Internationellt samarbete

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen Norrbotten innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler. Samarbete i olika former sker också med länder utanför EU.    

Våra internationella samarbeten

Naturbaserad regional utveckling. Sedan den 1 augusti 2019 deltar Länsstyrelsen Norrbotten i projektet ’Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative’ med stöd av EU:s strukturfond Interreg Europe.

Projektet kommer att pågå t.o.m. den 31 juli år 2021. Projektet kommer att fokusera på fyra regioner (Norrbotten, Limburg, Álava och Pomerania) för att skapa bättre förutsättningar för regional utveckling i samklang med naturen. Den totala projektbudgeten är cirka 1,2 miljoner euro.

Höga naturvärden karakteriserar redan samtliga regioner. Samtidigt finns det en outnyttjad potential reflekterad i besöksnärings positiva utveckling över lång tid.
På kontinenten leder dessutom urbaniseringen till att stora, tidigare brukade områden överges. En sådan utveckling behöver dock inte vara odelat negativ om utvecklingen samtidigt innebär att nya möjligheter skapas. Det finns många exempel på ekonomisk tillväxt rotad i naturen, inte minst inom besöksnäringen.

En föränderlig tid kräver dock en adaptiv naturresursförvaltning. Samtliga samarbetspartners kommer därför arbeta med delaktighetsfrågor, översyn av beslutsunderlag (policies) och strategiska förvaltningsåtgärder. En viktig del i projektet är dessutom erfarenhetsutbytet som kommer att ske på lokal, regional och EU-nivå.

Inte minst för att projektet ska kunna lyfta positiva exempel på förvaltningsåtgärder med ekonomiska ringar på vattnet.

 • Province of Limburg (Nederländerna)
 • Rewilding Europe (Nederländerna)
 • Regional Landscape Kempen and Maasland (Belgien)
 • Alava Provincial Council (Spanien)
 • Municipal Community Europaregion Pomerania reg. (Tyskland)
 • Environmental Action Germany (Tyskland)
 • Länsstyrelsen Norrbotten (Sverige)
 • Rewilding Sweden (Sverige)

I Norrbotten så kommer projektet, mer specifikt, att vara inriktat på fiskeförvaltningen i länets fjällkommuner (statens vatten ovan odlingsgränsen).
Länsstyrelsen kommer att bjuda in allmänheten, lokala företag/entreprenörer, representanter från rennäringen och andra intressegrupper till en rad möten i fjällkommunerna under två års tid.

Målsättningen är att skapa forum, öppna för inspel, i frågor som rör regionens förutsättningar att utvecklas som fiskedestination.
Ett sportfiske i världsklass kräver inte bara livskraftiga fiskpopulationer. En kombination av sociala, kulturella och ekonomiska värden måste också beaktas, såsom rennäringens villkor.

Länsstyrelsen är ständigt i behov av att konsultera nyckelpersoner med lokalkännedom och intresse för fiskefrågor. Med stöd från Interreg Europe underlättas nu Länsstyrelsens arbete med att etablera sådana samarbeten.
Åtaganden som förhoppningsvis överlever projektets tidsbegränsningar och bidrar till en hållbar utveckling av fjällen med alla dess invånare.

Kontakt
Länsstyrelsen i Norrbotten
David Bell
Projektkoordinator, WLE, Sverige
Vatten- och fiskeenheten

Epost till David Bell
Telefon: 010-225 54 16

Hur fattar man beslut i EU? Vilka rättigheter har man som EU-medborgare? Hur påverkar EU vår vardag? Hur kommer Brexit att påverka EU, Storbritannien, Sverige och Norrbotten? Genom Europa Direkt Norrbotten får alla intresserade länsbor information, råd, hjälp och svar på de frågor man har om EU i allmänhet eller mer specifika områden. 

Europa Direkt Norrbotten är ett informationskontor för EU- och europafrågor och finansieras av Länsstyrelsen och EU-kommissionen. Det övergripande målet för Europa Direkt Norrbotten är att ge ökad information till Norrbottens medborgare om Europeiska unionens olika verksamheter och hur de påverkar vardags- och arbetslivet.

Länsstyrelsen i Norrbotten är en av 14 svenska värdorganisationer och har fått förnyat förtroende att ansvara för kontoret Europa Direkt Norrbotten för perioden 2018-2020. Europa Direkt ingår i ett nätverk av lokala och regionala informationskontor som finns i hela EU. I Sverige finns Europa Direktkontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Sammanlagt i Europas 28 medlemsländer är vi ungefär 500. Europa Direkt Norrbotten är det nordligaste av samtliga kontor och även det som representerar det överlägset största geografiska området. Norrbottens län är lika stort som EU-länderna Belgien, Holland, Luxemburg, Cypern, Slovenien och Malta tillsammans!

Europa Direkt Norrbotten erbjuder skolor, företag och organisationer möjlighet att kostnadsfritt anlita oss för föreläsningar och workshops med EU som tema. Sedan starten 2005 har vi hållit 700 föreläsningar och träffat ungefär 60 000 elever och lärare på länets gymnasieskolor för att informera, diskutera och debattera om EU:s historia, nutid och framtid.

Den statliga utredningen "EU på hemmaplan" som presenterades 2016 pekade på stora brister i kunskaperna om hur EU fungerar och hur EU påverkar på europeisk, nationell och regional nivå. Journalister, politiker och lärare var tre mycket viktiga målgrupper som pekades ut. Här kommer Europa Direkt Norrbotten att fortsätta göra en viktig insats som demokratiarbetare och EU-folkbildare.  

2020 kommer att bli ett EU-år där det händer oerhört mycket i EU-samarbetet och i medlemsländerna. I år handlar mycket av vårt informationsarbete om att förklara, debattera och diskutera viktiga och dagsaktuella frågor som effekterna av Storbritanniens utträde ur unionen, EU:s asyl- och flyktingpolitik, regionalpolitikens utveckling och EU:s framtida inriktning. Det finns en hel del att prata om, som alltid när det gäller det europeiska samarbetet!

Sedan den 1 december 2019 har vi en ny EU-kommissionlänk till annan webbplats på plats med ambitiösa mål och handlingsplaner för den kommande femårsperioden med fokus på miljö- och klimatfrågor, ett starkare EU i världen, digitalisering, ekonomi och en ny satsning på demokratin i EU.

Även Europaparlamentetlänk till annan webbplats, världens största gränsöverskridande parlament, är nytt efter EU-valet i maj 2019. Parlamentet består av 751 politiker från medlemsländerna varav 20 är från Sverige.

 Europa Direkt Norrbotten:

 • Arrangerar seminarier, debatter och föreläsningar om aktuella EU-frågor.
 • erbjuder hjälp att söka EU-information och kontaktuppgifter
 • erbjuder gratis informationsmaterial och publikationer 

Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten
Jonas Nuldén
Enheten för Internationalisering och tillväxt

E-post till Jonas Nuldén

Telefon: 010-225 53 89 mobil: 070-399 62 98

Det arktiska området har under de senaste åren fått en större uppmärksamhet från beslutsfattare och investerare. Eftersom de arktiska frågorna berör ett stort antal lokala, regionala och internationella aktörer och utvecklingen sker i snabb takt, har behovet för en mer koordinerad regional utveckling ökat. De europeiska territoriella samarbetsprogrammen som verkar i det arktiska området har beslutat för att ingå ett närmare samarbete för att lägga grund för gemensamma prioriteringar i Europeiska Arktis.

Programmen samarbetar genom att:

 • dela information om projekturval och därigenom förbättra fördelningen av programmens finansiering
 • tydligare informera om tillgängliga finansieringsmöjligheter i olika program
 • stödja utvecklingen av konkreta projektresultat som uppfyller Arktiska intressenters behov
 • marknadsföra resultat tillsammans för att nå en bredare publik
 • utbyta erfarenheter och samla resurser för att få större genomslag

  Konkreta aktiviteter omfattar bland annat koordinerade informationskanaler, gemensamma evenemang för  projektutveckling, årliga möten i samband med programevenemang, gemensam närvaro vid stora Arktiska eller Europeiska konferenser och utdelning av pris för framstående Arktiska projekt.  

  Den Europeiska kommissionen och EU:s utrikesrepresentant har i sitt gemensamma meddelande En ny integrerad EU-politik för Arktis (april 2016) uppmuntrat och gett mandat till det programöverskridande samarbetet som koordineras av Norra Periferin och Arktis. I samarbetet deltar Botnia-AtlanticaNordKolarctic CBC och Karelia CBC

Arktiska program
Interreg Nordlänk till annan webbplats
Interreg Botnia Atlanticalänk till annan webbplats
Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020länk till annan webbplats
Kolarctic CBClänk till annan webbplats
Karelia CBClänk till annan webbplats

Norrbottens län ingår i Barentssamarbetet som bedrivs på nationell, regional och lokal nivå i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

 

Karta barents

Karta över Barentsområdet


Syftet med Barentssamarbetet är att främja fred och säkerhet, samt att bidra till hållbar utveckling i Barentsregionen och i Europa. Barentssamarbetet är organiserat i ett antal råd, kommittéer och arbetsgrupper. Länsstyrelsen är representerat i Barents regionråd och Barents regionkommitté samt de arbetsgrupper som arbetar med frågor som ryms inom Länsstyrelsens verksamhetsområde.

Barentssamarbetetlänk till annan webbplats

Finansiering till Barentsprojekt kan sökas inom Kolarcticprogrammet som har sin svenska kontaktpunkt på Länsstyrelsen. Finansiering av mindre samarbetsprojekt som involverar ryska parter kan sökas från det Barentsanslag som administreras av Länsstyrelsen.

Kolarcticprogrammetlänk till annan webbplats

Blanketter

Ansökan projektmedel BarentsPDF

Anvisningar för stöd från Barentsanslaget på Länsstyrelsen NorrbottenPDF

Anvisningar för stöd för utvecklat samarbete med Ryssland ( finansiering via Svenska Institutet)PDF

Rekvistion av projektmedel BarentsPDF

Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten

Håkan Wiklund
Enheten för Internationalisering och tillväxt

E-post till Håkan Wiklund

Telefon: 010-225 52 44

Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för EU:s strukturfondsprogram Interreg VA Nord och är Bransch Office för gemenskapsprogrammet Kolarctic CBC 2014-2020.

Programmens avsikt är att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020.

Det övergripande målet för Interreg VA Nord är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Interreg Nordlänk till annan webbplats

Det övergripande målet för Kolarctic CBC 2014-2020 är att främja en livskraftig ekonomi och regionens attraktionskraft, där invånare och besökare kan njuta av den arktiska naturen och där naturresurserna används på ett hållbart sätt. Programmet stöttar samarbete mellan Nordkalotten och nordvästra Ryssland.

Kolarcticlänk till annan webbplats

Kontakter Länsstyrelsen Norrbotten

Interreg Nord 2014-2020
E-post till Iiris Mäntyranta
Telefon:010-225 53 76

Kolarctic CBC 2014-2020
E-post till Anna-mari Ruisniemi
Telefon: 010-225 53 65


Nordkalottsamarbetet leds av Nordkalottrådet, NKR, som är en att tolv nordiska gränskommittéer. Nordkalottrådets verksamhet finansieras av Nordiska Ministerrådet och av de deltagande medlemsregionerna.

Geografiskt omfattar Nordkalotten Norrbottens län i Sverige, Lapplands landskap i Finland samt Nordlands, Troms och Finnmarks fylken i Norge.

Representanter från regionalpolitiskt ansvariga myndigheter och näringsliv deltar i Nordkalottrådets arbete. Ordförandeskapet växlar mellan medlemsregionerna, med två års intervaller och Region Norrbotten innehar ordförandeskapet för 2019 - 2020. Sekretariatsfunktionen finns hos Lapplands förbund i Rovaniemi.

Region Norrbottens ordförandeskapsprogram 2019-2020PDF

Norrbottens representation i Nordkalottrådet består av ledamöter från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Norrbottens Handelskammare.

I Nordkalottrådets handlingsprogram för perioden 2017 - 2020 prioriteras följande samarbetsområden:

 • Regionalpolitik
 • Gränsens möjligheter
 • Demografiska utmaningen och kompetensförsörjningen
 • Miljö
 • Erfarenhetsutbyte och regional identitet

Nordkalottrådets webbplatslänk till annan webbplats


Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten
Jonas Nuldén
Enheten för Internationalisering och tillväxt

E-post till Jonas Nuldén

Telefon: 010-225 53 89 mobil: 070-399 62 98

ReArc - Ecological Restoration of Arctic Rivers

Sett ur ett globalt perspektiv har människan alltid ändrat vattnets flöde i vattendrag. Vattendrag har rensats och rätats för att underlätta för timmerflottning. Skogs- och jordbruksmark har dikats ur, vilket lett till att näringsämnen och tungmetaller frigjorts. Byggande av väg och järnväg har också påverkat genom att fellagda vägtrummor skapat vandringshinder för många vattenlevande arter. Detta har haft en negativ effekt på vattendragens biodiversitet. Ett flertal vattendrag, från Nordland i Norge till Kolahalvön i Ryssland, är i fokus inom ReArc. Projektet strävar efter att uppnå följande mätbara resultat:

 • 198 km vattendragssträcka ska inventeras som förberedelse inför ekologisk återställning.
 • 208 km vattendragssträcka ska återställas för att förbättra den ekologiska statusen.
 • 33 vandringshinder för fisk och andra vattenlevande arter ska åtgärdas vilket kommer tillgängliggöra 553 km vattendragssträcka för fiskvandring.
 • 32 lekområden för fisk ska skapas.
 • 9 km erosionsskydd kommer att konstrueras.
 • 3 km översvämningsskydd kommer att flyttas eller tas bort.

ReArc-projektetlänk till annan webbplats

Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten
Magnus Johansson
Miljöanalysenheten

E-post till Magnus Johansson

Telefon: 010-225 53 21

SALMUS — Salmonid Fish and Freshwater Pearl Mussel Ecosystem Services and Biodiversity in the Green Belt of Fennoscandia

Välmående limniska ekosystem är en nödvändig förutsättning för ekologiskt och ekonomiskt hållbarhet inom programområdet. Det övergripande målet med projektet är att förbättra samarbetet och harmonisera arbetssättet för att bedöma vattendrags ekologiska status med betoning på flodpärlmussla och laxartad fisk. Detta ska åstadkommas genom att förbättra kunskapen om flodpärlmusslebestånden och genom att skapa ett nya sätt att arbeta med bevarande av vattendragsberoende ekosystem inom the Green Belt of Fennoscandia. Projektets huvudsakliga målgrupp är myndigheter och organisationer som är ansvariga för förvaltning av limniska ekosystem. I tillägg kommer vikten av biodiversitet spridas till allmänheten inom projekt området.

Projektets syfte är att öka kunskapen om och bidra till förbättrade levnadsmiljöer för arterna lax, öring och flodpärlmussla.

SALMUS-projektetlänk till annan webbplats

Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten
Patrik Olofsson
Miljöanalysenheten

E-post till Patrik Olofsson

Telefon: 010-225 53 92

Remibar - Remediation of migratory barriers in streams

Remibar är ett stort LIFE-projekt där Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelsen i Västerbotten, Skogsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten, SCA, Sveaskog och Holmen skog under perioden 2011-2016 åtgärdade över 300 vandringshinder i fem vattensystem i den två nordligaste länen.

Varför Remibar?

Där en väg och ett vattendrag korsas finns det en passage. I många fall är det en rund trumma. Dessa kan ställa till problem för vattenlevande djur när de ska vandra i vattendraget. Var tredje vägvatten-passage är ett vandringshinder. Ofta beror det på att vägtrumman är underdimensionerad vilket ger hög vattenhastighet och fall på nedströmssidan.

För att möjliggöra fiskar, och andra djurs, vandring är lösningen att byta ut vägtrummorna till en passage med en naturlig botten, t ex valvbåge eller bro.

Under flottningsepoken byggdes många dammar för att kunna reglera vattnet när timret skulle fraktas. Dessa dammar används inte i dag men är fortfarande ett problem.

Remibar har under fem år åtgärdat drygt 260 vägvatten-passager, tagit bort ca 30 dammar och skapat vandringsmöjligheter för utter och andra smådjur. Arbetet har utförts i fem vattensystem, Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Sävarån och Lögdeälven. Genom att samarbeta med alla vägägare inom dessa områden har vi kunna öppna upp hela vattensystem. 170 mil vattendrag har gjorts tillgängligt för fiskar och andra djur.

Projektet bidrar till att vattendragen uppnår god eller hög ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Bevarandestatusen och arterna enligt Natura 2000-direktiven har förbättrats. Natura 2000-arterna lax, flodpärlmussla och utter har fått bättre levnadsförutsättningar men inte bara de, utan alla arter i och kring vattendragen.

