Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

 • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
 • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
 • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Östergötlands jämställdhetsråd

Jämställdhet är en viktig fråga och en förutsättning för ett jämställt och jämlikt Östergötland. Därför har Länsstyrelsen ett jämställdhetsråd.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen för att de jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag i Östergötland. Som ett led i detta arbete bildade Länsstyrelsen 2019 ett jämställdhetsråd.

Rådet ska verka för att sprida kunskap om de jämställdhetspolitiska målen och vara en pådrivande kraft för att uppnå dessa. Inom ett jämställdhetsråd kan länets unika situation och möjligheter beröras och riktade insatser kan tas fram. Detta ger frågan handlingskraft och långsiktighet.

Rådets sammansättning

Ett jämställt och jämlikt Östergötland fritt från förtryck och våld kan bara uppnås genom att en bred uppsättning av aktörer arbetar mot samma mål. Jämställdhetsrådet består därför av ledamöter från kommuner, Region Östergötland, myndigheter, civila samhället och näringslivet.

 • Carl Fredrik Graf, landshövding, Länsstyrelsen Östergötland
 • Kristin Lönnqvist, distriktidrottschef, Östergötlands idrottsförbund
 • Magnus Oskarsson, verksamhetschef, NovaHuset
 • Gunilla Solveigsdotter, vice ordförande, Bildningsförbundet Östergötland
 • Per Inge Planefors, präst, Svenska kyrkan
 • Anna Axelsson, VD, Envima
 • Niclas Kolmodin, Vice President, Head of Business Unit Gripen Support, Saab
 • Sofia Nygren, HR-chef, Länsförsäkringar Östgöta
 • Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande, Ödeshögs kommun
 • Conny Forsberg, kommunstyrelsens ordförande, Kinda kommun
 • Kicki Liljeblad, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Norrköpings kommun
 • Agneta Niklasson, regionråd, Region Östergötland
 • Richard Widén, regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland
 • Major Hans Hansson, chef Logistikenheten, Helikopterflottiljen
 • Marina Geijer, administrativ direktör, Linköpings universitet

Mål

Rådets övergripande vision är:

I ett livskraftigt Östergötland har flickor och pojkar, kvinnor och män lika möjligheter och förutsättningar att delta och utvecklas.

Du kan läsa mer om rådets mål här Pdf, 177.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildning om jämställdhet för chefer och ledare

Östergötlands jämställdhetsråd erbjuder en utbildning i systematiskt jämställdhetsarbete för ledare och chefer i Östergötlands län.

Utbildningens syfte är att:

 • ge deltagarna ökad kompetens om jämställdhet och intersektionalitet
 • koppla den nya kunskapen till kvalitet och utveckling av den egna verksamheten
 • öka kunskapen om vad konsekvenserna av ojämställdhet blir för både individ, samhälle och organisation

Målet är att deltagarna ska ha kunskap och metoder att integrera jämställdhet och andra jämlikhetsaspekter i sina respektive organisationers ordinarie verksamheter och styrprocesser.

Läs mer om utbildningen här Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Kursstart är hösten 2021, kostnad för denna kursomgång är 2000 kronor. Anmäl intresse via enkätverktyget Webropol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland