ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Lustgas som berusningsmedel

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Riskerna med att berusa sig på lustgas, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Informationspaket för att öka medvetenhet

För att skapa medvetenhet om problemet och öka kunskapen om riskerna har vi tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram information till dig som möter unga i sin dagliga verksamhet. Materialet finns att ladda ner hos Läkemedelsverket.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, Regeringen Länk till annan webbplats.

ANDT i Örebro län

För perioden 2017–2021 hade länet en gemensam ANDT-strategi. Styrgruppen för ANDT-arbetet i länet (Samhällsråd T) har beslutat att en ny strategi ska tas fram. Arbete pågår med den nya strategin.

ANDT-strategin för Örebro län under perioden 2017-2021 Länk till annan webbplats.

Strategin för Örebro län utgår från regeringens nationella strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) 2016–2020. Det övergripande målet för regeringens och länets strategi är:

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Ett samhälle med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla ANDT-arbetet i länet.


Den regionala ANDT-strategin bygger på kunskap om hur ett effektivt, långsiktigt och kunskapsbaserat arbete bör utformas. Innehållet utgör en gemensam plattform för ANDT-arbetet i Örebro län och underlättar gemensamt agerande. Strategin är också ett stöd för det lokala ANDT-arbetet.

Film om den regionala ANDT-strategin Länk till annan webbplats.

Styrgrupp
Styrgrupp för ANDT-arbetet utgörs av Samhällsråd T och består av:

 • landshövding
 • polisområdeschef
 • regiondirektör
 • representant för Örebro universitet.

Arbetsgrupp
Till styrgruppen finns en arbetsgrupp bestående av enhetschefer eller motsvarande i respektive organisation. Arbetsgruppen bereder styrgruppens möten.

Referensgrupp
I en referensgrupp möts representanter från respektive kommunstyrelse, regionstyrelsen samt ideella organisationer på länsnivå. I gruppen förankras länets ANDT-arbete.

Nätverks och samordningsgrupper
Ett antal nätverks- och samordningsgrupper finns i länet kring lokal ANDT-arbete. Även för stödverksamhet för barn i familjer med missbruk, SMADIT (Samverkan mota alkohol och droger i trafiken), dopning och tobak. Gemensamt för grupperna är att arbetet sker i samverkan med andra intressenter i länet. Exempelvis kommunerna, regionen, polisen och ideella organisationer.

Broschyrer riktade till föräldrar om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis

Kunskapsbaserad information, framtagen av länsstyrelserna, att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Materialet kan användas av exempelvis skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Film: Hälso- och sociala effekter av cannabis, Youtube Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss