Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 31 miljoner för fördelning.

Prioriteringar

Under 2024 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn. Särskilt fokus ligger på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Länsstyrelsen prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utlysning 2024

Ansökningsperiod för årets utlysning är 15 februari - 10 april. Beslut på inkomna ansökningar meddelas 13 juni.

Länsstyrelsen Östergötland har 1 365 000 kr att fördela 2024.

Stöd för ansökan

Ansökan skickar du in via formulär i e-tjänst som du hittar längre ner på sidan. Läs igenom förstasidan i e-tjänsten innan du går vidare till formuläret och påbörjar ansökan. På förstasidan finns viktig information samt blanketter som du behöver ladda ner.

För att underlätta i förberedandet av ansökan kan du ta del av en sammanställning av frågorna som finns i ansökningsformuläret:

Sammanställning av frågor i ansökan - §37a Pdf, 255.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor krävs för att ansökan ska vara komplett:

  • Intyg firmatecknare. Denna bilaga är obligatorisk och ska skrivas under av firmatecknare. Intyget finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.
  • Intyg samverkanspart. Denna bilaga är obligatorisk i de fall där insatsen ska ske i samverkan med en eller flera aktörer som ska ta del av medlen. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.

Bilagorna laddar du upp i sista steget i e-tjänsten.

Samverkan mellan kommun och idéburen sektor

Samverkan mellan kommun och civilsamhällesorganisationer inom projekt ger möjligheter att tillsammans utforska kreativa lösningar och perspektiv på behov och problem. Det ger också möjlighet prova vägar för att utveckla långsiktig samverkan som kan ge mervärde och fortsätta även efter projektet.

Innan en ansökan lämnas in kan det vara bra att samtliga parter ser över förutsättningarna för att gå in i en samverkansprocess. En bra grund för samverkan är att ha en gemensam bild på samverkan och en förståelse för sin samverkanspart. Det kan därför vara bra att ha en dialog om vad som ska samverkas kring, vilka förväntningar parterna har på samverkan och vilka mervärden en samverkan ger för parterna.

Inspiration och tips hur ni kan arbeta med samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MUCF:s samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället)

Beviljade insatser 2024

Linköpings kommun

Implementering av "Föräldraskap i Sverige"

Insatstid: 2024-08-01 – 2026-06-30

​Insatsen innefattar att implementera Föräldraskap i Sverige (FÖS) i tre kommuner i länet, Linköping, Norrköping och Finspång, genom att utbilda gruppledare och arbeta fram strukturer för hur FÖS ska erbjudas. Bland annat kommer SFI-lärare att utbildas till gruppledare. Vidare kommer insatsen innefatta att skapa och driva ett regionalt nätverk för länets gruppledare inom FÖS i syfte att stötta gruppledare och ha ett forum för erfarenhetsutbyte.

Mjölby kommun

Prata mera

Insatstid: 2024-09-01 – 2026-08-31

​Insatsen innefattar att skapa en mötesplats där målgruppen för insatsen kan träna svenska språket på olika sätt, få del av och kan samtala kring samhällsinformation och erbjudas föräldraskapsstöd. Vidare ska man pröva olika inlärningsmetoder för det svenska språket. Bland annat kommer personer som har behov av det att erbjudas att lära sig läsa och skriva på sitt hemspråk som en del i att utveckla det svenska språket.

Norrköpings kommun

SFI/SVA för föräldralediga

Insatstid: 2024-08-01 – 2025-07-31

Insatsen innefattar att erbjuda föräldralediga med små barn ordinarie SFI/SVA i öppna förskolans/familjecentralens lokaler.

Beviljade insatser 2023

Linköpings kommun

Tidiga insatser ABC 0-2 år

Insatstid: 2024-01-15 – 2025-06-30

Insatsen syftar till att öka nyanlända föräldrars sociala kontaktytor och synliggöra det stöd som finns i kommunen, öka förståelse för förskolans betydelse för barns utveckling och skolgång samt stärka föräldrabarnrelationer. Insatsen har fokus på nyanlända föräldrar med barn mellan 0-2 år och innefattar att utbilda gruppledare i föräldraskapsprogrammet ABC 0-2 år samt att genomföra 12 kursomgångar för föräldrar.

Finspångs kommun

Föräldraskapsstöd Finspång del 2

Insatstid: 2024-01-01 – 2024-12-31

Insatsen syftar till att utveckla och implementera det arbete som kommunen och Studiefrämjandet påbörjade under 2022, att med Familjecentralen som arena erbjuda föräldraskapsstöd, forum för socialt nätverk och andra aktiviteter riktat till målgruppen asylsökande och nyanlända föräldrar. Insatsen har ambition att fler nyanlända pappor ska ta del i föräldraskapsstödsprogram samt har ett tydligt hälsofrämjande fokus.

Linköpings kommun

Uppsökande arbete, samverkan, inkludering och språket

Insatstid: 2023-09-08 – 2025-12-16

Insatsen syftar till att få fler asylsökande och nyanlända föräldrar ska skriva in sina barn i förskola genom att ha Öppna förskolan som arena och verktyg för detta. Insatsen innefattar uppsökande verksamhet, utvecklande av samverkan med olika aktörer samt att erbjuda olika aktiviteter för föräldrar och barn.

Beviljade insatser 2022

Linköpings kommun

Föräldraskap i Sverige

Insatstid: 2022-08-01 – 2024-06-30

Insatsen syftar till att erbjuda asylsökande och nyanlända föräldrar samhällsorienterande föräldraskapsstöd genom "Föräldraskap i Sverige". Insatsen innefattar att utbilda instruktörer inom kommunen som i sin tur kommer att utbilda gruppledare som kan hålla föräldragrupper. Inom insatsen kommer länets alla kommuner erbjudas att utbilda gruppledare. Insatsen kommer arbeta aktivt med ett jämställt föräldraskap bland annat genom fokus på att såväl pappor som mammor ska delta samt genom att utbilda manliga gruppledare. Insatsen genomförs i samverkan med studieförbundet Bilda.

 

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Stöd för del - och slutrapport

Datum för när delrapport och slutrapport ska lämnas in framgår i bifallsbeslut. Som stöd inför rapportering finns här nedan sammanställning av frågorna som ska besvaras i E-tjänsten.

Sammanställning av frågor i delrapport Pdf, 227.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av frågor i slutrapport Pdf, 216.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelsamling för inspiration

Länsstyrelserna har samlat in och sammanställt en exempelsamling över goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor. Kvinnor som idag står långt från utbildning och arbetsmarknaden. Exempelsamlingen är tänkt att användas som inspiration av kommuner eller i samverkan med en eller flera organisationer för insatser som beviljas ersättning enligt 37 a §.

Exempelsamlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss