Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, registrerade trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 68 miljoner för fördelning.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Information om pågående insatser

Är du nyfiken på vilka insatser som genomförs i Östergötland? Vi har samlat information om pågående insatser för asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet samt information om målgruppen för dessa insatser.

Information om pågående insatser och om målgruppen för dessa insatser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utlysning 2024

Ansökningsperiod för årets utlysning är 15 februari - 22 mars.

Länsstyrelsen Östergötland har 2 088 000 kr att fördela 2024.

Stöd för ansökan

Ansökan skickar du in via formulär i e-tjänst som du hittar längre ner på sidan. Läs igenom förstasidan i e-tjänsten innan du går vidare till formuläret och påbörjar ansökan. På förstasidan finns viktig information samt blanketter som du behöver ladda ner.

För att underlätta i förberedandet av ansökan kan du ta del av en sammanställning av frågorna som finns i ansökningsformuläret:

Sammanställning av frågor i ansökan - ideella organisationer Pdf, 248.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av frågor i ansökan - kommuner Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor krävs för att ansökan ska vara komplett:

 • Intyg firmatecknare. Denna bilaga är obligatorisk och ska skrivas under av firmatecknare. Intyget finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.
 • Intyg samverkanspart. Denna bilaga är obligatorisk i de fall där insatsen ska ske i samverkan med en eller flera aktörer som ska ta del av medlen. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.

För ideella organisationer krävs ytterligare bilagor. Detta gäller både sökande organisation och eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen:

 • Aktuella stadgar eller motsvarande
 • Bokslut inklusive verksamhetsberättelse med tillhörande revisionsberättelse
 • Årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte som visar att organisationen har valt en styrelse samt vem/vilka som har rätt att teckna föreningens firma

Bilagorna laddar du upp i sista steget i e-tjänsten.


Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Stöd för del - och slutrapport

Datum för när delrapport och slutrapport ska lämnas in framgår i bifallsbeslut. Som stöd inför rapportering finns här nedan sammanställning av frågorna som ska besvaras i E-tjänsten.

Sammanställning av frågor i delrapport Pdf, 209.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av frågor i slutrapport Pdf, 213.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Till slutrapport ska följande dokument lämnas in. Dessa laddas upp i sista steget i E-tjänst:

 • Underskrivet revisorsintyg i enlighet med vad som framgår i bifallsbeslut
 • Senaste årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss