Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringar 2023

Under 2023 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn, med särskilt fokus på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Vi prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utlysning 2023

Ansökningsperiod för årets utlysning är 15 februari-12 april.

I årets utlysning har Länsstyrelsen 1 406 000 kr att fördela.

Stöd för ansökan

Ansökan skickar du in via formulär i e-tjänst. Läs igenom förstasidan i e-tjänsten innan du går vidare till formuläret och påbörjar ansökan. På förstasidan finns viktig information samt blanketter som du behöver ladda ner.

För att underlätta i förberedandet av ansökan kan du ta del av en sammanställning av frågorna som finns i ansökningsformuläret:

Sammanställning av frågor i ansökan Pdf, 262.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor krävs för att ansökan ska vara komplett:

  • Intyg firmatecknare. Denna bilaga är obligatorisk och ska skrivas under av firmatecknare. Intyget finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.
  • Intyg samverkanspart. Denna bilaga är obligatorisk i de fall där insatsen ska ske i samverkan med en eller flera aktörer som ska ta del av medlen. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.

Bilagorna laddar du upp i sista steget i e-tjänsten.

Beviljade insatser 2022

Finspångs kommun

Föräldraskapsstöd i Finspång

Insatstid: 2022-08-01 – 2023-12-31

Insatsen syftar till öka nyanlända pappors delaktighet i sina barns vardag samt erbjuda samhällsorienterande föräldraskapsstöd och nätverksforum för nyanlända föräldrar. Insatsen genomförs i samverkan med Studiefrämjandet som kommer vara ett stöd för att nå utrikesfödda föräldrar samt vara en brygga mellan nyanlända föräldrar och kommun. Insatsen kommer att ha Familjecentralen som arena för aktiviteterna som bland annat innefattar olika föräldraskapsutbildningar, utflykter och studiebesök.

Linköpings kommun

Föräldraskap i Sverige

Insatstid: 2022-08-01 – 2023-12-31

Insatsen syftar till att erbjuda asylsökande och nyanlända föräldrar samhällsorienterande föräldraskapsstöd genom "Föräldraskap i Sverige". Insatsen innefattar att utbilda instruktörer inom kommunen som i sin tur kommer att utbilda gruppledare som kan hålla föräldragrupper. Inom insatsen kommer länets alla kommuner erbjudas att utbilda gruppledare. Insatsen kommer arbeta aktivt med ett jämställt föräldraskap bland annat genom fokus på att såväl pappor som mammor ska delta samt genom att utbilda manliga gruppledare. Insatsen genomförs i samverkan med studieförbundet Bilda.

Norrköpings kommun

Världens mammor - med nycklar och broar in i det svenska samhället

Insatstid: 2022-07-01 – 2023-06-30

Insatsen syftar till att främja språkinlärning, utveckla sociala nätverk samt öka kunskap om och tillit till det svenska samhället och då i synnerhet kommun och socialtjänst. Insatsen innefattar bland annat skapandeträffar och kunskapsutflykter. Insatsen sker i samverkan med KISAM Världens mammor.

Linköpings kommun

Onboarding Linköping

Insatstid: 2022-06-15 – 2023-09-30
Insatsen syftar till att i samverkan mellan Linköpings kommun, Studieförbundet Bilda och Folkträdgården erbjuda en kedja av insatser till asylsökande och nyanlända flyktingar för att underlätta etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Insatsen innefattar olika arbets - språk - och nätverksfrämjande aktiviteter.

Motala kommun

VI ÄR MOTALA - Jämlikt föräldrastöd för nyanlända

Insatstid: 2023-01-01 – 2023-12-31
Insatsen syftar till att främja jämställt föräldraskap genom att aktivt arbeta för att öka nyanlända pappors deltagande i föräldraskapsstödsinsatser samt att kartlägga och dokumentera metoder för att nå och rekrytera denna målgrupp till insatserna. Insatsen genomförs i samverkan med Studiefrämjandet.

Linköpings kommun

Framtidsverket

Insatstid: 2023-01-01 – 2023-07-31
Insatsen syftar till att underlätta etablering i samhället och på arbetsmarknaden för nyanlända unga genom att erbjuda olika insatser som stärker individers förutsättningar samt främjar hälsa och delaktighet. Insatsen genomförs i samverkan med Rädda Barnen.

Beviljade insatser 2021

Motala kommun

VI ÄR MOTALA - Föräldrastöd till nyanlända

Insatstid: 2021-09-01 – 2023-12-31
Insatsen syftar till att utveckla långsiktiga metoder för att stärka nyanlända föräldrars delaktighet i sina barns skolgång genom att utbilda modersmålslärare och andra pedagoger att kunna genomföra föräldraskapsutbildningar. Genom att strukturerat lyfta barns röster i planering och utvärdering under insatsen kommer barnens perspektiv och rättigheter särskilt att beaktas. Insatsen genomförs tillsammans med idéburen sektor och bedöms stärka samverkan såväl inom kommunen som mellan kommun och det civila samhället.

Norrköpings kommun

Natur och cykel för alla

Insatstid: 2021-09-01 – 2023-06-30
Insatsen syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för att fler nyanlända ska se naturen som en plats att vistas i genom att bland annat utbilda personer i målgruppen till naturvägledare, och därmed bidra till att underlätta etablering, visa på naturen som tillgängliga mötesplatser och möjliggöra ökade nätverk. Insatsen innefattar också att utbilda cykelinstruktörer, erbjuda cykelkurser samt genomföra olika familjeutflykter i skog och naturnära områden. Insatsen genomförs tillsammans med idéburen sektor och bedöms stärka samverkan mellan kommun och det civila samhället.

Exempelsamling för inspiration

Länsstyrelserna har samlat in och sammanställt en exempelsamling över goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor. Kvinnor som idag står långt från utbildning och arbetsmarknaden. Exempelsamlingen är tänkt att användas som inspiration av kommuner eller i samverkan med en eller flera organisationer för insatser som beviljas ersättning enligt 37 a §.

Exempelsamlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt