Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser inriktade mot samhällsinformation för asylsökande och insatser som främjar hälsa.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Information om pågående insatser

Är du nyfiken på vilka insatser som genomförs i Östergötland? Vi har samlat information om pågående insatser för asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet samt information om målgruppen för dessa insatser.

Information om pågående insatser och om målgruppen för dessa insatser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utlysning 2023

Ansökningsperiod för årets utlysning är 15 februari-24 mars.

I årets utlysning har Länsstyrelsen 1 681 000 kr att fördela.

Stöd för ansökan

Ansökan skickar du in via formulär i e-tjänst. Läs igenom förstasidan i e-tjänsten innan du går vidare till formuläret och påbörjar ansökan. På förstasidan finns viktig information samt blanketter som du behöver ladda ner.

För att underlätta i förberedandet av ansökan kan du ta del av en sammanställning av frågorna som finns i ansökningsformuläret:

Sammanställning av frågor i ansökan - för ideella organisationer Pdf, 239.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av frågor i ansökan - för kommuner och kommunalförbund Pdf, 253.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor krävs för att ansökan ska vara komplett:

 • Intyg firmatecknare. Denna bilaga är obligatorisk och ska skrivas under av firmatecknare. Intyget finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.
 • Intyg samverkanspart. Denna bilaga är obligatorisk i de fall där insatsen ska ske i samverkan med en eller flera aktörer som ska ta del av medlen. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.

För ideella organisationer krävs ytterligare bilagor. Detta gäller både sökande organisation och eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen:

 • Aktuella stadgar eller motsvarande
 • Bokslut inklusive verksamhetsberättelse med tillhörande revisionsberättelse
 • Årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte som visar att organisationen har valt en styrelse samt vem/vilka som har rätt att teckna föreningens firma

Bilagorna laddar du upp i sista steget i e-tjänsten.


Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland