Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag för att vårda dem. Vi fördelar även arkeologiska uppdrag till företag.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne.

Kyrkliga kulturminnen

Vill du ändra eller flytta ett kyrkligt kulturminne? Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi ger även råd om vård- och underhållsplaner.

Skydda kulturegendom

Kulturegendom som är av stor betydelse för vårt kulturarv behöver skyddas i händelse av krig. Länsstyrelsen har i uppdrag att både märka upp viss kulturegendom och att ha en plan för undanförsel av betydelsefull kulturegendom.

Handbok i byggnadsvård för Östergötland

Genom skriften Hus på landet – en handbok i byggnadsvård för Östergötland vill Länsstyrelsen inspirera husägare att ta vara på husens historia och att se en äldre byggnad som den resurs den är. Att bruka och bevara byggnader av olika typer och ålder är en värdefull kulturvårdande uppgift och starkt resursbesparande.

Skriften handlar om landsbygdens bebyggelse. Varför ligger byarna, de enskilda gårdarna, torpen, bruken med mera där de gör och varför ser de ut som de gör? Skriften ger bra grundläggande svar på detta och hur du kan underhålla dessa på bra sätt. Vi ger även rekommendationer om hur du ska tänka när du vill bygga till eller om din historiska byggnad samt om underhåll av äldre trädgårdar.

Ladda ner skriften i digital form Länk till annan webbplats.

Hus på landet går att beställa i tryckt form genom att ringa till 010-223 50 00 och be om att få prata med en byggnadsantikvarie.

Kulturmiljö och vattenförvaltning

Enheten för kulturmiljö har sedan år 2010 arbetat med att ta fram olika typer av kunskapsöversikter och kulturhistoriska kunskapsunderlag i länet. Detta för att öka kunskapen om forn- och kulturlämningar samt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer utmed våra vattendrag.

Syftet med inventeringarna och kunskapsunderlagen är att peka ut vilka områden som är särskilt känsliga för åtgärder avseende vattenförvaltning.

För respektive avrinningsområde finns en kunskapsöversikt.

Östgötakartans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturhistoriska kunskapsunderlag:

Faktablad

Länsstyrelsen i Östergötlands län har i samarbete med andra länsstyrelser i södra Sverige tagit fram faktablad kring typiska kulturmiljöer vid vatten. Faktabladen innehåller även tips på hur man ska tänka om man vill vårda en vattenanknuten kulturmiljö. Samarbetsprojektet hette Vårda Vattendragens Kulturarv.

Faktablad - Vårda vattendragens kulturarv Länk till annan webbplats.

Mer information om Kulturmiljö och vattenförvaltning finns på Vattenmyndighetens hemsida. Se projekt, Tidigare projekt, kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östergötlands vattendistrikt.

Vattenmyndigheterna webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss