Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som stödjer språkinlärningen för föräldralediga och andra personer med små barn. Medlen får även användas till insatser som syftar till att ökad deltagande i denna målgrupp.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Ansökningsperiod i Östergötlands län

Ansökningsperiod för 2021 är 15 mars–22 april. Beslut på ansökan meddelas 9 juni.

Östergötland har 2 033 000 kronor att fördela i denna utlysning.

Informationsbrev §37a Pdf, 141.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd för ansökan

Stöddokumentet ”Stöd för ansökan §37a” är en överblick över ansökningsfrågorna i e-tjänsten och kan användas vid förberedande av ansökan. I e-tjänsten saknas möjlighet att spara ansökan och komma tillbaka. För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i stöddokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Stöd för ansökan §37a Pdf, 370.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Tyvärr går det inte i dagsläget att pausa i e-tjänsten. Se till att du har dina uppgifter framme och förberedda. Ska du del- eller slutredovisa och inte kan fylla i allt i ett svep, vänligen e-posta oss om du vill ha pappersblanketten istället.

Hjälp vid användandet av e-tjänster Öppnas i nytt fönster.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Mer information om projektredovisning

En god projektekonomi innebär att ha en bra ekonomisk kontroll, göra korrekta kalkyler i planeringen, att ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett ekonomiskt utfall. Den ekonomiska redovisningen syftar till att dokumentera er resurshantering och ni ansvarar för att redovisningen är korrekt.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare medel.

För år 2020 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över 66 miljoner kronor för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Länsstyrelsen Östergötland disponerar över 2 806 000 kronor av dessa medel.

Utlysningen för 2020 är nu stängd. Sista ansökningsdatum var den 23 april 2020.

Informationsbrev Pdf, 135.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast den 10 juni 2020.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 22 juni 2020.

Medel kan inte utbetalas retroaktivt, projektstart kan således ske tidigast den 10 juni 2020.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Jämställdhet är en viktig del i det dagliga arbetet i de flesta verksamheter och det är obligatoriskt att arbeta medvetet och strategiskt med jämställdhet i de projekt som finansieras av Länsstyrelsen.  

Stöddokument jämställdhet Pdf, 336 kB, öppnas i nytt fönster.

Beviljade insatser 2021

Linköpings kommun
Lära tillsammans

Insatstid: 2021-08-01 – 2022-10-30
Insatsen syftar till att främja språkutveckling, öka kunskaper om det svenska samhället och stärka nyanlända i sitt föräldraskap med extra fokus på att öka pappors delaktighet och engagemang i föräldraskapet genom att utbilda manliga ledare i familjeprogrammet Lära tillsammans. Insatsen främjar även deltagande för föräldralediga genom att verka i de områden där asylsökande och nyanlända bor samt genom att bidra till ökad språkkunskap för de som är föräldralediga och som annars riskerar hamna efter i sin etablering.

Motala kommun
VI ÄR MOTALA - Föräldrastöd till nyanlända

Insatstid: 2021-09-01 – 2023-12-31
Insatsen syftar till att utveckla långsiktiga metoder för att stärka nyanlända föräldrars delaktighet i sina barns skolgång genom att utbilda modersmålslärare och andra pedagoger att kunna genomföra föräldraskapsutbildningar. Genom att strukturerat lyfta barns röster i planering och utvärdering under insatsen kommer barnens perspektiv och rättigheter särskilt att beaktas. Insatsen genomförs tillsammans med idéburen sektor och bedöms stärka samverkan såväl inom kommunen som mellan kommun och det civila samhället.

Norrköpings kommun
Natur och cykel för alla

Insatstid: 2021-09-01 – 2023-12-31
Insatsen syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för att fler nyanlända ska se naturen som en plats att vistas i genom att bland annat utbilda personer i målgruppen till naturvägledare, och därmed bidra till att underlätta etablering, visa på naturen som tillgängliga mötesplatser och möjliggöra ökade nätverk. Insatsen innefattar också att utbilda cykelinstruktörer, erbjuda cykelkurser samt genomföra olika familjeutflykter i skog och naturnära områden. Insatsen genomförs tillsammans med idéburen sektor och bedöms stärka samverkan mellan kommun och det civila samhället.

Beviljade insatser 2020

Motala kommun
Vi är Motala – föräldrastöd till nyanlända

Insatstid: 2021-01-01 – 2021-12-31
Samverkanspart: Studiefrämjandet
Insatsen syftar till att stärka nyanlända i deras föräldraroll i Sverige genom att erbjuda föräldraskapsstödjande aktiviteter, utbilda cirkelledare inom föräldraskapsstöd samt utbilda brobyggare som ska sprida kunskap om och lotsa nyanlända till föräldrastödsinsatserna. Insatsen omfattar nationella prioriteringar genom att den riktar sig särskilt till, samt underlättar deltagandet för, föräldralediga och andra personer med små barn samt sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Norrköpings kommun
Tillsammans för hela familjen – Öppen förskola som mötesplats för språk och integration

Insatstid: 2021-01-01 - 2022-06-30
Samverkanspart: Studiefrämjandet
Insatsen syftar till att underlätta nyanlända familjers etablering i Norrköping genom att lotsa till öppen förskola, förskola, föräldraskapsstöd, språkstöd, studie – och yrkesvägledning samt till aktiviteter som stärker egenmakt över hälsa och liv. Vidare är syftet med insatsen att öka samverkan med aktörer kring familjerna för att med större helhetssyn kunna möta familjernas behov. Insatsen omfattar nationella prioriteringar genom att den riktar sig särskilt till, samt underlättar deltagandet för, föräldralediga och andra personer med små barn samt att den sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad

Linköpings kommun
Svenska med baby i Linköping

Insatstid: 2021-01-01 – 2022-06-01
Samverkanspart: Svenska med baby
Insatsen syftar till att främja social inkludering och etablering av nyanlända i samhället genom att skapa mötesplatser för nyanlända och etablerade småbarnsföräldrar. Insatsen ska bidra till att nya sociala nätverk skapas, erbjuda föräldrastöd, stödja språkinlärning samt förbereda för livet efter föräldraledigheten. Insatsen omfattar nationella prioriteringar genom att den riktar sig särskilt till, samt underlättar deltagandet för, föräldralediga och andra personer med små barn samt sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Ödeshögs kommun
Familjer på väg

Insatstid: 2020-08-01 - 2021-08-01
Samverkanspart: Svenska kyrkan och Ödeshögs vårdcentral
Insatsen syftar till att stärka nyanlända föräldrar genom att erbjuda utflykter som kommer innefatta samhällsinformation och språkinlärning, samt bidra till sociala nätverk. Ytterligare syfte med insatsen är att få ökad kunskap om målgruppen för att bättre kunna arbeta med preventiva insatser utifrån målgruppens behov. Insatsen omfattar nationella prioriteringar genom att den riktar sig särskilt till, samt underlättar deltagandet för, föräldralediga och andra personer med små barn samt sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Beviljade insatser 2019

Motala kommun
Vi är Motala

Insatstid: 2019-09-01 - 2020-12-31
Samverkanspart: Studiefrämjandet
Insatsen syftar till att utveckla, strukturera och organisera ett samordnat, riktat och gruppbaserat föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar med barn i åldern 0-17 år i Motala. Föräldraskapsstödet omfattar tre arenor: förskola, grundskola och bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Insatsen omfattar nationella prioriteringar gällande målgruppen föräldralediga och andra personer med små barn och sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Norrköpings kommun
Samordnare mentorskapsprogram

Insatstid: 2019-09-01 - 2021-12-31
Samverkanspart: Hyresbostäder i Norrköping AB, Rotary Norrköping - Kneipbaden
Insatsen syftar till att stötta inkluderingen av individer som befinner sig i utanförskap på olika sätt och stärka plattformen för möten mellan människor. Genom nätverk och stöttning kan ett mentorskapsprogram föra individen närmare arbetsmarknaden. Insatsen syftar till att bredda den befintliga verksamheten till att omfatta föräldralediga och personer med små barn samt unga vuxna. Insatsen uppfyller kraven för beviljande av medel och omfattar nationella prioriteringen gällande målgruppen föräldralediga och andra personer med små barn.

Norrköpings kommun
Insatser via familjecentralen som stöd för nyanlända familjers etablering i samhället

Insatstid: 2019-06-07 - 2020-12-31
Samverkanspart: Studiefrämjandet Norrköping
Insatsen syftar till att underlätta småbarnsfamiljers etablering i Norrköping genom lotsning till öppen förskola/förskola, studie- och yrkesvägledning och föräldrastöd. Särskilt fokus kommer ligga på kvinnors etablering på arbetsmarknaden, vilket är ett prioriterat område i länets utvecklingsarbete. Insatsen omfattar nationella prioriteringar gällande målgruppen föräldralediga och andra personer med små barn och sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för information om tidigare beviljade insatser.

Kontakt