Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Vi prioriterar även insatser som:

  • främjar kvinnors väg till arbete eller studier för att korta tiden att bli självförsörjande
  • bidrar till att måluppfyllelse i skolan ökar för nyanlända elever

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Utlysning 2023

Ansökningsperiod för årets andra utlysning är 6 september-25 september.

I denna utlysning har Länsstyrelsen 500 000 kr att fördela.

Beviljade insatser 2023

Norrköpings kommun

Stadsdelsmammor

Insatstid 2023-11-01 - 2024-11-01

Insatsen innefattar att nyanlända kvinnor som kommit närmare samhället ska stötta andra kvinnor som står längre ifrån samhället och bygga broar för att underlätta inkludering och etablering inklusive att bygga nätverk till offentliga organisationer samt utforska möjligheten att komma ut i arbete. Genom att skapa hållbar struktur på de arenor och mötesplatser som finns för målgruppen skapas delaktighet, inflytande och social trygghet.​

Linköpings kommun

Öschöte Gu´schelov

Insatstid: 2023-06-15 – 2024-01-31
Insatsen är en länsgemensam satsning som ska bidra till att utveckla evidensbaserade arbetssätt för integrationsarbetet i syfte att påskynda etablering i samhället och arbetsmarknaden, öka inkludering och minska segregation och utanförskap. Insatsen innefattar bland annat att kartlägga tidigare och pågående integrationsinsatser i länet, analysera relevant statistik och ta tillvara på migranters röster. Insatsen är en förstudie som ska ge underlag för en större projektansökan.

Ödeshögs kommun

MIL- Motiverande integration ger långsiktigt resultat

Insatstid: 2023-10-01 – 2024-03-31
Insatsen syftar till att korta vägen till egenförsörjning för nyanlända kvinnor och män i kommmunen genom att identifiera behov och hinder som målgruppen själva upplever. Insatsen innefattar att intervjua nyanlända kvinnor och män för att öka kommunens kunskap om målgruppens behov och förutsättningar och utifrån det utveckla arbetet och den interna samverkan för att underlätta nyanländas etablering.

Finspångs kommun

Stärkt kommunövergripande arbete för minskad segregation

Insatstid: 2023-09-01 – 2024-03-31
Insatsen syftar till att stärka nyanländas förutsättningar att nå sysselsättning och god hälsa genom att arbeta strategiskt mot segregation samt utveckla och strukturera kommunens interna samverkan i arbetet med nyanlända. Insatsen innefattar att arbeta fram en strategi och en handlingsplan som ska leda till förbättrat arbete i kommunen med effektiva insatser för att motverka utanförskap och segregation.

Beviljade insatser 2022

Boxholms kommun

Brett stöd för nyanlända flyktingar

Insatstid: 2022-06-13 – 2023-12-31
Insatsen syftar till att utveckla strukturer och långsiktiga samverkansformer för mottagandet av nyanlända i kommunen. Insatsen kommer att ha fokus på att samordna insatser i mottagandet av ukrainska flyktingar.

Beviljade insatser 2021

Norrköpings kommun

Språkstimulans för nyanlända elever i förskoleklass-åk 5

Insatstid: 2021-06-16 – 2023-11-30
Insatsen syftar till att stimulera språkutveckling och läslust för att öka nyanlända barn och vuxnas förutsättningar för etablering och inkludering i samhället genom bokpaket som skickas hem till familjer. Primär målgrupp är nyanlända elever och deras familjer och i insatsen ges förutsättningar för att engagera barn och vuxna att tillsammans utveckla svenska språket genom spel, böcker och pyssel.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss