Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Statsbidrag tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om statsbidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Information om statsbidraget och utlysning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppgifterna nedan är från Migrationsverket den 1 maj 2023. De visar antal asylsökande och personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet, uppdelat per kommun. Dessa personer är målgrupp för tidiga insatser för asylsökande.

Sifforna utan parentes avser både asylsökande och personer från Ukraina som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Siffrorna inom parentes avser antal personer från Ukraina som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Antal asylsökande samt registrerade enligt massflyktsdirektivet över 18 år i Östergötland

Kommun

Antal totalt

Kvinnor

Män

Norrköping

372 (239)

214 (167)

158 (72)

Linköping

362 (240)

189 (151)

173 (89)

Mjölby

88 (64)

48 (40)

40 (24)

Motala

59 (42)

39 (33)

20 (9)

Finspång

51 (26)

30 (17)

21 (9)

Åtvidaberg

46 (44)

27 (27)

19 (17)

Vadstena

34 (32)

26 (26)

8 (6)

Boxholm

31 (29)

15 (14)

16 (15)

Kinda

27 (22)

19 (17)

8 (5)

Valdemarsvik

26 (22)

14 (13)

12 (9)

Söderköping

20 (17)

13 (11)

7 (6)

Ydre

8 (6)

5 (4)

3 (2)

Ödeshög

8 (4)

2 (2)

6 (2)

TOTALT

1132 (787)

641 (522)

491 (265)


Beviljade TIA-insatser 2023

KISAM (konsten i samhället): Världens mammor- Nya mammor i Sverige

Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnors/mammors hälsa och delaktighet samt främja kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Insatsen innefattar skapandeträffar integrerat med samhällsinformation, hälsofrämjande aktiviteter, språkträning och kunskapsutflykter i närsamhället.

Insatstid: 2023-06-01 – 2024-02-29

Kommun/er: Linköping, Norrköping, Motala

Sensus Östra Götaland: Sverige och vi i fokus

Insatsen syftar till att ge asylsökande ökad kunskap om det svenska samhället och bidra till ökade sociala kontakter och bättre hälsa för att motverka passivisering och underlätta en framtida etablering och insteg på arbetsmarknaden. Insatsen innefattar fysiska och digitala aktiviteter med fokus på samhällsinformation, hälsa och språkträning för målgruppen i hela länet.

Insatstid: 2023-08-01 – 2024-07-31

Kommun/er: Huvudsakligen Norrköping samt digitalt

Studieförbundet Bilda Gårdshuset: Hopp och hälsa Bilda Gårdshuset

Insatsen syftar till att främja fysisk och psykisk hälsa, öka förståelse för svenska samhället och arbetsmarknaden samt utveckla språkkunskaper för asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina. Insatsen innefattar bland annat pedagogiska promenader, tematräffar med hälsokommunikatörer, föräldraskapsstöd, yrkesinriktade studiecirklar, CV-skola och studiebesök.

Insatstid: 2023-09-01 – 2024-06-30

Kommun/er: Linköping

NTF Sörmland – Örebro län - Östergötland: Trafik och trafiksäkerhet för asylsökande

Insatsen syftar till att utbilda asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina kring trafik och trafiksäkerhet. Insatsen genomförs i samverkan med andra aktörer som möter aktuell målgrupp.

Insatstid: 2023-09-01 – 2023-12-31

Kommun/er: Samtliga länets kommuner

Beviljade TIA-insatser 2022

KISAM (konsten i samhället): Världens mammor- Nya mammor i Sverige

Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnors/mammors hälsa och delaktighet samt främja kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Insatsen innefattar skapandeträffar integrerat med samhällsinformation och språkträning samt kunskapsutflykter med fokus på hälsa i närsamhället.

Insatstid: 2022-08-01 – 2023-03-31

Kommun/er: Linköping, Norrköping, Motala

Sensus Östra Götaland: Sverige och samhälle i fokus

Insatsen syftar till att ge asylsökande ökad kunskap om det svenska samhället och bidra till ökade sociala kontakter och bättre hälsa för att motverka passivisering och underlätta en framtida etablering och insteg på arbetsmarknaden. Insatsen innefattar fysiska och digitala aktiviteter med fokus på samhällsinformation, hälsa och språkträning för målgruppen i hela länet.

Insatstid: 2022-08-01 – 2023-07-31

Kommun/er: Norrköping samt digitalt

Korpen Linköping: En bättre hälsa med Korpen

Insatsen syftar till att främja fysisk aktivitet, meningsfull fritid samt motverka passivisering. Insatsen har primärt fokus på hälsofrämjande insatser som innefattar bland annat föreläsningar och olika former av träning och fysisk aktivitet utifrån kvinnors och mäns behov.

Insatstid: 2022-07-01 – 2023-06-30

Kommun/er: Linköping, Norrköping, Motala

Beviljade TIA-insatser 2021

Rädda Barnen: Delaktighet och kunskap om skola och samhälle, för asylsökande föräldrar i Östergötland

Insatsen syftar till att ge asylsökande föräldrar ökad kunskap om och förståelse för det svenska samhället och skolan. Insatsen innefattar bland annat föräldrastödsinsatser och samhällsinformation på skolor samt digitalt.

Insatstid: 2021-08-01 – 2023-06-30

Kommun/er: Linköping, Norrköping samt digitalt

TIA-överenskommelser

Nedanstående insatser omfattas av så kallade TIA-överenskommelser, vilket innebär att deltagare i dessa insatser har möjlighet att ansöka om reseersättning från Migrationsverket för resor till och från de aktiviteter som överenskommelsen gäller. Läs mer om vad TIA-överenskommelser är och hur ansökan går till längre ner på sidan.

Folkuniversitetet: Care - Work for Ukrainians

Insatsen erbjuder personer som omfattas av massflyktdirektivet svenskundervisning, hälsofrämjande insatser, samhällsorientering samt individuell handledning för att komma i arbete eller studier.

Överenskommelser gäller tidsperioden: 2023-02-02 – 2023-06-02

Kommun/er: Linköping, Norrköping och Motala

Studiefrämjandet Östergötland: Care of folkbildningen

Syftet med insatsen är att främja kunskaper i svenska språket samt kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Insatsen riktar sig till deltagare som omfattas av massflyktsdirektivet och erbjuder olika aktiviteter som bidrar till att deltagarna närmar sig arbete eller utbildning, exempelvis kartläggning, arbetsmarknadsinsatser och språkundervisning.

Överenskommelser gäller tidsperioden: 2023-02-14 – 2023-08-31

Kommun/er: Finspång

Östergötlands Stadsmission: Care - stödcentrum

Insatsen erbjuder personer som omfattas av massflyktsdirektivet en kombination av samhällsorientering, arbetsförberedande insatser, språkpraktik, hälsofrämjande insatser och aktiviteter med syfte att öka gemenskap och social inkludering samt yrkesvägledning och matchning gentemot företag i behov av arbetskraft.

Överenskommelser gäller tidsperioden: 2023-02-13 – 2023-08-31

Kommun/er: Linköping och Norrköping

Sensus Östra Götaland: Care of folkbildningen

Syftet med insatsen är att främja deltagarnas kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt främja hälsa. Insatsen erbjuder olika aktiviteter som främjar kunskaper i svenska och om svenska samhället och arbetsmarknaden, exempelvis grundläggande svenskundervisning, introduktion till svenska arbetsmarknaden och föreläsningar om det svenska samhället.

Överenskommelser gäller tidsperioden: 2023-02-14 – 2023-08-31

Kommun/er: Norrköping

Mariannelunds folkhögskola: Care of folkbildningen

Insatsen erbjuder personer som omfattas av massflyktsdirektivet undervisning i svenska, enskild kartläggning av kompetens, kulturförståelse samt arbetsmarknadskunskap.

Överenskommelser gäller tidsperioden: 2023-02-02 – 2023-08-31

Kommun/er: Linköping

Studiefrämjandet Östergötland: Svenska för föräldralediga

Insatsen innefattar studiecirklar i syfte att främja kunskaper i svenska språket riktat till asylsökande föräldrar.

Överenskommelser gäller tidsperioden: 2022-07-01 – 2023-06-30

Kommun/er: Boxholm, Finspång och Norrköping

Studieförbundet Bilda Gårdshuset: ESF-Care Bilda Gårdshuset

Insatsen syftar till att stärka deltagarnas kunskaper i praktisk svenska och om den svenska arbetsmarknaden samt ge deltagarna möjlighet att förstå och inkluderas i det svenska samhället. Insatsen innehåller fyra fokusområden, arbetsmarknadskunskap, kartläggning av deltagare, utveckling av det svenska språket samt inkludering i Sverige. Inom området inkludering i Sverige sker olika studiebesök och besök vid exempelvis biblioteket, kyrkan osv.

Överenskommelser gäller tidsperioden: 2023-04-17 – 2023-07-09

Kommun/er: Linköping

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för mer information om pågående och avslutade insatser.

Karta över insatser i länet

I kartan nedan finns alla pågående insatser som Länsstyrelsen antingen finansierar eller där det finns en så kallad TIA-överenskommelse. Insatserna riktar sig till en eller flera av målgrupperna asylsökande, skyddsbehövande från Ukraina och nyanlända flyktingar. Klicka på de olika symbolerna för att få mer information om respektive insats. Kartan visar också statistik över antal vuxna asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina. Zooma in för att se statistik på kommunnivå. 

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En ansökan om överenskommelse kan godkännas för ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund Word, 50.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer Word, 43 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till ostergotland@lansstyrelsen.se

Vid frågor gällande beviljande och utbetalning av reseersättning och mobildata kontakta Migrationsverket via e-post: gb-nrk-mottagning@migrationsverket.se eller på telefonnummer: 010-485 84 95 (telefontid vardagar klockan 08.00 - 16.00)

Ansökan om reseersättning och mobildata ska lämnas eller skickas in till Migrationsverket. Det går även att skicka in ansökan om reseersättning och mobildata via e-post till gb-nrk-mottagning@migrationsverket.se.

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland