Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 67,4 miljoner kronor.

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med fleraPDF

Så här ansöker du

Utlysningen pågår fram till den 19 mars 2020, Länsstyrelsen i Jämtlands län har 1 306 757 kronor att fördela till tidiga insatser för asylsökande med flera.

Fyll i bilagorna som du hittar här under och skicka dem till jamtland@lansstyrelsen.se

Har du en idé för en insats kan det vara bra att fundera igenom följande:

 • Bakgrund och behov - Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål - Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation - Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan - När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande - Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser - Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Bilagor

Delrapportering

Din organisation kan behöva lämna en delredovisning för insatsen. I beslutet om beviljat bidrag står det om din insats ska delrapporteras. Rapporteringen ske vid de tidpunkter som är överenskommet med Länsstyrelsen.

Gör så här för att delrapportera:

Bilaga 11 - DelrapportsmallWord

Slutrapportering

Senast två månader efter att insatsen för asylsökande har avslutats ska din organisation göra en slutredovisning.

Gör så här för att slutrapportera:

 • Fyll i blanketten Slutrapport för ideella föreningar och trossamfund
 • Skicka ifylld och undertecknad blankett till: jamtland@lansstyrelsen.se

Bilaga 13 - SlutrapportsmallWord

Asylsökande som deltar i TIA-insatser kan få ersättning för resorna till och från aktiviteterna. Det är Migrationsverket som betalar ut ersättningen.

För att få reseersättning av Migrationsverket behöver deltagaren ett intyg på att han/hon deltar i insatsen. Det är du som anordnar en insats som utfärdar intyget. För att få utfärda intyg behöver du teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen. Studieförbund är undantagna och kan skriva intyg utan överenskommelse.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:.

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande med flera men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelserna prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Teckna överenskommelse

 1. Fyll i formuläret:
  Teckna överenskommelse - offentlig organisation Word
  Teckna överenskommelse - ideell organisation eller trossamfundWord
 2. Skicka ifyllt och undertecknat formulär till:
  jamtland@lansstyrelsen.se

Överenskommelsen gäller ett år

En överenskommelse gäller i högst ett år. Du kan inte teckna en överenskommelse med retroaktiv verkan eller för verksamhet utanför länet.

Den asylsökande ska förnya intyget var tredje månad

Var tredje månad ska ett nytt intyg skickas till Migationsverket av den som söker ersättning. Det är deltagaren själv som ansvarar för att förnya intyget.

Frågor om reseersättning

 • Kontakta Migrationsverket om frågor som rör beslut och utbetalningar av reseersättning.
 • Kontakta Länsstyrelsen om frågor som rör överenskommelser.

Beviljade projekt

Studieförbundet Vuxenskolan

Rondellen

En coachande utbildning i fyra steg. Studiebesök på arbetsplatser, nätverksträffar med arbetsgivare och arbetstagare i branscherna hotell restaurang, skogsnäringen, transportnäringen samt hemtjänst/sjukvård.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Verket i Östersund

Kontaktpersoner:

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se
Sara Wallentin, sara.wallentin@ostersundshem.se

Equmeniakyrkan Östersund

Mötesplats Vattenkällan

Verksamheten syftar till att erbjuda dem som befinner sig i asyl- och integrationsprocessen meningsfulla aktiviteter t.ex. Café integration, studiebesök, föreläsningar, språkträning, studiecirklar, målarkurs, sång, musik mm.

Orter/kommuner: Östersund

Kontaktpersoner:

Peter Carlsson, carlsson.r.p@gmail.com
Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

Sveriges sportfiske– och fiskevårdsförbund – Sportfiskarna

Integrationsfiske

Verksamheten syftar till att nå flera målområden genom samhällsinformation, träning i det svenska språket och hälsa. Deltagarna får även insyn i svensk fiskelagstiftning och generella regler i allemansrätten.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Studieförbund och kommuner

Kontaktpersoner:

Joel Norlin, joel.norlin@sportfiskarna.se
Eva Nordin Svedlund, eva.nordin.svedlund@sportfiskarna.se

Bykyrkan/Åredalens Pingstförsamling

Öppen soppmiddag/ social träffpunkt

Verksamheten syftar till att erbjuda en enkel variant av språkcafé under cirka tre timmar varje onsdag. Fjällvandring med information om det lokala området, turism, svensk allemansrätt mm. Verksamheten vill även erbjuda målgruppen att få sikt om vad svenskt samhälle och svenska regler är byggda på för grundläggande värderingar samt att förstå vilka typer av arbete som ofta erbjuds i området och vad som är extra viktigt för att få och behålla ett arbete.

Orter/kommuner: Åre

Kontaktpersoner:

Olof Holmgren, olof@livsrum.biz
Tomas Olsson, olsson@areproduktion.se

Centrum för fred

Livet i Jämtland

Syftet med insatsen är att skapa aktiviteter för asylsökande genom att ge samhällsinformation inriktat på möjligheter som finns i länet så som fjällen, naturen och hantverk samt introduktion i det svenska samhället.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Jamtli

Kontaktpersoner:

Shymaa Alwa, shal1700@student.miun.se
Kholod Mahmood, kholod71@gmail.com

TIA-projekt som beviljats medel under den första utlysningen 2019. TIA står för Tidiga insatser för asylsökande.

Åre kommun – Uppsökande verksamhet för asylsökande i Åre kommun

Syftet är att erbjuda stöd, hjälp och vägledning via aktiviteter som till exempel jobb- och utbildningsträffar, hälsoskola, öppen mottagning, välkomstmöten, SO, studiecirkel för kvinnor med svenska barnsånger och hushållsekonomi.

Orter/kommuner: Åre kommun

Samarbetspartners

Studieförbundet Vuxenskolan (medsökande), nätverk Åre Frivilligforum och Åre församling.

Kontaktpersoner

Hanna Moback, hanna.moback@are.se

Mattias Sjölundh, mattias.sjolundh@are.se

Krokoms kommun – TIA-aktiviteter i Krokom

Hälsofrämjande aktiviteter typ simning, matlagningskurs, studiecirklar, fotboll och utflykt.

Samarbetspartners

Hej Främling, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Folkuniversitet.

Kontaktpersoner

Elisabeth Wickzell, elisabeth.wickzell@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Strömsunds kommun – Hälsoverktyg för asylsökande

Verksamheten syftar till att skapa insatser och rutiner gällande hälso- och drogförebyggande insatser för asylsökande och därigenom förbättra kommunens redan befintliga rutiner kring detta. Ett hälsoförebyggande arbete leder till ett bättre mående.

Samarbetspartners

Strömsund hälsocentral och Polisen.

Kontaktpersoner

Marie Lidberg, marie.lidberg@stromsund.se

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Equmeniakyrkan Östersund – Café Integration, med kompletterande stödinsatser

Datakurs, språkcafé, två kurser i vardagssvenska, målar kurs, dagsflykt, föreläsningar om hälsofrågor med mera.

Samarbetspartners

Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan och Röda Korset.

Kontaktpersoner

Tommy Gezelius, tommy.gezelius@hotmail.com

Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

ABF Jämtland Härjedalen – Integration – viktigt på riktigt

Verksamheten syftar till att ha träffar i studiecirkelform med grupper på cirka tio deltagare där de dels talar svenska och tränar på det, men även tar upp olika saker som hur man bäst sköter sin hälsa, sex och samlevnadsundervisning, hur svenska samhället fungerar, hur föräldraskap fungerar i Sverige, hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, hur man gör när man söker jobb, skriver CV och personligt brev och tränar på intervjuer.

Samarbetspartner

Östersund kommun

Kontaktpersoner

Eva Malm, eva.malm@abf.se

Therese Granbom, therese.granbom@abf.se

Ragunda kommun – Praktisk arbetslivsträning och svenska för asylsökande (prata)

Syftet är att asylsökande ska bli bättre förberedda och rustad att arbeta i Sverige. Att de får kunskap och relevanta färdigheter som behövs för att komma närmare arbetsmarknaden. Att de får ett större socialt nätverk där svenska är vardagsspråk. Projektet syftar även till ökad kunskap om samhället i stort och till ökad hälsa då detta är viktiga etableringsfrämjande faktorer.

Samarbetspartner

Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktpersoner

Lena Sirkka, lena.sirkka@ragunda.se

Elisabeth Johnson, elisabeth.johnson@ragunda.se

SV Jämtland – Detta är Sverige, Nu med Klimatkunskap

Verksamheten syftar till att erbjuda viktiga samhällskunskaper till asylsökande och förbereda de för framtida etablering i Sverige. Den ger möjlighet att skapa egna nätverk under asylväntan. Verksamheten erbjuder kurser/cirklar och studiebesök. Insatsen består av ett uppdaterat "Detta är Sverige 2.0" -material samt ett helt nytt studiematerial "Hållbara Tillsammans" som utgår från agenda 2030.

Samarbetspartners

Östersundshem AB och flertal föreningar, eldsjälar kommunpersonal och trossamfund.

Kontaktpersoner

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Sara Wallentin, sara.wallentin@ostersundshem.se

Centrum för fred – Upp och hoppa

Insatsen syftar till att stimulera asylsökande till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten samt att sprida information och kunskap om idrott föreningslivet i Sverige.

Kontaktpersoner

Kholod Mahmood, kholod71@gmail.com

Modar Alhamdan, modar781@gmail.com

TIA-projekt som beviljats medel under den andra utlysningen 2019. TIA står för Tidiga insatser för asylsökande.

Equmeniakyrkan, Region Mitt – Mötesplats för asylsökande i Region Mitt, Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan Region Mitt har utöver aktuell ansökan sökt medel för en samordnartjänst i Dalarnas, Gävleborgs samt Västernorrlands län. Inom ramen för aktuell ansökan vill sökande möjliggöra för samordnaren att, vid 4 tillfällen under projektperioden, besöka Equmeniakyrkan i Östersund. Syftet med besöken är att sprida information och goda exempel på hur man kan ge asylsökande en snabbare integration i svenska samhället och en meningsfull väntan på beslut.

1 januari 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Per-Olof Byrskog, p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

Jan Marklund, jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Studieförbundet Vuxenskolan – Hälsa på svenska – ute och inne

Insatsen syftar till att utifrån tre olika koncept erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och språkträning. Via aktiviteten Simma och svenska erbjuds deltagarna simundervisning med simlärare och i anslutning till simlektionen hålls en språktimme som utgår från hygien, hälsa och kroppsord. Aktiviteten Tillsammansträning och svenska erbjuder fysisk rörelse i form av cirkelträning i kombination med en timmes språk-träning med fokus på hälsa, kost och motion. Det tredje konceptet är Bli vän med skogen där deltagarna får ta del av en teoretisk genomgång av allemansrätten och utrustning och därefter tillsammans med guide vistas i skogen, göra lunch över öppen eld, testa på kompassgång, lära om vandringsteknik, matsäckens sammansättning osv.

1 mars 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Sara Wallentin, sara.wallentin@verket.se

Östersunds kommun – Medan du väntar

Insatsen syftar till att vid tre tillfällen per vecka under projektperioden erbjuda hälsofrämjande aktiviteter i form av promenader med samtal, fysisk träning så som gym eller sport samt att skapa, lyssna och analysera musik.

1 januari 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Johan Nordin, johan.nordin@ostersund.se

Jon Söder, jon.soder@ostersund.se

ABF Bräcke­ – Livsstil på Landsbygd

Kunskaper i svenska, om det svenska samhället och kulturarvet. Projektet syftar till att de asylsökande ska vilja stanna i Bräcke kommun och vill också ge kunskap om de fördelar som är förknippade med att bo i en kommun med skog, natur och landsbygd.

Orter/kommuner: Bräcke

Kontaktpersoner:
Bertil Jonsson, bertil.jonsson@abf.se

Abdi Muhumed, abdi.muhumed@jgy.se

Bergs kommun – Samhälls- och arbetsmarknads­orientering för asylsökande i Bergs kommun

Samhällskunskap inklusive livsstil, och kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Tidig kunskap om Bergs kommun så de asylsökande väljer att stanna kvar i kommunen.

Orter/kommuner: Berg

Kontaktpersoner:
Maria Östlund, maria.ostlund@berg.se

Agneta Sivertsson, agneta.sivertsson@berg.se

Betelförsamlingen i Östersund-Jämtlands hjältar

Innovativ integration via gratis friskvårdsevent till arbetsplatser. Svenskaträning, CV-skrivning, studiebesök på arbetsplatser och hälsofrämjande aktiviteter såsom skapande.

Orter/kommuner: Bräcke, Östersund

Samarbetspartner: Östersunds FK, Östersunds IK, Jämtland basket, Tullus SG, Bitahlon Östersund, Östersunds SK, Östersundshem.

Kontaktpersoner:
Christian Lennartsson, kristjanla@hotmail.com

Ingemar Forss, ingemar.forss@gmail.com

Boxningsklubben – Änge BK Ängelns föreningsinsats för asylsökande integration och personliga utveckling

Projektet syftar till att de unga asylsökande kan komma in till Östersund för att träna och ha andra gemensamma aktiviteter tillsammans med ungdomar inom klubben.

Övernatta på vandrarhem och kunna umgås i klubbens regi under hela helgen. Med exempelvis träning, samtal, biobesök, föreläsningar och sammankomster under helgen.

Orter/kommuner: Berg, Bräcke, Krokom, Härjedalen, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund.

Kontaktpersoner:
Lars-Göran Linde, galento55@gmail.com

Centrum för fred – Folkhälsa

Samhällsinformation med inriktning på hälsa samt introduktion i det svenska samhället. Projektet kommer att ge information om hälsofrämjande insatser och bidra till ett aktivt liv.

Orter/kommuner: Berg, Bräcke, Krokom

Kontaktpersoner:
KholodMahmood, kholod71@gmail.com

AbdulbariRajoub, abdulbari.rajoub@gmail.com

Equmeniakyrkan – Grundläggande datakurs

Utbildningen, som bedrivs på svenska, syftar till att ge deltagarna datorvana och en grundläggande utbildning av mail och Office-paketet samtidigt som kursen i sig kan skapa värdefulla möten mellan asylsökande/flyktingar och "svenskar". Kurstillfällena ger möjlighet till samtal mellan deltagare och därmed finns förutsättningar till förbättrade kunskaper i svenska.

Orter/kommuner: Östersund

Kontaktpersoner:
Leif Schelin, leif.olov@hotmail.com

Tommy Gezelius, tommy.gezelius@hotmail.se

Utvecklingsgruppen Fjällsjö framtid – Kafé Hej Hello

En mötesplats för sociala möten och möjlighet att delta vid språkundervisning och pysselkvällar. Målgruppen kan även delta vid sortering och försäljning av kläder samt baka och sälja fika i cafeterian.

Orter/kommuner: Backe i Strömsunds kommun

Kontaktpersoner:
Linnea Bergström, fjallsjoframtid@backe.nu

Margareta Mårtensson, marg_martensson@hotmail.com

Härjedalens pastorat – Volontärarbete i Härjedalens pastorat

Språkcafé och mötesplats. Kulturaktiviteter

Orter/kommuner: Härjedalen

Kontaktpersoner:
Carina Blomqvist Liljegren, carina.blomqvist.liljegren@svenskakyrkan.se

Eva-Britt Boij, ebba_28@hotmail.com

Krokoms kommun – Arbetsmarknadsorientering

Kunskap om den svenska arbetsmarknaden genom studiebesök på arbetsplatser, info om jobskills, CV-skrivning. Kommunen kan erbjuda praktikplatser för asylsökande och upprätta praktikavtal.

Orter/kommuner: Krokom

Samarbetspartner: ​Svenska kyrkan, Röda korset, Migrationsverket, civilsamhället.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Wickzell, Elisabeth.wickzell@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Krokoms kommun – Simskola för vuxna

Projektet syftar för att lära de asylsökande simning ur en säkerhetssynpunkt och glädjegivande fritidsintresse. Simskola för vuxna en dag per vecka under tre månader.

Orter/kommuner: Krokom

Samarbetspartner: Svenska kyrkan

Kontaktpersoner:
Elisabeth Wickzell, Elisabeth.wickzell@krokom.se

Mimi Finnstedt, Mimi.finnstedt@krokom.se

Krokoms kommun – Sommaraktiviteter Krokom

Syftet med insatsen är att ta de asylsökande med arrangemang, aktiviteter och utflykter i deras närmiljö. De får nätverk, möjlighet till att träna svenska samt att få möjligheter att volontärarbeta på sommaraktiviteterna något som bli ett litet steg in mot arbetsmarknaden.

Orter/kommuner: Krokom

Samarbetspartner: Hej Främling, KIV, Näldens bygdegårdsförening, Svenska kyrkan, Alsens hembygdsförening, Trångsvikens bygdegårdsförening, Röda korset.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Wickzell, Elisabeth.wickzell@krokom.se

Mimi Finnstedt, Mimi.finnstedt@krokom.se

Krokoms pastorat – Språkcafé

Aktiv språkundervisning, hjälp att söka praktik och jobb.

Orter/kommuner: Krokom

Samarbetspartner: Änge park byggvaruhandel.

Kontaktpersoner:
Olof Roos, olof.roos@svenskakyrkan.se

Calle Wahlström, calle.wahlstrom@svenskakyrkan.se

Laxsjö-Föllinge Röda Korset-Integrationsinsatser för asylsökande i glesbygden

Språkcafé, mötesplats och andra aktiviteter.

Orter/kommuner: Krokom

Kontaktpersoner:
Ingrid Olsson, vastavika106@gmail.com

Margareta Runnsäter, mrunnsater@gmail.com

Ragunda kommun – Välkommen till Ragunda – aktiv och meningsfull väntan på asyl i Ragunda

Syftet med insatsen är att skapa en röd tråd för personer som tillhör LMA och som bor i Ragunda kommun. Målet med insatsen är att de ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade. Att de ges en möjlighet att bli en del av samhället och att ta med sig goda erfarenheter och ny kunskap som blir till nytta för dem och det samhälle de kommer till. Svenskundervisning, samhälls­information, studiebesök på olika arbetsplatser samt skriva CV.

Orter/kommuner: Ragunda

Samarbetspartner: ​Vuxenskolan, Rädda barnen, SISU

Kontaktpersoner:
Eva Blomkvist, eva.blomkvist@ragunda.se

Lena Sirkka, lena.sirkka@ragunda.se

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland – Detta är Sverige 2.0 och första stegen för att få ett jobb med volontärssatsning

Projektet syftar till att ge asylsökande högkvalitativ information om Sverige, ge introduktion i folkbildning och praktik i lokalsamhällets föreningsliv. Mötesplats för asylsökande. Vidareutveckla första stegen för att få jobb.

Orter/kommuner: Berg, Bräcke, Krokom, Härjedalen, Östersund

Samarbetspartner: Olika föreningar, trossamfund, IF och andra från civilsamhället. Kommuner.

Kontaktpersoner:
Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Jörgen Vikström, vikstromjorgen@gmail.com

SV Jämtlands län, Ragunda – Dunderklumpen

Projektet syftar till att involvera de asylsökande i en uppsättning av en teaterproduktion och spela en teater. De får ingå i ett team där de kan vara delaktiga i en teaterproduktion.

Orter/kommuner: Ragunda

Samarbetspartner: ​Ragunda kommun, Teater Oberon.

Kontaktpersoner:
Annicka Kanto, annicka.kanto@sv.se

SV Jämtlands län – Svängom

Danskurser och olika danser för att röra på sig på ett roligt sätt, sprida kultur och samtidigt skapa nätverk. Mötesplats med dans varje fredag för asylsökande och etablerade svenskar.

Orter/kommuner: Ragunda

Samarbetspartner: Fors hembygdsgård, Ragunda kommun, SISU, Bispgårdens IF, Ragunda basket, 24/7 kyrkan, PRO, SPF.

Kontaktpersoner:
Annicka Kanto, annicka.kanto@sv.se
Ulrika Thalén-Karlsson, ulrika.karlsson-thalen@sv.se

Ytterhogdals Röda Korset krets – Kunskaper i det svenska språket samt främja hälsa för asylsökande

Syftet är att öka asylsökandes kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Mötesplats där målgruppen har olika aktiviteter som bidrar till att behålla en bra hälsa.

Orter/kommuner: Härjedalen

​Samarbetspartner: Ytterhogdals IK, Svenska kyrkan, Ytterhogdals- Överhogdals och Ängersjö församling.

Kontaktpersoner:
Solveig Haugen, solveig.haugen@telia.com

Elinor Söderlund, elinorsoderlund@yahoo.se

Östersunds kommun – Resurscentrum för asylsökande

Östersunds bibliotek vill skapa ett resurscentrum för asylsökande där besökare kan få ett brett stöd i allt från samhällsorientering till språkinlärning, social samvaro och inte minst en plattform för att själva kunna påverka integrationsarbetet.

Orter/kommuner: Östersund kommun (men verksamheten är öppen för alla oavsett av hemkommun)

​Samarbetspartner: Arbetsförmedlingen, Röda Korset, SV, Civilsamhället, samiskt informationscentrum.

Kontaktpersoner:
Daniel Fahlén, daniel.fahlen@ostersund.se

Maj Eriksson, maj.eriksson@ostersund.se

Krokoms kommun – Aktiviteter för asylsökande i Krokom

Målet är att erbjuda asylsökande på flera orter i Krokoms kommun aktiviteter utifrån deras intressen och utbudet i det svenska samhället. Hälsofrämjande aktiviteter typ simskola, matlagningskurs, studiecirklar, fotboll och utflykt

Orter/kommuner: Krokom Kommun

Samarbetspartner: ​Svenska kyrkan, Röda korset, Hej främling, studieförbundet vuxen skolan, Rädda Barnen och andra aktörer

Kontaktpersoner:
Elisabeth Wickzell, Elisabeth.wickzell@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Östersunds kommun – Resurscentrum för asylsökande

Östersunds bibliotek vill skapa ett resurscentrum för asylsökande där besökare kan få ett brett stöd i allt från samhällsorientering till språkinlärning, social samvaro och inte minst en plattform för att själva kunna påverka integrationsarbetet.

Orter/Kommuner: Östersund kommun (men verksamheten är öppen för alla oavsett av hemkommun)

​Samarbetspartner: Arbetsförmedlingen, Röda Korset, SV, Civilsamhället, samiskt informationscentrum

Kontaktpersoner
Daniel Fahlén, daniel.fahlen@ostersund.se

Maj Eriksson, maj.eriksson@ostersund.se

Ragunda kommun – Välkommen till Ragunda - aktiv och meningsfull väntan på asyl i Ragunda

Syftet med insatsen är att skapa en röd tråd för personer som tillhör LMA och som bor i Ragunda kommun. Målet med insatsen är att de ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade. Att de ges en möjlighet att bli en del av samhället och att ta med sig goda erfarenheter och ny kunskap som

blir till nytta för dem och det samhälle de kommer till. Svenskundervisning, samhällsinformation, studiebesök på olika arbetsplatser samt skriva CV.

Orter/kommuner: Ragunda

Samarbetspartner: ​Vuxenskolan, Rädda barnen, SISU

Kontaktpersoner
Eva Blomkvist, eva.blomkvist@ragunda.se

Lena Sirkka, lena.sirkka@ragunda.se

Bräcke kommun – Lär känna ditt Bräcke

Meningsfull vardag via olika aktiviteter; studiecirkel i svenska, användning av arbetsverktyget 'Paletten' som innehåller info kring olika områden, såsom arbetsmarknad, hälsa och det svenska samhället. Studiebesök och föreläsningar inom de nämnande områden t.ex. privatekonomi, hälsa, sociala koder fördjupad SO, horisontella principer, allemansrätten, föreningslivet mm. Matlagning

Orter/kommuner: Kälarna/Bräcke

Samarbetspartner: ​ABF Bräcke och Rädda Barnen.

Kontaktpersoner: Ulrika Fredin, ulrika.fredin@bracke.se , Åsa Hedenström-Boije, asa.hedenstrom-boije@bracke.se

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland – Detta är Sverige 2.0 och första stegen för att få ett jobb med volontärssatsning

Projektet syftar till att ge asylsökande högkvalitativ information om Sverige, ge introduktion i folkbildning och praktik i lokalsamhällets föreningsliv. Mötesplats för asylsökande. Vidareutveckla första stegen för att få jobb.

Orter/Kommuner: Berg, Bräcke, Krokom, Östersund- där asylsökande bor och behov finns av insatser.

Samarbetspartner: lokala SV kontor som finns i alla kommuner, eldsjälar, ideella föreningar, företag föreningar, församlingar med flera

Kontaktpersoner
Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Jörgen Vikström, vikstromjorgen@gmail.com

Equmenia kyrkan, Region Mitt-Mötesplats för asylsökande i Region Mitt

Sportlovsaktivitet på Fjällgården i Höglekardalen

Orter/Kommuner: Östersund.

Kontaktpersoner
jan.marklund@equmeniakyrkan.se

KFUM Ragunda – Öppen Court i Forshallen samt föräldrastöd till asylsökande familjer

Syftet är att asylsökande föräldrar till barn och ungdomar ska lära sig mer om föreningsliv och att de ska få ökad kunskap om och bli delaktiga i sina barns fritidsaktiviteter.

Orter/Kommuner: Ragunda kommun

Kontaktpersoner
Elisabeth Johnson, rogrinna@hotmail.se

Sylvia Axelsson, sylvia70axelsson@hotmail.com

Stöd för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns stöd till såväl asylsökande som till dig som anordnar insatser eller på andra sätt arbetar med asylsökande.

För dig som anordnar insatser eller arbetar med asylsökande finns material, information och verktyg som stöd i arbetet.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.selänk till annan webbplats

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg och information om mötesplatser och aktiviteter.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.selänk till annan webbplats

Teckna överenskommelse

 1. Fyll i formuläret:
  Teckna överenskommelse - offentlig organisation Word
  Teckna överenskommelse - ideell organisation eller trossamfundWord
 2. Skicka ifyllt och undertecknat formulär till:
  jamtland@lansstyrelsen.se

Den asylsökande ska förnya intyget var tredje månad

Var tredje månad ska ett nytt intyg skickas till Migationsverket av den som söker ersättning. Det är deltagaren själv som ansvarar för att förnya intyget.

Frågor om reseersättning

 • Kontakta Migrationsverket om frågor som rör beslut och utbetalningar av reseersättning.
 • Kontakta Länsstyrelsen om frågor som rör överenskommelser.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i Tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning för resor till och från aktiviteterna. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få reseersättning. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver reseersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Din organisation behöver inte teckna en TIA-överenskommelse

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Teckna en TIA-överenskommelse för att kunna utfärda intyg

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationerWord

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfundWord

Skicka in

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till jamtland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Jenny Edlund

Integrationssamordnare