Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

 •  Ydre: samtliga församlingar
 • Kinda: Tidersrums, Horns, Hycklinges och Oppeby församlingar
 • Boxholm: Blåviks och Malexanders församlingar
 • Finspång: Regna och Skedevid församlingar
 • Valdemarsvik: Gryts, Tryserums och Östra Eds församlingar
 • Norrköping: Jonsbergs och Rönö församlingar
 • Söderköping: Skällviks, Sankt Annas och Börrums församlingar

Med församling avses de församlingar som fanns den 31 december 1999. Observera att kyrkans församlingsindelning i vissa fall ändrats sedan dess. Den faktiska geografiska del av länet som sedan 1999 klassas som glesbygd i jordförvärvslagens mening är dock oförändrad även om församlingsnamnet ändrats.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Din ansökan skickar du till:

Länsstyrelsen Östergötland
Lantbruksenheten
581 86 Linköping

Bilagor till ansökan:

Förvärvshandling
En kopia på förvärvshandlingen/handlingarna ska bifogas

Fullmakt
Om ombud företräder någon i ett förvärvsärende måste även en fullmakt i original bifogas. Detta gäller även om köpekontraktet undertecknats av ombud. I ärenden med många säljare underlättas handläggningen om någon delägare eller annat ombud genom fullmakt företräder säljarna.

Bouppteckning
Om ett dödsbo är säljare skall ärendet kompletteras med kopia av den del av bouppteckningen, där samtliga dödsbodelägare och dodsboets fastigheter finns redovisade. Samtliga dödsbodelägares namn och aktuella adresser skall anges. Se även fullmakt ovan.

Bolagshandlingar
Om juridisk person är förvärvare måste ansökan kompletteras med bolagsordning, stadgar, registreringsbevis och dylika handlingar.

Övriga handlingar
Exempel är prospekt som förekommit vid försäljningen.

Betalning av ansökningsavgift
Innan en prövning av ett jordförvärvsärende påbörjas ska ansökningsavgiften betalas. Avgiften betalas in på Länsstyrelsen i Östergötlands bankgiro nr: 5050-3671. På inbetalningen anges "Jordförvärvsansökan + fastighetsbeteckning + person- eller organisationsnummer".

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Kontakt