Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

TRIWA LIFE

Vägtrumma, damm och grön flodtrollslända. Foto Grön flodtrollslända David Andersson, övriga länsstyrelsen

Vägtrummor och dammar kan vara vandringshinder för fisk. I TRIWA LIFE ska vi åtgärda nästan 400 vandringshinder. Ett av projektets mål är att gynna den sällsynta gröna flodtrollsländan. Foto: Grön flodtrollslända, David Andersson, övriga Länsstyrelsen.

TRIWA LIFE, eller The Torne River International Watershed LIFE, är ett samarbetsprojekt med Finland som syftar till att återställa naturmiljön i vattendrag och våtmarker som påverkats av mänsklig aktivitet. Projektet kommer att gynna mångfalden av vattenlevande djur och växter.

Bakgrund

Torneälven har, som många andra älvar, använts till att flotta timmer. För att underlätta timrets framfart rätade man ut vattendragen och rensade bort block och sten. Sidofåror blev avstängda, huvudfårorna smalnades av och det byggdes dammar. Detta ledde till att variationen i vattendragen och därmed även i livsmiljöerna för alla vattenlevande arter i stor utsträckning försvann.

När flottningen upphörde byggdes istället vägnätet ut. Även vägarna orsakar miljöpåverkan i vattendragen. Exempelvis kan felaktigt lagda vägtrummor vara vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. Mänsklig aktivitet, främst dikning, påverkar även våtmarker. Många myrar har tidigare dikats ut i syfte att få skogs- eller jordbruksmark, men även vägdiken orsakar negativ påverkan.

Återställning av vattendrag och våtmarker till en levande livsmiljö

Projektet TRIWA återskapar naturmiljön i flera av Torneälvens biflöden för att ge förutsättningar för en biologisk mångfald som gått förlorad. Vårt mål är att miljöåterställa nästan 100 kilometer vattendrag, ta bort 399 vandringshinder och restaurera 2 500 hektar våtmark.

En stor del av arbetet går ut på att lägga tillbaka stenar och luckra upp bottnar i bäckarna med grävmaskiner. Delar av arbetet är manuellt, till exempel när vi återskapar lekbottnar. Vi kommer även att ta bort dammar och byta ut vägtrummor som är vandringshinder för fisk. I Finland ska vi skapa omlöp för fisk vid de två kraftverksdammarna som finns i Tengeliönjoki. Våtmarker i både Finland och Sverige ska restaureras genom att vi fyller igen och gör pluggar i diken. Projektet leder till att alla arter kommer att få bättre levnadsförutsättningar. Bland annat kommer arbetet gynna arter som lax, utter, grön flodtrollslända, flodpärlmussla och stensimpa.

Projektet TRIWA genomförs under perioden 2023—2030 och ska bidra till målet "god eller hög ekologisk status" i vattendragen, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Projektet förbättrar även den så kallade bevarandestatusen i vattendragen och gynnar arterna enligt Natura 2000-direktiven.

Projektet TRIWA bygger vidare på tidigare genomförda projekt som exempelvis LIFE-projekten Remibar och ReBorN men även på den erfarenhet som vi fått genom vårt arbete med våtmarksrestaurering.

Mål för projektet TRIWA

 • Miljöåterställa 96 kilometer vattendrag (71 kilometer i Sverige och 25 kilometer i Finland).
 • Åtgärda 399 vandringshinder.
 • Restaurera 2 500 hektar våtmark.
 • Minska negativ påverkan av växthusgaser genom att utveckla ”greener best practice”.
 • Förbättra livsmiljöerna för lax, flodpärlmussla, grön flodtrollslända, stensimpa och utter.

Finansiering och samarbetspartners

Projektnamnet TRIWA LIFE står för "The Torne River International Watershed LIFE." Projektet finansieras med stöd av Europeiska unionens LIFE-program, Region Norrbotten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda, Enontekiö, Kolari, Muonio, Tornio, Pello och Ylitornio kommuner.

Samarbetsparter i projektet är:

 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Luleå tekniska universitet
 • Sveaskog AB
 • ELY-centralen i Lapland
 • Finlands skogscentral
 • Forststyrelsen
 • Naturresursinstitutet (LUKE)
 • Uleåborgs universitet.

Streams and wetlands have been affected by humans for several hundreds of years. Before there were roads and trucks to transport timber, streams were used for transportation from the forest-rich inlands to the sawmill industries at the coast. To facilitate the timber floating, the watercourses were straightened and cleaned of boulders and rocks. Wetlands were ditched to gain forest- and agricultural land. Road-water crossings can create migration barriers for fish. On average, 30 percent of road crossings are migration barriers. Consequently, habitats and environments for the aquatic species like fish and mussels were eradicated.The project TRIWA LIFE will restore streams and wetlands and remove migration barriers in streams. Our project area is in the catchment area of Torne river, in both Sweden and Finland. The project time is 2023—2030 and the project contributes to achieve the goals in EU: s Water Framework Directive.The objectives of the project:

Restore 96 km of streams.

Remove 399 migration barriers in streams.

Restore 2 500 hectares of wetlands.

Reduce green house gases emission and developed a Greener Best Practice.

Improve habitats for the targeted species atlantic salmon, green snaketail, bullhead, freshwater pearl mussel and otter.

Logotyper för LIFE och Natura 2000

Kontakt