Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

TRIWA LIFE

Vägvattenpassager (vägtrummor) och dammar kan vara vandringshinder för fisk. I TRIWA LIFE kommer vi att ta bort nästan 400 vandringshinder. Ett mål är att förbättra miljön för den ovanliga gröna flodtrollsländan. Photo: Grön flodtrollslända David Andersson, vägtrumma och damm Länsstyrelsen i Norrbottens län.

TRIWA LIFE, eller The Torne River International Watershed LIFE, är ett samarbetsprojekt med Finland som syftar till att återställa naturmiljön i vattendrag och våtmarker som påverkats av mänsklig aktivitet. Projektet kommer att gynna mångfalden av vattenlevande djur och växter.

Bakgrund

Torneälven har, som många andra älvar, använts till att flotta timmer. För att underlätta timrets framfart rätade man ut vattendragen och rensade bort block och sten. Sidofåror blev avstängda, huvudfårorna smalnades av och det byggdes dammar. Detta ledde till att variationen i vattendragen och därmed även i livsmiljöerna för alla vattenlevande arter i stor utsträckning försvann.

När flottningen upphörde byggdes istället vägnätet ut. Även vägarna orsakar miljöpåverkan i vattendragen. Exempelvis kan felaktigt lagda vägtrummor vara vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. Mänsklig aktivitet, främst dikning, påverkar även våtmarker. Många myrar har tidigare dikats ut i syfte att få skogs- eller jordbruksmark, men även vägdiken orsakar negativ påverkan.

Återställning av vattendrag och våtmarker till en levande livsmiljö

Projektet TRIWA återskapar naturmiljön i flera av Torneälvens biflöden för att ge förutsättningar för en biologisk mångfald som gått förlorad. Vårt mål är att miljöåterställa nästan 100 kilometer vattendrag, ta bort 399 vandringshinder och restaurera 2 500 hektar våtmark.

En stor del av arbetet går ut på att lägga tillbaka stenar och luckra upp bottnar i bäckarna med grävmaskiner. Delar av arbetet är manuellt, till exempel när vi återskapar lekbottnar. Vi kommer även att ta bort dammar och byta ut vägtrummor som är vandringshinder för fisk. I Finland ska vi skapa omlöp för fisk vid de två kraftverksdammarna som finns i Tengeliönjoki. Våtmarker i både Finland och Sverige ska restaureras genom att vi fyller igen och gör pluggar i diken. Projektet leder till att alla arter kommer att få bättre levnadsförutsättningar. Bland annat kommer arbetet gynna arter som lax, utter, grön flodtrollslända, flodpärlmussla och stensimpa.

Projektet TRIWA genomförs under perioden 2023—2030 och ska bidra till målet "god eller hög ekologisk status" i vattendragen, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Projektet förbättrar även den så kallade bevarandestatusen i vattendragen och gynnar arterna enligt Natura 2000-direktiven.

Projektet TRIWA bygger vidare på tidigare genomförda projekt som exempelvis LIFE-projekten Remibar och ReBorN men även på den erfarenhet som vi fått genom vårt arbete med våtmarksrestaurering.

Mål för projektet TRIWA

  • Miljöåterställa 96 kilometer vattendrag (71 kilometer i Sverige och 25 kilometer i Finland).
  • Åtgärda 399 vandringshinder.
  • Restaurera 2 500 hektar våtmark.
  • Minska negativ påverkan av växthusgaser genom att utveckla ”greener best practice”.
  • Förbättra livsmiljöerna för lax, flodpärlmussla, grön flodtrollslända, stensimpa och utter.

Finansiering och samarbetspartners

Projektnamnet TRIWA LIFE står för "The Torne River International Watershed LIFE" och har 21 miljoner Euro i budget. Projektet finansieras med stöd av Europeiska unionens LIFE-program, Region Norrbotten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda, Enontekiö, Kolari, Muonio, Tornio, Pello och Ylitornio kommuner.

Med stöd från den Europeiska unionens LIFE-program. Utgivaren av informationen är ansvarig för dess innehåll. Europeiska kommissionen tar ej ansvar för dess innehåll och hur den distribueras.

Länsstyrelsen i Norrbottens läns samarbetsparter i projektet är:

Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Luleå tekniska universitets webbplats

Sveaskog AB:s webbplats Länk till annan webbplats.

ELY-centralens webbplats Länk till annan webbplats.

Metsäkeskus, Skogscentralens webbplats Länk till annan webbplats.

Metsähallitus, Forststyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

LUKE, Naturresursinstitutets webbplats Länk till annan webbplats.

Uleåborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Natura 2000 logotyp

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss