Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att genomföra regionala risk- och sårbarhetsanalyser. Det handlar om att identifiera och analysera hot och risker som kan leda till svåra påfrestningar för samhället.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i samhället och öka beredskapen för att kunna hantera eventuella kriser. Genom vårt arbete höjs kunskapen kring länets riskbild vilket gör oss mer förberedda på att hantera en kris om den skulle uppstå.

Alla statliga myndigheter, regioner och kommuner arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa ett mer robust och motståndskraftigt samhälle.

Vad är en risk- och sårbarhetsanalys?

Arbetet med risk och sårbarhet handlar om att identifiera och analysera hot och risker som kan leda till svåra påfrestningar för samhället. Det kan handla om allt från skogsbränder och jordskalv till utbrott av pandemier eller kemikalieutsläpp. Vi har ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Sverige som gör att vi nu också ska planera för en situation med höjd beredskap och i yttersta fall även krig.

Inom krisberedskapen jobbar vi för att samhället ska fortsätta att fungera även i krissituationer. Det finns flera exempel på verksamheter som är särskilt viktiga för att samhället ska fungera, så kallade samhällsviktiga verksamheter. Energiförsörjning och hälso- och sjukvård är exempel på områden där det finns verksamheter som alltid måste fungera. Genom att jobba förebyggande med krisberedskap, risk och säkerhet kan verksamheterna göras mer motståndskraftiga och samhället blir mer robust.

Vidare handlar arbetet med risk- och sårbarhetsanalys om att analysera vilken förmåga samhället har att hantera olika typer av samhällsstörningar. Med hjälp av analysen kan vi få sedan få en uppfattning över vilka sårbarheter och brister som finns relaterat de hot och risker som identifierats.

I redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen, presenteras också åtgärdsförslag i syfte att minska de hot och risker som finns och på så sätt stärka länets krisberedskap.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska vartannat år redovisa en regional risk- och sårbarhetsanalys till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Analysen ska uppmärksamma risker och sårbarheter dels inom våra geografiska områdesansvar, det vill säga länet, och dels inom vår egen verksamhet.

Vårt uppdrag innefattar också att samla in kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser och på lämpligt sätt använda dessa till det regionala risk- och sårbarhetsanalysarbetet.

Risk- och sårbarhetsanalys för Örebro län

Vartannat år gör Länsstyrelsen i Örebro län en regional risk- och sårbarhetsanalys. Analysen ska ge länets aktörer en gemensam förståelse för vad som är skyddsvärt och vilka allvarliga hot, risker och sårbarheter som finns i Örebro län. Analysen ska också beskriva vilka konsekvenser olika händelser kan få, aktörernas förmåga att hantera och förebygga händelser samt genomförda, pågående och planerade åtgärder.

I senaste Risk- och sårbarhetsanalysen identifierades 28 risker och hot som kan medföra betydande konsekvenser för länet. Till allvarliga risker i Örebro län räknas farligt gods, störningar i dricksvat­tenförsörjning och störningar i elektroniska kommunikationer.

Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen är en del av en ständigt pågående process för att öka kunskapen inom olika områden, bygga upp en god krishanteringsförmåga i länet och stärka beredskapen.

Stöd till länets aktörer i sitt risk- och sårbarhetsanalysarbete

För de aktörer i länet som arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser finns en stödmall för redovisningsarbetet. Mallen har tagits fram i samverkan med länets kommuner och Region Örebro län för att ge ett stöd i arbetet, öka jämförbarheten och skapa en gemensam grund för arbetet med att kartlägga risker.

Dokumentet utvecklas kontinuerligt i samverkan mellan länets kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen. Målet är att dokumentet ska vara anpassat efter:

  • rådande rekommendationer och föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB)
  • länets aktuella förutsättningar

Nuvarande version publiceras inom kort.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss