Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Särskild nationell utlysning 2024

Under 2024 anordnar Länsstyrelsen en särskild nationell utlysning med anledning av utmaningarna att behålla beredskap och kapacitet även vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor och kan finansiera:

 • insatser för samverkan
 • utveckling av insatser
 • spridning av insatser
 • metoder för att behålla kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om bidraget under perioden 1 mars–20 juni 2024.

Bidraget kan bara användas till insatser som uppfyller något av följande krav:

 • Insatsen genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län.
 • Insatsen är av länsöverskridande/nationell karaktär.
 • Resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Insatser som får bidrag kan påbörjas som tidigast den 20 september 2024. Bidrag beviljas i första hand för insatser som genomförs 2024 och 2025. Senare insatser för år 2026 kan beviljas om bedömningen är att insatsen är särskilt angelägen.

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län genom e-tjänsten:

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats.

Vägledning för ansökan av nationell utlysning av § 37-medel 2024 Pdf, 239.1 kB.

Vi rekommenderar att du kontaktar Länsstyrelsen i Jönköpings län för dialog och ytterligare information om utlysningen.

Kontaktperson

Ola Olsson

Samordnare Statsbidragshantering, Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ola.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 64 62

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansökningsperiod

Under 2024 finns 1 044 897 kronor att fördela i länet. Ansökningsperioden öppnar den 15 februari och avslutas 3 juni.

Stöd för att underlätta ansökan

Om din organisation funderar på att ansöka om bidrag för en insats kan det vara bra att fundera genom projektplanen och viktiga perspektiv som är viktiga för att kunna få bidrag.

Stöddokument inför ansökan §37 Pdf, 249.5 kB.

Intyg samverkanspart Word, 40.5 kB.

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor och män?
 • Har kvinnor och män samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor och män? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor och män i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor och män?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor och män, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor och män i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor och män?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Beviljade projekt

Krokoms kommun

Projektnamn: Kompetenskoordinator 2.0

Projektets syfte är att nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden så snart som möjligt så att de ges en möjlighet att utvecklas genom en kombination av studier och arbetsplatsförlagt lärande, att få arbetslivserfarenhet och kontakter i det svenska
samhället. Insatsen ska arbeta mot långsiktiga mål. Det är svårast för nyanlända att få sin första anställning. Där utgör ett introduktionsjobb, nystartsjobb eller den arbetsplatsförlagda utbildningen en möjlighet att etablera en kontakt med arbetsgivare och arbetskamrater. Eftersom dessa insatser är tidsbegränsade är det också viktigt att från början tänka framåt.

Krokoms kommun ska följa upp individerna och se till att både individen och arbetsgivaren tar alla möjligheter som för individens utveckling framåt. När insatsen tar slut ska individen stå bättre rustad att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Individerna får egen erfarenhet av hur det är att arbeta i Sverige, får möjlighet att använda och utveckla den svenska de har lärt sig på SFI, och får testa på en verksamhet som de kanske senare vill utbilda sig i eller fortsätta att jobba med. Att involvera nyanlända i så många verksamheter som möjligt motverkar också rasism då både svenskfödda barn och vuxna får lära känna nyanlända som individer som vill bidra till samhället, vilket motverkar segregation. Insatsen syftar också till att
utveckla kommunens förmåga att ta emot nyanlända som ett led i långsiktig kompetensförsörjning för kommunens arbetsgivare.

Period: 1 januari – 31 december 2024

Kontaktperson:

Jenny Edlund, jenny.edlund@krokom.se

Ragunda kommun

Projektnamn: Nyanländas kompetens - samordnade insatser för etablering på arbetsmarknaden i Ragunda

Projektet syftar till att utveckla och etablera en samverkansmodell för att ta vara på nyanländas potential och förbättra deras förutsättningar att etableras på arbetsmarknaden. Fokus på matchning till anställning och praktik, ta vara på nyanländas kompetens och med fokus att fylla kompetensbehov i kommunen. Insatsens mål är:

-att etablera samverkan med 8 olika arbetsplatser

-att åstadkomma 10 nya matchningar från målgruppen till praktik eller anställning

-att 20 nyanlända som redan jobbar eller praktiserar ska delta i projektet

Huvudsakliga målgruppen är nyanlända.

Period: 1 januari – 31 december 2024

Kontaktperson:

Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson@ragunda.se

Strömsunds kommun

Projektnamn: Framgångsfaktorer för beredskap och mottagningskapacitet

Kommunen vill via insatsen kartlägga, analysera och reflektera över de senaste årens genomförda integrationsinsatser för att underlätta och påskynda etablerings- och integrationsprocesser samt ytterligare säkerställa att kommande insatser får önskat
resultat - en bättre beredskap och mottagandekapacitet i Strömsunds kommun. Målet är en övergripande samlad utvärdering av genomförda insatser inom området, identifierade framgångsfaktorer samt ge underlag för plan för kommunens arbete med beredskap, mottagandekapacitet och integration. Syftet är även breddad och fördjupad samverkan inom området.

Period: 1 december 2023 – 31 december 2024

Kontaktperson:

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se


Strömsunds kommun

Projektnamn: Samverkan integration i Strömsunds kommun 2022/2023

Projektet är ett samverkansprojekt där syftet är att utveckla samverkan i kommunen. Tillsammans med olika aktörer ska integrationsarbetet förbättras och utvecklas för att långsiktigt öka möjligheten och beredskapen till mottagande av nyanlända. Målet med projektet är att skapa ett permanent årshjul med aktiviteter riktade till målgruppen för ökad delaktighet i samhället. Projektets målgrupp är nyanlända och individer som kommit till Sverige från Ukraina och blivit beviljade uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Marie Lidberg, marie.lidberg@stromsund.se

Östersunds kommun

Projektnamn: Hej Hälsa!

Syftet med insatsen är att underlätta etableringen i kommunerna genom att utveckla samverkan och lärande mellan de fyra kommunerna och civilsamhället för att skapa en grund för en bättre rustad strategi för mottagande. Projektet kommer att genomföra hälsofrämjande aktiviteter med låga trösklar med mål om en bättre hälsa för deltagarna. Ett mål är att fler ska hitta till sitt eget fritidsintresse och få tillgång till att utöva det. En konkret plats att träna sig i språket, skapa ett lokalt kontaktnät och lättare komma in i en gemenskap och starta en vardag. Målgruppen är nyanlända samt individer som kommit till Sverige från Ukraina och blivit beviljade uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Ort/kommun: Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun och Östersunds kommun.

Kontaktpersoner:

Jon Söder, jon.soder@ostersund.se

Jens Fladvad, jens.fladvad@ostersund.se

Bergs kommun

Projektnamn: Kartläggning - arbetslösa utomeuropeiska medborgare som inte ingår i etablering

Projektet ser ett behov av att utveckla arbetsmetoder och insatser som kan stärka de utomeuropeiska medborgarnas möjligheter att etableras på den öppna arbetsmarknaden. Behovet av fungerande långsiktiga insatser och arbetsmetoder behövs för att stärka möjligheterna för målgruppen att etablera sig oavsett kön och ålder. Projektet ska genomföra en kartläggning av målgruppen för att identifiera de faktorer som påverkar deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Syftet är därefter utveckla arbetsmetoder och insatser som stärker deras möjligheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Målgruppen är utomeuropeiska medborgare mellan 18 – 65 år som varit arbetslösa mer än sex månader och inte ingår i etableringen.

Kontaktpersoner:

Peter Bergman, peter.bergman@berg.se

Agneta Sivertsson, agneta.sivertsson@berg.se

Krokoms kommun

Projektnamn: Kompetenskoordinator

Syftet med insatsen är att nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden så snart som möjligt så att de ges en möjlighet att utvecklas genom en kombination av studier och arbetsplatsförlagt lärande. Insatsen ska arbeta mot långsiktiga mål. När insatsen är avslutad ska individen stå bättre rustad att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Insatsen ska stödja arbetsplatser att ta emot nyanlända med stöd kring matchning, handledning och uppföljning för att försäkra att individen finner sig till rätta på arbetsplatsen. Insatsen riktar sig till de som önskar få ett arbete men saknar arbetslivserfarenhet i Sverige och i vissa fall även i hemlandet. Flertalet kan ha språksvårigheter som gör dem i behov av koordinerade insatser för att få en fast förankring i arbetslivet. Målgruppen består av nyanlända arbetssökande.

Kontaktpersoner:

Lena Andersson, lena.andersson@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Språkutveckling och digital kompetens – en samverkansmodell för ökad etablering i samhället

Vi ser att insatser för att öka nyanländas etablering är det som skulle öka vår beredskap att vara en mottagande kommun. Och för det är språklig och digital kompetens nyckelfaktorer. Fokus kommer att ligga på

 1. Att ge undervisning och färdighetsträning i att använda dator och digitala hjälpmedel. Inte minst nu under pandemin har det visat sig att detta är ett stort hinder för många att tillgodogöra sig såväl SFI som samhällsinfo.
 2. Att utveckla en modell för att bättre stötta individen på arbetsplatsen i att utveckla sin kompetens i svenska.

Inom skolan pratar man ofta om att alla, inte bara de som undervisar svenska, behöver tillämpa ett språkutvecklande arbetssätt. Det är något som också gäller för arbetsplatser och för vuxna. Och det finns en hel del enkla knep och "verktyg" för att underlätta dialogen och undvika missförstånd på till exempel arbetsplatsen. Projektet ska dels vara ett stöd till chef och kollegor på arbetsplatsen, dels ge konkreta insatser till individen att intensifiera språkinlärning och ökade digitala färdigheter. Nyanländas behov av kompetensutveckling, fram för allt vad gäller svenska och datoranvändning, tillgodoses inte idag. Vi vill därför utveckla en modell för hur detta ska kunna tillgodoses i samverkan mellan olika aktörer. Till varje stödanställning och praktikplacering av nyanlända vill vi kunna erbjuda stöd till arbetsgivaren/handledaren och fortbildningsinsatser för den nyanlände.

Behovet av digital kompetens blir allt mer betydelsefullt för att nya mottagna ska kunna ta del av samhällsorientering och det saknas idag en struktur för att erbjuda detta till målgruppen.

Period: 1 november 2021 – 31 december 2022

Ragunda kommun

Kontaktperson: Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson@ragunda.se

Samverkan 2021/2022

Tillsammans med olika aktörer behöver vi förbättra och utveckla det pågående integrationsarbetet, för att långsiktigt öka möjligheten och beredskapen till mottagande av nyanlända. Ett socialt hållbart samhälle bygger på att olika aktörer såväl inom offentlig som privat sektor engagerar sig för att underlätta nyanländas etablering. I föregående projekt har vi tagit fram ett årshjul för insatser. Pga. pandemin har dock arbetet med konkreta insatser begränsats Vi har under föregående projekt med stöd av §37-medel etablerat en samverkansgrupp bestående av representanter för olika verksamheter som agerat styrgrupp för projektet. Projektet har även bildat en referensgrupp bestående av nyanlända kvinnor och män från olika ursprungsländer. Med anledning av pandemin har också utvecklingen av samverkansarbetet i det tidigare projektet begränsats. Dock har en mycket god grund lagts för ett fortsatt arbete. Därför vill vi med detta projekt permanenta samverkansgruppen och fortsätta utveckla arbetet med årshjulet, för att med gemensamma insatser och aktiviteter stärka individens möjligheter till delaktighet i samhället.

Period: 1 november 2021 – 31 oktober 2022

Strömsunds kommun

Kontaktperson: Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Femina

Vi ser ett behov av att göra en extrainsats för utlandsfödda kvinnor för att de ska kunna orientera sig bättre i det svenska samhället när det gäller arbetsmarknad, språk och utbildningsmöjligheter. Vi vill även stärka denna målgrupp som individer så att de inte hamnar i utanförskap. Syftet är att stärka utlandsfödda kvinnor i sin personliga utveckling och på sin väg mot självförsörjning. Minst 20 kvinnor ska delta i projektet. Alla deltagare kommer att kartläggas samt få hjälp i att utvecklas på den nivå där personen befinner sig. Alla deltagarna ska ha uppnått stegförflyttning mot arbetsmarknaden genom att tex ha flyttat upp till en högre nivå på SFI, skrivit in sig på arbetsförmedlingen, påbörjat praktik, studier eller arbete. Alla deltagare ska ha uppdaterat CV och personligt brev vid projektets slut.

Period: 1 januari 2022 – 31 december 2022

Krokoms kommun

Kontaktperson: Sanna Nellis, sanna.nellis@krokom.se

Kontakt

Magdalena Said

Samordnare mänskliga rättigheter och integration

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss