Internationellt samarbete

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen Norrbotten innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler. Samarbete i olika former sker också med länder utanför EU. Här finns länkar till några av våra pågående internationella projekt.

Våra internationella samarbeten

Hur fattar man beslut i EU? Vilka rättigheter har man som EU-medborgare? Hur påverkar EU vår vardag? Hur kommer Brexit att påverka EU, Storbritannien, Sverige och Norrbotten? Genom Europa Direkt Norrbotten får alla intresserade länsbor information, råd, hjälp och svar på de frågor man har om EU i allmänhet eller mer specifika områden. 

Europa Direkt Norrbotten är ett informationskontor för EU- och europafrågor och finansieras av Länsstyrelsen och EU-kommissionen. Det övergripande målet för Europa Direkt Norrbotten är att ge ökad information till Norrbottens medborgare om Europeiska unionens olika verksamheter och hur de påverkar vardags- och arbetslivet.

Länsstyrelsen i Norrbotten är en av 14 svenska värdorganisationer och har fått förnyat förtroende att ansvara för kontoret Europa Direkt Norrbotten för perioden 2018-2020. Europa Direkt ingår i ett nätverk av lokala och regionala informationskontor som finns i hela EU. I Sverige finns Europa Direktkontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Sammanlagt i Europas 28 medlemsländer är vi ungefär 500. Europa Direkt Norrbotten är det nordligaste av samtliga kontor och även det som representerar det överlägset största geografiska området. Norrbottens län är lika stort som EU-länderna Belgien, Holland, Luxemburg, Cypern, Slovenien och Malta tillsammans!

Europa Direkt Norrbotten erbjuder skolor, företag och organisationer möjlighet att kostnadsfritt anlita oss för föreläsningar och workshops med EU som tema. Sedan starten 2005 har vi hållit 700 föreläsningar och träffat ungefär 60 000 elever och lärare på länets gymnasieskolor för att informera, diskutera och debattera om EU:s historia, nutid och framtid.

Den statliga utredningen "EU på hemmaplan" som presenterades 2016 pekade på stora brister i kunskaperna om hur EU fungerar och hur EU påverkar på europeisk, nationell och regional nivå. Journalister, politiker och lärare var tre mycket viktiga målgrupper som pekades ut. Här kommer Europa Direkt Norrbotten att fortsätta göra en viktig insats som demokratiarbetare och EU-folkbildare.  

2020 kommer att bli ett EU-år där det händer oerhört mycket i EU-samarbetet och i medlemsländerna. I år handlar mycket av vårt informationsarbete om att förklara, debattera och diskutera viktiga och dagsaktuella frågor som effekterna av Storbritanniens utträde ur unionen, EU:s asyl- och flyktingpolitik, regionalpolitikens utveckling och EU:s framtida inriktning. Det finns en hel del att prata om, som alltid när det gäller det europeiska samarbetet!

Sedan den 1 december 2019 har vi en ny EU-kommissionlänk till annan webbplats på plats med ambitiösa mål och handlingsplaner för den kommande femårsperioden med fokus på miljö- och klimatfrågor, ett starkare EU i världen, digitalisering, ekonomi och en ny satsning på demokratin i EU.

Även Europaparlamentetlänk till annan webbplats, världens största gränsöverskridande parlament, är nytt efter EU-valet i maj 2019. Parlamentet består av 751 politiker från medlemsländerna varav 20 är från Sverige.

 Europa Direkt Norrbotten:

 • Arrangerar seminarier, debatter och föreläsningar om aktuella EU-frågor.
 • erbjuder hjälp att söka EU-information och kontaktuppgifter
 • erbjuder gratis informationsmaterial och publikationer 

Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten
Jonas Nuldén
Enheten för Internationalisering och tillväxt

E-post till Jonas Nuldén

Telefon: 010-225 53 89 mobil: 070-399 62 98

Det arktiska området har under de senaste åren fått en större uppmärksamhet från beslutsfattare och investerare. Eftersom de arktiska frågorna berör ett stort antal lokala, regionala och internationella aktörer och utvecklingen sker i snabb takt, har behovet för en mer koordinerad regional utveckling ökat. De europeiska territoriella samarbetsprogrammen som verkar i det arktiska området har beslutat för att ingå ett närmare samarbete för att lägga grund för gemensamma prioriteringar i Europeiska Arktis.

Programmen samarbetar genom att:

 • dela information om projekturval och därigenom förbättra fördelningen av programmens finansiering
 • tydligare informera om tillgängliga finansieringsmöjligheter i olika program
 • stödja utvecklingen av konkreta projektresultat som uppfyller Arktiska intressenters behov
 • marknadsföra resultat tillsammans för att nå en bredare publik
 • utbyta erfarenheter och samla resurser för att få större genomslag

  Konkreta aktiviteter omfattar bland annat koordinerade informationskanaler, gemensamma evenemang för  projektutveckling, årliga möten i samband med programevenemang, gemensam närvaro vid stora Arktiska eller Europeiska konferenser och utdelning av pris för framstående Arktiska projekt.  

  Den Europeiska kommissionen och EU:s utrikesrepresentant har i sitt gemensamma meddelande En ny integrerad EU-politik för Arktis (april 2016) uppmuntrat och gett mandat till det programöverskridande samarbetet som koordineras av Norra Periferin och Arktis. I samarbetet deltar Botnia-AtlanticaNordKolarctic CBC och Karelia CBC

Arktiska program
Interreg Nordlänk till annan webbplats
Interreg Botnia Atlanticalänk till annan webbplats
Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020länk till annan webbplats
Kolarctic CBClänk till annan webbplats
Karelia CBClänk till annan webbplats

Norrbottens län ingår i Barentssamarbetet som bedrivs på nationell, regional och lokal nivå i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

 

Karta barents

Karta över Barentsområdet


Syftet med Barentssamarbetet är att främja fred och säkerhet, samt att bidra till hållbar utveckling i Barentsregionen och i Europa. Barentssamarbetet är organiserat i ett antal råd, kommittéer och arbetsgrupper. Länsstyrelsen är representerat i Barents regionråd och Barents regionkommitté samt de arbetsgrupper som arbetar med frågor som ryms inom Länsstyrelsens verksamhetsområde.

Barentssamarbetetlänk till annan webbplats

Finansiering till Barentsprojekt kan sökas inom Kolarcticprogrammet som har sin svenska kontaktpunkt på Länsstyrelsen. Finansiering av mindre samarbetsprojekt som involverar ryska parter kan sökas från det Barentsanslag som administreras av Länsstyrelsen.

Kolarcticprogrammetlänk till annan webbplats

Blanketter

Ansökan projektmedel BarentsPDF

Anvisningar för stöd från Barentsanslaget på Länsstyrelsen NorrbottenPDF

Anvisningar för stöd för utvecklat samarbete med Ryssland ( finansiering via Svenska Institutet)PDF

Rekvistion av projektmedel BarentsPDF

Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten

Håkan Wiklund
Enheten för Internationalisering och tillväxt

E-post till Håkan Wiklund

Telefon: 010-225 52 44

Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för EU:s strukturfondsprogram Interreg VA Nord och är Bransch Office för gemenskapsprogrammet Kolarctic CBC 2014-2020.

Programmens avsikt är att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020.

Det övergripande målet för Interreg VA Nord är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Interreg Nordlänk till annan webbplats

Det övergripande målet för Kolarctic CBC 2014-2020 är att främja en livskraftig ekonomi och regionens attraktionskraft, där invånare och besökare kan njuta av den arktiska naturen och där naturresurserna används på ett hållbart sätt. Programmet stöttar samarbete mellan Nordkalotten och nordvästra Ryssland.

Kolarcticlänk till annan webbplats

Kontakter Länsstyrelsen Norrbotten

Interreg Nord 2014-2020
E-post till Iiris Mäntyranta
Telefon:010-225 53 76

Kolarctic CBC 2014-2020
E-post till Anna-mari Ruisniemi
Telefon: 010-225 53 65


Nordkalottsamarbetet leds av Nordkalottrådet, NKR, som är en att tolv nordiska gränskommittéer. Nordkalottrådets verksamhet finansieras av Nordiska Ministerrådet och av de deltagande medlemsregionerna.

Geografiskt omfattar Nordkalotten Norrbottens län i Sverige, Lapplands landskap i Finland samt Nordlands, Troms och Finnmarks fylken i Norge.

Representanter från regionalpolitiskt ansvariga myndigheter och näringsliv deltar i Nordkalottrådets arbete. Ordförandeskapet växlar mellan medlemsregionerna, med två års intervaller och Region Norrbotten innehar ordförandeskapet för 2019 - 2020. Sekretariatsfunktionen finns hos Lapplands förbund i Rovaniemi.

Region Norrbottens ordförandeskapsprogram 2019-2020PDF

Norrbottens representation i Nordkalottrådet består av ledamöter från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Norrbottens Handelskammare.

