Illustration, varningstriangel med uttropstecken

Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. På den här sidan finns information om ansvar och skyldigheter för den som förorenat ett område.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Miljöbalken och tillsynsmyndigheter

Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel. Den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs kallas tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighet över ett förorenat område kan vara kommunen, Länsstyrelsen eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Du kan kontakta tillsynsmyndigheten för din verksamhet för att få mer information. Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid börja med att kontakta kommunen. De hänvisar dig till rätt tillsynsmyndighet.

Miljöbalken på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur vet jag om ett område är förorenat?

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Du kan också söka information om förorenade områden i någon av de karttjänster som finns tillgängliga.

Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten för din verksamhet för att få mer information. Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att den är fri från föroreningar.

Ansvar för undersökning och sanering av förorenade områden

Ansvaret för att undersöka och vid behov sanera ett förorenat område ligger på den som orsakat föroreningen ‒ en så kallad förorenare.

Om din verksamhet har bidragit till föroreningen är du ansvarig för att undersöka och sanera området. Om din verksamhet eller företag har tagit över en verksamhet eller ett företag som tidigare orsakat en förorening kan också bli ansvarig.

Du kan också bli ansvarig om du utför grävarbeten i en befintlig förorening.

Regler om ansvar

Reglerna om ansvar är komplexa och beror av många faktorer. Utöver ansvaret som förorenare kan i vissa fall den som förvärvat en fastighet ta över förorenarens ansvar. Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan det bli du som har ansvar för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Viktiga skyldigheter för förorenade områden

Skyldigheter hos förorenare eller fastighetsförvärvare:

 • Om du, exempelvis vid grävarbeten, upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller brukar, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Du bör därför alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
 • Om du planerar att göra markarbeten eller åtgärder i ett område som du vet är förorenat är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
 • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den.
 • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Fastigheter där marken misstänks vara förorenad

Du som förmedlar, köper eller säljer en fastighet som misstänks vara förorenad kan behöva veta hur arbetet med misstänkt förorenade arbeten påverkar dig. Läs mer i broschyren:

Förorenad mark - syns men finns inte (pdf)PDF

Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar

Platser där det har legat en handelsträdgård kan vara förorenade, även om handelsträdgården inte längre finns kvar. Som fastighetsägare är det viktigt att veta om marken är förorenad.

Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar: Information till fastighetsägare och boende

Anmäl planerade saneringsåtgärder eller grävarbeten

Du är skyldig att göra en anmälan innan du påbörjar en saneringsåtgärd inom ett förorenat område. Du är oftast även skyldig att göra en anmälan om du planerar för grävarbeten eller liknande på din fastighet, om du vet att den är förorenad. Du anmäler till kommunen som är tillsynsmyndighet.

Anmälan sker enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats.

En anmälan ska innehålla de uppgifter som behövs för att Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma om efterbehandlingens omfattning är tillräcklig.

Anmälan bör bland annat innehålla:

 • Beskrivning av efterbehandlingen/saneringen
 • Tidsplan för åtgärden
 • Riskbedömning
 • Åtgärdsmål för efterbehandlingen
 • Avfallshantering
 • Eventuellt kontrollprogram för efterbehandlingen

Tänk på att efterbehandlingsarbetet inte får starta innan tillsynsmyndighetens godkännande, vilket kan ta upp till fyra veckor efter det att anmälan har gjorts. Utgångspunkten är att vi ska ha möjlighet att ta ställning till åtgärden i god tid innan den genomförs. Vi skickar alltid ett skriftligt svar på din anmälan. Hör av dig till oss om du inte fått något svar från oss inom fyra veckor.

Anmälan ska alltid göras till den som har tillsynen över verksamheten (Länsstyrelsen eller den kommunala miljönämnden). I de allra flesta fall är det den kommunala nämnden som har tillsynen över förorenade områden.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Anmälan om sanering av markförorening (pdf)PDF
  Anmälan om sanering av markförorening (word)Word
 2. Skriv under och skicka blanketten till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen eller den kommunala miljönämnden).

För dig som har Länsstyrelsen i Örebro län som tillsynsmyndighet

Skicka in din anmälan enligt nedan:

 • I första hand skickar du en skriftlig anmälan till din ordinarie handläggare. Anmälan kan skickas via post eller e-post.
 • I andra hand skickar du en skriftlig anmälan till:
  Länsstyrelsen i Örebro län
  701 86 ÖREBRO

Förorenade områden i Örebro län

Inom Örebro län finns cirka 4 000 områden som misstänks vara förorenade. I länet präglas arbetet med förorenade områden framförallt av den omfattande bergshanteringen men också av sågverk, sprängmedelstillverkning och skogsindustrin.

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. I högerspalten på kartan finns en flik med teckenförklaring samt verktyg för ut- och inzoomning.

WMS-tjänst

För den som vill använda kartlager i eget system finns i Geodatakatalogen en WMS-tjänst (visningstjänst) över förorenade områden. På sidan finns också en sammanfattning av datamängden samt metadata.

LST Miljödata (WMS-tjänst)länk till annan webbplats

Kontakt