Remibarlänk till annan webbplats

ReBorN - LIFE Restoration of Boreal Nordic Rivers

ReBorN är ett stort LIFE-projekt där Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten, Skogsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten, Gällivare kommun och Nordmaling kommun jobbar med att miljöåterställa flottledspåverkade vattendrag i den två nordligaste länen.

Varför ReBorN?

Under flera hundra år har våra vattendrag använts för timmerflottning. Skogsbruket var och är en stor industri i Norra Sverige. Innan det fanns skogsbilvägar transporterades timret i vattendragen från det skogsrika inlandet till förädlingsindustrierna vid kusten. För att underlätta för timrets framfart rätades och rensades vattendragen på block och sten. Sidofåror stängdes av och huvudfårorna smalnades av. I och med det försvann, i stor utsträckning, variationen i vattendragen och därmed livsmiljöerna för alla vattenlevande arter.

Nu när vi inte använder vattendragen till flottning är det dags att återställa dem. I ReBorN återställer vi drygt 100 km i Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven och Byskeälven. I Västerbotten återställs 100 km i Lögdeälven.

Projektet bygger vidare på tidigare framgångsrika projekt som exempelvis LIFE-projektet ReMiBar, där vandringshinder har åtgärdats i flera av ReBorNs vattendrag.

I och med att vi lägger tillbaka stora block och stenar arbetar vi nästan uteslutande med grävmaskiner.

Projektet bidrar till att vattendragen uppnår god eller hög ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Bevarandestatusen och arterna enligt Natura 2000-direktiven kommer att förbättras. Natura 2000-arterna lax, flodpärlmussla och utter kommer att få bättre levnadsförutsättningar men inte bara de, utan alla arter i och kring vattendragen.

ReBornN-projektetlänk till annan webbplats

Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten
Sofia Perä
Miljöanalysenheten

E-post till Sofia Perä

Telefon: 010-225 54 06

EMRA

Projektets huvudsakliga mål

EMRA-projektets huvudsakliga mål är att förbättra naturmiljön och återskapa viktiga livsmiljöer för vattenlevande organismer i älvsystem som är påverkade av storskalig vattenkraft och flottning.

Målet är även att skapa ett aktivt och gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Finland som syftar till att möta de utmaningar projektområdets ekologiska tillstånd utsätts för. Projektmålen kommer att uppnås genom ett tätt samarbete och kunskapsutbyte mellan Sverige och Finland, genom insamlandet av ny kunskap, vidareutveckling av befintlig kunskap samt genom harmonisering av metoder och definitioner mellan länderna.

Förväntat resultat

• Myndigheter och verksamhetsutövare både i Sverige och Finland kommer förbättra sin kunskap om att genomföra åtgärder i vattendrag som är påverkade av vattenkraft och flottledsrensningar.

• Genom olika biotopåtgärder öka den biologiska mångfalden och dessutom ge bättre förutsättningar för friluftsliv, rekreation och sportfiske.

• Projektet ska utveckla nya och innovativa restaurerings- och återställningsmetoder samt testa och utvärdera en metod för miljöanpassning och miljödesign av storskaligt reglerade älvar. Projektet ska även genomföra fiskstudier som ska ge förutsättningar för en hållbar förvaltning av fisk.

• Ökad samverkan mellan länderna, vilket är grunden för ett långsiktigt nyttjande och förvaltande av gemensamma naturresurser och en fortsatt utveckling av metoder och teknik.

Gemensamt för båda länderna är utmaningar inom området som rör möjligheten att återskapa naturlig reproduktion av harr och öring i reglerade vattendrag. EMRA-projektet ser en stor potential i att samarbeta för att få en bredare kunskapsbas. Åtgärdsbehovet är omfattande, ett långsiktigt gränsöverskridande samarbete mellan verksamhetsutövare, myndigheter och olika organisationer är avgörande för att kunna uppnå nationella och internationella miljömål och bevarandemål.

Samarbetspartners
Kemijoki OY
LUKE - Natural Resources Institute. Länk till LUKEs webbplatslänk till annan webbplats
Metsähallitus – Finnish forest administration.
Närings-, trafik- och miljöcentralen
Vattenfall Vattenkraft AB

Kontakt Länsstyrelsen i Norrbotten
Linda Johansson
Miljöanalysenheten

E-post till Linda Johansson

Telefon: 010-2255322

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län