Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 81 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Vi kommer särskilt att prioritera insatser som stödjer språkinlärningen.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utlysning 2022

Utlysningen med ansökningsperiod 15 februari–11 april är avslutad

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?
 • Jämställdhet
  Jämställdhet är en viktig del i det dagliga arbetet i de flesta verksamheter och det är obligatoriskt att arbeta medvetet och strategiskt med jämställdhet i de projekt som finansieras av Länsstyrelsen Östergötland. För att underlätta detta arbete har vi tagit fram stöddokumentet Jämställdhet i ansökan om statsbidrag Pdf, 360.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Beviljade insatser 2022

Finspångs kommun

Föräldraskapsstöd i Finspång

Insatstid: 2022-08-01 – 2023-12-31

Insatsen syftar till öka nyanlända pappors delaktighet i sina barns vardag samt erbjuda samhällsorienterande föräldraskapsstöd och nätverksforum för nyanlända föräldrar. Insatsen genomförs i samverkan med Studiefrämjandet som kommer vara ett stöd för att nå utrikesfödda föräldrar samt vara en brygga mellan nyanlända föräldrar och kommun. Insatsen kommer att ha Familjecentralen som arena för aktiviteterna som bland annat innefattar olika föräldraskapsutbildningar, utflykter och studiebesök.

Linköpings kommun

Föräldraskap i Sverige

Insatstid: 2022-08-01 – 2023-12-31

Insatsen syftar till att erbjuda asylsökande och nyanlända föräldrar samhällsorienterande föräldraskapsstöd genom "Föräldraskap i Sverige". Insatsen innefattar att utbilda instruktörer inom kommunen som i sin tur kommer att utbilda gruppledare som kan hålla föräldragrupper. Inom insatsen kommer länets alla kommuner erbjudas att utbilda gruppledare. Insatsen kommer arbeta aktivt med ett jämställt föräldraskap bland annat genom fokus på att såväl pappor som mammor ska delta samt genom att utbilda manliga gruppledare. Insatsen genomförs i samverkan med studieförbundet Bilda.

Norrköpings kommun

Världens mammor - med nycklar och broar in i det svenska samhället

Insatstid: 2022-07-01 – 2023-06-30

Insatsen syftar till att främja språkinlärning, utveckla sociala nätverk samt öka kunskap om och tillit till det svenska samhället och då i synnerhet kommun och socialtjänst. Insatsen innefattar bland annat skapandeträffar och kunskapsutflykter. Insatsen sker i samverkan med KISAM Världens mammor.

Linköpings kommun

Onboarding Linköping

Insatstid: 2022-06-15 – 2023-09-30
Insatsen syftar till att i samverkan mellan Linköpings kommun, Studieförbundet Bilda och Folkträdgården erbjuda en kedja av insatser till asylsökande och nyanlända flyktingar för att underlätta etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Insatsen innefattar olika arbets - språk - och nätverksfrämjande aktiviteter.

Motala kommun

VI ÄR MOTALA - Jämlikt föräldrastöd för nyanlända

Insatstid: 2023-01-01 – 2023-12-31
Insatsen syftar till att främja jämställt föräldraskap genom att aktivt arbeta för att öka nyanlända pappors deltagande i föräldraskapsstödsinsatser samt att kartlägga och dokumentera metoder för att nå och rekrytera denna målgrupp till insatserna. Insatsen genomförs i samverkan med Studiefrämjandet.

Linköpings kommun

Framtidsverket

Insatstid: 2023-01-01 – 2023-07-31
Insatsen syftar till att underlätta etablering i samhället och på arbetsmarknaden för nyanlända unga genom att erbjuda olika insatser som stärker individers förutsättningar samt främjar hälsa och delaktighet. Insatsen genomförs i samverkan med Rädda Barnen.

Beviljade insatser 2021

Linköpings kommun

Lära tillsammans

Insatstid: 2021-08-01 – 2022-10-30
Insatsen syftar till att främja språkutveckling, öka kunskaper om det svenska samhället och stärka nyanlända i sitt föräldraskap med extra fokus på att öka pappors delaktighet och engagemang i föräldraskapet genom att utbilda manliga ledare i familjeprogrammet Lära tillsammans. Insatsen främjar även deltagande för föräldralediga genom att verka i de områden där asylsökande och nyanlända bor samt genom att bidra till ökad språkkunskap för de som är föräldralediga och som annars riskerar hamna efter i sin etablering.

Motala kommun

VI ÄR MOTALA - Föräldrastöd till nyanlända

Insatstid: 2021-09-01 – 2023-12-31
Insatsen syftar till att utveckla långsiktiga metoder för att stärka nyanlända föräldrars delaktighet i sina barns skolgång genom att utbilda modersmålslärare och andra pedagoger att kunna genomföra föräldraskapsutbildningar. Genom att strukturerat lyfta barns röster i planering och utvärdering under insatsen kommer barnens perspektiv och rättigheter särskilt att beaktas. Insatsen genomförs tillsammans med idéburen sektor och bedöms stärka samverkan såväl inom kommunen som mellan kommun och det civila samhället.

Norrköpings kommun

Natur och cykel för alla

Insatstid: 2021-09-01 – 2023-12-31
Insatsen syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för att fler nyanlända ska se naturen som en plats att vistas i genom att bland annat utbilda personer i målgruppen till naturvägledare, och därmed bidra till att underlätta etablering, visa på naturen som tillgängliga mötesplatser och möjliggöra ökade nätverk. Insatsen innefattar också att utbilda cykelinstruktörer, erbjuda cykelkurser samt genomföra olika familjeutflykter i skog och naturnära områden. Insatsen genomförs tillsammans med idéburen sektor och bedöms stärka samverkan mellan kommun och det civila samhället.

Beviljade insatser 2020

Motala kommun

Vi är Motala – föräldrastöd till nyanlända

Insatstid: 2021-01-01 – 2022-07-31
Samverkanspart: Studiefrämjandet
Insatsen syftar till att stärka nyanlända i deras föräldraroll i Sverige genom att erbjuda föräldraskapsstödjande aktiviteter, utbilda cirkelledare inom föräldraskapsstöd samt utbilda brobyggare som ska sprida kunskap om och lotsa nyanlända till föräldrastödsinsatserna. Insatsen omfattar nationella prioriteringar genom att den riktar sig särskilt till, samt underlättar deltagandet för, föräldralediga och andra personer med små barn samt sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Norrköpings kommun

Tillsammans för hela familjen – Öppen förskola som mötesplats för språk och integration

Insatstid: 2021-01-01 - 2022-06-30
Samverkanspart: Studiefrämjandet
Insatsen syftar till att underlätta nyanlända familjers etablering i Norrköping genom att lotsa till öppen förskola, förskola, föräldraskapsstöd, språkstöd, studie – och yrkesvägledning samt till aktiviteter som stärker egenmakt över hälsa och liv. Vidare är syftet med insatsen att öka samverkan med aktörer kring familjerna för att med större helhetssyn kunna möta familjernas behov. Insatsen omfattar nationella prioriteringar genom att den riktar sig särskilt till, samt underlättar deltagandet för, föräldralediga och andra personer med små barn samt att den sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad

Linköpings kommun

Svenska med baby i Linköping

Insatstid: 2021-01-01 – 2022-06-01
Samverkanspart: Svenska med baby
Insatsen syftar till att främja social inkludering och etablering av nyanlända i samhället genom att skapa mötesplatser för nyanlända och etablerade småbarnsföräldrar. Insatsen ska bidra till att nya sociala nätverk skapas, erbjuda föräldrastöd, stödja språkinlärning samt förbereda för livet efter föräldraledigheten. Insatsen omfattar nationella prioriteringar genom att den riktar sig särskilt till, samt underlättar deltagandet för, föräldralediga och andra personer med små barn samt sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Exempelsamling för inspiration

Länsstyrelserna har samlat in och sammanställt en exempelsamling över goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor. Kvinnor som idag står långt från utbildning och arbetsmarknaden. Exempelsamlingen är tänkt att användas som inspiration av kommuner eller i samverkan med en eller flera organisationer för insatser som beviljas ersättning enligt 37 a §.

Exempelsamlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt