Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen för denna målgrupp ska särskilt prioriteras.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Ansökningsperiod i Östergötlands län

Ansökningsperiod för 2021 är 15 mars–22 april. Beslut på ansökan meddelas 9 juni.

Östergötland har 2 033 000 kronor att fördela i denna utlysning.

Informationsbrev §37aPDF

Stöd för ansökan

Stöddokumentet ”Stöd för ansökan §37a” är en överblick över ansökningsfrågorna i e-tjänsten och kan användas vid förberedande av ansökan. I e-tjänsten saknas möjlighet att spara ansökan och komma tillbaka. För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i stöddokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Stöd för ansökan §37aPDF

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Tyvärr går det inte i dagsläget att pausa i e-tjänsten. Se till att du har dina uppgifter framme och förberedda. Ska du del- eller slutredovisa och inte kan fylla i allt i ett svep, vänligen e-posta oss om du vill ha pappersblanketten istället.

Hjälp vid användandet av e-tjänsteröppnas i nytt fönster

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänstlänk till annan webbplats

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Mer information om projektredovisning

En god projektekonomi innebär att ha en bra ekonomisk kontroll, göra korrekta kalkyler i planeringen, att ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och till slut redovisa ett ekonomiskt utfall. Den ekonomiska redovisningen syftar till att dokumentera er resurshantering och ni ansvarar för att redovisningen är korrekt.

Särredovisa kostnaderna i slutredovisningen

Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare medel.

För år 2020 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över 66 miljoner kronor för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Länsstyrelsen Östergötland disponerar över 2 806 000 kronor av dessa medel.

Utlysningen för 2020 är nu stängd. Sista ansökningsdatum var den 23 april 2020.

InformationsbrevPDF

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning senast den 10 juni 2020.

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 22 juni 2020.

Medel kan inte utbetalas retroaktivt, projektstart kan således ske tidigast den 10 juni 2020.

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Jämställdhet är en viktig del i det dagliga arbetet i de flesta verksamheter och det är obligatoriskt att arbeta medvetet och strategiskt med jämställdhet i de projekt som finansieras av Länsstyrelsen.  

Stöddokument jämställdhetPDF

Beviljade insatser 2020

Motala kommun
Vi är Motala – föräldrastöd till nyanlända

Insatstid: 2021-01-01 – 2021-12-31
Samverkanspart: Studiefrämjandet
Insatsen syftar till att stärka nyanlända i deras föräldraroll i Sverige genom att erbjuda föräldraskapsstödjande aktiviteter, utbilda cirkelledare inom föräldraskapsstöd samt utbilda brobyggare som ska sprida kunskap om och lotsa nyanlända till föräldrastödsinsatserna. Insatsen omfattar nationella prioriteringar genom att den riktar sig särskilt till, samt underlättar deltagandet för, föräldralediga och andra personer med små barn samt sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Norrköpings kommun
Tillsammans för hela familjen – Öppen förskola som mötesplats för språk och integration

Insatstid: 2021-01-01 - 2022-06-30
Samverkanspart: Studiefrämjandet
Insatsen syftar till att underlätta nyanlända familjers etablering i Norrköping genom att lotsa till öppen förskola, förskola, föräldraskapsstöd, språkstöd, studie – och yrkesvägledning samt till aktiviteter som stärker egenmakt över hälsa och liv. Vidare är syftet med insatsen att öka samverkan med aktörer kring familjerna för att med större helhetssyn kunna möta familjernas behov. Insatsen omfattar nationella prioriteringar genom att den riktar sig särskilt till, samt underlättar deltagandet för, föräldralediga och andra personer med små barn samt att den sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad

Linköpings kommun
Svenska med baby i Linköping

Insatstid: 2021-01-01 – 2022-06-01
Samverkanspart: Svenska med baby
Insatsen syftar till att främja social inkludering och etablering av nyanlända i samhället genom att skapa mötesplatser för nyanlända och etablerade småbarnsföräldrar. Insatsen ska bidra till att nya sociala nätverk skapas, erbjuda föräldrastöd, stödja språkinlärning samt förbereda för livet efter föräldraledigheten. Insatsen omfattar nationella prioriteringar genom att den riktar sig särskilt till, samt underlättar deltagandet för, föräldralediga och andra personer med små barn samt sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Ödeshögs kommun
Familjer på väg

Insatstid: 2020-08-01 - 2021-08-01
Samverkanspart: Svenska kyrkan och Ödeshögs vårdcentral
Insatsen syftar till att stärka nyanlända föräldrar genom att erbjuda utflykter som kommer innefatta samhällsinformation och språkinlärning, samt bidra till sociala nätverk. Ytterligare syfte med insatsen är att få ökad kunskap om målgruppen för att bättre kunna arbeta med preventiva insatser utifrån målgruppens behov. Insatsen omfattar nationella prioriteringar genom att den riktar sig särskilt till, samt underlättar deltagandet för, föräldralediga och andra personer med små barn samt sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Beviljade insatser 2019

Motala kommun
Vi är Motala

Insatstid: 2019-09-01 - 2020-12-31
Samverkanspart: Studiefrämjandet
Insatsen syftar till att utveckla, strukturera och organisera ett samordnat, riktat och gruppbaserat föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar med barn i åldern 0-17 år i Motala. Föräldraskapsstödet omfattar tre arenor: förskola, grundskola och bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Insatsen omfattar nationella prioriteringar gällande målgruppen föräldralediga och andra personer med små barn och sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Norrköpings kommun
Samordnare mentorskapsprogram

Insatstid: 2019-09-01 - 2021-12-31
Samverkanspart: Hyresbostäder i Norrköping AB, Rotary Norrköping - Kneipbaden
Insatsen syftar till att stötta inkluderingen av individer som befinner sig i utanförskap på olika sätt och stärka plattformen för möten mellan människor. Genom nätverk och stöttning kan ett mentorskapsprogram föra individen närmare arbetsmarknaden. Insatsen syftar till att bredda den befintliga verksamheten till att omfatta föräldralediga och personer med små barn samt unga vuxna. Insatsen uppfyller kraven för beviljande av medel och omfattar nationella prioriteringen gällande målgruppen föräldralediga och andra personer med små barn.

Norrköpings kommun
Insatser via familjecentralen som stöd för nyanlända familjers etablering i samhället

Insatstid: 2019-06-07 - 2020-12-31
Samverkanspart: Studiefrämjandet Norrköping
Insatsen syftar till att underlätta småbarnsfamiljers etablering i Norrköping genom lotsning till öppen förskola/förskola, studie- och yrkesvägledning och föräldrastöd. Särskilt fokus kommer ligga på kvinnors etablering på arbetsmarknaden, vilket är ett prioriterat område i länets utvecklingsarbete. Insatsen omfattar nationella prioriteringar gällande målgruppen föräldralediga och andra personer med små barn och sker tillsammans med idéburen sektor där samverkan är etablerad.

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för information om tidigare beviljade insatser.

Ordförklaringar enligt Migrationsverkets ordlista och lagars definitioner.


Är en person som riskerar att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Eller en civilperson som löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Den kommun där barnet först tar kontakt med en svensk myndighet. Kommunen ansvarar då i första hand för boende.

Ett boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Den kommun Migrationsverket anvisar för att ta hand om barnet, den anvisade kommunen tar över det långsiktiga ansvaret.

En utländsk medborgare (ej EU) som i Sverige begärt skydd
men som inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol.

Beslut om att en person skall lämna Sverige. Kan beslutas av polis. Beslutet skall fattas inom tre månader. Avvisningsbeslutet får normalt inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Om det är uppenbart att en person saknar rätt till asyl eller uppehållstillstånd kan hen få beslut om avvisning som skall genomföras omedelbart. Personen får inte stanna i Sverige i väntan på eventuell överklagan (till exempel utgånget visum).

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta
emot nyanlända för bosättning.

Gäller från 1 mars 2016.

Garanterar att den som söker asyl i någon av EU:s medlemsstater
får sin ansökan prövad i någon av dessa stater och ska alltså inte kunna sändas från en medlemsstat till en annan. Dublinförordningen gäller i Sverige, i övriga EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Det familjeband som en sökande hänvisar till när hen söker uppehållstillstånd.

Familjeanknytning kan vara maka, make, registrerad partner eller sambo, en person som den sökande planerar att gifta sig eller bli sambo med samt föräldrar och barn.

Utlänning som ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl (enligt Genèvekonventionen/internationell rätt). Flykt från krig, fattigdom, naturkatastrof etc. ger inte automatiskt status som flykting.

Den asylsökande kan under asyltiden välja att ordna boende på egen hand Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt eller vänner.

Barn och ungdomar under 18 år som utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare kommer till Sverige för att ansöka om asyl.

Finns i två former: en för medverkan inför upprättandet av en etableringsplan och en när etableringsplanen är upprättad och aktiviteter pågår.

Upprättas på Arbetsförmedlingen och kan maximalt omfatta 24 månader. Innehåller aktiviteter som ska motsvara heltid, 40 timmar per vecka. Aktiviteternas innehåll planeras individuellt utifrån den arbetssökandes förutsättningar och behov.

Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Gäller personer med uppehållstillstånd i åldern 20–64 år.

Har använts framförallt i samband med det stora asylmottagandet under hösten 2015. Tillfälliga lösningar i samarbete med kommuner.

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler. Välgrundade
skäl för rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller
politisk uppfattning, sexuell läggning eller tillhörighet till viss
samhällsgrupp.

Personer med rymningsbenägenhet som väntar på avvisning/utvisning placeras i förvar.

En god man utses av kommunen för barn under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller annan vuxen som fyller föräldrarnas roll.

En god man företräder ensamkommande barn i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang.

Finns ingen rättslig definition, enligt praxis är det namn, födelsetid och medborgarskap. Styrks av pass eller id-handling utfärdat av myndighet i hemlandet.

Tal som tas fram varje år utifrån länstalen (se nedan) och beskriver det antal som kommunen förväntas ta emot på anvisning och som fördelas under året enligt en årsplan.

Länsstyrelsen fattar beslut om kommuntalen.

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan till Sverige organiseras och betalas av Migrationsverket. Individen kommunplaceras direkt.

När det inte längre finns möjlighet att överklaga ett beslut eller en dom eller när denna möjlighet aldrig funnits vinner beslutet eller domen laga kraft och börjar gälla.

Lagen om mottagande av asylsökande med flera (1994:137) reglerar ersättningar till asylsökande och sysselsättning för dessa.

Alla asylsökande, även barn, får ett LMA-kort av Migrationsverket. På kortet finns det personuppgifter och foto på den sökande.

Där framgår också personens ärendenummer hos Migrationsverket. På baksidan av kortet finns information om vid vilken mottagningsenhet personen är registrerad.

Länstalet är det antal anvisningsbara platser som behövs för nyanlända invandrare som har fått uppehållstillstånd och inte på egen hand kan ordna sin bosättning.

Regeringen fattar beslut om länstalen utifrån de prognoser som Migrationsverket lämnar till regeringen.

Ett rättsligt bindande förhållande mellan stat och individ. Uppstår genom automatik vid födelse eller efter ansökan/anmälan.

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl.

Även anhöriga till dessa anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser under två till tre år.

En utländsk medborgare som beviljats PUT har tillstånd att
bo och arbeta i Sverige på obegränsad tid (så länge man är bosatt i Sverige).

Gäller medborgare i EU/EES-land samt familjemedlemmar som
vistats lagligt i Sverige under 5 år. Det går att ansöka om intyg på den
permanenta uppehållsrätten.

Kommunen är skyldig att tillhandahålla samhällsorientering för nyanlända. SO ska omfatta minst 60 timmar och helst levereras på modersmål.

Många kommuner erbjuder hälsokommunikation tillsammans med SO.

Grundläggande svenskundervisning som kommunen är skyldig att anordna.

Ett tillfälligt boende till asylsökande som Migrationsverket hyr och som inte är i lägenhet. Det är i stället boende på vandrarhem, i stugbyar och andra liknande anläggningar.

Den som är i behov av skydd kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Personer som inte är medborgare i något EU/EES land eller i Schweiz. Kan ha uppehållstillstånd inom EU/EES.

Bedömer Migrationsverket att det tar längre tid än fyra månader att fatta beslut i ett asylärende kan Migrationsverket ge den sökande ett undantag som tillåter personen att arbeta. Beslutet förs in på LMA-kortet (se ovan).

Beslut om avlägsnande som en person kan få från och med tre
månader (längre tid än tre månader) efter den dag hen ansökt om
uppehållstillstånd. Domstol kan även döma till utvisning vid brott.

Kontakt