Alla barn i Östergötland - samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor

Länsstyrelsen driver tillsammans med kommunerna i länet ett samordnat, långsiktigt och strukturerat utvecklingsarbete för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga.

 

Länsstyrelsen erbjuder ett kunskaps- och processtöd för att utveckla det främjande och förebyggande arbetet tillsammans med kommunerna.

Länsstyrelsen har uppdrag inom flera olika sakområden som rör förebyggande och främjande arbete, till exempel inom folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Målet är att bli mer samordnade i kontakterna med kommunerna, att utgå från kommunernas behov och önskemål samt ökad gemensam kunskap och kompetens.

Ett samordnat och förebyggande arbete

Att arbeta mer samordnat och förebyggande ger bättre förutsättningar till goda uppväxtvillkor för barn och unga. Genom att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer bidrar vi till minskade skolproblem, psykisk ohälsa, brottslighet, våld och användning av alkohol och narkotika i tidig ålder. Det stärker också förutsättningarna för måluppfyllelse i skolan. Ju fler barn och ungdomar som mår bra och lyckas i skolan, desto mindre pengar behöver läggas på senare insatser. Att arbeta förebyggande är i många fall mycket kostnadseffektivt.

Att arbeta långsiktigt, systematiskt och strategiskt med att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer ger alltså förutom positiva effekter för människor även samhällsekonomiska vinster.

Stöd i kommunernas arbete

Länsstyrelsen kan stödja kommunernas arbete med att kartlägga förmågan, beredskapen och mottagligheten för att utveckla ett strukturerat och långsiktigt preventionsarbete. Genom att arbeta tillsammans med oss ges möjligheter till ett mer samordnat och långsiktigt arbete för att främja barns uppväxtvillkor.

Arbetet har kommunernas behov i centrum och består bland annat av kartläggning och analys av nuläge, behov, utvecklingsområden, resurser och uppföljning. Målet är en kommungemensam och förvaltningsövergripande plan för hur det främjande och förebyggande arbetet ska utvecklas i samverkan.

Vi erbjuder kunskap och verktyg kring risk- och skyddsfaktorer samt implementering. Fokus i arbetet ligger på tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer:

 • Måluppfyllelse i skolan
 • Föräldraskapsstöd
 • Meningsfull fritid

Metod för arbetet

Arbetet utgår från de risk- och skyddsfaktorer som forskningen har kännedom om idag. Inledningsvis erbjuder vi en uppskattning av var på förändringstrappan kommunen befinner sig. Genom en kartläggning av barns och ungas situation analyserar vi tillsammans Region Östergötland och Polismyndighetens kommunpoliser vilka behov som finns idag.

Vi analyserar också hur samverkan ser ut, både inom kommunen och med andra aktörer, när det gäller främjande och förebyggande arbete. Tillsammans med kommunen ser vi sedan över vilka resurser som finns och om det finns behov av nya verkningsfulla metoder och tar fram en strategisk genomförandeplan för det fortsatta arbetet.

Arbetsprocessen görs i följande steg:

 • Ansökan och urval av deltagande kommuner
 • Community Readiness Model: Kartläggning av nuläge genom intervjuer
 • Workshop 1:Om förändring -hur medveten
  och redo är organisationen och dess aktörer?
 • Workshop 2: Långsiktiga förutsättningar, lokala behov, riktlinjer, policys och statistik
 • Workshop 3: Arbetet med den kommun- gemensamma genomförandeplanen påbörjas
 • Uppföljning och utvärdering

I arbetet ingår också tre utbildningstillfällen kring risk- och skyddsfaktorer och prevention, implementering och hälsoekonomi, internt arbete och löpande avstämningar med Länsstyrelsen.

Ansöka om medel för ett samordnat lokalt utvecklingsarbete gällande främjande och förebyggande insatser riktade till barn och unga

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in länets kommuner att tillsammans utveckla det strukturerade främjande och förebyggande arbetet för barn och unga i kommunen.
Sex kommuner i länet har redan arbetat med detta och nu kommer upp till tre kommuner efter intresseanmälan/ansökan att väljas ut och erbjudas genom denna utlysning ett ekonomiskt stöd.

Inledningsvis önskar vi få in en intresseanmälan från kommunen, därefter kommer vi att ta en kontakt med er för att på bästa sätt kunna utse upp till tre kommuner.

Mer information om erbjudandet Pdf, 150.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblankett Word, 219.8 kB, öppnas i nytt fönster.

För mera information kontakta asa.hedberg@lansstyrelsen.se eller
lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

Ansökan skickas till martina.gavranovic@lansstyrelsen.se senast den 4 november 2021.

Kontakt