Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Regional friluftstrategi

Länsstyrelsen Östergötland har i samverkan med länets kommuner, Region Östergötland och privata aktörer tagit fram en strategi för utveckling av friluftslivet i länet. Tanken är att den ska ge stöd och vägledning för alla de aktörer som på olika sätt möjliggör människors utevistelse i länets natur- och kulturmiljöer. Förhoppningsvis kan friluftstrategin bli ett användbart verktyg för beslutsfattare och för personer som arbetar inom stads- och landsbygdsutveckling, naturturism och regional tillväxt.

Det övergripande målet med strategin är att möjliggöra naturupplevelser för alla och förhoppningen är att fler ska se vinningen och nyttan av aktiv utevistelse. Strategin tar också upp förslag på viktiga insatser som behöver göras för att vi i Östergötland ska nå de tio nationella friluftslivsmålen till 2030.

Naturnära vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling – Regional strategi för att nå friluftsmålen i Östergötland 2020–2030 Länk till annan webbplats.

Östergötlands friluftsnätverk

Länsstyrelsen samordnar ett regionalt friluftsnätverk i Östergötland, där bland annat kommunerna, Skogsstyrelsen och Region Östergötland finns representerade. I nätverket samverkar vi och utbyter erfarenheter för att inspirera och stötta varandra i friluftslivsarbetet. Målet är att vi tillsammans ska nå de friluftspolitiska målen i Östergötland till 2020.

Tillgängliga natur- och kulturreservat

Skyltar, vandringsleder och grillplatser är exempel på friluftslivsanordningar som underlättar och förgyller ditt besök i våra natur- och kulturreservat. Reservaten förvaltas antingen av Länsstyrelsen eller kommunerna.

Östergötlands natur- och kulturguidningar

Varje år sedan 1999 har Länsstyrelsen tillsammans med de kommuner som vill tagit fram ett gemensamt guideprogram för Östergötland. Syftet är att informera om natur- och kulturvärden och skötsel av våra skyddade områden. Vi hoppas att dessa arrangemang också lockar till mer utevistelse och friluftsliv.

Information för dig som är verksam inom friluftsliv

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv, sammanfattande redogörelse med

För dig som arbetar med naturturism

Friluftsliv i länet, informationsmaterial om besöksmål

Allemansrätten och informationsmaterial om allemansrätten hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.

Sök naturreservat under fliken Besöksmål

Om du behöver söka dispens eller tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Om din verksamhet är i vattenområden kan du behöva tillstånd eller anmäla vattenverksamhet

För dig som söker information om fiske

Fiske

För dig som söker information om jakt

Jakt och vilt

Bidrag och stöd för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftslivsmålen.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Under 2018 -2020 deltar Länsstyrelsen Östergötland i EU- projektet Lakesperience - Explore the Nordic-Baltic lakes. Projektet syftar till att utveckla naturturismen runt sjöarna vid Tampere i Finland, sjön Peipsi vid Tartu, sjön Burtnieku i Lettland samt sjöarna Åsunden, Järnlunden and Stora Rängen söder om Linköping.

För Östergötlands del är det alltså sjösystemet längs Kinda Kanal i Linköpings och Kinda kommun som omfattas. Projektet innebär flertal workshops tillsammans med företagare för att utbyta erfarenheter och utveckla olika upplevelsepaket, som sen kommer att marknadsföras mot den tyska marknaden. Målet är 5000 fler tyska besökare till våra destinationer vid projektets avslut.

Budgeten för projektet är totalt på 1,2 miljoner euros, varav 933 000 Euro är bidrag från den europeiska regionala utvecklingsfonden inom EU-programmet Interreg Central Baltic.

I projektet deltar följande partners; Länsstyrelsen Östergötland (SE), Region Östergötland (SE), The Baltic Institute of Finland (FI), Visit Tampere (FI), Ecofellows (FI), Peipsi Centre for Transboundary Cooperation (EE) och Burtnieku County municipality (LV)

Mer information på projektets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss