Brandrisk och eldningsförbud

Du behöver alltid vara försiktig när du eldar så att du inte riskerar att orsaka bränder. Vid stor brandrisk kan Länsstyrelsen besluta om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Länsstyrelsen fattar beslut i samråd med länets räddningstjänster.

Är det eldningsförbud just nu?

Nej, just nu är det inte eldningsförbud i Örebro län.

Varningar (SMHI) Länk till annan webbplats.

I länsstyrelsernas karttjänst kan du se aktuella eldningsförbud i Sverige.

There is no fire ban throughout Örebro County.

Håll koll på brandrisken

Du kan själv hålla koll på brandrisken genom både SMHI:s prognoser och MSB:s kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll på brandrisken var du än befinner dig. Kontakta räddningstjänsten i din kommun för frågor gällande brandrisk.

Appen Brandrisk ute (MSB) Länk till annan webbplats.

App Fire Danger Outdoors (MSB) Länk till annan webbplats.

Brandriskprognos för fem dygn (SMHI) Länk till annan webbplats.

Brandriskprognoser och brandriskkartor (MSB) Länk till annan webbplats.

Ditt ansvar vid eldning

Att göra upp eld medför ett ansvar för den som eldar då det alltid innebär en viss risk. Undvik därför att elda när risken för brandspridning är hög, även om det inte råder eldningsförbud.

På vissa platser kan det av andra skäl finnas begränsningar eller särskilda förbud mot eldning utöver de generella eldningsförbuden vid hög brandrisk. Detta kan gälla tätorter, naturreservat med mera.

Vid eldning bör du alltid tänka på att ha lämplig utrustning till hands för att kunna begränsa och släcka elden (exempelvis vatten, ruska, räfsa och spade). Var särskilt noga med att kontrollera att elden är ordentligt släckt innan du lämnar platsen.

Läs mer om att elda ansvarsfullt ute i skog och mark hos Naturvårdsverket:

Eldning (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Vad innebär eldningsförbud?

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som fattar ett beslut om att införa ett eldningsförbud i länet. Vid ett eldningsförbud råder olika regler kring eldning, grillning, matlagning och andra aktiviteter som kan innebära en brandrisk.

Vid ett eldningsförbud råder olika regler för olika platser och lokala regler kan förekomma. Vid ett rådande eldningsförbud publicerar vi därför ut därför ut förbudet på vår webbplats:

Örebro | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.. Där framgår det rådande eldningsförbudets regelverk och vad du får och inte får göra utifrån olika kriterier.
Om du vistas i ett annat län och är osäker kring om det råder ett aktuellt eldningsförbud, kan du alltid få den informationen via vår karttjänst för eldningsförbud:

Eldningsförbud i skog och mark (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

För vidare frågor om eldningsförbud, tveka inte att kontakta oss

Länsstyrelsens uppdrag

Tar fram dagliga brandriskprognoser

Under brandriskperioden görs dagliga bedömningar av aktuell brandrisk utifrån SMHI:s väderdata. I bedömningen utgår Länsstyrelsen från risken för antändning och spridning. Det dagliga brandriskvärdet rapporteras sedan till SOS Alarm och Räddningsregion Bergslagen.

Administrerar länets skogsbrandsflyg

För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas tidigt, genomförs övervakning med flyg när det råder risk för brand. Skogsbrandflygningen administreras av Länsstyrelsen som upphandlar vilka som ska utföra flygningarna. Under 2020 är det Örebro flygklubb som genomför flygningarna.

Flygningar sker i länet när brandrisken är hög och ligger på värdena 4,5 eller 5E. SOS Alarm kontaktar Örebro flygklubb om var i länet det råder brandrisk och vilka slingor som därmed behöver flygas och hur många flygningar som ska ske. De slingor som flygs är:

  • södra länsdelen
  • norra länsdelen
  • hela länet, som omfattar både södra och norra länsdelen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är övergripande ansvarig för skogsbrandsbevakningen med flyg i Sverige.

Fattar eldningsförbud för länet

När brandrisken ligger på en ihållande hög nivå kan Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud för Örebro län. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster.

Kontakt