Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Beviljade insatser 2022

KISAM (konsten i samhället)
Världens mammor- Nya mammor i Sverige

Insatstid: 2022-08-01 – 2023-03-31
Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnors/mammors hälsa och delaktighet samt främja kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Insatsen innefattar skapandeträffar integrerat med samhällsinformation och språkträning samt kunskapsutflykter med fokus på hälsa i närsamhället. Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Sensus Östra Götaland
Sverige och samhälle i fokus

Insatstid: 2022-08-01 – 2023-07-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande ökad kunskap om det svenska samhället och bidra till ökade sociala kontakter och bättre hälsa för att motverka passivisering och underlätta en framtida etablering och insteg på arbetsmarknaden. Insatsen innefattar fysiska och digitala aktiviteter med fokus på samhällsinformation, hälsa och språkträning för målgruppen i hela länet.

Korpen Linköping
En bättre hälsa med Korpen

Insatstid: 2022-07-01 – 2023-06-30
Insatsen syftar till att främja fysisk aktivitet, meningsfull fritid samt motverka passivisering. Insatsen har primärt fokus på hälsofrämjande insatser som innefattar bland annat föreläsningar och olika former av träning och fysisk aktivitet utifrån kvinnors och mäns behov. Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Beviljade insatser 2021

Studieförbundet Bilda Sydöst, Gårdshuset
Fördjupad svenska med samhällsfrågor, föräldraskap och hälsa för asylsökande

Insatstid: 2021-11-03 – 2022-06-30
Insatsen syftar till att motverka passivisering och underlätta en framtida etablering genom att ge asylsökande grundläggande kunskaper i svenska språket integrerat med kunskaper om det svenska samhället, det svenska utbildningssystemet och den svenska arbetsmarknaden. Insatsen innefattar teoretisk och praktisk svenskundervisning och samhällsinformation samt hälsofrämjande aktiviteter. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

Linköpings Södra Röda Kors
Odlingsgrupp, Bra att veta, Nyhetscirkel för asylsökande kvinnor

Insatstid: 2021-11-15 – 2022-11-15
Insatsen syftar till att motverka passivisering och underlätta en framtida etablering genom ökad kunskap om och förståelse för det svenska samhället samt genom att skapa gemenskap och sammanhang för asylsökande. Insatsen innefattar en föreläsningsserie kring det svenska samhället, nyhetscirkel riktat till asylsökande kvinnor samt en odlingsgrupp. Insatsen kommer att bedrivas i Linköpings kommun.

KISAM (konsten i samhället)
Världens mammor- Nya mammor i Sverige

Insatstid: 2021-12-01 – 2022-07-31
Insatsen syftar till att stärka asylsökande kvinnor och främja kunskap om och förståelse för det svenska samhället för att motverka passivisering samt underlätta en framtida etablering och insteg på arbetsmarknaden. Insatsen innefattar praktisk samhällsinformation genom skapandeträffar och kunskapsutflykter i närsamhället. Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Sensus Östra Götaland
Sverige i fokus

Insatstid: 2021-08-01 – 2022-07-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande ökad kunskap om det svenska samhället och att bidra till ökade sociala kontakter och nätverk. Insatsen innefattar bland annat olika digitala aktiviteter med fokus på samhällsinformation för alla asylsökande vuxna i Östergötland.

Rädda Barnen
Delaktighet och kunskap om skola och samhälle, för asylsökande föräldrar i Östergötland

Insatstid: 2021-08-01 – 2022-12-31
Insatsen syftar till att ge asylsökande föräldrar ökad kunskap om och förståelse för det svenska samhället och skolan. Insatsen innefattar bland annat föräldrastödsinsatser och samhällsinformation fysiskt på skolor i Linköping och Norrköping samt digitalt.

Korpen Linköping
Alla platsar

Insatstid: 2021-07-01 – 2022-06-30
Insatsen syftar till att främja fysisk aktivitet, meningsfull fritid samt motverka passivisering. Insatsen har primärt fokus på hälsofrämjande insatser som innefattar bland annat föreläsningar och olika former av träning och fysisk aktivitet utifrån kvinnors och mäns behov.

Insatsen kommer att bedrivas i Linköping, Norrköping och Motala kommuner.

Beviljade insatser 2020

Somaliska tjejforum
Föräldraskapsstödsprogram för asylsökande

Insatstid: 2020-09-01 – 2022-08-31
Insatsen syftar till att motverka passivisering samt stärka asylsökande föräldrar genom att erbjuda föräldraskapsutbildning utifrån COPE:s utbildningsprogram. Insatsen kommer att bedrivas i Norrköpings kommun.

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för information om insatser beviljade under år 2017- 2020.

Uppgifterna nedan är från Migrationsverket den 1 januari 2023. De visar antal asylsökande och personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet, uppdelat per kommun. Dessa personer är målgrupp för tidiga insatser för asylsökande.

Sifforna utan parentes avser både asylsökande och personer från Ukraina som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Siffrorna inom parentes avser antal personer från Ukraina som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Antal asylsökande samt registrerade enligt massflyktsdirektivet över 18 år i Östergötland

Kommun

Antal totalt

Kvinnor

Män

Norrköping

376 (232)

216 (164)

160 (68)

Linköping

356 (229)

192 (149)

164 (80)

Mjölby

84 (60)

45 (37)

39 (23)

Motala

68 (41)

40 (32)

28 (9)

Finspång

53 (31)

30 (21)

23 (10)

Åtvidaberg

47 (44)

29 (29)

18 (15)

Vadstena

34 (33)

25 (25)

9 (8)

Kinda

30 (27)

24 (23)

6 (4)

Valdemarsvik

26 (23)

15 (14)

11 (9)

Boxholm

20 (17)

11 (10)

9 (7)

Söderköping

16 (16)

12 (12)

4 (4)

Ödeshög

16 (11)

8 (7)

8 (4)

Ydre

10 (7)

7 (6)

3 (1)

TOTALT

1136 (771)

654 (529)

482 (242)


Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En ansökan om överenskommelse kan godkännas för ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund Word, 50.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer Word, 43 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till ostergotland@lansstyrelsen.se

Vid frågor gällande beviljande och utbetalning av reseersättning och mobildata kontakta Migrationsverket via e-post: gb-nrk-mottagning@migrationsverket.se eller på telefonnummer: 010-485 84 95 (telefontid vardagar klockan 08.00 - 16.00)

Ansökan om reseersättning och mobildata ska lämnas eller skickas in till Migrationsverket. Det går även att skicka in ansökan om reseersättning och mobildata via e-post till gb-nrk-mottagning@migrationsverket.se.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland