Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Klimatförändringar i Östergötlands län

I rapporten nedan kan du läsa om hur klimatet i Östergötlands län kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Analyserna har genomförts av SMHI och visar bland annat på mer nederbörd och ökad temperatur i Östergötland i framtiden.

Framtidsklimat i Östergötlands län Pdf, 17 MB.

SMHI har även genomfört beräkningar av hur havsnivån kan förändras i framtiden. Beräkningar har genomförts för medel- och extrema vattenstånd längs med kusten för Östergötlands län för dagens och framtidens klimat.

Havsnivåer i Östergötlands län Pdf, 1.3 MB.

Handlingsplan klimatanpassning 2021–2025

Länsstyrelsen Östergötland har tagit beslut om en handlingsplan för att möta och begränsa effekter av klimatförändringarna. Handlingsplanen beskriver hur klimatförändringen påverkar Östergötland, hur vi behöver anpassa oss och vilka mål, åtgärder och aktiviteter Länsstyrelsen har för avsikt att arbeta med under perioden 2021-2025. Planen utgår i från tre fokusområden –
vatten, biologiska/ekologiska effekter, samt hög lufttemperatur.

Handlingsplan klimatanpassning 2021-2025 Pdf, 1.7 MB.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

På länsnivå finns en regional handlingsplan för klimatanpassning från 2014. Den regionala handlingsplanen har ett brett anslag både som kunskapsunderlag och för att peka ut flera organisationers ansvar för åtgärder.

Regional handlingsplan 2014 Pdf, 1.5 MB.

Klimatanpassning i fysisk planering

Här presenteras vägledningar och rekommendationer som syftar till att stödja kommuner i hur det är möjligt att ta hänsyn till ett förändrat klimat i den fysiska planeringen.

I denna skrift sammanfattar länsstyrelsen kunskapsläget kring klimatförändringarna. Den ger vägledning, rekommendationer, tips och råd om hur kommunen kan, bör och ska ta hänsyn till nya klimatförutsättningar i samhällsplaneringen enligt plan- och bygglagen (PBL).

Klimatanpassning i fysisk planering- vägledning från Länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

För att underlätta för planhandläggare att beakta klimatanpassning i fysisk planering har länsstyrelserna tagit fram en checklista. Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Ett metodstöd innehåller praktiska råd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Och hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekterna i de interna processerna utformas?

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - metodstöd Länk till annan webbplats.

I detta faktablad redovisar Länsstyrelsen i Östergötlands län sin bedömning av hur bebyggelse kan placeras vid länets kust med hänsyn till risken för översvämning.

Fysisk planering längs Östersjökusten med hänsyn till risken för översvämning- Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå i Östergötland Pdf, 2.4 MB.

Detta faktablad beskriver hur länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland rekommenderar att risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner.

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall - en vägledning Länk till annan webbplats.

Det finns många kartunderlag som är användbara i arbetet med klimatanpassning. Underlagen ger information om hur olika platser i länet kan påverkas av översvämningar, torka samt ras, skred och erosion. Underlagen finns samlade i vårt Klimat-GIS och vår Storymap nedan samt finns tillgängliga genom Planeringskatalogen.

Klimat-GIS Länk till annan webbplats.

Planeringskatalogen Länk till annan webbplats.

StoryMap för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Verktyg för kommunalt klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Nedan hittar du olika verktyg som är användbara i det kommunala arbetet med klimatanpassning.

SMHI har tagit fram ett stöd för kommuner som vill komma igång med klimatanpassning. Verktyget ger ett förslag på en förstudie som undersöker hur en kommun kan komma igång med klimatanpassning.

Verktyg för kommuner som vill komma igång med klimatanpassning Pdf, 1.2 MB.

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en skrift i ett försök att sammanfatta mycket av den information om klimatanpassning som finns tillgänglig hos olika myndigheter och experter.

Intro till klimatanpassning Pdf, 4.2 MB.

Hantering av värme i välfärdssektorn var ett samverkansprojekt som pågick 2019-2020. Deltog gjorde Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Linköpings universitet, Finspångs kommun, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. Projektet syftade till att ta fram verktyg för hantering av värme inom vård- och omsorg samt inom pedagogisk verksamhet. Nedan hittar du de checklistor och åtgärdslistor som togs fram under projektet.

OBS! Notera dock att en del åtgärder som rekommenderas för att lindra värme kan förvärra smittspridning av covid-19, ex användning av fläktar.

Pedagogisk verksamhet

Checklista hantering av värme pedagogisk verksamhet Pdf, 255.3 kB.

Åtgärdslista hantering av värme pedagogisk verksamhet Pdf, 783 kB.

Vård-och omsorg

Checklista hantering av värme vård- och omsorg Pdf, 268 kB.

Åtgärdslista hantering av värme vård- och omsorg Pdf, 2.6 MB.

Storymap är ett kartverktyg som ger en överblick av klimatförändringens konsekvenser och vilka åtgärder som behöver genomföras i Östergötland. Innehållet baseras på länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning och de tre fokusområdena För mycket eller för lite vatten, Biologiska och ekologiska effekter samt Hög lufttemperatur.

StoryMap Klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss