Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Dödsbon

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter

Dödsbon måste avveckla innehav av jordbruksfastigheter inom fyra år från utgången av det år då dödsfallet inträffade. Avyttringen kan ske genom arvskifte/bodelning, gåva eller försäljning, lagfart ska sökas inom tre månader efter överlåtelsen. Om jord- eller skogsbruks­fastighet ägs av minst tre personer måste det finnas en ställföreträdare.

Av ärvdabalken framgår att om det i ett dödsbo ingår fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet måste dödsboet avveckla fastighetsinnehavet senast fyra år efter utgången av kalenderåret då dödsfallet inträffade. Anledningen är att begränsa antalet fastigheter som ägs av dödsbon, eftersom ägandeformen kan leda till att brukandet och förvaltningen av fastigheterna försvåras. Länsstyrelsen har tillsynen över att avvecklingen sker i enlighet med bestämmelserna, vid behov kan vite utfärdas.

Reglerna innebär inte att dödsboet som sådant måste upplösas, bara att jordbruksfastigheten måste avyttras. Avyttringen kan ske genom arvskifte, gåva, försäljning eller som en kombination av dessa överlåtelsesätt. Lagfart ska sökas inom tre månader efter överlåtelsen hos Lantmäteriet.

Inskrivningsärende hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats.
Eller via telefon 0771-63 63 63. Med ansökan ska bifogas aktuella handlingar i ärendet.

Om det finns särskilda skäl till att dödsboet inte kan uppfylla kravet om avyttring kan Länsstyrelsen medge anstånd med avvecklingen.

Om en jord- eller skogsbruksfastighet ägs av minst tre personer tillsammans måste det enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter Länk till annan webbplats. finnas en ställföreträdare. Denne kan vara antingen delägare eller en utomstående person. Ställföreträdaren ska svara för den löpande förvaltningen av fastigheten enligt de riktlinjer om delägarna ger och företräda delägarna utåt.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss