Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar och ger bidrag till tidiga insatser för asylsökande personer för att de snabbare ska komma in i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Medan den asylsökande väntar på beslut i sitt asylärende finns olika aktiviteter att delta i. I aktivitetskalendern på www.informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om vilka aktiviteter som finns att tillgå.

Klicka här för att se en sammanställning av aktiviteter i ÖstergötlandExcel

Om du som aktör vill få dina tidiga insatser för asylsökande registrerade i aktivitetskalendern så behöver du fylla i uppgiftsformuläret här nedan och skicka till ostergotland@lansstyrelsen.se

Klicka här för att ladda hem uppgiftsformuläretWord

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans dela ut totalt 67,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Utlysningen för 2020 är nu öppen. Sista ansökningsdag är den 19 mars 2020.

Länsstyrelsen Östergötland har tilldelats 2 373 000 kronor att fördela till TIA-insatser. Därutöver tillkommer återbetalade medel från tidigare projekt.

InformationsbrevPDF

När vi har en utlysning öppen så ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss digitalt. Läs noga igenom Länsstyrelsens vägledning om stadsbidrag för verksamheter för asylsökande m.fl. innan du gör din ansökan. Vägledningen finner du här ovan under rubriken Bidrag till tidiga insatser för asylsökande. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i och skriv under ansökningsblankett:
  Ansökan TIA-bidrag - ideell förening/trossamfundWord
  Ansökan TIA-bidrag - kommunWord
 2. Skicka din ansökan med bilagor till
  ostergotland@lansstyrelsen.se
  Skriv "Ansökan TIA" i ämnesraden

  Alternativt per post till:
  Länsstyrelsen Östergötland
  TIA-insats
  581 86 Linköping

  Intyg för samverkanspart/medsökandeWord
  Budgetmall vid länsöverskridande ansökningarWord
  Mall för aktivitetsplanExcel

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?
 • Jämställdhet
  Jämställdhet är en viktig del i det dagliga arbetet i de flesta verksamheter och det är obligatoriskt att arbeta medvetet och strategiskt med jämställdhet i de projekt som finansieras av Länsstyrelsen. Länsstyrelserna har tagit fram ett stödmaterial att använd i planeringen av en insats.
  Stöddokument jämställdhetWord

Beviljade insatser 2019

Biståndsorganisationen Hjärta till hjärta
Svensk arbetsmarknad möte asylsökande (SAMA)

Insatstid: 2020-01-01 - 2020-06-30
Insatsen syftar till att erbjuda asylsökande en introduktion till och grundläggande förståelse för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Introduktionen i kombination med att lära sig enklare praktisk svenska ökar motivationen och därmed förutsättningarna att på sikt etableras och integreras i det svenska samhället. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Linköpings södra Rödakorskrets
Cykelskola, Matprat, Språkcafé, Bra att veta

Insatstid: 2020-04-01 - 2020-12-31
Insatsen syftar till att genom aktiviteter som språkcafé, cykelskola, matlagningsgrupper och informationsmöten möjliggöra för asylsökande att öva svenska, uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter och få samhällsinformation. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Sensus Östra Götaland
Vår framtid

Insatstid: 2020-01-01 - 2020-12-31
Insatsen syftar till att bidra till en förbättrad integrationsprocess genom ökad kontaktyta med det omgivande samhället i form av nätverk, bildning och hälsofrämjande insatser. Insatsen kommer att bedrivas i Norrköpings kommun.

Studieförbundet Vuxenskolan
Ledare med inriktning kost och hälsa

Insatstid: 2020-01-01 - 2020-12-31
Insatsen syftar till att motverka passivitet genom aktiviteter med fokus på hälsa och motion. Aktiviteterna förbättrar livskvalitet och förebygger ohälsa. Aktiviteterna som innefattar simundervisning, gymnastikgrupp, matlagning, utflykter och studiebesök genomförs tillsammans med lokalsamhället och föreningslivet i kommunen. Insatsen kommer att bedrivas i Valdemarsviks kommun.

Studieförbundet Bilda Sydöst
Breddad och fördjupad svenska med yrkesspår för asylsökande

Insatstid: 2019-05-01 - 2020-09-30
Insatsen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket integrerat med kunskaper om svenska arbetsmarknaden och svenska samhället. Insatsen utgår från individen och har tonvikt på studie- och yrkesförberedelse. Insatsen kommer bedrivas i Linköpings kommun.

Internationella kvinnoföreningen IKF Motala
IKF Motala

Insatstid: 2019-06-01 - 2020-05-31
Insatsen syftar till att ge ökad kunskap i svenska språket, om svenska arbetsmarknaden och svenska samhället. Insatsen syftar även till att främja enkla träffpunkter mellan asylsökande och etablerade svenskar. Insatsen kommer bedrivas i Motala kommun.

Korpen Linköping
Alla platsar

Insatstid: 2019-08-01 - 2020-06-30
Insatsen syftar till att ge asylsökande förutsättningar för fysisk aktivitet i grupp och enskilt med målet om förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Insatsen syftar till att skapa en meningsfull fritid samt öka asylsökandes kontaktnät och gemenskap genom möten med personal, funktionärer och andra medlemmar. Insatsen har även ett särskilt fokus på aktiviteter för kvinnor. Insatsen kommer bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Se Upp!
Gemensamma vägar

Insatstid: 2019-06-01 - 2020-05-31
Insatsen syftar till att nå ut till asylsökande om vilka aktiviteter som finns i samhället där de bor. Genom uppsökare som talar flera olika språk ska projektet söka kontakt med asylsökande och sprida information om tidiga insatser för asylsökande. Insatsen ska även stödja andra TIA-projekt till att på egen hand lättare nå ut till målgruppen. Insatsen kommer bedrivas i kommuner med flest asylsökande, det vill säga Linköping, Norrköping, Finspång, Valdemarsvik och Motala.

Beviljade insatser 2018

Studiefrämjandet Östergötland
Centralen Finspång

Insatstid: 2018-11-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att skapa en mötesplats med information om svenska samhället och ge möjlighet till språkträning för asylsökande i Finspångs kommun. Delar av insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnors delaktighet i samhället och roll som förälder. Insatsen fokuserar även på ungdomar 18-19 år i syfte att samtala om hur det är att vara ung i Sverige. Insatsen har ett hälsofrämjande perspektiv.

NTF Östergötland
Information kring trafik och trafiksäkerhet för asylsökande

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att sprida information om trafik och trafiksäkerhet för asylsökande. NTF ska utbilda asylsökande på språkcaféer, asylboenden, föräldragrupper etc. samt utbilda frivilliga från andra organisationer så de i sin tur kan ta del av NTF´s material och utbilda asylsökande i sina insatser. Insatsen omfattar länets samtliga kommuner.

KISAM
Världens mammor

Insatstid: 2018-11-01 - 2019-12-30
Insatsen syftar till att genom konsten som uttrycksmedel stärka asylsökande kvinnor i rollen som kvinna och mamma med målet att öka delaktighet och inflytande i samhället. Insatsen syftar till att ge språkträning och utöka kvinnornas kontaktnät samt visa på de olika vägar som finns för snabbare komma vidare i studier eller sysselsättning vid eventuellt beviljande av uppehållstillstånd. Insatsen omfattar Linköping och Motala kommuner.

Linköpings Södra Röda Kors
Språkcafé, mobila språkcafé, Walk n Talk och cykelskola

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att ge kunskaper i svenska språket, om svenska arbetsmarknaden och svenska samhället. Tyngdpunkten ligger på möten mellan asylsökande och frivilliga inom Röda Korsets verksamhet. Insatsen ska även anordna cykelskola vid två tillfällen under projekttiden i syfte att uppmuntra till motion och underlätta för asylsökande att ta sig mellan olika platser i kommunen. Insatsen omfattar Linköpings kommun.

Rädda Barnen
Vi tillsammans

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnor och män i sin roll som förälder genom att driva, utveckla och forma mötesplatser utifrån målgruppens behov. Rädda Barnen ska utöka den befintliga verksamheten till att omfatta fler orter i länet. Insatsen ska även utveckla samverkan med arbetsplatser som vill engagera sig i målgruppen i syfte att skapa kontaktnät för ökad integration. Insatsen omfattar Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Linköpings kommuner.

Sensus Östra Götaland
Jobb och hälsa i fokus

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden mer meningsfull. Insatsen fokuserar på kunskaper om svenska arbetsmarknaden genom studiebesök och informationsinsatser för asylsökande kvinnor och män. Insatsen verkar även för att öka kunskapen om hur målgruppen själv kan hantera sina ärenden hos myndigheter digitalt. Insatsen omfattar Norrköping, Valdemarsvik och Linköpings kommuner.

Korpen Linköping
Alla platsar

Insatstid: 2018-11-01 - 2019-07-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande förutsättningar för fysisk aktivitet i grupp och enskilt med målet om förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Insatsen syftar till att skapa en meningsfull fritid och öka asylsökandes sociala kontaktnät. Insatsen omfattar Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Studieförbundet Bilda Sydöst
Breddad och fördjupad svenska med yrkesspår för asylsökande

Insatstid: 2018-09-01 - 2019-04-31
Insatsen syftar till att grundläggande kunskaper i svenska språket integrerat med kunskaper om svenska arbetsmarknaden och svenska samhället. Insatsen utgår från individen och har tonvikt på studie- och yrkesförberedelse. Insatsen bedrivs i Linköping.

Medborgarskolan Region Öst
Lärande för alla

Insatstid: 2018-09-01 - 2019-05-31
Insatsen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket, ge kunskap om svenska samhället och svenska arbetsmarknaden. Lärande av ny teknik ska underlätta och förbättra tillgången till samhällsinformation, hantering av privatekonomi och öka kontakt med skola, barnomsorg, sjukvård etc. Insatsen är länsöverskridande och omfattar Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötlands län. I Östergötland bedrivs insatsen i Norrköping.

Studiefrämjandet
Centralen 2.0

Insatstid: 2018-06-01 - 2019-05-31
Insatsen syftar till att ge kunskaper i svenska språket, om svenska arbetsmarknaden, svenska samhället och hälsa. Datorkunskap integreras i undervisningen. Särskild vikt kommer läggas på information om hälsa och föreningsliv. Insatsen bedrivs i Motala och Norrköping.


Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för information om insatser beviljade under år 2017.

Antalet asylsökande i länet har minskat under det senaste året och ser ut att fortsätta att minska.

Migrationsverket står fast vid sin tidigare prognos för antalet personer som söker asyl i Sverige. Det innebär ett oförändrat planeringsantagande på cirka 21 000 asylsökande i år och cirka 22 000 nästa år.

Migrationsverkets statistik om asylsökandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppgifterna nedan är hämtade från Migrationsverkets webbplats den 1 mars 2020. Totala antalet vuxna asylsökande över 18 år var då 798 personer.

Ort                                                        Antal asylsökande
Finspång                                              197
Norrköping                                         232
Söderköping                                       9
Valdemarsvik                                      105
Linköping                                             180
Mjölby                                                  21
Motala                                                  27
Åtvidaberg                                           4
Ydre                                                      3
Ödeshög                                              3
Boxholm                                              9
Kinda                                                    6
Vadstena                                              2

Kartor

Kartorna nedan visar antal asylsökande per postnummerområde. Postnummer med färre än 15 personer visas ej.
Kartan för Valdemarsvik har ett postnummerområde som delas med Söderköping, därför är det fältet stort och rött. Flest asylsökande på det postnumret finns i Gusum.

Karta Linköpingöppnas i nytt fönster
Karta Norrköpingöppnas i nytt fönster
Karta Finspångöppnas i nytt fönster
Karta Valdemarsviköppnas i nytt fönster

Del- eller slutredovisa en insats

Kommuner, ideella föreningar och trossamfund som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter. I bifallsbeslutet finns datum för när del- och slutrapport ska inkomma till Länsstyrelsen Östergötland.

Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Skicka in del- och slutrapport genom att ladda upp den via vår e-tjänst. Klicka här för att komma till e-tjänsten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på den orangefärgade ”Komplettering eller yttrande i ärende”, fyll i uppgifterna och följ instruktionerna för att ladda upp rapport och eventuella bilagor.

I möjligaste mån ska e-tjänsten användas men i de fall där det inte är möjligt kan del- och slutrapport skickas digitalt till ostergotland@lansstyrelsen.se  
Skriv "Delrapport TIA-insats" eller "Slutrapport TIA-insats" i ämnesraden.

Alternativt per post till:
Länsstyrelsen Östergötland
TIA-insats
581 86 Linköping

Mer information om projektredovisning

En god projektekonomi innebär att ha en bra ekonomisk kontroll, göra korrekta kalkyler i planeringen, att ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett ekonomiskt utfall. Den ekonomiska redovisningen syftar till att dokumentera er resurshantering och ni ansvarar för att redovisningen är korrekt.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar och kan leda till återkrav av beviljade medel.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Vid frågor gällande beviljande och utbetalning av reseersättning kontakta Migrationsverket via e-post: gb-nrk-mottagning@migrationsverket.se
Eller på telefonnummer: 010-485 84 95 (telefontid vardagar klockan 08.00 - 16.00)

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland