Brandrisk och eldningsförbud

Du behöver alltid vara försiktig när du eldar så att du inte riskerar att orsaka bränder. Vid stor brandrisk kan Länsstyrelsen besluta om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Länsstyrelsen fattar beslut i samråd med länets räddningstjänster.

Är det eldningsförbud just nu?

Nej, just nu råder det inget eldningsförbud i Örebro län.

I länsstyrelsernas karttjänst kan du se aktuella eldningsförbud i Sverige.

There is no fire ban in Örebro County at the moment.

Håll koll på brandrisken

Du kan själv hålla koll på brandrisken genom både SMHI:s prognoser och MSB:s kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll på brandrisken var du än befinner dig. Kontakta räddningstjänsten i din kommun för frågor gällande brandrisk.

Appen Brandrisk ute, MSB Länk till annan webbplats.

App Fire Danger Outdoors, MSB Länk till annan webbplats.

Brandriskprognos för fem dygn, SMHI Länk till annan webbplats.

Brandriskprognoser och brandriskkartor, MSB Länk till annan webbplats.

Ditt ansvar vid eldning

Att göra upp eld medför ett ansvar för den som eldar då det alltid innebär en viss risk. Undvik därför att elda när risken för brandspridning är hög, även om det inte råder eldningsförbud.

På vissa platser kan det av andra skäl finnas begränsningar eller särskilda förbud mot eldning utöver de generella eldningsförbuden vid hög brandrisk. Detta kan gälla tätorter, naturreservat med mera.

Vid eldning bör du alltid tänka på att ha lämplig utrustning till hands för att kunna begränsa och släcka elden (exempelvis vatten, ruska, räfsa och spade). Var särskilt noga med att kontrollera att elden är ordentligt släckt innan du lämnar platsen.

Läs mer om att elda ansvarsfullt ute i skog och mark hos Naturvårdsverket:

Eldning, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vad innebär eldningsförbud?

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som fattar ett beslut om att införa ett eldningsförbud i länet. Vid ett eldningsförbud råder olika regler kring eldning, grillning, matlagning och andra aktiviteter som kan innebära en brandrisk.

Vid ett eldningsförbud råder olika regler för olika platser och lokala regler kan förekomma. Vid ett rådande eldningsförbud publicerar vi därför ut förbudet på vår webbplats. Där framgår det rådande eldningsförbudets regelverk och vad du får och inte får göra utifrån olika kriterier.

Om du vistas i ett annat län och är osäker kring om det råder ett aktuellt eldningsförbud, kan du alltid få den informationen via vår karttjänst för eldningsförbud:

Eldningsförbud i skog och mark Länk till annan webbplats.

Vilket ansvar har jag som privatperson?

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda så att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand.

Det är också ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas.

Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Tänk på det här när du eldar ute:

 • Välj en plats där elden inte riskerar att sprida sig.
 • Elda helst i eldstäder.
 • Elda aldrig på klippor.
 • I nationalparker och naturreservat gäller ofta särskilda regler.
 • Bryt aldrig grenar från växande träd eller buskar.
 • Kolla upp så att det inte råder eldningsförbud.

Två nivåer av eldningsförbud

Anledningen till eldningsförbud är ofta värme och brist på regn, som gör att vegetationen och marklagret torkar ut. Då kan en brand lätt uppstå och spridas.

I kombination med vind kan det innebära mycket stor brandrisk. När sådana förhållanden förväntas hålla i sig flera dagar utfärdas eldningsförbud för att förebygga skogsbränder.

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att

 • elda, grilla med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Eldningsförbud innebär att det är tillåtet att

 • grilla i villaträdgårdar och utanför flerbostadshus (om hyresvärden tillåter). Du får även grilla i iordningsställda grillplatser i skog och mark. I övrigt bör du fråga kommunen vad som gäller.

Skärpt eldningsförbud

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att

 • grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • elda med fasta bränslen, i annat syfte än matlagning och grillning inom områden med sammanhållen bebyggelse.
 • använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Skärpt eldningsförbud innebär att det är tillåtet att

 • utanför sammanhållen bebyggelse använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Att arbeta i skog och mark

Länsstyrelsen uppmanar alla som arbetar i skog och mark att iaktta försiktighet vid användning av skogs- och markberedningsmaskiner.

Förbudet gäller inte avverkning i skog. Du får såga eller arbeta med maskiner i skogen. När det är mycket torrt i marken rekommenderar vi att du som arbetar i skogen:

 • tar med brandvakt
 • utför arbetet på natten eller tidig morgon
 • byter till andra objekt
 • undviker att arbeta ensam.

Skogsbolagen får köra med maskiner i skogen. De kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen.

Skogsbränder, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens uppdrag

Tar fram dagliga brandriskprognoser

Under brandriskperioden görs dagliga bedömningar av aktuell brandrisk utifrån SMHI:s väderdata. I bedömningen utgår Länsstyrelsen från risken för antändning och spridning. Det dagliga brandriskvärdet rapporteras sedan till SOS Alarm och Räddningsregion Bergslagen.

Administrerar länets skogsbrandsflyg

För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas tidigt, genomförs övervakning med flyg när det råder risk för brand. Skogsbrandflygningen administreras av Länsstyrelsen som upphandlar vilka som ska utföra flygningarna. Under 2020 är det Örebro flygklubb som genomför flygningarna.

Flygningar sker i länet när brandrisken är hög och ligger på värdena 4,5 eller 5E. SOS Alarm kontaktar Örebro flygklubb om var i länet det råder brandrisk och vilka slingor som därmed behöver flygas och hur många flygningar som ska ske. De slingor som flygs är:

 • södra länsdelen
 • norra länsdelen
 • hela länet, som omfattar både södra och norra länsdelen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är övergripande ansvarig för skogsbrandsbevakningen med flyg i Sverige.

Fattar eldningsförbud för länet

När brandrisken ligger på en ihållande hög nivå kan Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud för Örebro län. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster.

Kontakt

Krisfunktionen länsstyrelsen Örebro

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss