Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansökningsperiod

Under 2023 finns 1 002 000 kronor att fördela i länet. Ansökningsperioden öppnar den 15 februari och avslutas 1 juni.

Stöd för att underlätta ansökan

Om din organisation funderar på att ansöka om bidrag för en insats kan det vara bra att fundera genom projektplanen och viktiga perspektiv som är viktiga för att kunna få bidrag.

Stöddokument inför ansökan §37 Pdf, 250.8 kB.

Intyg samverkanspart Word, 40.5 kB.

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser och om att alla ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Jämställdhet handlar också om att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Inledningsvis bör ni kartlägga vilka utmaningar ni ser kring jämställdhet, för att därefter analysera dessa utmaningar. Efter det kan ni fundera på vilka åtgärder ni vill vidta och hur de åtgärderna kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Som stöd för arbetet har länsstyrelsen tagit fram ett antal frågor som ni kan använda er av då ni skriver er ansökan. Frågorna är tänkta just som ett stöd och de behöver inte besvaras ordagrant i ansökan.

1. Kartläggning

Fundera på vilka utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv och gör en enkel kartläggning. Kartläggningen behöver inte vara omfattande, men ska ge en lättöverskådlig bild av om och i så fall hur kön påverkar deltagande och insatser. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • I den målgrupp som vi planerar att rikta oss till, hur ser könsfördelningen ut? Hur många kvinnor och män?
 • Har kvinnor och män samma möjligheter att delta i de insatser som erbjuds, eller finns det skillnader?
 • Hur ser behoven ut hos kvinnor och män? Skiljer sig behoven åt?
 • Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för planeringen av insatserna?
 • Finns det någon skillnad i vilka insatser som tillhandahålls för kvinnor och män i dagsläget?
 • Hur fördelas resurserna för kvinnor och män?
 • Finns det någon annan könsuppdelad statistik som kan användas som underlag för behovsanalysen i ansökan?

2. Analys

Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bör en analys genomföras av de utmaningar som finns ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet är en hjälp för att ringa in vilka områden/problem som finns och där åtgärder kan vidtas. Exempel på frågor som ni kan ställa er i analysarbetet är:

 • Vilka slutsatser avseende jämställdhet kan vi dra från den kartläggning som genomförts?
 • I det fall slutsatsen är att det finns en ojämställdhet mellan kvinnor och män, vad beror denna ojämställdhet på?
 • Vad får ojämställdheten för konsekvenser, för individer och för samhället?
 • Vad blir konsekvenserna för jämställdheten i insatsen om vi inte genomför några åtgärder?
 • Vad blir konsekvenserna om vår planerade insats inte genomförs?

3. Åtgärder

Utifrån kartläggningen och analysen, vad kan ni göra för att motverka ojämställdhet? Vilka konkreta åtgärder kan ni vidta? Även i de fall då det inte finns stora skillnader för kvinnor och män i en verksamhet kan man behöva vidta åtgärder för att fortsätta ha en jämställd verksamhet. Exempel på frågor som ni kan ställa er är:

 • Hur och på vilket sätt bidrar vår insats till att minska ojämställdhet mellan kvinnor och män?
 • Vilka konkreta åtgärder kopplade till jämställdhet kan vi vidta inom ramen för insatsen (exempelvis riktade informationsinsatser, anpassade tider för aktiviteter etc.)?
 • Kommer insatsens resultat till nytta för båda könen?
 • Bidrar insatsen till att bryta traditionella könsmönster?

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Beviljade projekt

Krokoms kommun

Projektnamn: Kompetenskoordinator 2.0

Projektets syfte är att nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden så snart som möjligt så att de ges en möjlighet att utvecklas genom en kombination av studier och arbetsplatsförlagt lärande, att få arbetslivserfarenhet och kontakter i det svenska
samhället. Insatsen ska arbeta mot långsiktiga mål. Det är svårast för nyanlända att få sin första anställning. Där utgör ett introduktionsjobb, nystartsjobb eller den arbetsplatsförlagda utbildningen en möjlighet att etablera en kontakt med arbetsgivare och arbetskamrater. Eftersom dessa insatser är tidsbegränsade är det också viktigt att från början tänka framåt.

Krokoms kommun ska följa upp individerna och se till att både individen och arbetsgivaren tar alla möjligheter som för individens utveckling framåt. När insatsen tar slut ska individen stå bättre rustad att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Individerna får egen erfarenhet av hur det är att arbeta i Sverige, får möjlighet att använda och utveckla den svenska de har lärt sig på SFI, och får testa på en verksamhet som de kanske senare vill utbilda sig i eller fortsätta att jobba med. Att involvera nyanlända i så många verksamheter som möjligt motverkar också rasism då både svenskfödda barn och vuxna får lära känna nyanlända som individer som vill bidra till samhället, vilket motverkar segregation. Insatsen syftar också till att
utveckla kommunens förmåga att ta emot nyanlända som ett led i långsiktig kompetensförsörjning för kommunens arbetsgivare.

Period: 1 januari – 31 december 2024

Kontaktperson:

Jenny Edlund, jenny.edlund@krokom.se

Strömsunds kommun

Projektnamn: Framgångsfaktorer för beredskap och mottagningskapacitet

Kommunen vill via insatsen kartlägga, analysera och reflektera över de senaste årens genomförda integrationsinsatser för att underlätta och påskynda etablerings- och integrationsprocesser samt ytterligare säkerställa att kommande insatser får önskat
resultat - en bättre beredskap och mottagandekapacitet i Strömsunds kommun. Målet är en övergripande samlad utvärdering av genomförda insatser inom området, identifierade framgångsfaktorer samt ge underlag för plan för kommunens arbete med beredskap, mottagandekapacitet och integration. Syftet är även breddad och fördjupad samverkan inom området.

Period: 1 december 2023 – 31 december 2024

Kontaktperson:

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se


Strömsunds kommun

Projektnamn: Samverkan integration i Strömsunds kommun 2022/2023

Projektet är ett samverkansprojekt där syftet är att utveckla samverkan i kommunen. Tillsammans med olika aktörer ska integrationsarbetet förbättras och utvecklas för att långsiktigt öka möjligheten och beredskapen till mottagande av nyanlända. Målet med projektet är att skapa ett permanent årshjul med aktiviteter riktade till målgruppen för ökad delaktighet i samhället. Projektets målgrupp är nyanlända och individer som kommit till Sverige från Ukraina och blivit beviljade uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Marie Lidberg, marie.lidberg@stromsund.se

Östersunds kommun

Projektnamn: Hej Hälsa!

Syftet med insatsen är att underlätta etableringen i kommunerna genom att utveckla samverkan och lärande mellan de fyra kommunerna och civilsamhället för att skapa en grund för en bättre rustad strategi för mottagande. Projektet kommer att genomföra hälsofrämjande aktiviteter med låga trösklar med mål om en bättre hälsa för deltagarna. Ett mål är att fler ska hitta till sitt eget fritidsintresse och få tillgång till att utöva det. En konkret plats att träna sig i språket, skapa ett lokalt kontaktnät och lättare komma in i en gemenskap och starta en vardag. Målgruppen är nyanlända samt individer som kommit till Sverige från Ukraina och blivit beviljade uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Ort/kommun: Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun och Östersunds kommun.

Kontaktpersoner:

Jon Söder, jon.soder@ostersund.se

Jens Fladvad, jens.fladvad@ostersund.se

Bergs kommun

Projektnamn: Kartläggning - arbetslösa utomeuropeiska medborgare som inte ingår i etablering

Projektet ser ett behov av att utveckla arbetsmetoder och insatser som kan stärka de utomeuropeiska medborgarnas möjligheter att etableras på den öppna arbetsmarknaden. Behovet av fungerande långsiktiga insatser och arbetsmetoder behövs för att stärka möjligheterna för målgruppen att etablera sig oavsett kön och ålder. Projektet ska genomföra en kartläggning av målgruppen för att identifiera de faktorer som påverkar deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Syftet är därefter utveckla arbetsmetoder och insatser som stärker deras möjligheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Målgruppen är utomeuropeiska medborgare mellan 18 – 65 år som varit arbetslösa mer än sex månader och inte ingår i etableringen.

Kontaktpersoner:

Peter Bergman, peter.bergman@berg.se

Agneta Sivertsson, agneta.sivertsson@berg.se

Krokoms kommun

Projektnamn: Kompetenskoordinator

Syftet med insatsen är att nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden så snart som möjligt så att de ges en möjlighet att utvecklas genom en kombination av studier och arbetsplatsförlagt lärande. Insatsen ska arbeta mot långsiktiga mål. När insatsen är avslutad ska individen stå bättre rustad att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Insatsen ska stödja arbetsplatser att ta emot nyanlända med stöd kring matchning, handledning och uppföljning för att försäkra att individen finner sig till rätta på arbetsplatsen. Insatsen riktar sig till de som önskar få ett arbete men saknar arbetslivserfarenhet i Sverige och i vissa fall även i hemlandet. Flertalet kan ha språksvårigheter som gör dem i behov av koordinerade insatser för att få en fast förankring i arbetslivet. Målgruppen består av nyanlända arbetssökande.

Kontaktpersoner:

Lena Andersson, lena.andersson@krokom.se

Britta Pettersson, britta.pettersson@krokom.se

Språkutveckling och digital kompetens – en samverkansmodell för ökad etablering i samhället

Vi ser att insatser för att öka nyanländas etablering är det som skulle öka vår beredskap att vara en mottagande kommun. Och för det är språklig och digital kompetens nyckelfaktorer. Fokus kommer att ligga på

 1. Att ge undervisning och färdighetsträning i att använda dator och digitala hjälpmedel. Inte minst nu under pandemin har det visat sig att detta är ett stort hinder för många att tillgodogöra sig såväl SFI som samhällsinfo.
 2. Att utveckla en modell för att bättre stötta individen på arbetsplatsen i att utveckla sin kompetens i svenska.

Inom skolan pratar man ofta om att alla, inte bara de som undervisar svenska, behöver tillämpa ett språkutvecklande arbetssätt. Det är något som också gäller för arbetsplatser och för vuxna. Och det finns en hel del enkla knep och "verktyg" för att underlätta dialogen och undvika missförstånd på till exempel arbetsplatsen. Projektet ska dels vara ett stöd till chef och kollegor på arbetsplatsen, dels ge konkreta insatser till individen att intensifiera språkinlärning och ökade digitala färdigheter. Nyanländas behov av kompetensutveckling, fram för allt vad gäller svenska och datoranvändning, tillgodoses inte idag. Vi vill därför utveckla en modell för hur detta ska kunna tillgodoses i samverkan mellan olika aktörer. Till varje stödanställning och praktikplacering av nyanlända vill vi kunna erbjuda stöd till arbetsgivaren/handledaren och fortbildningsinsatser för den nyanlände.

Behovet av digital kompetens blir allt mer betydelsefullt för att nya mottagna ska kunna ta del av samhällsorientering och det saknas idag en struktur för att erbjuda detta till målgruppen.

