Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmäl åtgärder och underrätta om upptäckta föroreningar

Du är oftast skyldig att göra en anmälan om du planerar att sanera, genomföra grävarbeten eller utföra andra åtgärder inom ett förorenat område. Om du upptäcker en förorening vid en fastighet som du äger eller använder ska du genast underrätta den myndighet som ansvarar för tillsynen.

Anmäl och underrätta till rätt tillsynsmyndighet

Du ska anmäla åtgärder och meddela om upptäckta föroreningar till den myndighet som ansvarar för tillsynen (tillsynsmyndighet). För förorenade områden är det nästan alltid kommunen eller Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. I vissa undantagsfall kan det också vara Försvarsinspektören för hälsa och miljö som är tillsynsmyndighet. Om du är osäker på vilken som är tillsynsmyndighet kan kommunen oftast hänvisa dig rätt. 

Anmäl sanering, grävarbeten och andra åtgärder

Om du planerar att sanera ett förorenat område är du oftast skyldig att anmäla det till tillsynsmyndigheten. Du är ofta också skyldig att anmäla om du planerar grävarbeten eller liknande vid en fastighet som du vet är förorenad.

Det är viktigt att du har god kunskap om åtgärden som du planerar för. Du ska veta hur den påverkar hälsa och miljö och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga. I din anmälan ska det framgå att du har rätt kunskap.

Din anmälan ska ske i god tid, minst sex veckor innan planerad åtgärd. Har du ytterligare frågor kan du ta kontakt med din tillsynsmyndighet.

Vägledande dokument om skyldigheten att anmäla en åtgärd på EBH-portalens webbplats Länk till annan webbplats.

VerksamhetenFastighet


Entreprenör


Kontaktperson
KontaktpersonMiljökontrollant


Kontaktperson
KontaktpersonUppgifter om platsen

Beskriv geologiska förutsättningar, naturvärden, närliggande recipienter avstånd till bostäder, vattentäkter i närområdet etc. Beskriv också eventuella särskilda intressen (t ex kulturminnen, Natura 2000, ledningssystem eller annan infrastruktur där särskild hänsyn bör tagas).Beskrivning av åtgärden

Ange ungefärlig storlek på den schaktade ytan samt hur djupt schakten går (dvs total mängd som berörs).

Åtgärdsmål

Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden * (obligatorisk)
Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden


Om ja, till vilken nivå?
Om ja, till vilken nivå?Platsspecifika riktvärden avses att användas
Platsspecifika riktvärden avses att användasAvfallshantering

Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att återanvändas inom området med avseende på halter etc. Ange även hur detta ska kontrolleras (återanvändning av massor utanför arbetsområdet kräver särskild anmälan till tillsynsmyndigheten).

Beskriv vilka massor som eventuellt kommer att transporteras bort från området med avseende på halter etc . Ange slutgiltigt omhändertagande av massorna t.ex. aktuell deponi, behandlingsanläggning. Ange även om massorna/ partier kan komma att klassificeras som farligt avfall.
Skall massorna lagras på platsen?
Skall massorna lagras på platsen?
Provtagningar kan behövas för att visa att föroreningen avlägsnats, för att bedöma lämpligt omhändertagande av uppgrävda massors samt för att visa vilka föroreningar som lämnats kvar. Beskriv hur kontroll och provtagning kommer att ske.
Buller och transporter samt utsläpp till vatten eller luft
Orsakar verksamheten buller?
Orsakar verksamheten buller?Avloppsvatten uppstår vid saneringen (tex länshållningsvatten)
Avloppsvatten uppstår vid saneringen (tex länshållningsvatten)Förekommer utsläpp till luft vid efterbehandlingen?
Förekommer utsläpp till luft vid efterbehandlingen?Bifoga bilagor
Observera att de bifogade bilagornas storlek max får vara 10 mb.

Slutrapport
Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till tillsynsmyndigheten. Denna ska minst innehålla redovisning av avvikelser från anmälan, redovisning av eventuella kvarlämnade förorenade massor, redovisning av verkliga mängder massor och hur dessa provtagits och hanterats och mottagningskvitto från mottagande avfallsanläggning.

Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Om bilagorna är större än 10 mb kan du skicka in dem separat via e-post till: orebro@lansstyrelsen.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Arbetet får påbörjas först efter godkännande

Tänk på att efterbehandlingsarbetet inte får starta innan tillsynsmyndighetens godkännande, vilket kan ta upp till sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Utgångspunkten är att vi ska ha möjlighet att ta ställning till åtgärden i god tid innan den genomförs. Vi skickar alltid ett skriftligt svar på din anmälan. Hör av dig till oss om du inte fått något svar från oss inom sex veckor.

Slutrapport

Efter utförda arbeten ska en slutrapport skickas in till tillsynsmyndigheten. Denna ska minst innehålla redovisning av avvikelser från anmälan, redovisning av eventuella kvarlämnade förorenade massor, redovisning av verkliga mängder massor och hur dessa provtagits och hanterats och mottagningskvitto från mottagande avfallsanläggning.

Underrätta om du upptäcker förorening

Om en förorening upptäcks, till exempel vid ett grävarbete, ska du genast meddela tillsynsmyndigheten om föroreningen. Det är du som äger eller använder en fastighet som ska meddela myndigheten.

Länsstyrelsen tar bara emot meddelanden om föroreningar som upptäcks på fastigheter där vi är tillsynsmyndighet.

Underrättelse om upptäckt förorening

Om Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för området underrättar du oss via e-tjänsten om du upptäcker en förorening. Se till att du har tillgång till kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och uppgifter om föroreningen innan du använder e-tjänsten.

Kontakt