I Nordkalottrådets handlingsprogram för perioden 2017 - 2020 prioriteras följande samarbetsområden:

 • Regionalpolitik
 • Gränsens möjligheter
 • Demografiska utmaningen och kompetensförsörjningen
 • Miljö
 • Erfarenhetsutbyte och regional identitet

Nordkalottrådets webbplatslänk till annan webbplats


Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten
Jonas Nuldén
Enheten för Internationalisering och tillväxt

E-post till Jonas Nuldén

Telefon: 010-225 53 89 mobil: 070-399 62 98

ReArc - Ecological Restoration of Arctic Rivers

Sett ur ett globalt perspektiv har människan alltid ändrat vattnets flöde i vattendrag. Vattendrag har rensats och rätats för att underlätta för timmerflottning. Skogs- och jordbruksmark har dikats ur, vilket lett till att näringsämnen och tungmetaller frigjorts. Byggande av väg och järnväg har också påverkat genom att fellagda vägtrummor skapat vandringshinder för många vattenlevande arter. Detta har haft en negativ effekt på vattendragens biodiversitet. Ett flertal vattendrag, från Nordland i Norge till Kolahalvön i Ryssland, är i fokus inom ReArc. Projektet strävar efter att uppnå följande mätbara resultat:

 • 198 km vattendragssträcka ska inventeras som förberedelse inför ekologisk återställning.
 • 208 km vattendragssträcka ska återställas för att förbättra den ekologiska statusen.
 • 33 vandringshinder för fisk och andra vattenlevande arter ska åtgärdas vilket kommer tillgängliggöra 553 km vattendragssträcka för fiskvandring.
 • 32 lekområden för fisk ska skapas.
 • 9 km erosionsskydd kommer att konstrueras.
 • 3 km översvämningsskydd kommer att flyttas eller tas bort.

ReArc-projektetlänk till annan webbplats

Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten
Magnus Johansson
Miljöanalysenheten

E-post till Magnus Johansson

Telefon: 010-225 53 21

SALMUS — Salmonid Fish and Freshwater Pearl Mussel Ecosystem Services and Biodiversity in the Green Belt of Fennoscandia

Välmående limniska ekosystem är en nödvändig förutsättning för ekologiskt och ekonomiskt hållbarhet inom programområdet. Det övergripande målet med projektet är att förbättra samarbetet och harmonisera arbetssättet för att bedöma vattendrags ekologiska status med betoning på flodpärlmussla och laxartad fisk. Detta ska åstadkommas genom att förbättra kunskapen om flodpärlmusslebestånden och genom att skapa ett nya sätt att arbeta med bevarande av vattendragsberoende ekosystem inom the Green Belt of Fennoscandia. Projektets huvudsakliga målgrupp är myndigheter och organisationer som är ansvariga för förvaltning av limniska ekosystem. I tillägg kommer vikten av biodiversitet spridas till allmänheten inom projekt området.

Projektets syfte är att öka kunskapen om och bidra till förbättrade levnadsmiljöer för arterna lax, öring och flodpärlmussla.

SALMUS-projektetlänk till annan webbplats

Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten
Patrik Olofsson
Miljöanalysenheten

E-post till Patrik Olofsson

Telefon: 010-225 53 92

EMRA är ett svensk-finskt samarbetsprojekt som syftar till att förbättra och återskapa naturmiljön i reglerade vattendrag. Projektet omfattar delar av Lule och Kemi älvsystem. Det handlar både om kunskapsutbyte och om fysiska åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i vattensystemens livsmiljöer.

Projektet delfinansieras av Interreg Nord.

Länk till information om projektet EMRA

I projektet Felles Fjellrev Nord II samarbetar myndigheter och forskare i Sverige, Finland och Norge för att gemensamt stärka den hotade fjällrävsstammen i Norden. Samarbetet är en fortsättning på det tidigare Interreg-projektet Felles Fjellrev Nord I och omfattar bland annat fortsatt inventering, forskning, skyddsåtgärder och information till allmänheten.

Projektet finansieras delvis av Interreg Nord.

Länk till information om Felles Fjellrev Nord II

I projektet SEAmBOTH 2017 - 2020 undersökte finska och svenska marinbiologer och geologer den marina miljön i norra Bottenviken. Samarbetet resulterade bland annat i ett gränsöverskridande kartunderlag över undervattensnaturen.

Projektet finansierades delvis av Interreg Nord.

Länk till information om projektet SEAmBOTH

SeaCOMBO är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt som syftar till att fortsatt öka kunskapen om undervattensnaturen i norra Bottenviken. Syftet med projektet är också att utforma planer och åtgärdsförslag för bevarande och restaurering av vattenmiljön. Projektets genomförande ska bidra till en hållbar förvaltning av havet i norra Bottenviken och en förbättrad bevarandestatus.

Projektet delfinansieras av Interreg Nord.

Länk till information om projektet SeaCOMBO

Norrbottens län är en av fyra medverkande regioner i det europeiska Interreg-projektet Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative. Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara naturvärden på ett sätt som gynnar regional utveckling.

Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative

Text

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län