Period: 1 november 2021 – 31 december 2022

Ragunda kommun

Kontaktperson: Elisabeth Johnsson, elisabeth.johnsson@ragunda.se

Samverkan 2021/2022

Tillsammans med olika aktörer behöver vi förbättra och utveckla det pågående integrationsarbetet, för att långsiktigt öka möjligheten och beredskapen till mottagande av nyanlända. Ett socialt hållbart samhälle bygger på att olika aktörer såväl inom offentlig som privat sektor engagerar sig för att underlätta nyanländas etablering. I föregående projekt har vi tagit fram ett årshjul för insatser. Pga. pandemin har dock arbetet med konkreta insatser begränsats Vi har under föregående projekt med stöd av §37-medel etablerat en samverkansgrupp bestående av representanter för olika verksamheter som agerat styrgrupp för projektet. Projektet har även bildat en referensgrupp bestående av nyanlända kvinnor och män från olika ursprungsländer. Med anledning av pandemin har också utvecklingen av samverkansarbetet i det tidigare projektet begränsats. Dock har en mycket god grund lagts för ett fortsatt arbete. Därför vill vi med detta projekt permanenta samverkansgruppen och fortsätta utveckla arbetet med årshjulet, för att med gemensamma insatser och aktiviteter stärka individens möjligheter till delaktighet i samhället.

Period: 1 november 2021 – 31 oktober 2022

Strömsunds kommun

Kontaktperson: Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Femina

Vi ser ett behov av att göra en extrainsats för utlandsfödda kvinnor för att de ska kunna orientera sig bättre i det svenska samhället när det gäller arbetsmarknad, språk och utbildningsmöjligheter. Vi vill även stärka denna målgrupp som individer så att de inte hamnar i utanförskap. Syftet är att stärka utlandsfödda kvinnor i sin personliga utveckling och på sin väg mot självförsörjning. Minst 20 kvinnor ska delta i projektet. Alla deltagare kommer att kartläggas samt få hjälp i att utvecklas på den nivå där personen befinner sig. Alla deltagarna ska ha uppnått stegförflyttning mot arbetsmarknaden genom att tex ha flyttat upp till en högre nivå på SFI, skrivit in sig på arbetsförmedlingen, påbörjat praktik, studier eller arbete. Alla deltagare ska ha uppdaterat CV och personligt brev vid projektets slut.

Period: 1 januari 2022 – 31 december 2022

Krokoms kommun

Kontaktperson: Sanna Nellis, sanna.nellis@krokom.se

Studiecoach, med utveckling av digitalisering och arbetsmarknadskunskap

Insatsen syftar till utveckling av digitalisering av undervisning samt utveckling av deltagarnas digitala kompetens, utveckling av den digitala hanteringen i vardagsmiljö. En studiecoach ska anställas för att hjälpa SFI eleverna att få digital kompetens samt att coachen ska kunna ge eleverna digital undervisning på andra tider än de traditionella. Detta ska bidra till högre närvaro bland deltagarna då de inte behöver resa samt att kvinnorna ska kunna ha möjlighet att närvara på ett annat sätt.

Kommun: Bergs kommun

Period: 1 februari 2021 – 30 juni 2021

Kontaktperson: Therese Martebo, therese.Martebo@berg.se

Extratjänstsamordnare

Insatsen syftar till att ge nyanlända kvinnor och män möjlighet att utvecklas genom att kombinera studier i svenska språket med praktisk språkträning på jobbet samt att få arbetslivserfarenhet och kontakter i svenska samhället. Ett annat syfte är att utveckla kommunens möjlighet och förmåga att ta emot nyanlända med rätt till extratjänster som ett led i rekrytering av bra arbetskraft och långsiktig kompetensförsörjning till kommunala verksamheter. Krokoms kommun avser att inom ramen för insatsen ta fram förslag på övergripande metod för kommunens extratjänster, identifiera målgruppen, kartlägga individer, matcha individer mot verksamheter utifrån intresse och kompetens samt erbjuda stöd till individer och arbetsgivare.

Kommun: Krokom

Period: 2 januari 2021 – 31 december 2021

Kontaktperson: Lena Andersson, lena.andersson@krokom.se

Förstärkt länk i kedjan

Insatsen syftar till att vidareutveckla samverkan med Arbetsförmedlingen och offentliga och privata arbetsgivare i kommunen. Detta för att utgöra stöd för att underlätta utrikesföddas inträde på arbetsmarknaden. Ragunda kommun vill inom ramen för projektet bygga vidare på arbetet med att etablera kontakt med målgruppen och lokala privata näringslivet, och utifrån behov även med kommunal verksamhet och därefter matcha företagens behov mot målgruppens individer i samverkan med AF för att kunna placera personen i praktik eller anställning hos företaget. Studiebesök ska också göras för att skapa en bättre bild av arbetsmarknaden hos målgruppen. Insatser så som kartläggning och övriga aktiviteter som sker via AMI exempelvis samhällskunskap, info om jämställdhet och svenskaträning ska erbjudas inom projektet.

Kommun: Ragunda

Period: 1 januari 2021 – 31 december 2021

Kontaktperson: Elin Dahlin, elin.dahlin@ragunda.se

Samverkan Integration Strömsund

Insatsen syftar till att tillsammans med samhällsviktiga aktörer förbättra och utveckla det pågående integrationsarbetet. Genom ett årshjul med olika insatser/aktiviteter kommer de att förstärka individens möjligheter till delaktighet i samhället.

Kommun: Strömsund

Period: 1 oktober 2020 – 20 augusti 2021

Kontaktperson: Jenniffer Bennoit, jenniffer.bennoit@stromsund.se

Trygg bostad – främja etablering på bostadsmarknaden

Insatsen syftar till att förebygga hemlöshet och dess konsekvenser för individ och samhälle, samt främja förutsättningar till en trygg och stabil bostadssituation vilket möjliggör ungdomarnas etablering i kommunen och länet. Östersunds kommun avser att inom ramen för insatsen, i samverkan med Svenska Kyrkan, bland annat att erbjuda målgruppen stöd att söka trygga bostadsalternativ, kunskap om och etablera sig på bostadsmarknaden samt kunskap om skyldigheter och rättigheter som hyresgäst.

Kommun: Östersund

Period: 1 september 2020 – 31 maj 2021

Kontaktperson: Jens Fladvad, jens.fladvad@ostersund.se

Länssamverkan i Jämtland Härjedalen

Insatsen syftar till att öka kompetens samt vidareutveckla samarbetet mellan länets kommuner inom områdena psykisk ohälsa, motverka utanförskap samt underlätta etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Ett särskilt fokus kommer att riktas mot kvinnors etablering i samhället. Under våren planeras en länskonferens med workshops och erfarenhetsutbyten. Utifrån behov bjuds externa föreläsare in. Konferensen dokumenteras och sprids till samtliga intressenter.

Orter/kommuner: Strömsund

Period: 1 januari 2020 – 31 oktober 2020

Kontaktperson: Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare, elisabeth.lindholm@stromsund.se

Rekrytera mera 2.0

Det övergripande syftet med projektet är att möjliggöra för nyanlända akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden utifrån lokala kompetensförsörjningsbehov. Huvudmeningen med projektet är att möjliggöra en central roll som har koll på den kompetens som finns tillgänglig lokalt, arbetar aktivt med den aktuella målgruppen genom olika insatser samt kan presentera kandidater till olika arbetsgivare. Aktuell ansökan avser en fortsättning på Östersunds kommuns pågående § 37-projekt Rekrytera mera som kommer att avslutas 2020-01-31. Ett strategiskt utvecklingsarbete ska drivas där nya vägar för matchningsarbete och tillväxtarbete i form av att möjliggöra inflytt i kombination med arbete testas. Projektet ska fokusera på nischade rekryteringsträffar, delta i olika rekryteringsforum, Östersunds kommuns övergripande kompetensförsörjningsarbete samt inflytt.

Orter/kommuner: Östersunds kommun

Period: 1 februari 2020 – 31 januari 2021

Kontaktpersoner: Lisa Essèn, projektledare, lisa.esseen@ostersund.se, Jimmy Jonsson, koordinator för arbetsmarknadsfrågor, jimmy.1.jonsson@ostersund.se

Förberedd för jobb – individnära arbete för nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Insatsen syftar till att stärka kommunens beredskap och mottagningskapacitet genom att nyanlända kvinnor och män får förstärkt stöd för att bli bättre rustade och förberedda inför en matchning till placering som syftar till anställning inom privata företag och i kommunala verksamheter. Inom ramen för projektet kommer individuellt stöd erbjudas till deltagarna. Alla deltagare får en mentor som coachar individen att följa en individuell plan för hur uppsatta mål ska uppnås.

Orter/kommuner: Ragunda kommun

Period: 1 januari 2020 – 31 december 2020

Kontaktpersoner: Elisabeth Johnson, integrationssamordnare, elisabeth.johnson@ragunda.se, Elin Dahlin, enhetschef, Arbetsmarknad och integration, elin.dahlin@ragunda.se

Vägen framåt – supportgruppen

Insatsen syftar till att skapa en mötesplats där personer av olika ursprung får möjlighet att mötas. Målgruppen är primärt nyanlända personer som ännu inte påbörjat sin etablering men mötesplatsen kommer vara öppen för allmänheten. I samverkan med Röda Korset och Studiefrämjandet kommer Mötesplatsen att hålla öppet 2 gånger per vecka, 3 timmar per tillfälle. Information från hälsocentralen, individ- och familjeomsorg, förskola, skola, etableringskoordinator samt föreningslivet kommer att erbjudas. Vid ett par tillfällen kommer även studiebesök att anordnas.

Orter/kommuner: Bergs kommun

Period: 1 september 2019 – 31 augusti 2020

Kontaktpersoner: Louise Hamberg-Dardel, inflyttarsamordnare, louise.hamberg-dardel@berg.se, Anders Englund, tillväxtchef, anders.englund@berg.se

Boendesamordnare

Insatsen syftar till att få fler hyresvärdar att hyra ut bostäder i kommunens tätorter och stötta hyresvärdar och hyresgäster i eventuella utmaningar under tiden som uthyrningen pågår. Insatsen syftar även till att aktivt informera om möjligheterna att bosätta sig i Krokoms kommun genom riktad information till eldsjälar med kontaktnät och till de som har bott i kommunen under asyltiden för att på så sätt stimulera egenbosättning i kommunen samt att arbeta för att fler hyresvärdar vågar hyra ut i första hand direkt till nyanlända.

Orter/kommuner: Krokoms kommun

Period: 1 januari 2020 – 31 december 2020

Kontaktpersoner: Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Arbete och Integration, elisabeth.wickzell@krokom.se, Bernt Åkerlund, Boendesamordnare, bernt.akerlund@krokom.se

En länk i kedjan – näringslivsnära arbete för och med nyanlända

Insatsen syftar till att stärka samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och privata näringslivet i kommunen för att skapa en större tillgänglighet till lediga arbetstillfällen och ökad mottaglighet hos företag att ta emot nyanlända personer för åtgärd, så som praktik eller anställning. Detta vill sökande uppnå genom att etablera kontakt och skapa relation med såväl målgruppen, kvinnor och män som är eller tidigare definierats som nyanlända, samt med det lokala, privata näringslivet. Därefter matcha företagens behov med målgruppens individer i samverkan med Arbetsförmedlingen. Parallellt med detta ska studiebesök hos olika företag samt informationsinsatser inom jämställdhetsfrågor genomföras

Orter/kommuner: Ragunda kommun

Period: 1 september 2019 – 30 juni 2020

Kontaktpersoner: Elin Dahlin, enhetschef Arbetsmarknad och integration, elin.dahlin@ragunda.se, Malin Svensson, arbetsmarknadskonsulent, malin.svensson@ragunda.se

Kontakt

Magdalena Said

Samordnare mänskliga rättigheter och integration

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss