Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

 • Bakgrund och behov - Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål - Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation - Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan - När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande - Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser - Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En ansökan om överenskommelse kan godkännas för ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund Word, 50.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer Word, 43 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Beviljade projekt

Röda Korset Östersund

Mötesplats Ukrainska flyktingar

I samarbete med Svenska kyrkan, Östersunds församling, kommer insatsen att erbjuda en plats man som flykting kan komma till för att få medmänskligt stöd. På mötesplatsen kommer det finnas möjlighet att i en lugn miljö få prata med någon. Insatsen kommer även erbjuda språkstöd och samhällsinformation. Man kommer att vara lyhörda för deltagarens behov och insatsen kommer att anpassas till behovet som deltagarna har.

Insatsen kommer att erbjuda samhällslotsverksamhet där man kommer ge information om hur Sverige fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter man har i Sverige. Insatsen kommer även att erbjuda tillgång till digitala lösningar för att ge möjlighet att söka information och söka kontakter.

Ort/kommun: Östersunds kommun

Kontaktpersoner:

Stefan Olsson, stefan.olsson@redcross.se

Marie Strandgren, marie.strandgren@svenskakyrkan.se

Ragunda kommun

TIA 22

Insatsen riktar sig till de asylsökande och de personer som omfattas av massflyktsdirektivet som finns eller väntas komma till kommunen. På individnivå syftar insatsen till att stärka individens känsla av samhörighet och inkludering liksom att vara hälsofrämjande. På samhällsnivå syftar den till att stärka individer i att kunna utgöra en resurs i kommunen på olika sätt genom ökad kunskap om Sveriges kultur och kontext.

Ort/kommun: Ragunda kommun

Kontaktpersoner:

Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se

Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson@ragunda.se

Strömsund kommun

Frivilligsamordnare 2022/2023

Insatsen riktar sig till vuxna flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Frivilligsamordnaren ska vara en länk mellan kommunen och civilsamhället – målet är att på ett enkelt sätt kunna få kontakt med kommunen och med varandra så att stödinsatser för flyktingar koordineras. Frivilligsamordnaren är en kunskapsbank som stöttar och inspirerar till frivilliginsatser samt har förmåga och möjlighet att se kompetens behov och samtidigt ha en god översikt över föreningslivet. Insatserna främjar språkinlärning, nätverkande och underlättar etableringen för flyktingar och nyanlända i kommunen.

Ort/kommun: Strömsund kommun

Kontaktpersoner:

Marie Lidberg, marie.lidberg@stromsund.se

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Hej Främling

Hej främling! Jämtland

Insatsen riktar sig till asylsökande och flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Hej främlings verksamhet går ut på att bedriva hälsofrämjande aktiviteter med fokus på människors utanförskap. Insatsen kommer fokuseras på att aktivera och inkludera målgruppen vilket är en förutsättning för integration, långsiktig hållbarhet och tillgängliggörande av det svenska samhället. Nätverk och vänner är ovärderligt för att komma in i språket, samhället, arbetslivet samt öka välbefinnande.

Orter/kommuner: Östersund, Bräcke, Krokom, Härjedalen

Kontaktpersoner:

Samira Musa, samira@hejframling.se

Annica Löfling, annica@hejframling.se

Equmeniakyrkan, Östersund

Mötesplats Vattenkällan

Erbjuda och rikta meningsfulla aktiviteter till dem som befinner sig i asyl- och integrationsprocessen. Aktiviteterna kräver lyhördhet för målgruppens behov, förslag och respons. Besökarna kommer att ha tillgång till datorer, anslutna till internet, med möjlighet till mail, hjälp med skrivelser, besök på myndigheters hemsidor etc. Till mindre regelbundet återkommande aktiviteter kan höra sådant som studiebesök, dagsutflykter, externa föreläsare, dockteater eller hälsobefrämjande aktiviteter.

Orter/kommuner: Östersund

Kontaktpersoner:

Peter Carlsson, carlsson.r.p@gmail.com
Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

Studieförbundet Vuxenskolan

Rondellen

En coachande utbildning i fyra steg. Studiebesök på arbetsplatser, nätverksträffar med arbetsgivare och arbetstagare i branscherna hotell restaurang, skogsnäringen, transportnäringen samt hemtjänst/sjukvård.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Verket i Östersund

Kontaktpersoner:

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se
Sara Wallentin, sara.wallentin@ostersundshem.se

Equmeniakyrkan Östersund

Mötesplats Vattenkällan

Verksamheten syftar till att erbjuda dem som befinner sig i asyl- och integrationsprocessen meningsfulla aktiviteter t.ex. Café integration, studiebesök, föreläsningar, språkträning, studiecirklar, målarkurs, sång, musik mm.

Orter/kommuner: Östersund

Kontaktpersoner:

Peter Carlsson, carlsson.r.p@gmail.com
Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

Sveriges sportfiske– och fiskevårdsförbund – Sportfiskarna

Integrationsfiske

Verksamheten syftar till att nå flera målområden genom samhällsinformation, träning i det svenska språket och hälsa. Deltagarna får även insyn i svensk fiskelagstiftning och generella regler i allemansrätten.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Studieförbund och kommuner

Kontaktpersoner:

Joel Norlin, joel.norlin@sportfiskarna.se
Eva Nordin Svedlund, eva.nordin.svedlund@sportfiskarna.se

Bykyrkan/Åredalens Pingstförsamling

Öppen soppmiddag/ social träffpunkt

Verksamheten syftar till att erbjuda en enkel variant av språkcafé under cirka tre timmar varje onsdag. Fjällvandring med information om det lokala området, turism, svensk allemansrätt mm. Verksamheten vill även erbjuda målgruppen att få sikt om vad svenskt samhälle och svenska regler är byggda på för grundläggande värderingar samt att förstå vilka typer av arbete som ofta erbjuds i området och vad som är extra viktigt för att få och behålla ett arbete.

Orter/kommuner: Åre

Kontaktpersoner:

Olof Holmgren, olof@livsrum.biz
Tomas Olsson, olsson@areproduktion.se

Centrum för fred

Livet i Jämtland

Syftet med insatsen är att skapa aktiviteter för asylsökande genom att ge samhällsinformation inriktat på möjligheter som finns i länet så som fjällen, naturen och hantverk samt introduktion i det svenska samhället.

Orter/kommuner: Östersund och Åre

Samarbetsparter:

Jamtli

Kontaktpersoner:

Shymaa Alwa, shal1700@student.miun.se
Kholod Mahmood, kholod71@gmail.com

TIA-projekt som beviljats medel under den första utlysningen 2019. TIA står för Tidiga insatser för asylsökande.

Åre kommun – Uppsökande verksamhet för asylsökande i Åre kommun

Syftet är att erbjuda stöd, hjälp och vägledning via aktiviteter som till exempel jobb- och utbildningsträffar, hälsoskola, öppen mottagning, välkomstmöten, SO, studiecirkel för kvinnor med svenska barnsånger och hushållsekonomi.

Orter/kommuner: Åre kommun

Samarbetspartners

Studieförbundet Vuxenskolan (medsökande), nätverk Åre Frivilligforum och Åre församling.

Kontaktpersoner

Hanna Moback, hanna.moback@are.se

Mattias Sjölundh, mattias.sjolundh@are.se

Krokoms kommun – TIA-aktiviteter i Krokom

Hälsofrämjande aktiviteter typ simning, matlagningskurs, studiecirklar, fotboll och utflykt.

Samarbetspartners

Hej Främling, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och Folkuniversitet.

Kontaktpersoner

Elisabeth Wickzell, elisabeth.wickzell@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Strömsunds kommun – Hälsoverktyg för asylsökande

Verksamheten syftar till att skapa insatser och rutiner gällande hälso- och drogförebyggande insatser för asylsökande och därigenom förbättra kommunens redan befintliga rutiner kring detta. Ett hälsoförebyggande arbete leder till ett bättre mående.

Samarbetspartners

Strömsund hälsocentral och Polisen.

Kontaktpersoner

Marie Lidberg, marie.lidberg@stromsund.se

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Equmeniakyrkan Östersund – Café Integration, med kompletterande stödinsatser

Datakurs, språkcafé, två kurser i vardagssvenska, målar kurs, dagsflykt, föreläsningar om hälsofrågor med mera.

Samarbetspartners

Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan och Röda Korset.

Kontaktpersoner

Tommy Gezelius, tommy.gezelius@hotmail.com

Hamid Tivpoor, tivpoorhamid@yahoo.com

ABF Jämtland Härjedalen – Integration – viktigt på riktigt

Verksamheten syftar till att ha träffar i studiecirkelform med grupper på cirka tio deltagare där de dels talar svenska och tränar på det, men även tar upp olika saker som hur man bäst sköter sin hälsa, sex och samlevnadsundervisning, hur svenska samhället fungerar, hur föräldraskap fungerar i Sverige, hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, hur man gör när man söker jobb, skriver CV och personligt brev och tränar på intervjuer.

Samarbetspartner

Östersund kommun

Kontaktpersoner

Eva Malm, eva.malm@abf.se

Therese Granbom, therese.granbom@abf.se

Ragunda kommun – Praktisk arbetslivsträning och svenska för asylsökande (prata)

Syftet är att asylsökande ska bli bättre förberedda och rustad att arbeta i Sverige. Att de får kunskap och relevanta färdigheter som behövs för att komma närmare arbetsmarknaden. Att de får ett större socialt nätverk där svenska är vardagsspråk. Projektet syftar även till ökad kunskap om samhället i stort och till ökad hälsa då detta är viktiga etableringsfrämjande faktorer.

Samarbetspartner

Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktpersoner

Lena Sirkka, lena.sirkka@ragunda.se

Elisabeth Johnson, elisabeth.johnson@ragunda.se

SV Jämtland – Detta är Sverige, Nu med Klimatkunskap

Verksamheten syftar till att erbjuda viktiga samhällskunskaper till asylsökande och förbereda de för framtida etablering i Sverige. Den ger möjlighet att skapa egna nätverk under asylväntan. Verksamheten erbjuder kurser/cirklar och studiebesök. Insatsen består av ett uppdaterat "Detta är Sverige 2.0" -material samt ett helt nytt studiematerial "Hållbara Tillsammans" som utgår från agenda 2030.

Samarbetspartners

Östersundshem AB och flertal föreningar, eldsjälar kommunpersonal och trossamfund.

Kontaktpersoner

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Sara Wallentin, sara.wallentin@ostersundshem.se

Centrum för fred – Upp och hoppa

Insatsen syftar till att stimulera asylsökande till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten samt att sprida information och kunskap om idrott föreningslivet i Sverige.

Kontaktpersoner

Kholod Mahmood, kholod71@gmail.com

Modar Alhamdan, modar781@gmail.com

TIA-projekt som beviljats medel under den andra utlysningen 2019. TIA står för Tidiga insatser för asylsökande.

Equmeniakyrkan, Region Mitt – Mötesplats för asylsökande i Region Mitt, Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan Region Mitt har utöver aktuell ansökan sökt medel för en samordnartjänst i Dalarnas, Gävleborgs samt Västernorrlands län. Inom ramen för aktuell ansökan vill sökande möjliggöra för samordnaren att, vid 4 tillfällen under projektperioden, besöka Equmeniakyrkan i Östersund. Syftet med besöken är att sprida information och goda exempel på hur man kan ge asylsökande en snabbare integration i svenska samhället och en meningsfull väntan på beslut.

1 januari 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Per-Olof Byrskog, p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

Jan Marklund, jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Studieförbundet Vuxenskolan – Hälsa på svenska – ute och inne

Insatsen syftar till att utifrån tre olika koncept erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och språkträning. Via aktiviteten Simma och svenska erbjuds deltagarna simundervisning med simlärare och i anslutning till simlektionen hålls en språktimme som utgår från hygien, hälsa och kroppsord. Aktiviteten Tillsammansträning och svenska erbjuder fysisk rörelse i form av cirkelträning i kombination med en timmes språk-träning med fokus på hälsa, kost och motion. Det tredje konceptet är Bli vän med skogen där deltagarna får ta del av en teoretisk genomgång av allemansrätten och utrustning och därefter tillsammans med guide vistas i skogen, göra lunch över öppen eld, testa på kompassgång, lära om vandringsteknik, matsäckens sammansättning osv.

1 mars 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Clara Kempff, clara.kempff@sv.se

Sara Wallentin, sara.wallentin@verket.se

Östersunds kommun – Medan du väntar

Insatsen syftar till att vid tre tillfällen per vecka under projektperioden erbjuda hälsofrämjande aktiviteter i form av promenader med samtal, fysisk träning så som gym eller sport samt att skapa, lyssna och analysera musik.

1 januari 2020–31 december 2020.

Kontaktpersoner

Johan Nordin, johan.nordin@ostersund.se

Jon Söder, jon.soder@ostersund.se

Kontakt

Therese Aronsson

Integrationssamordnare

Magdalena Said

Integrationssamordnare