Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Upphandlingar

Varje länsstyrelse är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial, naturvårdsåtgärder, kulturminnesvård, undersökningar och utredningar.

Dynamiska inköpssystem

Vi använder oss också av Dynamiska Inköpssystem (DIS). Detta liknar vanliga ramavtal, men skillnaden är att företag kan ansluta löpande under hela avtalstiden.

Så här anmäler du dig till DIS

 1. Klicka på länken Alla upphandlingar finns på webbplatsen Tendsign.com Länk till annan webbplats.
 2. Du får då möjlighet att logga in i Tendsign eller kan skapa ett gratiskonto om du scrollar ner.
 3. Välj inloggad, välj "aktuella annonser" under rubriken "annonser".
 4. I rullistan "Upphandlande enhet", välj "Länsstyrelsen i Norrbottens län".
 5. Klicka på den rubrik du är intresserad av.
 6. Följ anvisningarna och se till att alla obligatoriska frågor blir besvarade.
 7. Skicka in din ansökan!

Efter att din ansökan godkänts av Länsstyrelsen kommer du att få alla avropsförfrågningar i det aktuella inköpssystemet via e-post. En förutsättning för att din anmälan ska godkännas är att du som leverantör har den kompetens som krävs och att företagets ekonomi är i ordning.

Information om våra dynamiska inköpssystem för praktiskt arbete ute i naturen.  Pdf, 227.5 kB.

Alla upphandlingar hos Länsstyrelsen i Norrbottens län finns på webbplatsen Tendsign.com Länk till annan webbplats.

Vi genomför i huvudsak våra upphandlingar i tjänsten Mercell TendSign.

Här kan du ladda hem kompletta förfrågningsunderlag och anmäla dig till våra dynamiska inköpssystem för olika tjänster. Om listan är tom pågår inga upphandlingar för tillfället.

Pågående upphandlingar för Länsstyrelsen i Norrbottens län. Länk till annan webbplats.

En offentlig upphandling av större omfattning genomförs alltid skriftligt. Den upphandlande enheten anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.​Tänk på följande vid anbudslämnande i en offentlig upphandling:

Läs igenom förfrågningsunderlaget noga

Eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.

Gå igenom förfrågningsunderlaget och tänk på följande:

Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda?

Stäm av mot kraven. Kontakta upphandlande enhet om det är något du undrar.

Tillåts ”alternativa utföranden”?

Det måste framgå av förfrågningsunderlaget om alternativa utföranden kommer att beaktas vid upphandlingen. Om inte alternativa utföranden tillåts, lägg inte tid på att försöka ta fram egna/bättre förslag än vad som efterfrågas.

Rätt kvalitet

Ligg på den nivå som anges i förfrågningsunderlaget. Undvik att över- eller underofferera. Så nära kraven som möjligt på den godkända sidan. För låga prestationer kan medföra att anbudet inte tas upp, för höga att det är för dyrt.

Följ instruktionerna i förfrågningsunderlaget

Använd de formulär/blanketter som köparen eventuellt bifogar och vill ha ifyllda. Hitta inte på några extra ”finesser”.

Lämna lägsta pris i anbudet

Du kan i regel inte förhandla och i efterhand komma med rabatter. Du kan bara ändra uppenbara felräkningar.

Förhandling

 • Vid Öppen upphandling finns ingen rätt till förhandling.
 • Vid Förenklad upphandling får förhandling ske.

En eventuell förhandling får inte förändra de ursprungliga förutsättningarna. En anbudsgivare kan aldrig kräva en förhandling, detta är upp till den upphandlande enheten att avgöra om de vill förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Viktigt att anbudet kommer fram i rätt tid

För sent inkommet anbud får ej tas upp till prövning.

Påpeka oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget

Ta genast kontakt med handläggaren för upphandlingen. Detta är mycket viktigt! Om synpunkter anmärks i tid kan det göras förtydliganden eller rättelser.

Konkurrensverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. På deras webbplats finns gällande lagar i sin helhet samt detaljerad information om upphandling.

En offentlig upphandling av större omfattning genomförs alltid elektroniskt. Den upphandlande enheten anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Dina möjligheter att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

​Tänk på följande när du lämnar anbud vid en offentlig upphandling:

Läs igenom förfrågningsunderlaget noga

Eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.

Gå igenom förfrågningsunderlaget och tänk på följande:

Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda?

Stäm av mot kraven.

Generella frågor och svar om upphandlingar

Ett urval av de återkommande frågor vi får om vad som gäller vid upphandlingar.

Här kan du ladda hem kompletta förfrågningsunderlag och anmäla dig till våra dynamiska inköpssystem för olika tjänster. Om listan är tom pågår inga upphandlingar för tillfället.

Pågående upphandlingar för Länsstyrelsen i Norrbottens län. Länk till annan webbplats.

Alla företag och organisationer kan lämna anbud med förutsättning att de kan uppfylla upphandlingens ställda krav.

Genom att registrera dig/ditt företag din organisation på Opic.com och där ta del av våra annonserade upphandlingar.

Sekretess för ett upphandlingsärende gäller från det att upphandlingen påbörjats till att länsstyrelsen är färdig med utvärderingen av anbuden. Sekretessen bryts först när tilldelningsbeslutet meddelas. Tilldelningsbeslutet skickas till samtliga anbudsgivare och innehåller information om vilken anbudsgivare som har tilldelats kontraktet och anledningen till detta.

Efter att tilldelningsbeslutet har meddelats blir inkomna anbud offentliga handlingar. Det innebär att andra leverantörer kan begära ut handlingarna.

Ett förfrågningsunderlag är det underlag där det framgår vad vi efterfrågar i den aktuella upphandlingen. De flesta förfrågningsunderlag är uppbyggda enligt samma mall och följer en tydlig struktur.

Kraven måste vara rimliga i hänsyn till vad som ska upphandlas. Krav i en upphandling kan delas upp i två:

 • krav på leverantören
 • krav på det som ska levereras

Krav på leverantören kan till exempel vara ekonomisk styrka. Krav på det som ska levereras kan till exempel vara leveranstid och utformning av tjänst eller vara.

Nej, det är inte tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal. Det följer av de grundläggande principerna, främst proportionalitetsprincipen. Det är däremot möjligt att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor, exempelvis lön, semester och arbetstid som är i nivå med svenska kollektivavtal.

Nej, det finns inget krav att man alltid måste välja lägst pris. Länsstyrelsen kan välja en vara eller tjänst som är ”ekonomiskt mest fördelaktig”, då utvärderas fler aspekter än pris.

Vid generella frågor kontakta Upphandling.Norrbotten@lansstyrelsen.se

Frågor som rör en specifik annonserad upphandling där ställs frågorna i Opic.com

Ja, Länsstyrelsen arbetar aktivt med hållbarhetskrav i upphandling.

I lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår det att det inte är tillåtet att behandla leverantörer olika beroende på geografisk hemvist. Den fria rörligheten inom EU och lagen om offentlig upphandling styr hur upphandlingar får göras. Länsstyrelsen kan däremot skapa goda förutsättningar för lokala, ofta mindre företag, genom att utforma förfrågningsunderlaget så att fler kan lämna anbud.

Ett ramavtal är ett avtal där man har kommit överens om villkor som senare kommer att gälla för en viss vara eller tjänst. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader.

Ramavtal (Upphandlingsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Ett ramavtal får maximalt gälla i fyra år. Endast vid särskilda fall får ett ramavtal gälla under längre period.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss