Illustration, vågskål för rättvisa

Jämställdhet

Arbetar du på en kommun eller myndighet, och har i uppgift att jobba med jämställdhet? Då kan du få stöd av oss. Vi arbetar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

 • Kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
 • Skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
 • Stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete

Örebro läns strategi för jämställdhet

Örebro län har en strategi för att främja jämställdheten i länet. Strategin är uppbygd utifrån sex regionala mål och är framtagen av Länsstyrelsen i Örebro i samarbete med länets jämställdhetsråd. Målgrupp är primärt beslutsfattare, tjänstepersoner och utförare i politisk och offentlig förvaltning, men även civilsamhälle och privata aktörer har god använing för strategin.

Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020

Jämställdhetspolitiska mål och statistik

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  Statistik om fördelning av makt och inflytande (Regionfakta)länk till annan webbplats
 2. Ekonomisk jämställdhet
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  Statistik om ekonomisk jämställdhet i Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats
 3. Jämställd utbildning
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  Statistik om jämställd utbildning i Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats
 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  Statistik om jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet i Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats
 5. Jämställd hälsa
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  Statistik om jämställd hälsa i Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats
 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
  Mer om uppdraget mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  Statistik om mäns våld mot kvinnor i Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats


Statistik om kvinnor och män i Örebro län

Statistik för hur jämställdheten ser ut i länets kommuner uifrån de sex jämställdhetspolitiska målen får du på webbplatsen Regionfakta:

Jämställdhet, fakta och perspektiv Örebro län (Regionfakta)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fickboken Kvinnor och män

Länsstyrelsen har under flera år gett ut fickboken "Kvinnor och män" som med hjälp av statistik från SCBlänk till annan webbplats belyser olika förhållanden mellan kvinnor och män i länet. Målet med boken är att sprida kunskap som kan leda till en mer jämställd medborgarservice.

Senaste upplagan av Kvinnor och män i Örebro län:

Kvinnor och män 2019

Kontakt