Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom:

 • utbildning och information till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringens skrivelse om den samlade strategin på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

ANDT i Örebro län

Det regionala ANDT-arbetet styrs av den gemensamma ANDT-strategin som är framtagen i en bred dialog med länets aktörer:

ANDT-strategi Örebro län 2017-2021 Länk till annan webbplats.

Strategin för Örebro län utgår från regeringens nationella strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) 2016–2020. Det övergripande målet för regeringens och länets strategi är:

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Ett samhälle med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla ANDT-arbetet i länet.


Den regionala ANDT-strategin bygger på kunskap om hur ett effektivt, långsiktigt och kunskapsbaserat arbete bör utformas. Innehållet utgör en gemensam plattform för ANDT-arbetet i Örebro län och underlättar gemensamt agerande. Strategin är också ett stöd för det lokala ANDT-arbetet.

Film om den regionala ANDT-strategin

Strategin har tagits fram i bred samverkan
Strategi för ANDT-arbetet i Örebro län 2017–2021 har tagits fram genom en bred dialog i länet. Våren 2016 presenterades den nationella ANDT-strategin på en konferens i länet. På konferensen fanns representanter från civila sektorn. Även från kommunerna, Region Örebro län och polisen. Detta för en första dialog om ANDT-prioriteringarna i länet. Därefter har Länsstyrelsen haft möten där innehållet i länets strategi diskuterats. Detta med kommunstyrelser, ideella organisationer, chefer inom polisen och med fokusberedning för folkhälsa inom Region Örebro län.

Styrgrupp
Styrgrupp för ANDT-arbetet utgörs av Samhällsråd T och består av:

 • landshövding
 • polisområdeschef
 • regiondirektör
 • representant för Örebro universitet.

Arbetsgrupp
Till styrgruppen finns en arbetsgrupp bestående av enhetschefer eller motsvarande i respektive organisation, universitetet representeras av en professor. Arbetsgruppen bereder styrgruppens möten.

Referensgrupp
I en referensgrupp möts representanter från respektive kommunstyrelse, regionstyrelsen samt ideella organisationer på länsnivå. I gruppen förankras länets ANDT-arbete.

Nätverks och samordningsgrupper
Ett antal nätverks- och samordningsgrupper finns i länet kring lokal ANDT-arbete. Även för stödverksamhet för barn i familjer med missbruk, SMADIT (Samverkan mota alkohol och droger i trafiken), dopning och tobak. Gemensamt för grupperna är att arbetet sker i samverkan med andra intressenter i länet. Exempelvis kommunerna, regionen, polisen och ideella organisationer.

Broschyrer riktade till föräldrar om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis

Kunskapsbaserad information, framtagen av länsstyrelserna, att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Materialet kan användas av exempelvis skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Forskarrapporten i svensk version: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-g... Länk till annan webbplats.

Kontakt