Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word

Medan den asylsökande väntar på beslut i sitt asylärende finns olika aktiviteter att delta i. Information om vilka aktiviteter som finns att tillgå finns i aktivitetskalendern Aktiviteter i Sverige.

Aktiviteter i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicera aktiviteter:

Om du som aktör vill publicera en aktivitet kalendern så administrerar du det själva. Detta sker genom att varje verksamhet ansöker om en användare via ett formulär som finns på www.informationsverige.se. Efter godkänd ansökan tilldelas verksamheten en användare via e-post. Med i e-posten bifogas också ett antal nyttiga länkar, bland annat till inloggningssidan.

Ansök om användarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 67,4 miljoner kronor.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med fleraPDF

Utlysningen för 2020 är nu stängd. Sista ansökningsdag var den 19 mars 2020.

Länsstyrelsen Östergötland tilldelades 2 373 000 kronor att fördela till TIA-insatser. Därutöver tillkom återbetalade medel från tidigare projekt.

InformationsbrevPDF

När vi har en utlysning öppen så ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss digitalt. Läs noga igenom Länsstyrelsens vägledning om stadsbidrag för verksamheter för asylsökande m.fl. innan du gör din ansökan. Vägledningen finner du här ovan under rubriken Bidrag till tidiga insatser för asylsökande. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i och skriv under ansökningsblankett:

  Ansökan TIA-bidrag - ideell förening/trossamfundWord
  Ansökan TIA-bidrag - kommunWord
 2. Skicka din ansökan med bilagor till
  ostergotland@lansstyrelsen.se
  Skriv "Ansökan TIA" i ämnesraden

  Alternativt per post till:
  Länsstyrelsen Östergötland
  TIA-insats
  581 86 Linköping

  Intyg för samverkanspart/medsökandeWord
  Budgetmall vid länsöverskridande ansökningarWord
  Mall för aktivitetsplanExcel

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?
 • Jämställdhet
  Jämställdhet är en viktig del i det dagliga arbetet i de flesta verksamheter och det är obligatoriskt att arbeta medvetet och strategiskt med jämställdhet i de projekt som finansieras av Länsstyrelsen. Länsstyrelserna har tagit fram ett stödmaterial att använd i planeringen av en insats.

  Stöddokument jämställdhetWord

Beviljade insatser 2020

Ibn Rushd
Arbetsmarknad och hälsa för asylsökande

Insatstid: 2020-08-24 – 2021-05-31
Insatsen syftar till att öka asylsökandes kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och om hur de kan främja sin hälsa. Insatsen erbjuder olika utbildningsmoduler som innefattar med föreläsningar, workshops och studiebesök, uppdelat inom områdena arbetsmarknad och hälsa. Insatsen kommer att bedrivas i Linköping och Finspång kommuner.

Byrån mot diskriminering
Rättigheter och skyldigheter – en workshopserie

Insatstid: 2020-09-01-2021-01-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande kunskap om sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i det svenska samhället genom att erbjuda en workshopserie. Vidare syftar insatsen till att motverka passivisering samt ge deltagare praktiska verktyg och en känsla av samhörighet. Insatsen kommer att bedrivas i Norrköping och Valdemarsvik kommuner.

Somaliska tjejforum
Föräldraskapsstödsprogram för asylsökande

Insatstid: 2020-09-01 – 2021-08-31
Insatsen syftar till att motverka passivisering samt stärka asylsökande föräldrar genom att erbjuda föräldraskapsutbildning utifrån COPE:s utbildningsprogram. Insatsen kommer att bedrivas i Norrköpings kommun.

Korpen
Alla platsar

Insatstid: 2020-09-01 – 2021-06-30
Insatsen syftar till att ge asylsökande en meningsfull tillvaro och genom fysisk aktivitet påverka deras hälsa positivt. Insatsen ska ge deltagare möjlighet att prova olika aktiviteter som finns inom Korpens ordinarie utbud samt erbjuda aktiviteter som är riktade specifikt till målgruppen. Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Motala, Norrköping och Finspång kommuner.

Rädda Barnen
Enade Finspång

Insatstid: 2020-09-01 – 2021-06-30
Insatsen syftar till att motverka passivitet, utanförskap och ohälsa för asylsökande föräldrar genom sysselsättning. Vidare syftar insatsen till att stärka föräldrarna i sin föräldraroll. Insatsen innefattar olika aktiviteter för asylsökande föräldrar. Insatsen kommer att bedrivas i Finspångs kommun.

Studieförbundet Vuxenskolan
Ledare med inriktning mot kost och hälsa

Insatstid: 2021-01-01 – 2021-06-30
Insatsen syftar till att motverka passivitet och isolering samt förebygga ohälsa genom aktivitet, rörelse och delaktighet i kultur – och föreningsliv. Aktiviteterna innefattar bland annat simundervisning, gymnastikgrupp, utflykter och studiebesök. Insatsen kommer att bedrivas i Valdemarsviks kommun.

Studieförbundet Bilda Sydöst
Breddad och fördjupad svenska med yrkesspår för asylsökande

Insatstid: 2020-10-01 – 2021-06-30
Insatsen syftar till att ge asylsökande grundläggande kunskaper i svenska språket, svenska samhället och arbetsmarknaden. Insatsen innefattar teoretisk och praktisk språkundervisning samt hälsoaktiviteter som cykelkurser, pausgymnastik, friluftsdagar och informationsinsatser om kost och hälsa. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Hjärta till hjärta
Svensk arbetsmarknad möter asylsökande (SAMA)

Insatstid: 2020-09-01 – 2021-03-31
Insatsen syftar till att erbjuda asylsökande en introduktion till och grundläggande förståelse för den svenska arbetsmarknaden för att främja en framtida etablering. Insatsen innefattar olika lärandemoduler med fokus på praktisk svenska och arbetsmarknadskunskap. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Beviljade insatser 2019

Biståndsorganisationen Hjärta till hjärta
Svensk arbetsmarknad möte asylsökande (SAMA)

Insatstid: 2020-01-01 - 2020-06-30
Insatsen syftar till att erbjuda asylsökande en introduktion till och grundläggande förståelse för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Introduktionen i kombination med att lära sig enklare praktisk svenska ökar motivationen och därmed förutsättningarna att på sikt etableras och integreras i det svenska samhället. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Linköpings södra Rödakorskrets
Cykelskola, Matprat, Språkcafé, Bra att veta

Insatstid: 2020-04-01 - 2020-12-31
Insatsen syftar till att genom aktiviteter som språkcafé, cykelskola, matlagningsgrupper och informationsmöten möjliggöra för asylsökande att öva svenska, uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter och få samhällsinformation. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Sensus Östra Götaland
Vår framtid

Insatstid: 2020-01-01 - 2020-12-31
Insatsen syftar till att bidra till en förbättrad integrationsprocess genom ökad kontaktyta med det omgivande samhället i form av nätverk, bildning och hälsofrämjande insatser. Insatsen kommer att bedrivas i Norrköpings kommun.

Studieförbundet Vuxenskolan
Ledare med inriktning kost och hälsa

Insatstid: 2020-01-01 - 2020-12-31
Insatsen syftar till att motverka passivitet genom aktiviteter med fokus på hälsa och motion. Aktiviteterna förbättrar livskvalitet och förebygger ohälsa. Aktiviteterna som innefattar simundervisning, gymnastikgrupp, matlagning, utflykter och studiebesök genomförs tillsammans med lokalsamhället och föreningslivet i kommunen. Insatsen kommer att bedrivas i Valdemarsviks kommun.

Studieförbundet Bilda Sydöst
Breddad och fördjupad svenska med yrkesspår för asylsökande

Insatstid: 2019-05-01 - 2020-09-30
Insatsen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket integrerat med kunskaper om svenska arbetsmarknaden och svenska samhället. Insatsen utgår från individen och har tonvikt på studie- och yrkesförberedelse. Insatsen kommer bedrivas i Linköpings kommun.

Internationella kvinnoföreningen IKF Motala
IKF Motala

Insatstid: 2019-06-01 - 2020-05-31
Insatsen syftar till att ge ökad kunskap i svenska språket, om svenska arbetsmarknaden och svenska samhället. Insatsen syftar även till att främja enkla träffpunkter mellan asylsökande och etablerade svenskar. Insatsen kommer bedrivas i Motala kommun.

Korpen Linköping
Alla platsar

Insatstid: 2019-08-01 - 2020-06-30
Insatsen syftar till att ge asylsökande förutsättningar för fysisk aktivitet i grupp och enskilt med målet om förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Insatsen syftar till att skapa en meningsfull fritid samt öka asylsökandes kontaktnät och gemenskap genom möten med personal, funktionärer och andra medlemmar. Insatsen har även ett särskilt fokus på aktiviteter för kvinnor. Insatsen kommer bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Se Upp!
Gemensamma vägar

Insatstid: 2019-06-01 - 2020-05-31
Insatsen syftar till att nå ut till asylsökande om vilka aktiviteter som finns i samhället där de bor. Genom uppsökare som talar flera olika språk ska projektet söka kontakt med asylsökande och sprida information om tidiga insatser för asylsökande. Insatsen ska även stödja andra TIA-projekt till att på egen hand lättare nå ut till målgruppen. Insatsen kommer bedrivas i kommuner med flest asylsökande, det vill säga Linköping, Norrköping, Finspång, Valdemarsvik och Motala.

Beviljade insatser 2018

Studiefrämjandet Östergötland
Centralen Finspång

Insatstid: 2018-11-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att skapa en mötesplats med information om svenska samhället och ge möjlighet till språkträning för asylsökande i Finspångs kommun. Delar av insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnors delaktighet i samhället och roll som förälder. Insatsen fokuserar även på ungdomar 18-19 år i syfte att samtala om hur det är att vara ung i Sverige. Insatsen har ett hälsofrämjande perspektiv.

NTF Östergötland
Information kring trafik och trafiksäkerhet för asylsökande

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att sprida information om trafik och trafiksäkerhet för asylsökande. NTF ska utbilda asylsökande på språkcaféer, asylboenden, föräldragrupper etc. samt utbilda frivilliga från andra organisationer så de i sin tur kan ta del av NTF´s material och utbilda asylsökande i sina insatser. Insatsen omfattar länets samtliga kommuner.

KISAM
Världens mammor

Insatstid: 2018-11-01 - 2019-12-30
Insatsen syftar till att genom konsten som uttrycksmedel stärka asylsökande kvinnor i rollen som kvinna och mamma med målet att öka delaktighet och inflytande i samhället. Insatsen syftar till att ge språkträning och utöka kvinnornas kontaktnät samt visa på de olika vägar som finns för snabbare komma vidare i studier eller sysselsättning vid eventuellt beviljande av uppehållstillstånd. Insatsen omfattar Linköping och Motala kommuner.

Linköpings Södra Röda Kors
Språkcafé, mobila språkcafé, Walk n Talk och cykelskola

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att ge kunskaper i svenska språket, om svenska arbetsmarknaden och svenska samhället. Tyngdpunkten ligger på möten mellan asylsökande och frivilliga inom Röda Korsets verksamhet. Insatsen ska även anordna cykelskola vid två tillfällen under projekttiden i syfte att uppmuntra till motion och underlätta för asylsökande att ta sig mellan olika platser i kommunen. Insatsen omfattar Linköpings kommun.

Rädda Barnen
Vi tillsammans

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnor och män i sin roll som förälder genom att driva, utveckla och forma mötesplatser utifrån målgruppens behov. Rädda Barnen ska utöka den befintliga verksamheten till att omfatta fler orter i länet. Insatsen ska även utveckla samverkan med arbetsplatser som vill engagera sig i målgruppen i syfte att skapa kontaktnät för ökad integration. Insatsen omfattar Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Linköpings kommuner.

Sensus Östra Götaland
Jobb och hälsa i fokus

Insatstid: 2019-01-01 - 2019-12-31
Insatsen syftar till att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden mer meningsfull. Insatsen fokuserar på kunskaper om svenska arbetsmarknaden genom studiebesök och informationsinsatser för asylsökande kvinnor och män. Insatsen verkar även för att öka kunskapen om hur målgruppen själv kan hantera sina ärenden hos myndigheter digitalt. Insatsen omfattar Norrköping, Valdemarsvik och Linköpings kommuner.

Korpen Linköping
Alla platsar

Insatstid: 2018-11-01 - 2019-07-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande förutsättningar för fysisk aktivitet i grupp och enskilt med målet om förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Insatsen syftar till att skapa en meningsfull fritid och öka asylsökandes sociala kontaktnät. Insatsen omfattar Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Studieförbundet Bilda Sydöst
Breddad och fördjupad svenska med yrkesspår för asylsökande

Insatstid: 2018-09-01 - 2019-04-31
Insatsen syftar till att grundläggande kunskaper i svenska språket integrerat med kunskaper om svenska arbetsmarknaden och svenska samhället. Insatsen utgår från individen och har tonvikt på studie- och yrkesförberedelse. Insatsen bedrivs i Linköping.

Medborgarskolan Region Öst
Lärande för alla

Insatstid: 2018-09-01 - 2019-05-31
Insatsen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket, ge kunskap om svenska samhället och svenska arbetsmarknaden. Lärande av ny teknik ska underlätta och förbättra tillgången till samhällsinformation, hantering av privatekonomi och öka kontakt med skola, barnomsorg, sjukvård etc. Insatsen är länsöverskridande och omfattar Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötlands län. I Östergötland bedrivs insatsen i Norrköping.

Studiefrämjandet
Centralen 2.0

Insatstid: 2018-06-01 - 2019-05-31
Insatsen syftar till att ge kunskaper i svenska språket, om svenska arbetsmarknaden, svenska samhället och hälsa. Datorkunskap integreras i undervisningen. Särskild vikt kommer läggas på information om hälsa och föreningsliv. Insatsen bedrivs i Motala och Norrköping.


Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för information om insatser beviljade under år 2017.

Stängda gränser och omfattande reserestriktioner i pandemins fotspår har påverkat möjligheterna för människor att såväl söka skydd som att arbeta och studera i Sverige. Under våren har Migrationsverket sett en stor minskning av antalet nyinkomna ärenden inom flera ärendekategorier, framförallt handlar det om asyl, viseringar, arbetstillstånd och uppehållstillstånd för studier.

Med anledning av det rådande läget justeras antalet som väntas söka asyl i Sverige i år ned från 21 000 till cirka 13 000.

Migrationsverkets statistik om asylsökandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppgifterna nedan är hämtade från Migrationsverkets webbplats den 1 september 2020. Totala antalet vuxna asylsökande över 18 år var då 744 personer.

Ort                                                        Antal asylsökande
Finspång                                              202
Norrköping                                         211
Söderköping                                       5
Valdemarsvik                                      95
Linköping                                             164
Mjölby                                                  17
Motala                                                  26
Åtvidaberg                                           9
Ydre                                                      1
Ödeshög                                              2
Boxholm                                              5
Kinda                                                    6
Vadstena                                              1

Kartor

Kartorna nedan visar antal asylsökande per postnummerområde. Postnummer med färre än 15 personer visas ej.
Kartan för Valdemarsvik har ett postnummerområde som delas med Söderköping, därför är det fältet stort och rött. Flest asylsökande på det postnumret finns i Gusum.

Karta Linköpingöppnas i nytt fönster
Karta Norrköpingöppnas i nytt fönster
Karta Finspångöppnas i nytt fönster
Karta Valdemarsviköppnas i nytt fönster

Ansökningsperiod i Östergötlands län

Utlysningen för 2020 är nu stängd. Sista ansökningsdag var den 19 mars 2020.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Del- eller slutredovisa en insats

Kommuner, ideella föreningar och trossamfund som beviljats medel ska lämna in del- och slutrapporter. I bifallsbeslutet finns datum för när del- och slutrapport ska inkomma till Länsstyrelsen Östergötland.

Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Skicka in del- och slutrapport genom att ladda upp den via vår e-tjänst.

E-tjänsten för att skicka in del- och slutrapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på den orangefärgade ”Komplettering eller yttrande i ärende”, fyll i uppgifterna och följ instruktionerna för att ladda upp rapport och eventuella bilagor.

I möjligaste mån ska e-tjänsten användas men i de fall där det inte är möjligt kan del- och slutrapport skickas digitalt till ostergotland@lansstyrelsen.se  
Skriv "Delrapport TIA-insats" eller "Slutrapport TIA-insats" i ämnesraden.

Alternativt per post till:
Länsstyrelsen Östergötland
TIA-insats
581 86 Linköping

Mer information om projektredovisning

En god projektekonomi innebär att ha en bra ekonomisk kontroll, göra korrekta kalkyler i planeringen, att ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett ekonomiskt utfall. Den ekonomiska redovisningen syftar till att dokumentera er resurshantering och ni ansvarar för att redovisningen är korrekt.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar och kan leda till återkrav av beviljade medel.

Stöd för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns stöd till såväl asylsökande som till dig som anordnar insatser eller på andra sätt arbetar med asylsökande.

För dig som anordnar insatser eller arbetar med asylsökande finns material, information och verktyg som stöd i arbetet.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.selänk till annan webbplats

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg och information om mötesplatser och aktiviteter.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.selänk till annan webbplats

Vid frågor gällande beviljande och utbetalning av reseersättning kontakta Migrationsverket via e-post: gb-nrk-mottagning@migrationsverket.se
Eller på telefonnummer: 010-485 84 95 (telefontid vardagar klockan 08.00 - 16.00)

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning för resor till och från aktiviteterna. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få reseersättning. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver reseersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Din organisation behöver inte teckna en TIA-överenskommelse

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Teckna en TIA-överenskommelse för att kunna utfärda intyg

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationerWord

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfundWord

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland