Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Alla barn i Östergötland - samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor

Länsstyrelsen driver tillsammans med kommunerna i länet ett samordnat, långsiktigt och strukturerat utvecklingsarbete för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga.

 

Länsstyrelsen erbjuder ett kunskaps- och processtöd för att utveckla det främjande och förebyggande arbetet tillsammans med kommunerna.

Länsstyrelsen har uppdrag inom flera olika sakområden som rör förebyggande och främjande arbete, till exempel inom folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Målet är att bli mer samordnade i kontakterna med kommunerna, att utgå från kommunernas behov och önskemål samt ökad gemensam kunskap och kompetens.

Hör Åsa Hedberg berätta om utvecklingsarbetet Alla barn i Östergötland:

Ett samordnat och förebyggande arbete

Att arbeta mer samordnat och förebyggande ger bättre förutsättningar till goda uppväxtvillkor för barn och unga. Genom att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer bidrar vi till minskade skolproblem, psykisk ohälsa, brottslighet, våld och användning av alkohol och narkotika i tidig ålder. Det stärker också förutsättningarna för måluppfyllelse i skolan. Ju fler barn och ungdomar som mår bra och lyckas i skolan, desto mindre pengar behöver läggas på senare insatser. Att arbeta förebyggande är i många fall mycket kostnadseffektivt.

Att arbeta långsiktigt, systematiskt och strategiskt med att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer ger alltså förutom positiva effekter för människor även samhällsekonomiska vinster.

Stöd i kommunernas arbete

Länsstyrelsen kan stödja kommunernas arbete med att kartlägga förmågan, beredskapen och mottagligheten för att utveckla ett strukturerat och långsiktigt preventionsarbete. Genom att arbeta tillsammans med oss ges möjligheter till ett mer samordnat och långsiktigt arbete för att främja barns uppväxtvillkor.

Arbetet har kommunernas behov i centrum och består bland annat av kartläggning och analys av nuläge, behov, utvecklingsområden, resurser och uppföljning. Målet är en kommungemensam och förvaltningsövergripande plan för hur det främjande och förebyggande arbetet ska utvecklas i samverkan.

Kompetenshöjande insatser och aktiviteter

Inom ramen för arbetet med Alla barn i Östergötland genomförs flera olika typer av kompetenshöjande insatser och aktiviteter kopplat till tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer:

 • Måluppfyllelse i skolan
 • Goda föräldra-barnrelationer
 • Meningsfull fritid

Kompetenshöjande insatser och aktiviteter för yrkesverksamma Öppnas i nytt fönster.

Metod för arbetet

Arbetet utgår från de risk- och skyddsfaktorer som forskningen har kännedom om idag. Inledningsvis erbjuder vi en uppskattning av var på förändringstrappan kommunen befinner sig. Genom en kartläggning av barns och ungas situation analyserar vi tillsammans Region Östergötland och Polismyndighetens kommunpoliser vilka behov som finns idag.

Vi analyserar också hur samverkan ser ut, både inom kommunen och med andra aktörer, när det gäller främjande och förebyggande arbete. Tillsammans med kommunen ser vi sedan över vilka resurser som finns och om det finns behov av nya verkningsfulla metoder och tar fram en strategisk genomförandeplan för det fortsatta arbetet.

Arbetsprocessen görs i följande steg:

 • Ansökan och urval av deltagande kommuner
 • Community Readiness Model: Kartläggning av nuläge genom intervjuer
 • Workshop 1:Om förändring -hur medveten
  och redo är organisationen och dess aktörer?
 • Workshop 2: Långsiktiga förutsättningar, lokala behov, riktlinjer, policys och statistik
 • Workshop 3: Arbetet med den kommun- gemensamma genomförandeplanen påbörjas
 • Uppföljning och utvärdering

I arbetet ingår också tre utbildningstillfällen kring risk- och skyddsfaktorer och prevention, implementering och hälsoekonomi, internt arbete och löpande avstämningar med Länsstyrelsen.

Utbildningsfilmer framtagna av Länsstyrelsen Stockholm

De första 1000 dagarna – hur kan vi främja barns utveckling?

Det tidiga livets villkor och alla barns rätt till en bra start i livet är av största vikt för att ge förutsättningar för goda och jämlika uppväxtvillkor. I den här filmen beskriver Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, hur barns uppväxtvillkor stimulerar eller hindrar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa under hela livet.

De första 1000 dagarna - hur kan vi främja barns utveckling?, Youtube Länk till annan webbplats.

Gör mer tidigare

Vi tar upp varför det är viktigt att satsa på främjande och tidigt förebyggande arbete.

Gör mer tidigare, Youtube Länk till annan webbplats.

Gör mer tillsammans

Vi lyfter vikten av strategisk samordning och gemensamma risk- och skyddsfaktorer bakom flera samhällsproblem.

Gör mer tillsammans, Youtube Länk till annan webbplats.

Vi behöver nå fram till fler

Vi fokuserar på vikten av jämlikhetsperspektiv, delaktighet och målgruppsanpassning i det förebyggande arbetet.

Vi behöver nå fram till fler, Youtube Länk till annan webbplats.

Vi behöver rätt förutsättningar

Vi lyfter betydelsen av att beslutsfattare skapar goda förutsättningar för det främjande och förebyggande arbetet.

Vi behöver rätt förutsättningar, Youtube Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss