Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Civilt försvar

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvars­myndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt och vi anordnar även utbildningar och övningar.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.

Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Inriktningen för arbetet med totalförsvaret utgår från den nationella handlingsplanen Handlingskraft som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten tagit fram. Handlingsplanen har sex fokusområden som berörda aktörer ska arbeta med under åren 2021–2025

 • beredskapsplaner och krigsorganisation
 • ledning och samverkan
 • försörjningsberedskap
 • att ge och ta emot civilt och militärt stöd
 • försvarsvilja
 • stärkt informations- och cybersäkerhet.

Så arbetar Länsstyrelsen med civilt försvar

Offentliga och privata aktörer påverkas av totalförsvarsplaneringen. Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.

Stödet är inriktat på följande uppgifter:

 • kompetenshöjning inom totalförsvar
 • säkerhetsskydd
 • krigsorganisation och dess bemanning.

Arbetet med civilt försvar bygger på samhällets befintliga krisberedskap. Det är Länsstyrelsen som samordnar länets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning.

Samordning i västra regionen

Det geografiska området för Försvarsmaktens västra militärregion omfattar Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län. Länsstyrelserna i dessa län och Försvarsmakten arbetar gemensamt med totalförsvarsplaneringen.

Arbetet som ska utföras de kommande åren beskrivs i ett dokument som kallas högre regional grundsyn. I den högre regionala grundsynen pekas följande fokusområden ut:

 • inriktning av ledning
 • inriktning av samverkan mellan regionala aktörer
 • inriktning av arbete med lägesbild
 • inriktning av robusthet och försörjning
 • inriktning av personal- och utbildningsbehov
 • inriktning av säkerhetsskydd
 • inriktning av arbetet med kriskommunikation.

Kommunens och regionens ansvar för civilt försvar

Kommuner och regioner ska planera för civilt försvar. För att tydliggöra vad kommuner och regioner behöver göra för att kunna driva viktig verksamhet under höjd beredskap skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) överenskommelser om uppgifter och finansieringen för arbetet.

Kommunernas arbete med civilt försvar överenskommelse mellan MSB och SKR Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, överenskommelse mellan MSV och SKR Länk till annan webbplats.

Vad är civilt försvar och totalförsvar?

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret, som är all verksamhet i hela samhället som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp. Att försvara Sverige och värna vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och kräver ytterst en personlig insats av oss alla. Grunden för totalförsvaret är alla vi som bor här och vår motståndskraft att möta olika angrepp.

Civilt försvar är allt det arbete som statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, företag, arbetsmarknadsorganisationer, frivilligorganisationer och trossamfund gör för att kunna skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara och krig. Det civila försvarets uppgift är också att bland annat trygga försörjningen av dricksvatten, mat och energi i krig, och att stödja Försvarsmakten.

Webbutbildning om totalförsvar

Lär dig mer om totalförsvar via en webbutbildning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram.

Webbutbildning Totalförsvar - ett gemensamt ansvar på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt