Totala antalet vuxna asylsökande över 18 år var då 453 personer.

Ort                                                        Antal asylsökande
Finspång                                              86
Norrköping                                         156
Söderköping                                       7
Valdemarsvik                                      1
Linköping                                             129
Mjölby                                                  29
Motala                                                  21
Åtvidaberg                                           10
Ydre                                                      2
Ödeshög                                              2
Boxholm                                              2
Kinda                                                    7
Vadstena                                              1

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland