Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Särskild nationell utlysning 2024

Under 2024 anordnar Länsstyrelsen en särskild nationell utlysning med anledning av utmaningarna att behålla beredskap och kapacitet även vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor och kan finansiera:

 • insatser för samverkan
 • utveckling av insatser
 • spridning av insatser
 • metoder för att behålla kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om bidraget under perioden 1 mars–20 juni 2024.

Bidraget kan bara användas till insatser som uppfyller något av följande krav:

 • Insatsen genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län.
 • Insatsen är av länsöverskridande/nationell karaktär.
 • Resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Insatser som får bidrag kan påbörjas som tidigast den 20 september 2024. Bidrag beviljas i första hand för insatser som genomförs 2024 och 2025. Senare insatser för år 2026 kan beviljas om bedömningen är att insatsen är särskilt angelägen.

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län genom e-tjänsten:

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats.

Vägledning för ansökan av nationell utlysning av § 37-medel 2024 Pdf, 239.1 kB.

Vi rekommenderar att du kontaktar Länsstyrelsen i Jönköpings län för dialog och ytterligare information om utlysningen.

Kontaktperson

Ola Olsson

Samordnare Statsbidragshantering, Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ola.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 64 62

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Regional utlysning 2024

Ansökningsperiod för årets utlysning är 15 februari - 12 september. Beslut meddelas senast 17 oktober.

Länsstyrelsen Östergötland har 1 734 000 kr att fördela 2024.

Medel kan primärt beviljas för insatser som genomförs under 2024 och 2025. Insatser avseende 2026 kan beviljas om det bedöms särskilt angeläget.

Utöver verksamheter och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna, prioriteras insatser som:

 • främjar nyanlända kvinnors väg till arbete eller studier för att korta tiden att bli självförsörjande
 • bidrar till att måluppfyllelse i skolan ökar för nyanlända elever

Stöd för ansökan

Ansökan skickar du in via e-tjänst som finns längre ner på denna sida. Läs igenom förstasidan i e-tjänsten innan du går vidare till formuläret och påbörjar ansökan. På förstasidan finns viktig information samt blanketter som du behöver ladda ner.

För att underlätta i förberedandet av ansökan kan du ta del av en sammanställning av frågorna som finns i ansökningsformuläret.

Sammanställning av frågor i ansökan - §37 Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor krävs för att ansökan ska vara komplett:

 • Intyg firmatecknare. Denna bilaga är obligatorisk och ska skrivas under av firmatecknare. Intyget finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.
 • Intyg samverkanspart. Denna bilaga är obligatorisk i de fall där insatsen ska ske i samverkan med en eller flera aktörer som ska ta del av medlen. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.

Bilagorna laddar du upp i sista steget i e-tjänsten.

Beviljade insatser 2023

Norrköpings kommun

Stadsdelsmammor

Insatstid 2023-11-01 - 2024-11-01

Insatsen innefattar att nyanlända kvinnor som kommit närmare samhället ska stötta andra kvinnor som står längre ifrån samhället och bygga broar för att underlätta inkludering och etablering inklusive att bygga nätverk till offentliga organisationer samt utforska möjligheten att komma ut i arbete. Genom att skapa hållbar struktur på de arenor och mötesplatser som finns för målgruppen skapas delaktighet, inflytande och social trygghet.​

Linköpings kommun

Öschöte Gu´schelov

Insatstid: 2023-06-15 – 2024-03-31
Insatsen är en länsgemensam satsning som ska bidra till att utveckla evidensbaserade arbetssätt för integrationsarbetet i syfte att påskynda etablering i samhället och arbetsmarknaden, öka inkludering och minska segregation och utanförskap. Insatsen innefattar bland annat att kartlägga tidigare och pågående integrationsinsatser i länet, analysera relevant statistik och ta tillvara på migranters röster. Insatsen är en förstudie som ska ge underlag för en större projektansökan.

Ödeshögs kommun

MIL- Motiverande integration ger långsiktigt resultat

Insatstid: 2023-10-01 – 2024-03-31
Insatsen syftar till att korta vägen till egenförsörjning för nyanlända kvinnor och män i kommmunen genom att identifiera behov och hinder som målgruppen själva upplever. Insatsen innefattar att intervjua nyanlända kvinnor och män för att öka kommunens kunskap om målgruppens behov och förutsättningar och utifrån det utveckla arbetet och den interna samverkan för att underlätta nyanländas etablering.

Finspångs kommun

Stärkt kommunövergripande arbete för minskad segregation

Insatstid: 2023-09-01 – 2024-03-31
Insatsen syftar till att stärka nyanländas förutsättningar att nå sysselsättning och god hälsa genom att arbeta strategiskt mot segregation samt utveckla och strukturera kommunens interna samverkan i arbetet med nyanlända. Insatsen innefattar att arbeta fram en strategi och en handlingsplan som ska leda till förbättrat arbete i kommunen med effektiva insatser för att motverka utanförskap och segregation.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Stöd för del - och slutrapport

Datum för när delrapport och slutrapport ska lämnas in framgår i bifallsbeslut. Som stöd inför rapportering finns här nedan sammanställning av frågorna som ska besvaras i E-tjänsten.

Sammanställning av frågor i delrapport Pdf, 226.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av frågor i slutrapport Pdf, 233.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss