Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Att använda växtskyddsmedel, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Krav på godkänd utbildning och utrustning, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utbildningar 2024 i Östergötland

I Östergötland kan du gå grundkurs och vidareutbildningar för användning av växtskyddsmedel.

Grundkurs i användning av växtskyddsmedel utomhus 1L och 2L är fyra dagar lång.

Datum för 2024 grundkursen:

7 mars, digital
8 mars, Vretagymnasium
11 mars, Vreta Kluster
12 mars, digital

Du måste förnya din behörighet vart 5:e år genom att delta på en vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1L och 2L eller växthus 1L och 2 L. Varje vidareutbildning är en dag lång. Anmälan är öppen.

Datum för 2024 vidareutbildningar:

1 februari, digital
9 februari, Vårdnäs stiftsgård
13 februari, Vårdnäs stiftsgård
16 februari, digital

Du kan få mer information och göra anmälan till vidareutbildningen eller grundkursen genom att gå in på Jordbruksverkets sida om utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länken tar dig till den sidan och öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:

Maria Weigl
Telefon: 010-223 55 00
Mailadress: maria.weigl@lansstyrelsen.se

Digitala specialkurser växtskyddsbehörighet Skåne

Vidareutbildning växthus: 12 december, sista anmälningsdag 19 nov,
Samt 16 april, sista anmälningsdag 17 mars.

Grundkurs betning: 13-14 februari, sista anmälningsdag 14 januari.
Vidareutbildning betning: 15 februari, sista anmälningsdag 16 januari.

Vidareutbildning utomhusinriktning golf-grönytor: 27 februari, sista anmälningsdag 31 januari.

Vidareutbildning utomhus inriktning frukt-bär: 11 april, sista anmälningsdag 12 mars.

Anmälan sker genom Jordbruksverkets kurskatalog. Länk till Jordbruksverkets kurskatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtliga kurser är digitala via Skype. E-postadress måste vara registrerad i kursdeltagarens profil i Lexicon.

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Detta ska dokumenteras i sprutjournalen:

 • Datum och klockslag (då spridningen är påbörjad)
 • Skifte (skiftesnummer eller fältnamn)
 • Sprutförare (den som utför bekämpningen)
 • Gröda (till exempel havre, potatis, vårkorn)
 • Syfte med bekämpningen (till exempel ogräs, svamp, insekter)
 • Växtskyddsmedlets namn (enligt etiketten)
 • Dos (samma måttenhet som etiketten)
 • Om det finns blommande växter (anges om preparatet är bifarligt)
 • Karenstid (om aktuellt även skördedatum)
 • Fasta och anpassade skyddsavstånd (objekt och avstånd i meter)

Inga fält i sprutjournalen ska lämnas tomma. Om någon av punkterna inte är aktuella ska det antecknas. Sprutjournalen ska sparas i tre år.

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Vid en grundvillkorskontroll är det du som söker stöd på marken ifråga som ska kunna uppvisa dokumentation för växtskyddsmedelsanvändningen. Detta gäller även om du lejer tjänsten. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Sprutjournaler på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital sprutjournal växtskyddsmedel

Från och med 1 januari 2026 gäller de nya kraven om att sprutjournalen skall vara digital.

Övrig dokumentation växtskyddsmedel

Om du sprider växtskyddsmedel, lejer bort bekämpning med växtskyddsmedel eller om du kör växtskyddsmedel åt andra ska du kunna uppvisa godkänt funktionstest av den/de sprutor som använts på dina marker. Funktionstestet ska vara godkänt av Jordbruksverket och dokumentationen ska bestå av beslutet från Jordbruksverket. Det räcker alltså inte med protokollet från funktionstestet. Du måste ha tillgång till beslutet även om du lejer ut körningen.

Du ansöker om godkännande av spridningsutrustning via en e-tjänst hos Jordbruksverket:

E-tjänst för ansökan om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information besök jordbruksverkets hemsida:

Grundvillkor – Håll­bar an­vändning av bekämpnings­medel (SMR 8) - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal, webbplatsen Säkert Växtskydd Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Karantänskadegörare, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Flyghavre - ogräs som måste bekämpas, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Dokumentation biocider

Användning av biocider inom jordbruksverksamheten ska journalföras liksom användning av växtskyddsmedel. Det som ska dokumenteras är; datum, plats, preparat, eventuell karenstid, syfte med bekämpningen och vem som har utfört bekämpningen. Dokumentationen ska sparas i tre år efter utförd bekämpning och finnas tillgänglig för att uppvisa vid kontroll.

Journalföring biocider Länk till annan webbplats.

Gift mot råttor

För att få köpa och använda gift mot råttor (biocider klass 1 So) krävs tillstånd.

 • Folkhälsomyndigheten ansvarar för användning med syfte att skydda bostäder eller lokaler för allmänna ändamål, till exempel gårdsbutiker.
 • Arbetsmiljöverket ansvarar för användning där allmänheten inte har tillträde, till exempel i och runt ekonomibyggnader.

Om du har genomgått en särskild utbildning eller prövning hos Folkhälsomyndigheten har du möjlighet att söka tillstånd och använda samtliga biocider i klass 1 So.

Om du har behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 1L har du möjlighet att söka tillstånd och använda vissa biocider i klass 1 So.

Ansökan om tillstånd att använda biocider hos Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Växtnäring

På Jordbruksverkets webbplats hittar du information om vad som gäller för hantering av växtnäring.

Mer information om växtnäring på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du få löpande information om frågor som rör lantbruk och landsbygd i Östergötland?

Anmäl dig till nyhetsbrevet Livskraftig landsbygd

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss