Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utlysning 2023

Information om årets utlysning kommer att uppdateras inom kort.

Du kan redan nu anmäla dig till något av våra två digitala informationsträffar om årets utlysning.

Första tillfället genomförs den 14 februari kl. 9.00-10.30. Här finns mer information och anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra tillfället genomförs den 16 februari kl. 14.30-16.00. Här finns mer information och anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?
 • Jämställdhet
  Jämställdhet är en viktig del i det dagliga arbetet i de flesta verksamheter och det är obligatoriskt att arbeta medvetet och strategiskt med jämställdhet i de projekt som finansieras av Länsstyrelsen Östergötland. För att underlätta detta arbete har vi tagit fram stöddokumentet Jämställdhet i ansökan om statsbidrag Pdf, 360.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Beviljade insatser 2022

Vadstena kommun

Ava - Aktiva Vadstena

Insatstid: 2022-09-01 – 2023-06-30
Insatsen syftar till att undanröja identifierade hinder för nyanlända kvinnor att komma ut i arbete. Insatsen kommer att arbeta för att utveckla strukturerna i mottagandet, där samverkan med Vadstena folkhögskola är en viktig del. Vidare ska olika aktiviteter erbjudas
målgruppen utifrån de behov som har identifierats, däribland föräldraskapsstöd, utbildning inom hälsa, privatekonomi och kompletterande svenskundervisning samt prova på-verksamhet i det lokala föreningslivet för både vuxna och barn.

Boxholms kommun

Brett stöd för nyanlända flyktingar

Insatstid: 2022-06-13 – 2023-12-31
Insatsen syftar till att utveckla strukturer och långsiktiga samverkansformer för mottagandet av nyanlända i kommunen. Insatsen kommer att ha fokus på att samordna insatser i mottagandet av ukrainska flyktingar.

Ödeshögs kommun

LEA2 - Samverkan och implementering för långsiktig etablering på arbetsmarknaden

Insatstid: 2022-09-19 – 2023-02-28

Insatsen syftar till att främja nyanlända kvinnors
etablering på arbetsmarknaden. Fokus i insatsen är att implementera det
metodstöd för långsiktig etablering på arbetsmarknaden som tagits fram
i den tidigare insatsen "LEA - Metodstöd för långsiktig etablering på arbetsmarknaden". Insatsen innefattar bland annat workshops med yrkesverksamma i länets kommuner utifrån
metodstödet samt fördjupad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan
kommunerna.

Beviljade insatser 2021

Ödeshögs kommun

LEA - Metodstöd för långsiktig etablering på arbetsmarknaden

Insatstid: 2021-09-01 – 2022-06-30
Insatsen syftar till att utveckla ett metodstöd för kommuner som ska främja nyanlända kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Metodstödet kommer innefatta konkreta metoder och arbetssätt och ska baseras på befintlig forskning på området, kartläggning av goda exempel från länets kommuner samt inspel via panelsamtal med olika relevanta funktioner och perspektiv, inklusive målgruppen.

Norrköpings kommun

Språkstimulans för nyanlända elever i förskoleklass-åk 5

Insatstid: 2021-06-16 – 2022-11-30
Insatsen syftar till att stimulera språkutveckling och läslust för att öka nyanlända barn och vuxnas förutsättningar för etablering och inkludering i samhället genom bokpaket som skickas hem till familjer. Primär målgrupp är nyanlända elever och deras familjer och i insatsen ges förutsättningar för att engagera barn och vuxna att tillsammans utveckla svenska språket genom spel, böcker och pyssel.

Ödeshögs kommun

Vuxenutbildning på modersmål

Insatstid: 2022-03-01 – 2023-06-30
Insatsen syftar till att korta tiden till utbildning och arbete för främst nyanlända kvinnor genom att utveckla vuxenutbildning på modersmål i kombination med svenskundervisning. Denna insats är den tredje och sista delen i en långsiktig regional satsning och stort fokus kommer ligga på att förbereda för implementering av utbildningskonceptet i länet.

Beviljade insatser 2020

Linköpings kommun

Knutpunkten - Insatser för personer med tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen (NGL)

Insatstid: 2020-11-01 – 2022-02-28
Insatsen genomförs i samverkan med Rädda barnen samt övriga kommuner i länet och syftar till att säkerställa att ungdomar i Östergötland som har uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har en dräglig tillvaro samt att kriminalitet och sociala problem motverkas. Insatsen ska, genom stöd och coachning, bidra till att stärka målgruppens praktiska förutsättningar för att komma till boendelösningar, stärka deras kunskaper om sina egna livssituationer samt öka deras känsla av egenmakt för att skapa förutsättningar för hållbar försörjning och varaktig integration.

Ödeshögs kommun

Pilot vuxenutbildning på modersmål (vårdbiträde steg 2)

Insatstid: 2021-03-01 – 2022-03-01
Insatsen syftar till att förkorta tiden från utanförskap och beroende till utbildning och arbete genom att erbjuda vuxenutbildning inom vård och omsorg på modersmål i kombination med svenskundervisning. Insatsen en del i ett långsiktigt regionalt arbete för att främja nyanlända kvinnors väg till arbete eller studier och utbildningen är öppen för deltagare från hela länet och bedrivs i Mjölby kommun.

Valdemarsviks kommun

Hållbar sysselsättning för ett hållbart boende

Insatstid: 2020-11-01 – 2022-06-30
Insatsen syftar till att nyanlända kvinnor ska rustas för den svenska arbetsmarknaden och nå egenförsörjning, ökad egenmakt och delaktighet i samhället genom socialt företagande samt att få fler nyanlända att stanna i Valdemarsviks kommun. Insatsen genomförs i samverkan med Coompanion Östergötland och andra aktörer och kommer stärka deltagarna genom bland annat utbildning, studiebesök, workshops och nätverkande.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland