Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Ansökningsperiod

Under 2021 finns 940 000 kronor att fördela. Ansökningsperioden öppnar den 15 februari och avslutas 1 juni.

Beviljade projekt

Studiecoach, med utveckling av digitalisering och arbetsmarknadskunskap

Insatsen syftar till utveckling av digitalisering av undervisning samt utveckling av deltagarnas digitala kompetens, utveckling av den digitala hanteringen i vardagsmiljö. En studiecoach ska anställas för att hjälpa SFI eleverna att få digital kompetens samt att coachen ska kunna ge eleverna digital undervisning på andra tider än de traditionella. Detta ska bidra till högre närvaro bland deltagarna då de inte behöver resa samt att kvinnorna ska kunna ha möjlighet att närvara på ett annat sätt.

Kommun: Bergs kommun

Period: 1 februari 2021 – 30 juni 2021

Kontaktperson: Therese Martebo, therese.Martebo@berg.se

Extratjänstsamordnare

Insatsen syftar till att ge nyanlända kvinnor och män möjlighet att utvecklas genom att kombinera studier i svenska språket med praktisk språkträning på jobbet samt att få arbetslivserfarenhet och kontakter i svenska samhället. Ett annat syfte är att utveckla kommunens möjlighet och förmåga att ta emot nyanlända med rätt till extratjänster som ett led i rekrytering av bra arbetskraft och långsiktig kompetensförsörjning till kommunala verksamheter. Krokoms kommun avser att inom ramen för insatsen ta fram förslag på övergripande metod för kommunens extratjänster, identifiera målgruppen, kartlägga individer, matcha individer mot verksamheter utifrån intresse och kompetens samt erbjuda stöd till individer och arbetsgivare.

Kommun: Krokom

Period: 2 januari 2021 – 31 december 2021

Kontaktperson: Lena Andersson, lena.andersson@krokom.se

Förstärkt länk i kedjan

Insatsen syftar till att vidareutveckla samverkan med Arbetsförmedlingen och offentliga och privata arbetsgivare i kommunen. Detta för att utgöra stöd för att underlätta utrikesföddas inträde på arbetsmarknaden. Ragunda kommun vill inom ramen för projektet bygga vidare på arbetet med att etablera kontakt med målgruppen och lokala privata näringslivet, och utifrån behov även med kommunal verksamhet och därefter matcha företagens behov mot målgruppens individer i samverkan med AF för att kunna placera personen i praktik eller anställning hos företaget. Studiebesök ska också göras för att skapa en bättre bild av arbetsmarknaden hos målgruppen. Insatser så som kartläggning och övriga aktiviteter som sker via AMI exempelvis samhällskunskap, info om jämställdhet och svenskaträning ska erbjudas inom projektet.

Kommun: Ragunda

Period: 1 januari 2021 – 31 december 2021

Kontaktperson: Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se

Samverkan Integration Strömsund

Insatsen syftar till att tillsammans med samhällsviktiga aktörer förbättra och utveckla det pågående integrationsarbetet. Genom ett årshjul med olika insatser/aktiviteter kommer de att förstärka individens möjligheter till delaktighet i samhället.

Kommun: Strömsund

Period: 1 oktober 2020 – 20 augusti 2021

Kontaktperson: Jenniffer Bennoit, jenniffer.bennoit@stromsund.se

Trygg bostad – främja etablering på bostadsmarknaden

Insatsen syftar till att förebygga hemlöshet och dess konsekvenser för individ och samhälle, samt främja förutsättningar till en trygg och stabil bostadssituation vilket möjliggör ungdomarnas etablering i kommunen och länet. Östersunds kommun avser att inom ramen för insatsen, i samverkan med Svenska Kyrkan, bland annat att erbjuda målgruppen stöd att söka trygga bostadsalternativ, kunskap om och etablera sig på bostadsmarknaden samt kunskap om skyldigheter och rättigheter som hyresgäst.

Kommun: Östersund

Period: 1 september 2020 – 31 maj 2021

Kontaktperson: Jens Fladvard, jens.fladvard@ostersund.se

Länssamverkan i Jämtland Härjedalen

Insatsen syftar till att öka kompetens samt vidareutveckla samarbetet mellan länets kommuner inom områdena psykisk ohälsa, motverka utanförskap samt underlätta etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Ett särskilt fokus kommer att riktas mot kvinnors etablering i samhället. Under våren planeras en länskonferens med workshops och erfarenhetsutbyten. Utifrån behov bjuds externa föreläsare in. Konferensen dokumenteras och sprids till samtliga intressenter.

Orter/kommuner: Strömsund

Period: 1 januari 2020 – 31 oktober 2020

Kontaktperson: Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Rekrytera mera 2.0

Det övergripande syftet med projektet är att möjliggöra för nyanlända akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden utifrån lokala kompetensförsörjningsbehov. Huvudmeningen med projektet är att möjliggöra en central roll som har koll på den kompetens som finns tillgänglig lokalt, arbetar aktivt med den aktuella målgruppen genom olika insatser samt kan presentera kandidater till olika arbetsgivare. Aktuell ansökan avser en fortsättning på Östersunds kommuns pågående § 37-projekt Rekrytera mera som kommer att avslutas 2020-01-31. Ett strategiskt utvecklingsarbete ska drivas där nya vägar för matchningsarbete och tillväxtarbete i form av att möjliggöra inflytt i kombination med arbete testas. Projektet ska fokusera på nischade rekryteringsträffar, delta i olika rekryteringsforum, Östersunds kommuns övergripande kompetensförsörjningsarbete samt inflytt.

Orter/kommuner: Östersunds kommun

Period: 1 februari 2020 – 31 januari 2021

Kontaktpersoner: Lisa Essèn, projektledare, lisa.esseen@ostersund.se, Jimmy Jonsson, koordinator för arbetsmarknadsfrågor, jimmy.1.jonsson@ostersund.se

Förberedd för jobb – individnära arbete för nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Insatsen syftar till att stärka kommunens beredskap och mottagningskapacitet genom att nyanlända kvinnor och män får förstärkt stöd för att bli bättre rustade och förberedda inför en matchning till placering som syftar till anställning inom privata företag och i kommunala verksamheter. Inom ramen för projektet kommer individuellt stöd erbjudas till deltagarna. Alla deltagare får en mentor som coachar individen att följa en individuell plan för hur uppsatta mål ska uppnås.

Orter/kommuner: Ragunda kommun

Period: 1 januari 2020 – 31 december 2020

Kontaktpersoner: Elisabeth Johnson, integrationssamordnare, elisabeth.johnson@ragunda.se, Elin Dahlin, enhetschef, Arbetsmarknad och integration, elin.dahlin@ragunda.se

Vägen framåt – supportgruppen

Insatsen syftar till att skapa en mötesplats där personer av olika ursprung får möjlighet att mötas. Målgruppen är primärt nyanlända personer som ännu inte påbörjat sin etablering men mötesplatsen kommer vara öppen för allmänheten. I samverkan med Röda Korset och Studiefrämjandet kommer Mötesplatsen att hålla öppet 2 gånger per vecka, 3 timmar per tillfälle. Information från hälsocentralen, individ- och familjeomsorg, förskola, skola, etableringskoordinator samt föreningslivet kommer att erbjudas. Vid ett par tillfällen kommer även studiebesök att anordnas.

Orter/kommuner: Bergs kommun

Period: 1 september 2019 – 31 augusti 2020

Kontaktpersoner: Louise Hamberg-Dardel, inflyttarsamordnare, louise.hamberg-dardel@berg.se, Anders Englund, tillväxtchef, anders.englund@berg.se

Boendesamordnare

Insatsen syftar till att få fler hyresvärdar att hyra ut bostäder i kommunens tätorter och stötta hyresvärdar och hyresgäster i eventuella utmaningar under tiden som uthyrningen pågår. Insatsen syftar även till att aktivt informera om möjligheterna att bosätta sig i Krokoms kommun genom riktad information till eldsjälar med kontaktnät och till de som har bott i kommunen under asyltiden för att på så sätt stimulera egenbosättning i kommunen samt att arbeta för att fler hyresvärdar vågar hyra ut i första hand direkt till nyanlända.

Orter/kommuner: Krokoms kommun

Period: 1 januari 2020 – 31 december 2020

Kontaktpersoner: Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Arbete och Integration, elisabeth.wickzell@krokom.se, Bernt Åkerlund, Boendesamordnare, bernt.akerlund@krokom.se

En länk i kedjan – näringslivsnära arbete för och med nyanlända

Insatsen syftar till att stärka samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och privata näringslivet i kommunen för att skapa en större tillgänglighet till lediga arbetstillfällen och ökad mottaglighet hos företag att ta emot nyanlända personer för åtgärd, så som praktik eller anställning. Detta vill sökande uppnå genom att etablera kontakt och skapa relation med såväl målgruppen, kvinnor och män som är eller tidigare definierats som nyanlända, samt med det lokala, privata näringslivet. Därefter matcha företagens behov med målgruppens individer i samverkan med Arbetsförmedlingen. Parallellt med detta ska studiebesök hos olika företag samt informationsinsatser inom jämställdhetsfrågor genomföras

Orter/kommuner: Ragunda kommun

Period: 1 september 2019 – 30 juni 2020

Kontaktpersoner: Elin Dahlin, enhetschef Arbetsmarknad och integration, elin.dahlin@ragunda.se, Malin Svensson, arbetsmarknadskonsulent, malin.svensson@ragunda.se

Kontakt

Mia Krylén

Integrationssamordnare