Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Webbplats för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns en aktivitetskalender där du som anordnar insatser eller aktiviteter kan informera om dessa. Där finns också informationsmaterial som du kan använda dig av i ditt arbete med asylsökande.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Medan den asylsökande väntar på beslut i sitt asylärende finns olika aktiviteter att delta i. Information om vilka aktiviteter som finns att tillgå finns i aktivitetskalendern Aktiviteter i Sverige.

Aktiviteter i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicera aktiviteter:

När du som aktör vill publicera en aktivitet i kalendern så administrerar du det själv. Detta sker genom att varje verksamhet ansöker om en användare via ett formulär som finns på www.informationsverige.se. Efter godkänd ansökan tilldelas verksamheten en användare via e-post. Med i e-posten bifogas också ett antal nyttiga länkar, bland annat till inloggningssidan.

Ansök om användare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beviljade insatser 2022

KISAM (konsten i samhället)
Världens mammor- Nya mammor i Sverige

Insatstid: 2022-08-01 – 2023-03-31
Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnors/mammors hälsa och delaktighet samt främja kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Insatsen innefattar skapandeträffar integrerat med samhällsinformation och språkträning samt kunskapsutflykter med fokus på hälsa i närsamhället. Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Sensus Östra Götaland
Sverige och samhälle i fokus

Insatstid: 2022-08-01 – 2023-07-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande ökad kunskap om det svenska samhället och bidra till ökade sociala kontakter och bättre hälsa för att motverka passivisering och underlätta en framtida etablering och insteg på arbetsmarknaden. Insatsen innefattar fysiska och digitala aktiviteter med fokus på samhällsinformation, hälsa och språkträning för målgruppen i hela länet.

Korpen Linköping
En bättre hälsa med Korpen

Insatstid: 2022-07-01 – 2023-06-30
Insatsen syftar till att främja fysisk aktivitet, meningsfull fritid samt motverka passivisering. Insatsen har primärt fokus på hälsofrämjande insatser som innefattar bland annat föreläsningar och olika former av träning och fysisk aktivitet utifrån kvinnors och mäns behov. Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Beviljade insatser 2021

Studieförbundet Bilda Sydöst, Gårdshuset
Fördjupad svenska med samhällsfrågor, föräldraskap och hälsa för asylsökande

Insatstid: 2021-11-03 – 2022-06-30
Insatsen syftar till att motverka passivisering och underlätta en framtida etablering genom att ge asylsökande grundläggande kunskaper i svenska språket integrerat med kunskaper om det svenska samhället, det svenska utbildningssystemet och den svenska arbetsmarknaden. Insatsen innefattar teoretisk och praktisk svenskundervisning och samhällsinformation samt hälsofrämjande aktiviteter. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Linköpings Södra Röda Kors
Odlingsgrupp, Bra att veta, Nyhetscirkel för asylsökande kvinnor

Insatstid: 2021-11-15 – 2022-11-15
Insatsen syftar till att motverka passivisering och underlätta en framtida etablering genom ökad kunskap om och förståelse för det svenska samhället samt genom att skapa gemenskap och sammanhang för asylsökande. Insatsen innefattar en föreläsningsserie kring det svenska samhället, nyhetscirkel riktat till asylsökande kvinnor samt en odlingsgrupp. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

KISAM (konsten i samhället)
Världens mammor- Nya mammor i Sverige

Insatstid: 2021-12-01 – 2022-07-31
Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnor och främja kunskap om och förståelse för det svenska samhället för att motverka passivisering samt underlätta en framtida etablering och insteg på arbetsmarknaden. Insatsen innefattar praktisk samhällsinformation genom skapandeträffar och kunskapsutflykter i närsamhället. Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Sensus Östra Götaland
Sverige i fokus

Insatstid: 2021-08-01 – 2022-07-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande ökad kunskap om det svenska samhället och att bidra till ökade sociala kontakter och nätverk. Insatsen innefattar bland annat olika digitala aktiviteter med fokus på samhällsinformation för alla asylsökande vuxna i Östergötland.

Rädda Barnen
Delaktighet och kunskap om skola och samhälle, för asylsökande föräldrar i Östergötland

Insatstid: 2021-08-01 – 2022-06-30
Insatsen syftar till att ge asylsökande föräldrar ökad kunskap om och förståelse för det svenska samhället och skolan. Insatsen innefattar bland annat föräldrastödsinsatser och samhällsinformation fysiskt på skolor i Linköping och Norrköping samt digitalt.

Korpen Linköping
Alla platsar

Insatstid: 2021-07-01 – 2022-06-30
Insatsen syftar till att främja fysisk aktivitet, meningsfull fritid samt motverka passivisering. Insatsen har primärt fokus på hälsofrämjande insatser som innefattar bland annat föreläsningar och olika former av träning och fysisk aktivitet utifrån kvinnors och mäns behov.

Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Beviljade insatser 2020

Somaliska tjejforum
Föräldraskapsstödsprogram för asylsökande

Insatstid: 2020-09-01 – 2022-08-31
Insatsen syftar till att motverka passivisering samt stärka asylsökande föräldrar genom att erbjuda föräldraskapsutbildning utifrån COPE:s utbildningsprogram. Insatsen kommer att bedrivas i Norrköpings kommun.

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för information om insatser beviljade under år 2017- 2020.

Uppgifterna nedan är från Migrationsverket den 1 maj 2022. De visar antal asylsökande och personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet, uppdelat per kommun. Dessa personer är målgrupp för tidiga insatser för asylsökande.

Sifforna utan parentes avser både asylsökande och personer från Ukraina som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Siffrorna inom parentes avser antal personer från Ukraina som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Antal asylsökande samt registrerade enligt massflyktsdirektivet över 18 år i Östergötland

Kommun

Antal totalt

Kvinnor

Män

Norrköping

285 (142)

174 (116)

111 (26)

Linköping

287 (148)

175 (121)

112 (27)

Åtvidaberg

77 (66)

55 (51)

22 (15)

Finspång

60 (37)

39 (31)

21 (6)

Mjölby

56 (26)

33 (19)

23 (7)

Motala

57 (35)

37 (30)

20 (5)

Vadstena

30 (29)

25 (25)

5 (4)

Kinda

27 (22)

21 (19)

6 (3)

Valdemarsvik

18 (13)

14 (11)

4 (2)

Ydre

15 (11)

11 (9)

4 (2)

Boxholm

17 (13)

10 (9)

7 (4)

Ödeshög

13 (8)

7 (7)

6 (1)

Söderköping

12 (10)

7 (7)

5 (3)

TOTALT

954 (560)

608 (455)

346 (105)


Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning av Migrationsverket för resor till och från aktiviteterna. Migrationsverket har även möjlighet att betala ut ersättning för mobildata till asylsökande som deltar på distans. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om TIA-bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver ersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationer Word, 49.4 kB.

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfund Word, 48.9 kB.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till ostergotland@lansstyrelsen.se

Vid frågor gällande beviljande och utbetalning av reseersättning och mobildata kontakta Migrationsverket via e-post: gb-nrk-mottagning@migrationsverket.se
Eller på telefonnummer: 010-485 84 95 (telefontid vardagar klockan 08.00 - 16.00)

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland