Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Östergötland kommer, utöver nationella prioriteringar, även prioritera insatser som främjar kvinnors väg till arbete eller studier för att korta tiden att bli självförsörjande och/eller insatser som bidrar till att måluppfyllelse i skolan ökar för nyanlända elever.

Det kan exempelvis handla om insatser som:

 • främjar jämställdhet
 • utvecklar verksamheter eller samverkan i länet för att främja och stärka nyanlända föräldrars förmåga och delaktighet i barnens skolgång
 • främjar nyanländas delaktighet i, och ökad kunskap om, det svenska samhället och dess demokratiska principer och processer
 • utvecklar metoder/arbetssätt/strukturer

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Tyvärr går det inte i dagsläget att pausa i e-tjänsten. Se till att du har dina uppgifter framme och förberedda. Ska du del- eller slutredovisa och inte kan fylla i allt i ett svep, vänligen e-posta oss om du vill ha pappersblanketten istället.

Hjälp vid användandet av e-tjänsteröppnas i nytt fönster

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökningsperiod i Östergötlands län

Ansökningsperiod för 2021 är 15 mars – 14 maj. Beslut på ansökan meddelas senast 15 juni

Östergötland har 1 748 070 kr att fördela i denna utlysning.

Informationsbrev §37PDF

Stöd för ansökan

Stöddokumentet ”Stöd för ansökan §37” är en överblick över ansökningsfrågorna i e-tjänsten och kan användas vid förberedande av ansökan. I e-tjänsten saknas möjlighet att spara ansökan och komma tillbaka. För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i stöddokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Stöd för ansökan §37PDF

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Mer information om projektredovisning

En god projektekonomi innebär att ha en bra ekonomisk kontroll, göra korrekta kalkyler i planeringen, att ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett ekonomiskt utfall. Den ekonomiska redovisningen syftar till att dokumentera er resurshantering och ni ansvarar för att redovisningen är korrekt.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar och kan leda till återkrav av beviljade medel.

Beslut meddelas sökande senast den 15 oktober 2020. Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Jämställdhet är en viktig del i det dagliga arbetet i de flesta verksamheter och det är obligatoriskt att arbeta medvetet och strategiskt med jämställdhet i de projekt som finansieras av Länsstyrelsen Östergötland. 
 
Stöddokument jämställdhetWord

Beviljade insatser 2020

Linköpings kommun
Knutpunkten - Insatser för personer med tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen (NGL)

Insatstid: 2020-11-01 – 2021-12-31
Insatsen genomförs i samverkan med Rädda barnen samt övriga kommuner i länet och syftar till att säkerställa att ungdomar i Östergötland som har uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har en dräglig tillvaro samt att kriminalitet och sociala problem motverkas. Insatsen ska, genom stöd och coachning, bidra till att stärka målgruppens praktiska förutsättningar för att komma till boendelösningar, stärka deras kunskaper om sina egna livssituationer samt öka deras känsla av egenmakt för att skapa förutsättningar för hållbar försörjning och varaktig integration.

Ödeshögs kommun
Pilot vuxenutbildning på modersmål (vårdbiträde steg 2)

Insatstid: 2020-01-01 – 2020-11-30
Insatsen syftar till att förkorta tiden från utanförskap och beroende till utbildning och arbete genom att erbjuda vuxenutbildning inom vård och omsorg på modersmål i kombination med svenskundervisning. Insatsen en del i ett långsiktigt regionalt arbete för att främja nyanlända kvinnors väg till arbete eller studier och utbildningen är öppen för deltagare från hela länet och bedrivs i Mjölby kommun.

Valdemarsviks kommun
Hållbar sysselsättning för ett hållbart boende

Insatstid: 2020-11-01 – 2021-12-31
Insatsen syftar till att nyanlända kvinnor ska rustas för den svenska arbetsmarknaden och nå egenförsörjning, ökad egenmakt och delaktighet i samhället genom socialt företagande samt att få fler nyanlända att stanna i Valdemarsviks kommun. Insatsen genomförs i samverkan med Coompanion Östergötland och andra aktörer och kommer stärka deltagarna genom bland annat utbildning, studiebesök, workshops och nätverkande.

Beviljade insatser 2019

Ödeshögs kommun
Pilotprojekt vuxenutbildning på modersmål

Insatstid: 2020-01-01 – 2020-11-30
Insatsen syftar till att bedriva en yrkesutbildning på modersmål för att förkorta tiden till utbildning och arbete för främst nyanlända kvinnor med kort utbildningsbakgrund. Utbildningen har vård och omsorg som inriktning utifrån att det finns ett stort behov av arbetskraft inom det området, vilket ökar möjlighet till anställning efter utbildningen för deltagarna.

Valdemarsviks kommun
Dokumentärfilm om integrationsåterbäring

Insatstid: 2019-10-15 – 2020-09-30
Insatsen syftar till att genom film som verktyg lyfta fram goda exempel på hur olika aktörer i samhället har arbetat för att underlätta nyanländas etablering och därigenom inspirera både nyanlända och samhällsaktörer kring vilka möjligheter som finns.

Norrköpings kommun
Utveckla framgångsrik studiehandledning för att underlätta nyanlända ungas etablering i samhället

Insatstid: 2019-11-01 – 2020-12-31
Insatsen syftar till kvalitetsutveckling av studiehandledning genom att koppla an till forskning och beprövad erfarenhet. Insatsen syftar även till att fördjupa regionens skolors kunskap på området studiehandledning.

Beviljade insatser 2018

Norrköpings kommun
Regionalt närverk för studiehandledare i Östergötland

Insatstid: 2018-11-01 – 2020-11-30
Samverkanspart: fler deltagande kommuner i länet
Insatsen syftar till att stärka yrkesgruppen studiehandledare i Östergötland. Nätverket skapar en arena för kollegialt lärande, gemensam utveckling av pedagogik, metodik och förhållningssätt med målet att eftersträva en likvärdig skola. Insatsen syftar även till att synliggöra yrket studiehandledare för nyanlända vuxna.

Valdemarsviks kommun
Förberedande körkortsundervisning

Insatstid: 2018-10-15 – 2020-11-30
Samverkanspart: fler deltagande kommuner i länet
Insatsen syftar till att sprida konceptet med förberedande körkortsundervisning i länet med avsikt att korta vägen till körkort för nyanlända kvinnor och män. Förväntade effekter är att fler nyanlända individer kan bosätta sig på landsbygden samt bidra till att fler kommer i arbete.

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för information om tidigare beviljade insatser.

Ordförklaringar enligt Migrationsverkets ordlista och lagars definitioner.


Är en person som riskerar att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Eller en civilperson som löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Den kommun där barnet först tar kontakt med en svensk myndighet. Kommunen ansvarar då i första hand för boende.

Ett boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Den kommun Migrationsverket anvisar för att ta hand om barnet, den anvisade kommunen tar över det långsiktiga ansvaret.

En utländsk medborgare (ej EU) som i Sverige begärt skydd
men som inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol.

Beslut om att en person skall lämna Sverige. Kan beslutas av polis. Beslutet skall fattas inom tre månader. Avvisningsbeslutet får normalt inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Om det är uppenbart att en person saknar rätt till asyl eller uppehållstillstånd kan hen få beslut om avvisning som skall genomföras omedelbart. Personen får inte stanna i Sverige i väntan på eventuell överklagan (till exempel utgånget visum).

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta
emot nyanlända för bosättning.

Gäller från 1 mars 2016.

Garanterar att den som söker asyl i någon av EU:s medlemsstater
får sin ansökan prövad i någon av dessa stater och ska alltså inte kunna sändas från en medlemsstat till en annan. Dublinförordningen gäller i Sverige, i övriga EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Det familjeband som en sökande hänvisar till när hen söker uppehållstillstånd.

Familjeanknytning kan vara maka, make, registrerad partner eller sambo, en person som den sökande planerar att gifta sig eller bli sambo med samt föräldrar och barn.

Utlänning som ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl (enligt Genèvekonventionen/internationell rätt). Flykt från krig, fattigdom, naturkatastrof etc. ger inte automatiskt status som flykting.

Den asylsökande kan under asyltiden välja att ordna boende på egen hand Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt eller vänner.

Barn och ungdomar under 18 år som utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare kommer till Sverige för att ansöka om asyl.

Finns i två former: en för medverkan inför upprättandet av en etableringsplan och en när etableringsplanen är upprättad och aktiviteter pågår.

Upprättas på Arbetsförmedlingen och kan maximalt omfatta 24 månader. Innehåller aktiviteter som ska motsvara heltid, 40 timmar per vecka. Aktiviteternas innehåll planeras individuellt utifrån den arbetssökandes förutsättningar och behov.

Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Gäller personer med uppehållstillstånd i åldern 20–64 år.

Har använts framförallt i samband med det stora asylmottagandet under hösten 2015. Tillfälliga lösningar i samarbete med kommuner.

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler. Välgrundade
skäl för rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller
politisk uppfattning, sexuell läggning eller tillhörighet till viss
samhällsgrupp.

Personer med rymningsbenägenhet som väntar på avvisning/utvisning placeras i förvar.

En god man utses av kommunen för barn under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller annan vuxen som fyller föräldrarnas roll.

En god man företräder ensamkommande barn i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang.

Finns ingen rättslig definition, enligt praxis är det namn, födelsetid och medborgarskap. Styrks av pass eller id-handling utfärdat av myndighet i hemlandet.

Tal som tas fram varje år utifrån länstalen (se nedan) och beskriver det antal som kommunen förväntas ta emot på anvisning och som fördelas under året enligt en årsplan.

Länsstyrelsen fattar beslut om kommuntalen.

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan till Sverige organiseras och betalas av Migrationsverket. Individen kommunplaceras direkt.

När det inte längre finns möjlighet att överklaga ett beslut eller en dom eller när denna möjlighet aldrig funnits vinner beslutet eller domen laga kraft och börjar gälla.

Lagen om mottagande av asylsökande med flera (1994:137) reglerar ersättningar till asylsökande och sysselsättning för dessa.

Alla asylsökande, även barn, får ett LMA-kort av Migrationsverket. På kortet finns det personuppgifter och foto på den sökande.

Där framgår också personens ärendenummer hos Migrationsverket. På baksidan av kortet finns information om vid vilken mottagningsenhet personen är registrerad.

Länstalet är det antal anvisningsbara platser som behövs för nyanlända invandrare som har fått uppehållstillstånd och inte på egen hand kan ordna sin bosättning.

Regeringen fattar beslut om länstalen utifrån de prognoser som Migrationsverket lämnar till regeringen.

Ett rättsligt bindande förhållande mellan stat och individ. Uppstår genom automatik vid födelse eller efter ansökan/anmälan.

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl.

Även anhöriga till dessa anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser under två till tre år.

En utländsk medborgare som beviljats PUT har tillstånd att
bo och arbeta i Sverige på obegränsad tid (så länge man är bosatt i Sverige).

Gäller medborgare i EU/EES-land samt familjemedlemmar som
vistats lagligt i Sverige under 5 år. Det går att ansöka om intyg på den
permanenta uppehållsrätten.

Kommunen är skyldig att tillhandahålla samhällsorientering för nyanlända. SO ska omfatta minst 60 timmar och helst levereras på modersmål.

Många kommuner erbjuder hälsokommunikation tillsammans med SO.

Grundläggande svenskundervisning som kommunen är skyldig att anordna.

Ett tillfälligt boende till asylsökande som Migrationsverket hyr och som inte är i lägenhet. Det är i stället boende på vandrarhem, i stugbyar och andra liknande anläggningar.

Den som är i behov av skydd kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Personer som inte är medborgare i något EU/EES land eller i Schweiz. Kan ha uppehållstillstånd inom EU/EES.

Bedömer Migrationsverket att det tar längre tid än fyra månader att fatta beslut i ett asylärende kan Migrationsverket ge den sökande ett undantag som tillåter personen att arbeta. Beslutet förs in på LMA-kortet (se ovan).

Beslut om avlägsnande som en person kan få från och med tre
månader (längre tid än tre månader) efter den dag hen ansökt om
uppehållstillstånd. Domstol kan även döma till utvisning vid brott.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland