Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word, 165.6 kB.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. 2021 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 98 miljoner kronor.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning särskilt prioritera insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med flera Pdf, 290.3 kB.

 • Bakgrund och behov - Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål - Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation - Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan - När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande - Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser - Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Ansökningsperiod

Den andra ansökningsperioden gick ut den 23 september 2021.

Summa att fördela är ännu inte fastställd, mer information kommer inför utlysningen.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Stödmaterial och blanketter

Om du vill ha stödmaterial och blanketter för ansökan kan du ladda ner det här Zip, 237.1 kB..

Har du frågor eller om du behöver bilagor och andra underlag från 2017–2020 kan du kontakta Mia Krylén, mia.krylen@lansstyrelsen.se

Webbplats för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns en aktivitetskalender där du som anordnar insatser eller aktiviteter kan informera om dessa. Där finns också informationsmaterial som du kan använda dig av i ditt arbete med asylsökande.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning av Migrationsverket för resor till och från aktiviteterna. Migrationsverket har även möjlighet att betala ut ersättning för mobildata till asylsökande som deltar på distans. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om TIA-bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver ersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Information om ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationer Word, 49.4 kB.

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfund Word, 48.9 kB.

Beviljade projekt

Equmeniakyrkan, Östersund

Mötesplats Vattenkällan

Erbjuda och rikta meningsfulla aktiviteter till dem som befinner sig i asyl- och integrationsprocessen. Aktiviteterna kräver lyhördhet för målgruppens behov, förslag och respons. Besökarna kommer att ha tillgång till datorer, anslutna till internet, med möjlighet till mail, hjälp med skrivelser, besök på myndigheters hemsidor etc. Till mindre regelbundet återkommande aktiviteter kan höra sådant som studiebesök, dagsutflykter, externa föreläsare, dockteater eller hälsobefrämjande aktiviteter.

Orter/kommuner: Östersund

Kontaktpersoner:

Peter Carlsson, carlsson.r.p@gmail.com
Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

Studieförbundet Vuxenskolan

Rondellen

En coachande utbildning i fyra steg. Studiebesök på arbetsplatser, nätverksträffar med arbetsgivare och arbetstagare i branscherna hotell restaurang, skogsnäringen, transportnäringen samt hemtjänst/sjukvård.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Verket i Östersund

Kontaktpersoner:

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se
Sara Wallentin, sara.wallentin@ostersundshem.se

Equmeniakyrkan Östersund

Mötesplats Vattenkällan

Verksamheten syftar till att erbjuda dem som befinner sig i asyl- och integrationsprocessen meningsfulla aktiviteter t.ex. Café integration, studiebesök, föreläsningar, språkträning, studiecirklar, målarkurs, sång, musik mm.

Orter/kommuner: Östersund

Kontaktpersoner:

Peter Carlsson, carlsson.r.p@gmail.com
Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

Sveriges sportfiske– och fiskevårdsförbund – Sportfiskarna

Integrationsfiske

Verksamheten syftar till att nå flera målområden genom samhällsinformation, träning i det svenska språket och hälsa. Deltagarna får även insyn i svensk fiskelagstiftning och generella regler i allemansrätten.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Studieförbund och kommuner

Kontaktpersoner:

Joel Norlin, joel.norlin@sportfiskarna.se
Eva Nordin Svedlund, eva.nordin.svedlund@sportfiskarna.se

Bykyrkan/Åredalens Pingstförsamling

Öppen soppmiddag/ social träffpunkt

Verksamheten syftar till att erbjuda en enkel variant av språkcafé under cirka tre timmar varje onsdag. Fjällvandring med information om det lokala området, turism, svensk allemansrätt mm. Verksamheten vill även erbjuda målgruppen att få sikt om vad svenskt samhälle och svenska regler är byggda på för grundläggande värderingar samt att förstå vilka typer av arbete som ofta erbjuds i området och vad som är extra viktigt för att få och behålla ett arbete.

Orter/kommuner: Åre

Kontaktpersoner:

Olof Holmgren, olof@livsrum.biz
Tomas Olsson, olsson@areproduktion.se

Centrum för fred

Livet i Jämtland

Syftet med insatsen är att skapa aktiviteter för asylsökande genom att ge samhällsinformation inriktat på möjligheter som finns i länet så som fjällen, naturen och hantverk samt introduktion i det svenska samhället.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Jamtli

Kontaktpersoner:

Shymaa Alwa, shal1700@student.miun.se
Kholod Mahmood, kholod71@gmail.com

TIA-projekt som beviljats medel under den första utlysningen 2019. TIA står för Tidiga insatser för asylsökande.

Åre kommun – Uppsökande verksamhet för asylsökande i Åre kommun

Syftet är att erbjuda stöd, hjälp och vägledning via aktiviteter som till exempel jobb- och utbildningsträffar, hälsoskola, öppen mottagning, välkomstmöten, SO, studiecirkel för kvinnor med svenska barnsånger och hushållsekonomi.

Orter/kommuner: Åre kommun

Samarbetspartners

Studieförbundet Vuxenskolan (medsökande), nätverk Åre Frivilligforum och Åre församling.

Kontaktpersoner

Hanna Moback, hanna.moback@are.se

Mattias Sjölundh, mattias.sjolundh@are.se

Krokoms kommun – TIA-aktiviteter i Krokom

Hälsofrämjande aktiviteter typ simning, matlagningskurs, studiecirklar, fotboll och utflykt.

Samarbetspartners

Hej Främling, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Folkuniversitet.

Kontaktpersoner

Elisabeth Wickzell, elisabeth.wickzell@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Strömsunds kommun – Hälsoverktyg för asylsökande

Verksamheten syftar till att skapa insatser och rutiner gällande hälso- och drogförebyggande insatser för asylsökande och därigenom förbättra kommunens redan befintliga rutiner kring detta. Ett hälsoförebyggande arbete leder till ett bättre mående.

Samarbetspartners

Strömsund hälsocentral och Polisen.

Kontaktpersoner

Marie Lidberg, marie.lidberg@stromsund.se

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Equmeniakyrkan Östersund – Café Integration, med kompletterande stödinsatser

Datakurs, språkcafé, två kurser i vardagssvenska, målar kurs, dagsflykt, föreläsningar om hälsofrågor med mera.

Samarbetspartners

Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan och Röda Korset.

Kontaktpersoner

Tommy Gezelius, tommy.gezelius@hotmail.com

Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

ABF Jämtland Härjedalen – Integration – viktigt på riktigt

Verksamheten syftar till att ha träffar i studiecirkelform med grupper på cirka tio deltagare där de dels talar svenska och tränar på det, men även tar upp olika saker som hur man bäst sköter sin hälsa, sex och samlevnadsundervisning, hur svenska samhället fungerar, hur föräldraskap fungerar i Sverige, hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, hur man gör när man söker jobb, skriver CV och personligt brev och tränar på intervjuer.

Samarbetspartner

Östersund kommun

Kontaktpersoner

Eva Malm, eva.malm@abf.se

Therese Granbom, therese.granbom@abf.se

Ragunda kommun – Praktisk arbetslivsträning och svenska för asylsökande (prata)

Syftet är att asylsökande ska bli bättre förberedda och rustad att arbeta i Sverige. Att de får kunskap och relevanta färdigheter som behövs för att komma närmare arbetsmarknaden. Att de får ett större socialt nätverk där svenska är vardagsspråk. Projektet syftar även till ökad kunskap om samhället i stort och till ökad hälsa då detta är viktiga etableringsfrämjande faktorer.

Samarbetspartner

Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktpersoner

Lena Sirkka, lena.sirkka@ragunda.se

Elisabeth Johnson, elisabeth.johnson@ragunda.se

SV Jämtland – Detta är Sverige, Nu med Klimatkunskap

Verksamheten syftar till att erbjuda viktiga samhällskunskaper till asylsökande och förbereda de för framtida etablering i Sverige. Den ger möjlighet att skapa egna nätverk under asylväntan. Verksamheten erbjuder kurser/cirklar och studiebesök. Insatsen består av ett uppdaterat "Detta är Sverige 2.0" -material samt ett helt nytt studiematerial "Hållbara Tillsammans" som utgår från agenda 2030.

Samarbetspartners

Östersundshem AB och flertal föreningar, eldsjälar kommunpersonal och trossamfund.

Kontaktpersoner

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Sara Wallentin, sara.wallentin@ostersundshem.se

Centrum för fred – Upp och hoppa

Insatsen syftar till att stimulera asylsökande till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten samt att sprida information och kunskap om idrott föreningslivet i Sverige.

Kontaktpersoner

Kholod Mahmood, kholod71@gmail.com

Modar Alhamdan, modar781@gmail.com

TIA-projekt som beviljats medel under den andra utlysningen 2019. TIA står för Tidiga insatser för asylsökande.

Equmeniakyrkan, Region Mitt – Mötesplats för asylsökande i Region Mitt, Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan Region Mitt har utöver aktuell ansökan sökt medel för en samordnartjänst i Dalarnas, Gävleborgs samt Västernorrlands län. Inom ramen för aktuell ansökan vill sökande möjliggöra för samordnaren att, vid 4 tillfällen under projektperioden, besöka Equmeniakyrkan i Östersund. Syftet med besöken är att sprida information och goda exempel på hur man kan ge asylsökande en snabbare integration i svenska samhället och en meningsfull väntan på beslut.

1 januari 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Per-Olof Byrskog, p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

Jan Marklund, jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Studieförbundet Vuxenskolan – Hälsa på svenska – ute och inne

Insatsen syftar till att utifrån tre olika koncept erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och språkträning. Via aktiviteten Simma och svenska erbjuds deltagarna simundervisning med simlärare och i anslutning till simlektionen hålls en språktimme som utgår från hygien, hälsa och kroppsord. Aktiviteten Tillsammansträning och svenska erbjuder fysisk rörelse i form av cirkelträning i kombination med en timmes språk-träning med fokus på hälsa, kost och motion. Det tredje konceptet är Bli vän med skogen där deltagarna får ta del av en teoretisk genomgång av allemansrätten och utrustning och därefter tillsammans med guide vistas i skogen, göra lunch över öppen eld, testa på kompassgång, lära om vandringsteknik, matsäckens sammansättning osv.

1 mars 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Sara Wallentin, sara.wallentin@verket.se

Östersunds kommun – Medan du väntar

Insatsen syftar till att vid tre tillfällen per vecka under projektperioden erbjuda hälsofrämjande aktiviteter i form av promenader med samtal, fysisk träning så som gym eller sport samt att skapa, lyssna och analysera musik.

1 januari 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Johan Nordin, johan.nordin@ostersund.se

Jon Söder, jon.soder@ostersund.se

Kontakt