LIFE Revives

Flodpärlmussla i Laxtjärnbäcken

Flodpärlmusslor i Laxtjärnbäcken. Foto: Patrik Olofsson

LIFE Revives eller ”Reviving freshwater pearl mussel populations and their habitats” är ett samarbetsprojekt som syftar till återskapa bestånd av flodpärlmussla och deras livsmiljöer. Projektet kommer att gynna mångfalden av vattenlevande djur och växter under perioden 2021—2027.

Bakgrund

Flodpärlmusslan är sedan 1994 fridlyst i hela Sverige och klassas som starkt hotad i den europeiska rödlistan. Hoten mot musslan är bland annat vandringshinder för musslans värdfiskar, diken som transporterar ut sediment till vattendragen som kan kväva fiskrom och unga musslor samt fysiska förändringar av vattendragen till följd av flottningsepoken.

Åtgärder bidrar till en levande livsmiljö

För att förbättra de ekologiska förhållandena kommer åtgärder att genomföras i nära 70 vattendrag. I dessa vattendrag finns cirka 7 procent av bestånden av flodpärlmussla i Sverige, Finland och Estland. Totalt omfattar projektet 14 avrinningsområden med 69 vattendrag. Av dessa finns 36 i norra Sverige, 32 i norra och västra Finland och ett i Estland.

I norra Sverige handlar det om att:

 • åtgärda cirka 40 dammar och vägtrummor
 • åtgärda 80 diken
 • åtgärda 40 kilometer strömsträcka i 8 vattendrag
 • skapa minst 160 lekbottnar för lax och öring.

Arbetet kommer främst att ske inom Byske-, Pite-, Råne- och Åbyälvens Natura 2000 områden. I Åbyälven ska dessutom årligen 300 lax- och unga öringar infekteras med musslans larver.

3 000 skolbarn kommer att få komma ut i naturen och lära sig mer om flodpärlmusslan och vikten av friska vattendrag.

Effekter som förväntas uppnås inom projektet Revives

 • Direkta åtgärder i vattendrag – 117 kilometer, 77 hektar.
 • Åtgärder i avrinningsområdena – 3 670 hektar.
 • Odling av unga musslor – 1 550 000 individer.
 • Informationsinsatser – Nå 1 000 000 personer.

Finansiering och samarbetspartners

Projektnamnet Revives står för "Reviving freshwater pearl mussel populations". Totalbudget är 15,9 miljoner Euro. Projektet finansieras med stöd av Europeiska unionens LIFE-program. Havs- och Vattenmyndigheten är den största finansiären i Sverige.


Samarbetspartners i projektet:

 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
 • Sveaskog
 • SCA Skog AB
 • Jyväskylä Universitet, Finland
 • Metsähallitus Parks & Wildlife Finland
 • Metsähallitus Forestry, Finland
 • Centres for Economic Development, Transport and the Environment of; Pirkanmaa, Finland, South Ostrobotnia, Finland and Southwest Finland
 • State Forest Management Centre, Estland
 • Tartu Universitet, Estland


Interreg Nord liten logotypbild

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss