Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Östergötland kommer, utöver nationella prioriteringar, även prioritera insatser som främjar kvinnors väg till arbete eller studier för att korta tiden att bli självförsörjande och/eller insatser som bidrar till att måluppfyllelse i skolan ökar för nyanlända elever.

Det kan exempelvis handla om insatser som:

 • främjar jämställdhet
 • utvecklar verksamheter eller samverkan i länet för att främja och stärka nyanlända föräldrars förmåga och delaktighet i barnens skolgång
 • främjar nyanländas delaktighet i, och ökad kunskap om, det svenska samhället och dess demokratiska principer och processer
 • utvecklar metoder/arbetssätt/strukturer

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Tyvärr går det inte i dagsläget att pausa i e-tjänsten. Se till att du har dina uppgifter framme och förberedda. Ska du del- eller slutredovisa och inte kan fylla i allt i ett svep, vänligen e-posta oss om du vill ha pappersblanketten istället.

Hjälp vid användandet av e-tjänster Öppnas i nytt fönster.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod i Östergötlands län

Ansökningsperiod för 2021 är 15 mars – 14 maj. Beslut på ansökan meddelas senast 15 juni

Östergötland har 1 748 070 kr att fördela i denna utlysning.

Informationsbrev §37 Pdf, 134.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd för ansökan

Stöddokumentet ”Stöd för ansökan §37” är en överblick över ansökningsfrågorna i e-tjänsten och kan användas vid förberedande av ansökan. I e-tjänsten saknas möjlighet att spara ansökan och komma tillbaka. För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i stöddokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Stöd för ansökan §37 Pdf, 351.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om projektredovisning

En god projektekonomi innebär att ha en bra ekonomisk kontroll, göra korrekta kalkyler i planeringen, att ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett ekonomiskt utfall. Den ekonomiska redovisningen syftar till att dokumentera er resurshantering och ni ansvarar för att redovisningen är korrekt.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar och kan leda till återkrav av beviljade medel.

Beslut meddelas sökande senast den 15 oktober 2020. Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Jämställdhet är en viktig del i det dagliga arbetet i de flesta verksamheter och det är obligatoriskt att arbeta medvetet och strategiskt med jämställdhet i de projekt som finansieras av Länsstyrelsen Östergötland. 
 
Stöddokument jämställdhet Word, 100.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beviljade insatser 2021

Ödeshögs kommun
LEA - Metodstöd för långsiktig etablering på arbetsmarknaden

Insatstid: 2021-09-01 – 2022-06-30
Insatsen syftar till att utveckla ett metodstöd för kommuner som ska främja nyanlända kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Metodstödet kommer innefatta konkreta metoder och arbetssätt och ska baseras på befintlig forskning på området, kartläggning av goda exempel från länets kommuner samt inspel via panelsamtal med olika relevanta funktioner och perspektiv, inklusive målgruppen.

Norrköpings kommun
Språkstimulans för nyanlända elever i förskoleklass-åk 5

Insatstid: 2021-06-16 – 2022-11-30
Insatsen syftar till att stimulera språkutveckling och läslust för att öka nyanlända barn och vuxnas förutsättningar för etablering och inkludering i samhället genom bokpaket som skickas hem till familjer. Primär målgrupp är nyanlända elever och deras familjer och i insatsen ges förutsättningar för att engagera barn och vuxna att tillsammans utveckla svenska språket genom spel, böcker och pyssel.

Ödeshögs kommun
Vuxenutbildning på modersmål

Insatstid: 2022-03-01 – 2023-06-30
Insatsen syftar till att korta tiden till utbildning och arbete för främst nyanlända kvinnor genom att utveckla vuxenutbildning på modersmål i kombination med svenskundervisning. Denna insats är den tredje och sista delen i en långsiktig regional satsning och stort fokus kommer ligga på att förbereda för implementering av utbildningskonceptet i länet.

Beviljade insatser 2020

Linköpings kommun
Knutpunkten - Insatser för personer med tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen (NGL)

Insatstid: 2020-11-01 – 2021-12-31
Insatsen genomförs i samverkan med Rädda barnen samt övriga kommuner i länet och syftar till att säkerställa att ungdomar i Östergötland som har uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har en dräglig tillvaro samt att kriminalitet och sociala problem motverkas. Insatsen ska, genom stöd och coachning, bidra till att stärka målgruppens praktiska förutsättningar för att komma till boendelösningar, stärka deras kunskaper om sina egna livssituationer samt öka deras känsla av egenmakt för att skapa förutsättningar för hållbar försörjning och varaktig integration.

Ödeshögs kommun
Pilot vuxenutbildning på modersmål (vårdbiträde steg 2)

Insatstid: 2020-01-01 – 2020-11-30
Insatsen syftar till att förkorta tiden från utanförskap och beroende till utbildning och arbete genom att erbjuda vuxenutbildning inom vård och omsorg på modersmål i kombination med svenskundervisning. Insatsen en del i ett långsiktigt regionalt arbete för att främja nyanlända kvinnors väg till arbete eller studier och utbildningen är öppen för deltagare från hela länet och bedrivs i Mjölby kommun.

Valdemarsviks kommun
Hållbar sysselsättning för ett hållbart boende

Insatstid: 2020-11-01 – 2021-12-31
Insatsen syftar till att nyanlända kvinnor ska rustas för den svenska arbetsmarknaden och nå egenförsörjning, ökad egenmakt och delaktighet i samhället genom socialt företagande samt att få fler nyanlända att stanna i Valdemarsviks kommun. Insatsen genomförs i samverkan med Coompanion Östergötland och andra aktörer och kommer stärka deltagarna genom bland annat utbildning, studiebesök, workshops och nätverkande.

Beviljade insatser 2019

Ödeshögs kommun
Pilotprojekt vuxenutbildning på modersmål

Insatstid: 2020-01-01 – 2020-11-30
Insatsen syftar till att bedriva en yrkesutbildning på modersmål för att förkorta tiden till utbildning och arbete för främst nyanlända kvinnor med kort utbildningsbakgrund. Utbildningen har vård och omsorg som inriktning utifrån att det finns ett stort behov av arbetskraft inom det området, vilket ökar möjlighet till anställning efter utbildningen för deltagarna.

Valdemarsviks kommun
Dokumentärfilm om integrationsåterbäring

Insatstid: 2019-10-15 – 2020-09-30
Insatsen syftar till att genom film som verktyg lyfta fram goda exempel på hur olika aktörer i samhället har arbetat för att underlätta nyanländas etablering och därigenom inspirera både nyanlända och samhällsaktörer kring vilka möjligheter som finns.

Norrköpings kommun
Utveckla framgångsrik studiehandledning för att underlätta nyanlända ungas etablering i samhället

Insatstid: 2019-11-01 – 2020-12-31
Insatsen syftar till kvalitetsutveckling av studiehandledning genom att koppla an till forskning och beprövad erfarenhet. Insatsen syftar även till att fördjupa regionens skolors kunskap på området studiehandledning.

Beviljade insatser 2018

Norrköpings kommun
Regionalt närverk för studiehandledare i Östergötland

Insatstid: 2018-11-01 – 2020-11-30
Samverkanspart: fler deltagande kommuner i länet
Insatsen syftar till att stärka yrkesgruppen studiehandledare i Östergötland. Nätverket skapar en arena för kollegialt lärande, gemensam utveckling av pedagogik, metodik och förhållningssätt med målet att eftersträva en likvärdig skola. Insatsen syftar även till att synliggöra yrket studiehandledare för nyanlända vuxna.

Valdemarsviks kommun
Förberedande körkortsundervisning

Insatstid: 2018-10-15 – 2020-11-30
Samverkanspart: fler deltagande kommuner i länet
Insatsen syftar till att sprida konceptet med förberedande körkortsundervisning i länet med avsikt att korta vägen till körkort för nyanlända kvinnor och män. Förväntade effekter är att fler nyanlända individer kan bosätta sig på landsbygden samt bidra till att fler kommer i arbete.

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för information om tidigare beviljade insatser.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland