Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att:

 • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
 • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
 • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
 • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Östergötlands jämställdhetsråd

Jämställdhet är en viktig fråga och en förutsättning för ett jämställt och jämlikt Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen för att de jämställdhetspolitiska målen ska bli verklighet i Östergötland. Som ett led i detta arbete bildade Länsstyrelsen 2019 ett jämställdhetsråd.

Rådet ska verka för att sprida kunskap om de jämställdhetspolitiska målen och vara en pådrivande kraft för att uppnå dessa. Inom jämställdhetsrådet kan länets unika situation och möjligheter beröras och riktade insatser kan tas fram. Detta ger frågan handlingskraft och långsiktighet.

Rådets sammansättning

Ett jämställt och jämlikt Östergötland fritt från förtryck och våld kan bara uppnås genom att många olika aktörer arbetar för samma mål. Jämställdhetsrådet består därför av ledamöter från kommuner, Region Östergötland, myndigheter, civila samhället och näringslivet.

Beslut Östergötlands jämställdhetsråd Pdf, 192.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Carl Fredrik Graf, landshövding, Länsstyrelsen Östergötland
 • Kristin Lönnqvist, distriktidrottschef, Östergötlands idrottsförbund
 • Peter Frejhagen, kanslichef, Bildningdförbundet Östergötland
 • Katarina Strömfelt, verksamhetschef, Kvinnojouren Ellinor
 • Lars Clarvid, områdeschef avdelningen för sjukförsäkring, Försäkringskassan
 • Mattias Granqvist, chef lokalpolisområde Motala, Polisen
 • Marie Ardell, Project Management Office (PMO) Manager / Inclusion & Diversity, Siemens Energy AB
 • Simon Helmér, VD, Östsvenska handelskammaren
 • Maria Netz, gruppchef regionkontor, Rädda barnen
 • Frida Granath, utbildningsråd (Kommunstyrelsen), Finspångs kommun
 • Martin Berry, biträdande kommundirektör, Vadstena kommun
 • Annika Krutzén, kommunstyrelsen (kommunalråd), Linköpings kommun
 • Anna Axelsson, VD, Envima
 • Sophia Nygren, affärsområdeschef HR och affärsstöd, Länsförsäkringar Östgöta
 • Emma Lewau, hållbarhetschef, Region Östergötland
 • Anders Eksmo, ledamot regionstyrelsen och ordförande för regionstyrelsens beredning för hållbarhet och hälsa, Region Östergötland
 • Marina Geijer, studieadministrativ direktör, Linköpings universitet

Mål

Rådets övergripande vision är:

I ett livskraftigt Östergötland har flickor och pojkar, kvinnor och män lika möjligheter och förutsättningar att delta och utvecklas.

Du kan läsa mer om rådets mål här Pdf, 177.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i systematiskt jämställdhetsarbete för ledare och chefer

Östergötlands jämställdhetsråd erbjuder en utbildning i systematiskt jämställdhetsarbete för ledare och chefer i Östergötlands län.

Utbildningens syfte är att:

 • ge deltagarna ökad kompetens om jämställdhet och intersektionalitet
 • koppla den nya kunskapen till kvalitet och utveckling av den egna verksamheten
 • öka kunskapen om vad konsekvenserna av ojämställdhet blir för både individ, samhälle och organisation

Målet är att deltagarna ska ha kunskap och metoder att integrera jämställdhet och andra jämlikhetsaspekter i sina respektive organisationers ordinarie verksamheter och styrprocesser.

”Jag kan verkligen rekommendera andra att gå utbildningen eftersom det finns flera lager av ojämställdhet och på kursen får man flera nya ingångar och verktyg för att arbeta med detta. Innehållet är bra, lätt att ta till sig och pedagogiskt.”
Catarina Ljung, enhetschef Migrationsverket

”Utbildningen har genom sin mix av deltagare från både offentlig och privat sektor, breddat och fördjupat mina kunskaper och perspektiv inom jämställdhetsområdet för att ta nästa steg i min egen verksamhet!”
Eugen Fornefors, Verforego Sverige AB

Läs mer om utbildningen här Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta jämställdhetsutvecklare Karin Linkhorst
karin.linkhorst@lansstyrelsen.se

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland