Regional samverkan

Det övergripande syftet med den regionala samverkan i Östergötland är att stärka och utveckla arbetet inom migration och integration samt att arbeta för ett inkluderande mottagande av nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar där individers resurser tas till vara. Konkret handlar det om att synliggöra individers behov och underlätta för de nyanlända att så snabbt som möjligt få tillgång till olika insatser och därmed etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället.

 

Den regionala samverkan skapar gemensamma regionala lägesbilder och regionala mål och prioriteringar fastställs. Genom en väl fungerande samverkan kan regionala intressen och utmaningar även lyftas gemensamt till den nationella nivån. På lång sikt syftar den regionala samverkan till att främja länens utveckling och den sociala sammanhållningen.

Integrationsråd i Östergötlands län

Östergötlands Integrationsråd är ledningsgrupp för den regionala samverkan och fungerar som
ett strategiskt forum. Integrationsrådet leds av landshövdingen och kallas samman av Länsstyrelsen. I rådet finns representanter från strategisk nivå från länets 13 kommuner, Arbetsförmedling, Migrationsverket, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Representanter för andra aktörer såsom andra myndigheter, näringsliv och civila samhället ska kunna erbjudas plats i Integrationsrådet vid behov.

Östergötlands Integrationsråds uppgift är att:

  • identifiera utvecklingsbehov utifrån gemensamma möjligheter och utmaningar i samverkansarbetet
  • initiera gemensamma insatser och projekt utifrån överenskommelsens mål
  • samråda med andra aktörer i offentlig, privat och idéburen sektor
  • se till att arbetet inom överenskommelsen följs upp årligen

Integrationsrådets beredningsgrupp

Till Integrationsrådet finns en beredningsgrupp kopplad som består av tjänstepersoner från de olika aktörerna. Beredningsgruppen bereder uppdrag och initierar behov till Integrationsrådet. Länsstyrelsen samordnar beredningsgrupps arbete. Representanterna bär ansvar för förankring i sin respektive organisation av det arbete som sker i beredningsgruppen och den inriktning som Integrationsrådet enats om.

Principer för samverkan

Representanterna i Integrationsrådet och Integrationsrådets beredningsgrupp har relevant mandat. Parterna i överenskommelsen ansvarar för att samverkan inom den egna organisationen fungerar för att säkerställa förankring och mandat på hemmaplan. Parterna ansvarar även för att utse ersättare vid frånvaro och att avgående representanter introducerar sin efterträdare.

Kommunernas integrationssamordnare

Integrationssamordnaren ansvarar för att samordna kommunernas gemensamma mellankommunala utvecklingsarbete utifrån Östergötlands regionala överenskommelse. Detta sker genom arrangerande av nätverk och forum, årliga besök i kommunerna, stödjande i projekt samt genom att vara en länk kommuner emellan samt mellan länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland och andra statliga myndigheter.

Den regionala överenskommelsen konkretiseras årligen i en aktivitetsplan. Parterna har ett gemensamt ansvar i framtagandet av aktivitetsplanen. Arbetet samordnas av kommunernas integrationssamordnare.

Länsstyrelsen är arbetsgivare och kostnaden fördelas procentuellt efter invånarantal i respektive kommun. Avtalet om tjänsten gäller tills vidare enligt beslut i Integrationsrådet den 18 april 2017.

Regional överenskommelse

Vägledande för integrationsarbetet i Östergötland är den regionala överenskommelsen.

Hållbar integration i Östergötland 2021-2025 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss