• Eldningsförbud i hela Örebro län

  Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänst, beslutat att det från och med tisdag 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

ANDT i Örebro län

Det regionala ANDT-arbetet styrs av den gemensamma ANDT-strategin som är framtagen i en bred dialog med länets aktörer:

ANDT-strategi Örebro län 2017-2021 Länk till annan webbplats.

Strategin för Örebro län utgår från regeringens nationella strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) 2016–2020. Det övergripande målet för regeringens och länets strategi är:

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Ett samhälle med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla ANDT-arbetet i länet.


Den regionala ANDT-strategin bygger på kunskap om hur ett effektivt, långsiktigt och kunskapsbaserat arbete bör utformas. Innehållet utgör en gemensam plattform för ANDT-arbetet i Örebro län och underlättar gemensamt agerande. Strategin är också ett stöd för det lokala ANDT-arbetet.

Film om den regionala ANDT-strategin

Strategin har tagits fram i bred samverkan
Strategi för ANDT-arbetet i Örebro län 2017–2021 har tagits fram genom en bred dialog i länet. Våren 2016 presenterades den nationella ANDT-strategin på en konferens i länet. På konferensen fanns representanter från civila sektorn. Även från kommunerna, Region Örebro län och polisen. Detta för en första dialog om ANDT-prioriteringarna i länet. Därefter har Länsstyrelsen haft möten där innehållet i länets strategi diskuterats. Detta med kommunstyrelser, ideella organisationer, chefer inom polisen och med fokusberedning för folkhälsa inom Region Örebro län.

Styrgrupp
Styrgrupp för ANDT-arbetet utgörs av Samhällsråd T och består av:

 • landshövding
 • polisområdeschef
 • regiondirektör
 • representant för Örebro universitet.

Arbetsgrupp
Till styrgruppen finns en arbetsgrupp bestående av enhetschefer eller motsvarande i respektive organisation. Arbetsgruppen bereder styrgruppens möten.

Referensgrupp
I en referensgrupp möts representanter från respektive kommunstyrelse, regionstyrelsen samt ideella organisationer på länsnivå. I gruppen förankras länets ANDT-arbete.

Nätverks och samordningsgrupper
Ett antal nätverks- och samordningsgrupper finns i länet kring lokal ANDT-arbete. Även för stödverksamhet för barn i familjer med missbruk, SMADIT (Samverkan mota alkohol och droger i trafiken), dopning och tobak. Gemensamt för grupperna är att arbetet sker i samverkan med andra intressenter i länet. Exempelvis kommunerna, regionen, polisen och ideella organisationer.

Broschyrer riktade till föräldrar om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis

Kunskapsbaserad information, framtagen av länsstyrelserna, att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Materialet kan användas av exempelvis skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Forskarrapporten i svensk version: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-g... Länk till annan webbplats.

Kontakt